Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 8 от 22.12.2011 г. Решение № 49

Решение № 49

Препис-извлечение от Протокол № 8
от заседание на Общински съвет,
проведено на 22.12.2011 година

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП – план за застрояване за ПИ № 83123.59.8, по плана на новообразуваните имоти за територия по § 4 от ЗСПЗЗ, местност «Гробищата», землище на с.Шереметя – относно промяна предназначението на имота за « жилищни нужди» и план-схема за електрификация към ПУП.


РЕШЕНИЕ № 49

   

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ и Решение № КЗЗ-05 от 09.09.2011г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция „Земеделие” гр.Велико Търново одобрява подробен устройствен план-план за застрояване план за  ПИ № 83123.59.8, по плана на новообразуваните имоти за територия по § 4 от ЗСПЗЗ, местност „Гробищата”, землище на с.Шереметя относно промяна предназначението на имота и план-схема за  електрификация   към ПУП. За имот 83123.59.8 се предвижда отреждане за „жилищни нужди” при следните устройствени показатели: височина на сградата – 7 м, плътност на застрояване / П застр./ – 40 %,  коефициент на интензивност /Кинт/ - 0,8, минимална озеленена площ – 60 %, начин на застрояване – свободно. Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

 

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ВЯРНО:
         /Диляна Милева /                           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
            /НИКОЛАЙ АШИКОВ/