Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 87 от 25.06.2015 г. Решение № 1631

Решение № 1631

Препис-извлечение от Протокол № 87

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.06.2015 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ № 058008 , в землището на с. Присово, местност „Над село”, общ.Велико Търново и одобряване на техническо задание за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ № 058008, в землището на с. Присово, местност „Над село”, общ.Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1631

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 и ал.2 ЗУТ и заявление с вх. рег. индекс и дата 94ММ- 1158 от 05.05.2015 г. от Методи Софрониев Петров, с постоянен адрес ул. „ Патриарх Евтимий Търновски” №138, вх.А, гр. Дебелец, Великотърновският общински съвет:

 

1. Одобрява техническо задание за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ПРЗ/ за ПИ № 058008 , в землището на с. Присово, местност „ Над село”, общ. Велико Търново за промяна предназначението на земята и определяне ново конкретно предназначение на имота за „предимно-производствени дейности- за птицеферма”.

 

2. Дава разрешение за изработване на :

- подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ № 058008, в землището на с.Присово, местност „ Над село”, общ.Велико Търново за промяна предназначението на земята и определяне ново конкретно предназначение на имота за „предимно-производствена нужди- за птицеферма”

 - план-схеми за водоснабдяване и електрозахранване на ПИ № 058008 , в землището на с. Присово, местност „Над село”, общ.Велико Търново”

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ