Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 87 от 25.06.2015 г. Решение № 1630

Решение № 1630

Препис-извлечение от Протокол № 87

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.06.2015 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с индентификатор 10447.519.34, местност „Пишмана” по плана на гр. Велико Търново, за промяна предназначението на земеделска земя за жилищни нужди и одобряване на планово задание за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с индентификатор 10447.519.34

 

РЕШЕНИЕ № 1630

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 и ал.2 ЗУТ във връзка с чл.12, ал.2 ЗУТ, заявление с вх. регистрационен индекс и дата 5300-2964 от 18.05.2015г., от „Стройинвест 2007”ООД, гр.В.Търново, представлявано от Иван Цанков Стефанов, седалище и адрес на управление гр.Велико Търново, ул.”Ал.ПенчеваровскиГабровски” № 11 и писмо с изх.№ 1522 от 16.04.2015г. на РИОСВ – Велико Търново, Великотърновският общински съвет реши:

 

1. Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ от „Стройинвест 2007”ООД, за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с индентификатор 10447.519.34, местност „ Пишмана ” по плана на гр. Велико Търново за промяна предназначението на земеделска земя за жилищни нужди            

 

2. Дава разрешение за изработване на:

- подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с индентификатор 10447.519.34, местност „ Пишмана ” по плана на гр. Велико Търново за промяна предназначението на земеделска земя за жилищни нужди            

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ