Начало Заседания Протоколи Протокол № 86 от 28.05.2015 г.

ПРОТОКОЛ № 86

 

от осемдесет и шестото заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 28.05.2015 г. от 09.00 часа в залата на община В. Търново. Присъстват 37 общински съветника.

 

    Заседанието беше открито от председателя на Общинския съвет – г-н Николай Ашиков, който съобщи, че в залата е налице необходимият кворум и откри заседанието.

Г-н Ашиков даде думата на общинските съветници за изказвания по проекта за дневен ред.

 

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.03.2015 г., Вх. № 3462/12.05.2015 г.

2. Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за първо тримесечие на 2015 г., Вх. № 3471/14.05.2015 г.

3. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.04.2015 г. и по Инвестиционната програма на Община В. Търново за 2015 г., Вх. № 3485/15.05.2015 г.

4. Изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Вх. № 3467/12.05.2015 г.

5. Приемане на Правилник за устройството и дейността на Художествена галерия „Борис Денев“ – В. Търново, Вх. № 3413/17.04.2015 г.

6. Приемане на Регионална Програма за управление на отпадъците – регион Велико Търново 2014-2020 г., Вх. № 3466/12.05.2015 г.

7. Покана от Съвета на директорите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД за свикване на Общо събрание на акционерите на дружеството на 15.06.2015 г., Вх. № 3479/15.05.2015 г.

8. Предоставяне на общинско жилище, съобразно решение на ПК по ПГОБК по Протокол № 41/18.05.2015 г.

9. Питане от Петко Тюфекчиев – общински съветник, Вх. № 3511/18.05.2015 г.

10. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, с. Пчелище, Вх. № 3520/20.05.2015 г.

11. Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти, гр. В. Търново, Вх. № 3521/20.05.2015 г.

12. Предоставяне на заем от фонд „Покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол“, Вх. № 3522/20.05.2015 г.

13. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Въглевци, Вх. № 3492/15.05.2015 г.

14. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Малки чифлик, Вх. № 3494/15.05.2015 г.

15. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Буковец, Вх. № 3495/15.05.2015 г.

16. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Беляковец, Вх. № 3497/15.05.2015 г.

17. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. В. Търново, Вх. № 3490/15.05.2015 г.

18. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. В. Търново, Вх. № 3498/15.05.2015 г.

19. Преобразуване на имот в частна общинска собственост, с. Шемшево, Вх. № 3493/15.05.2015 г.

20. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Леденик, Вх. № 3491/15.05.2015 г.

21. Прекратяване на съсобственост върху недвижими имоти, гр. В. Търново, Вх. № 3500/15.05.2015 г.

22. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 3427/23.04.2015 г.

23. Актуализиране на цена по договор за наем, Вх. № 3481/15.05.2015 г.

24. Предоставяне на пасища, мери и ливади от ОПФ, Вх. № 3496/15.05.2015 г.

25. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалища, с. Никюп, Вх. № 3487/15.05.2015 г.

26. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалища, с. Леденик, Вх. № 3488/15.05.2015 г.

27. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалища, с. Плаково, Вх. № 3489/15.05.2015 г.

28. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалища, с. Самоводене, Вх. № 3502/18.05.2015 г.

29. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалища, с. Присово, Вх. № 3509/18.05.2015 г.

30. Одобряване на техническо задание по чл. 125 от ЗУТ и даване съгласие за изработване на проект за ПУП, гр. Дебелец, Вх. № 3503/18.05.2015 г.

31. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Вонеща вода, Вх. № 3504/18.05.2015 г.

32. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, гр. Килифарево, Вх. № 3505/18.05.2015 г.

33. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, гр. В. Търново, Вх. № 3506/18.05.2015 г.

34. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Водолей, Вх. № 3507/18.05.2015 г.

35. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Големаните, Вх. № 3508/18.05.2015 г.

36. Информация за резултатите от дейността на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД през 2014 г., Вх. № 3480/15.05.2015 г.

37. Информация за резултатите от дейността на „Пазари – Велико Търново“ ООД през 2014 г., Вх. № 3475/14.05.2015 г.

38. Информация за резултатите от дейността на „Общинска банка“ АД през 2014 г., Вх. № 3472/14.05.2015 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да направя предложения към проекта за дневен ред, защото, за ваша информация и за протокола, на Председателския съвет бях направил същото предложение, което не се прие и аз гласувах „въздържал се”.

Ще направя две предложения за промени в проекта за дневен ред. Първото е да отпаднат всички точки, които са в нарушение на Правилника на Великотърновския общински съвет, а това са точките, внесени след законовия срок, упоменат в нашата наредба: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35. За нито една от тях не бяха изложени каквито и да било обстоятелства и факти, че се налага спешното им разглеждане на днешното заседание.

Второто ми предложение: предлагам нова точка - 8, към проекта за дневен ред. Това е предложение, вкарано на другия ден след извънредната сесия, в което аз предлагам на вашето внимание да приемем една декларация относно политиката и поведението на Здравното министерство. Аз съм написал тази декларация да бъде изпратена до Министерството на здравеопазването с личен адресат министър Москов. Съдържанието й е следното: „Г-н Председател, през изминалите няколко дена сме свидетели на поведение на мои колеги, които в желанието си да бъдат „атрактивни” и да демонстрират „позиция” успяха да илюстрират пред великотърновската общественост несигурност и неустойчивост. Липсата на воля кара нашите съграждани да си задават въпроси, отговорите на които липсват в решенията на този Общински съвет.

В тази връзка аз ви предлагам текст, чието съдържание е решение на три постоянни комисии на Великотърновския общинския съвет. Предлагам следния проект за решение:

На основание чл. 21, ал. 3, чл. 21, ал. 23 и ал. 24, т. 2 от ЗМСМА Великотърновският общински съвет се обявява против параграф 14 от проект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, в който е предвидена отмяна на чл. 26 „а” и 26 „б”.

Мисля, че ние трябва да илюстрираме нашето поведение, след като в един изключително дълъг период говорим за визията на този Общински съвет, говорим за здравна концепция, говорим за здравна стратегия, която е залегнала в много наши решения. Ние имахме проект за решение, който можеше да сложим на масата при евентуален дебат със съответното министерство, който, разбира се, липсва. По никакъв начин аз не отричам, че ние трябва да изискаме допълнителна информация, т.е. ние сме закъснели да изискаме допълнителна информация, но тази пасивност, която демонстрира този Общински съвет като цяло, като орган на местната власт, според мен не е правилна (за да не казвам по-други квалификации). Точно заради това аз предлагам на вашето внимание един проект, чието съдържание беше консенсусно в три постоянни комисии, кратко, точно и ясно.

Точно заради това на извънредното заседание аз казах, че тази позиция, която беше сътворена, е абсолютен фарс по две причини: първо, защото категорично нямаше съотносимост между намеренията на определени колеги и техните действия. Имаше съотносимост само в медиите. Да, обаче фактите, изразени в документи, и то в постоянните комисии, и решенията бяха категорично други. Още повече, говорим за фарс - основанието, което беше предложено на нашето внимание, на Общинския съвет, аз ще ви го зачета: „чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА”. За да бъда по-мек в изказа си, ще ви зачета чл. 21, ал. 2: „Одобрявам общата численост и структура на Общинската администрация в общината, районите и кметствата по предложение на кмета на общината”.

Искам само да ви илюстрирам дълбоката некомпетентност на колегите си, които за съжаление след няколко месеца отново ще излязат и ще кажат: „Много ви моля, подкрепете ни, защото ние сме най-добрите, ние сме тези, които защитаваме вашите права, вашата собственост и вашите пари!”.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Искам да направя едно предложение за допълнение на дневния ред, свързано с предложение за позиция на Великотърновския общински съвет относно предвидените промени в Закона за лечебните заведения. Такова предложение сме внесли на 22 май и то е във връзка с промените в Закона за лечебните заведения - нещо, което обсъждахме на извънредната сесия, но отпадна, тъй като вносителят изтегли своето предложение. Бих искал такава точка да бъде включена в дневния ред от името на групата, за да можем да дискутираме и да имаме позиция по предвидените промени, които касаят съдбата на здравните центрове, на които Общинският съвет всъщност е принципал и собственик, така че моля това предложение да се размножи и да се включи в дневния ред!

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз искам само да репликирам. В ЗМСМА е дефинирано какво точно е в правомощията ни. Аз ви прочетох основанията, върху които предлагам Общинският съвет да гласува декларация. Защото и в закона е дефинирано „декларация”, никъде не можах да намеря „позиция”. В самото си предложение вие създавате порок, който няма как да бъде подкрепен и аз искам да ви помогна, ако приемете. Това, за което аз ви говоря, е в чл. 21, ал. 24, 2: „В изпълнение на правомощията си по член… алинея… Общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения”. Моите уважения, но мисля, че трябва да бъдем достатъчно стриктни, когато трябва да налагаме закона по начина, по който е дефиниран. Съгласен съм, че ние можем да имаме позиция, но тя трябва да бъде илюстрована в нашето решение със съвсем друг текст.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ – кмет на община Велико Търново: Във връзка с тази тема по предложението за позицията ни към Онкологичния диспансер, към Диспансера за кожно-венерически заболявания, към Центъра за психично здраве. Темата се дискутира в последния един месец и действително и Асоциацията на онкологичните диспансерите, и Асоциацията на психодиспансерите в България също имат позиция, която е заявена и в Националното сдружение на общините. В края на месец юни ние, в Управителния съвет, също ще имаме становище. Дискутирали сме го на националната среща в Пловдив, която се проведе през май, миналата седмица.

И в тази връзка: започва се един дебат за нещо, което нито е качено официално на страницата на Министерството на здравеопазването, нито е вкарано в Народното събрание за обсъждане. Това е: „чул, рекъл, казал”. Да, ние ще имаме позиция. Моята позиция като кмет е такава: редно е, след като министърът на здравеопазването има такива идеи, те да се обсъждат със съответните диспансери, като във всяка една община състоянието на диспансерите и решението, което трябва да вземе Здравното министерство, е различно.

Следих последните изявления: мисля че беше в Пловдив, преди два-три дена, където министърът на здравеопазването обяви, че няма да се закриват диспансерите. В тази връзка ние, от администрацията, и аз, като кмет, сме реагирали, като сме изпратили една покана към министъра на здравеопазването. Ще ви я зачета:

„С провеждане на здравна реформа се предвиждат промени в Закона за лечебните заведения, чл. 26 „а” и чл. 26 „б”, които искат претрансформацията на капитала на медицинските търговски дружества – КОЦ, Велико Търново, ЦКВЗ, Велико Търново, Център за психично здраве Велико Търново.

Във връзка с гореизложеното, моля да ни предоставите информация от Министерството на здравеопазването за реформите, които провежда, и какви показатели залага да бъдат постигнати чрез тези промени с оглед повишаване качеството и достъпността на медицинските услуги след провеждането им.

Във връзка с безпокойствието на лекарското съсловие и обществеността на Велико Търново най-любезно Ви каним на среща-разговор, в която да дискутираме реформите, в удобно за Вас време и формат”.

След като получим отговор, кога ще бъде тази среща, може да присъствате като хора, които са заинтересовани. Аз също не съм на мнение, че собствеността на диспансерите, която е 100 % общинска, да бъде прехвърлена в МБАЛ и как тя ще се прехвърли там.

Има много диспансери, които имат спечелени европейски проекти. Тези европейски проекти имат петгодишни договори за гаранция. Така че за мен това законово не е уредено. Нека изчакаме, когато министърът реши да бъде на среща с нас и тогава да дискутираме тези въпроси.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Явно предизборната кампания започна и здраво набира скорост - видно от първите изказвания. Искам да благодаря на г-н Кмета. Точно това е работата на един кмет - отговорно и ясно да преценява какви са правилните действия.

Аз не знаех за това и ще ви запозная с някои събития от вчера. Позволихме си да позвъним на заместник-министъра на здравеопазването, да го запознаем със ситуацията. Имаме обещанието, че в кратки срокове представители на Министерството на здравеопазването ще дойдат на среща във Велико Търново, за да проведат среща с компетентните си колеги, с управителите на медицинските центрове, с колегите си лекари, с нас, в качеството ни на общински съветници, с представители на Общинската администрация и с всички, които са заинтересовани.

Много интересно как хора, които нищо не разбират от здравеопазване, опитват да вземат отношение в тази посока - в посока здравеопазване Искам да отворя една скоба: за две години мандат като общински съветник аз не видях нито един колега общински съветник от 37-те общински съветници да застане срещу някой от диспансерите ни. Напротив, винаги когато е ставало въпрос за гласуване за здравните диспансери, винаги сме били 37 „за” или колкото присъстват в залата. Ние не сме спирали нито едно решение и нито едно предложение на хората от диспансерите. Едва ли има общински съветник и гражданин на Велико Търново, който да застане срещу диспансерите, в които са влети пари на общината. Това са нашите пари.

Призовавам колегите общински съветници от групата на БСП и г-н Румен Димитров (странно единомислие между тях, но нищо, не е чудно, когато наближават избори) да не избързваме с декларацията! Основното нещо, което отличава хората от животните, това е възможността за комуникация, основното в демокрацията е възможността за комуникация. Ние нямаме отказ от комуникация от Министерството на здравеопазването. Глупаво е да излизаме с декларации, написани спонтанно заради предизборната кампания, да излизаме с възвания, за да разбуждаме духовете. Глупаво е да го правим. Това може да доведе само да безпокойство сред гражданите на Велико Търново, от което няма смисъл. Ако смятате, че по този начин печелите политически дивиденти – не, не го правите.

Призовавам да изчакаме срещата, която ще се състои скоро, на която всички ще имаме възможност да присъстваме и да зададем своите въпроси и ако резултатите от тази среща не ни удовлетворяват, тогава да предприемем съответните действия.

Преди три години, когато посегнаха да закрият Специализираната болница за активно лечение, Кардиологичната клиника, едва 7-8 човека, общински съветници, бяхме в живата верига. И аз ви обещавам, че ако посегнат на някое от медицинските заведения във Велико Търново, аз ще бъда пак там, в тази жива верига, и няма да го позволим. Недейте спекулира с това, че вие сте праведните, а всички останали са готови да подарят търновските лечебни заведения, които са общински. Няма такова нещо. Излишни са тези декларации, излишно нагнетявате напрежение. Призовавам за здрав разум в Общинския съвет, призовавам да не приемаме излишни декларации и да не нагнетяваме напрежение в града!

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Колега Трифонов, не всеки има злощастието (в кавички) да си вдигне телефона и да говори с Министерския съвет или с който и да е министър или със заместник-министър. Лични декларации може да правите само в семейството си. Ние трябва да илюстрираме публична позиция, с която защитаваме интересите на нашите съграждани.

А по въпроса за кампанията – аз съм го казвал не един, не сто, а хиляди пъти: „Моята кампания е започнала от момента, в който съм положил клетва да работя в името на гражданите на Велико Търново”.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Ако наричате злощастие това да имаш възможност да говориш със заместник-министър или с министър… За пореден път Ви се възхищавам. Вие четири години доказахте, че сте в предизборна кампания и нищо друго.

Г-н Димитров, ако обичате, запазете спокойствие. Ако аз имам думата, позволете ми да говоря, ако думата има г-н Димитров, аз ще бъда така добър да го изчакам.

Разбрах, че има изпратено писмо от г-н Кмета. Смятам да подкрепим тази позиция на г-н Кмета. Имаме потвърждение, защото имах щастието да говоря и със заместник-председател на Народното събрание, така че имаме и неговото потвърждение, че ще се състои такава среща.

Г-н Димитров, искам да ви напомня, че Вие сте общински съветник, а не народен представител. Моля Ви да не изземате функцията на народното представителство. Имахте възможност да се кандидатирате само преди една година. Ползвайте правата на общински съветник, не се правете на народен представител.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Искам да се спазва Правилникът! Приемаме дневен ред.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Във второ заседание на Общинския съвет, бих го нарекъл: „на ръба на Правилника”, под формата на дискусия за дневния ред се провежда дебат за определена точка. Дали е правилно, или не, е съвсем друг въпрос. Да, наистина въпросът е изключително важен, няма български гражданин, когото да не го засяга и да не вълнува здравната реформа, но мисля, че настина малко повече идват емоциите, особено в един предизборен период.

Винаги от тази трибуна аз лично съм апелирал по въпроси, които никога не бива да бъдат оцветявани политически, да имаме единодушие и единомислие. Въпросът за здравето на българските граждани и на великотърновци е един от тези въпроси. Но в края на мандата, във време, в което мисля, че се познаваме добре – всичките 37 съветници, и лично, и професионално, и като колеги в Общинския съвет, не мисля, че в този Общински съвет ще има и един общински съветник, който да гласува „за” одържавяване, за национализация на дейности, на имущество на общински дружества. Това е абсурдно и който го допуска, не му е мястото тук.

Второ, не смятам, че в този Общински съвет има и един общински съветник, който ще гласува „за” закриване на дейности от общинските лечебни заведения. Това не е възможно да се случи. Убеден съм, казвам го най-отговорно, гледайки вас и изправяйки се пред гражданите на Велико Търново. Това е абсурдно и не може да се случи.

Наистина, към днешна дата има много неясноти по тази здравна реформа и по конкретните (казвам го в кавички към този момент) предложения на здравния министър. Аз самият току-що разбрах, че той е инициирал среща, но от персоналните ми възприятия, от медиите - от телевизията и от вестниците, аз виждам, че той дава заден ход на тази така наречена реформа. Т.е., какво ще обсъждаме и какво ще дискутираме? Нещо, което не е ясно. Така че, уважаеми колеги, нека да не политизираме тези така важни въпроси! Това е един от въпросите, по които не трябва да има каквато и да е политическа окраска, нито отляво, нито отдясно, нито в центъра. Солидарен съм с това, което каза Мирослав Трифонов: трябва да сме единодушни в тези наши решения.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Аз си мисля, че ние пропуснахме възможността още на 21 май – на извънредната сесия, да приемем някаква декларация, с която да предизвикаме събития и да привлечем вниманието. На 21 май Общинският съвет в Пловдив прие такава декларация, министър Москов отиде и каза, че Онкологичният диспансер си остава такъв, какъвто е.

Дали ще е позиция, или декларация, Общинският съвет е орган на местното самоуправление. Нашата работа е не да пишем законите в държавата, нашата работа е да изразяваме отношението на гражданите, които представляваме. Зад всеки един от нас стоят минимум 1000 човека.

Общинският съвет като орган на местното самоуправление ще бъде потърпевш и ще трябва да изпълнява промените в закона. Така че рано или късно ние ще бъдем изправени пред тези неща. По-добре да вземем отношение в момента, когато законът не е приет, и да защитим интересите на нашите съграждани, отколкото после да се вайкаме и да казваме: „Такъв е законът.”.

Нека влезе точката, ако трябва и след почивката, за да могат да се размножат материалите, защото виждам че отново ги няма внесени – нито декларацията, нито позициите, и да не изпадаме в тази ситуация, в която бяхме на извънредното заседание. Нека да проведем дебатите! Дори и грешната позиция е по-добра от бягането от позиция.

Аз не мисля, че може да се говори, че в момента се прави предизборна кампания. В целия мандат на Общинския съвет винаги сме заставали зад идеята да не се увеличава капиталът на МОБАЛ и да не се намаляват общинските дялове. Това е била позицията на целия Общинския съвет, без значение кой управлява. Мисля, че в момента ние трябва да подходим разумно и да изразим една позиция и да защитим нашите три диспансера. Иначе оставаме накрая и така ще останат някои други диспансери, но не и диспансерите във Велико Търново, защото Общинският съвет във Велико Търново не го интересува какво ще стане с диспансерите. Така изглежда отстрани.

Призовавам ви наистина да проведем дебат, а не просто да отхвърлим тази точка, да я пратим някъде в ъгъла и някой друг да взема решения!

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: От нашите действия, на Общинския съвет, през последните три години и половина аз мога да направя едно заключение: че те са честни и последователни. Така че не от един или от два месеца се говори за устойчивост на здравеопазването в общината. Аз си спомням, че още през месец декември на 2011 г. ни се наложи да вземем много трудно решение. И тогава, доколкото си спомням, ние се обединихме около две идеи. Първата беше да подпомогнем Комплексния онкологичен център в тежката за него ситуация, когато нямаше да може да си изпълни европроекта, и другата - да се стремим да обединим общинските здравни заведения по някакъв начин с цел спестяване на разходи. Общинската администрация беше направила разчети за около 500 000 лв., но тогава ние се спряхме. Пречката пред тези наши намерения беше трудността по отношение на интегрирането на два различни вида медицински дейности, в резултат на което ние не пристъпихме към това си решение.

Аз не съм убеден, че тези промени на закона в момента, могат или не могат да послужат ние да вземем съответното решение в близко време. Затова наистина е необходимо ние да си проведем дебата, да се информираме за намеренията на Здравното министерство. Аз съм сигурен, че в този дебат ние можем да подскажем решения, които да отидат и на национално ниво, и тогава вече да изготвим нашата окончателна позиция. Тогава можем да кажем за какво сме „за” и за какво сме „против”. Ние не можем да бъдем за всичко „за” или за всичко „против”, ще има някакви различия. Искам да апелирам към всички да продължим да бъдем честни и последователни в нашата политика за устойчивост на здравеопазването в общината!

В заключение ще кажа следното: според мен има пет неща, за които трябва да се търси обществено-национален консенсус: здравеопазване, образование и наука, култура, икономическо развитие и сигурност. Апелирам ние да търсим този подход, да бъдем мъдри и в крайна сметка да можем да оставим по-добра България и по-добро Велико Търново за нашите потомци!

Г-н ДРАГОШ МЕТОДИЕВ: Ще се опитам да охладя малко страстите. Уважаеми колеги, ще говоря в единствено число. Израснал съм в така наречения „преход” в Република България, и то в здравеопазването.

Всички говорят за здравеопазване, идеи от оригинални, по-оригинални. Проблемът е, че никой не говори за медицина и много малко хора разбират от медицина. Сега ще говоря като лекар. Политиците се опитват да вкарват и вкарваха, за съжаление, медицината в търговския регистър. Медицината се превърна в амбулантна търговия: клинична пътека три дена и довиждане.

Мисля, че това, което дискутираме в момента, е много ниска топка. За да имаме качествено здравеопазване, трябва да имаме истинска медицина. Истинската медицина не минава през търговско дружество, за съжаление. Моето обучение и на част от колегите е струвало минимум 12 години, на една медицинска сестра – шест години. Ако гледаме търговски на нещата, кой ще остане да работи за 500 или за 1000 лв.?

Питам и пак ще питам г-н Министъра, защото той идва от лекарските среди: Къде остана медицината? Медицината заминава в чужбина и никой в бъдеще няма да остане да работи в тази страна. Здравеопазването е сектор, в който не само политиците ще имат думата, за да може да има нация и здраве.

Дайте си сметка, какво дебатираме в момента - предложение и изказване на министър. Някой от вас да се е сещал, че клиничните пътеки не са актуализирани от 2005 година? Да е писана декларация на тази тема? Не. Подкрепям предложението на кмета. Лично ще присъствам на срещата с министъра и ще бъда щастлив, ако успеем да върнем медицината в България.

Г-жа ПЕТЯ ИЛИЕВА: Искам да започна с това, че здравето е една изключително чувствителна сфера и всеки може да жонглира с нея, така че ако има обявен приз за талант на Общинския съвет, със сигурност някой ще го спечели.

Мисля, че основната ни грешка е, че ние не разбираме за какво точно става въпрос. Говори се за реформа в здравеопазването, а не за заплаха на търновските заведения. Какво означава реформа в здравеопазването? Аз миналия път казах, че всички сме недоволни от здравеопазването, всички искаме реформи и когато дойде реч за реформата, голямата част са против.

Какво означава реформа в здравеопазването? Целта на всяка реформа в здравеопазването е повече здраве. Това е, което всички искаме. Това е, за което говори д-р Методиев, това е, което се говори в кулоарите, това е, което искат пациентите, това е, което искат и лекарите. И днес ние говорим повече от час за нещо, което малко от нас разбират какво точно искаме; освен първото изречение, което казах, но никак не ми се иска да го повярвам.

Аз считам, че никой не насочва остриетата срещу диспансерите или срещу някое лечебно заведение в нашия или в друг град. Тук става въпрос за реформа в здравеопазването и в момента какво можем да направим ние с една декларация, освен да се покажем недостатъчно компетентни? Считам, че единственото правилно действие е това, което предлага г-н Кметът. Искаме реформа, но нека да чуем, какво се цели с тази реформа, какъв път ще се извърви дотам и то да се коментира с компетентни хора, с медицинското съсловие, с тези, които работят, които знаят и позитивите, и неволите на това, което е досега. Тогава може би ще има някаква полза. Всичко останало е загуба на време.

Аз апелирам да изчакаме тази среща и предлагам да прекратим дебатите на незапочналото ни заседание.

 

Предложението на г-жа Илиева за прекратяване на дебата беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 27 „за”, 7 „против”, „въздържал се” няма.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Когато има човек, който не е съгласен с процедурното предложение, той има право да се изкаже. Вие нарушавате правилника.

Предложението на г-н Димитров за отлагане на точки от проекта за дневен ред - от точка 28 до точка 35 включително, беше подложено на гласуване.

Предложението беше отхвърлено с 5 „за”, 5 „против” и 23 „въздържал се”.

Предложението на г-н Димитров за включване на нова точка 8 – декларация против параграф 14 от проекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, в който е предвидена отмяна на чл. 26 „” и 26 „б”, беше подложено на гласуване.

Предложението беше отхвърлено с 1 „за”, 6 „против” и 26 „въздържал се”.

Предложението на г-н Ламбев за включване на нова точка – предложение за позиция, беше подложено на гласуване.

Предложението беше отхвърлено с 11 „за”, 9 „против” и 15 „въздържал се”.

Целият дневен ред беше подложен на гласуване.

Дневният ред на заседанието беше приет с 26 „за”, „против” няма, 7 „въздържал се”.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.03.2015 г., Вх. № 3462/12.05.2015 г.

2. Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за първо тримесечие на 2015 г., Вх. № 3471/14.05.2015 г.

3. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.04.2015 г. и по Инвестиционната програма на Община В. Търново за 2015 г., Вх. № 3485/15.05.2015 г.

4. Изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Вх. № 3467/12.05.2015 г.

5. Приемане на Правилник за устройството и дейността на Художествена галерия „Борис Денев“ – В. Търново, Вх. № 3413/17.04.2015 г.

6. Приемане на Регионална Програма за управление на отпадъците – регион Велико Търново 2014-2020 г., Вх. № 3466/12.05.2015 г.

7. Покана от Съвета на директорите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД за свикване на Общо събрание на акционерите на дружеството на 15.06.2015 г., Вх. № 3479/15.05.2015 г.

8. Предоставяне на общинско жилище, съобразно решение на ПК по ПГОБК по Протокол № 41/18.05.2015 г.

9. Питане от Петко Тюфекчиев – общински съветник, Вх. № 3511/18.05.2015 г.

10. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, с. Пчелище, Вх. № 3520/20.05.2015 г.

11. Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти, гр. В. Търново, Вх. № 3521/20.05.2015 г.

12. Предоставяне на заем от фонд „Покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол“, Вх. № 3522/20.05.2015 г.

13. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Въглевци, Вх. № 3492/15.05.2015 г.

14. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Малки чифлик, Вх. № 3494/15.05.2015 г.

15. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Буковец, Вх. № 3495/15.05.2015 г.

16. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Беляковец, Вх. № 3497/15.05.2015 г.

17. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. В. Търново, Вх. № 3490/15.05.2015 г.

18. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. В. Търново, Вх. № 3498/15.05.2015 г.

19. Преобразуване на имот в частна общинска собственост, с. Шемшево, Вх. № 3493/15.05.2015 г.

20. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Леденик, Вх. № 3491/15.05.2015 г.

21. Прекратяване на съсобственост върху недвижими имоти, гр. В. Търново, Вх. № 3500/15.05.2015 г.

22. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 3427/23.04.2015 г.

23. Актуализиране на цена по договор за наем, Вх. № 3481/15.05.2015 г.

24. Предоставяне на пасища, мери и ливади от ОПФ, Вх. № 3496/15.05.2015 г.

25. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалища, с. Никюп, Вх. № 3487/15.05.2015 г.

26. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалища, с. Леденик, Вх. № 3488/15.05.2015 г.

27. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалища, с. Плаково, Вх. № 3489/15.05.2015 г.

28. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалища, с. Самоводене, Вх. № 3502/18.05.2015 г.

29. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалища, с. Присово, Вх. № 3509/18.05.2015 г.

30. Одобряване на техническо задание по чл. 125 от ЗУТ и даване съгласие за изработване на проект за ПУП, гр. Дебелец, Вх. № 3503/18.05.2015 г.

31. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Вонеща вода, Вх. № 3504/18.05.2015 г.

32. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, гр. Килифарево, Вх. № 3505/18.05.2015 г.

33. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, гр. В. Търново, Вх. № 3506/18.05.2015 г.

34. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Водолей, Вх. № 3507/18.05.2015 г.

35. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Големаните, Вх. № 3508/18.05.2015 г.

36. Информация за резултатите от дейността на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД през 2014 г., Вх. № 3480/15.05.2015 г.

37. Информация за резултатите от дейността на „Пазари – Велико Търново“ ООД през 2014 г., Вх. № 3475/14.05.2015 г.

38. Информация за резултатите от дейността на „Общинска банка“ АД през 2014 г., Вх. № 3472/14.05.2015 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.03.2015 г., Вх. № 3462/12.05.2015 г.

 

Г-н Ашиков прочете становищата на постоянните комисии, като акцентира върху предложението на ПК по БФ: „Да бъде предоставена подробна информация относно разплащането на просрочените задължения”, и предложението на ПК по ИВСПИЕСМВ: „Да бъде предоставен подробен отчет за просрочените задължения”.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Само едно изречение като предисловие: тук чух от кмета, от други представители, медицински, как казват „диспансери”. Трябва да спомена, че диспансери отдавна няма, ама какво да се прави – инерция на езика. Та да кажем колко разбираме от здравеопазване.

По точката. Аз съм изумен, че трябва специално решение на комисията да бъде представена информация относно просрочените задължения. То е едно от решенията, и то решение, което се отнася до плащания през първото тримесечие. Би трябвало да се направи отчет на тези плащания.

На следващо място: Комисията беше в сряда, а аз в 16,30 часа, във вторник, т.е. след една седмица, звънях в администрацията на Общинския съвет. Г-жа Милева ми каза, че все още не е дадено, и към 17 часа ми се обади, че вече е дадено. Аз трябваше да отида да моля кмета и да чакам там да го подпише, доколкото разбирам. И доколкото разбирам, и не зная дали е вярно, затова се обръщам към кмета на общината: има някакво гласно или негласно разпореждане Общинската администрация да не контактува много-много с колегите от БСП. Ние, като група, трябва да чуем ясен отговор от кмета.

Относно отчета и защо не бихме го подкрепили. Едното е това: виждаме, че ние сме разплатили 1 300 000 лв., но в същото време сме натрупали 1 900 000 лв. Докъде и как ще продължава това, не зная? Защото две сесии остават до края на мандата, в които ние можем да формираме становище, позиция как ще се развият нещата и ние, като Общински съвет, какво ще оставим на следващия Общинския съвет, кметът какво ще остави на следващия кмет като наследство във финансово отношение.

Мисля, че много задълбочено би трябвало да прегледаме и да анализираме предоставения ни отчет за тримесечието. Да, (и ние е го споделихме публично) приходите се увеличават спрямо миналата година по ред причини, които на мен, или на нас, не са ни известни. Дали се отнася до стари задължения, които се събират със съответните мерки, дали се отнася за опашки за плащане със отстъпка, дали причините са някакви други? Не получихме отговор на този въпрос.

Освен това е видно, че и разходите за местни дейности като практика надвишават приходите. Разбира се, това е и защото се увеличава респективно дофинансирането на държавните дейности, финансирани с общински средства. Не можахме да сложим край на тази практика и това ще остане като наследство на следващия Общински съвет.

Прави впечатление също така (и отново не е ясна причината) защо поддръжката на осветлението, което е по обществена поръчка за 680 000 лв., миналата година е било същото, само че отчетът е бил 120 000 лв., сега е 240 000 лв. - два пъти повече. И ще стигнат ли тези пари до края, не ми е ясно; и какво ще оставим на следващия Общински съвет и на следващата административна управа?

Така че, отчитам, и всички трябва да отчетем, че тримесечието е много междинно, много начално и ако можем да направим някакви изводи за това как ще завърши годината, е полугодието. То обаче ще се случи някъде през месец септември. Дано атмосферата бъде спокойна, дано не се налага да отправяме искане към кмета, а той да изпълни задължението си и да ни предостави информацията, която трябва да предостави, за да можем тогава да проведем една спокойна дискусия относно състоянието на бюджета и това, което ние ще оставим на хората след нас, разбира се, най-вече на гражданите и техния стандарт.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Гледам, моя колега от Нова Загора от вчера ръси захар в града. Не зная дали и ние не трябва вече да почнем да ръсим със захар, като влизаме в Общинския съвет, за да сме по-позитивни и по-добронамерени. Какво по-добро от това, че тази година за тримесечието с 470 000 лв. сме намалили неразплатените задължения? Четох за Вашата пресконференция вчера, г-н Витанов и г-н Ламбев, и там Вие казвате, че приходната част лъкатушела от 2013 г. и през 2014-2015 г.; че приходите през 2013 г. към 2015 г., са с 600 000 лв. са повече, което не е вярно. Те са с 1 000 000 лв. Цялата информация, която е представена от Общинската администрация не се чете коректно или в момента пак се мъчим да правим популизъм, да внушаваме виновност на Общинската администрация и на кмета и както казаха някои общински съветници - че действително предизборната кампания е започнала.

Нека все пак да гледаме реално на нещата, защото ние сме предприели мерки от миналата година, с които сме увеличили приходната част. Към 2014 г. ние сме разплатили около 48 %, а това са 1 800 000 лв. Към 31 март 2015 г. естествено че се натрупват допълнителни разходи, но реално неразплатените разходи към 31.12.2014 г. са намалели с 470 000 лв. Общинската администрация е предприела мерки, по които се работи в момента. Една от тях: за второто полугодие на 2014 г. започнахме масово издаване на актове за установяване на задълженията по чл. 107 от ОПК. От юли до декември 2014 г. са издадени и връчени 755 броя и през първото тримесечие на 2015 г. – още 556 броя актове. От тях през 2014 г. са образувани 160 броя изпълнителни дела и са предадени на съдия-изпълнител. А през първото тримесечие на 2015 г. – 313, което е повече от предходната година, и те също са предадени на съдия-изпълнител. Тази мярка оказва положително влияние върху събираемостта на данъците.

От второто полугодие на 2014 г. започна да се издава и масово уведомление, с което се уведомяват гражданите за наличие на задължения, които те да погасяват доброволно, защото може да се предприемат принудителни мерки. Сключиха се договори с още двама посредници - Банка ДСК и „Български пощи”, които да събират местните данъци и такси без комисионни. Създаде се още един информационен център в МОЛ-а, който работи от миналата година. Мога да кажа също и за комуникацията ни чрез изградената информационна връзка между КАТ и общината. Това са част от мерките, които сме предприели.

Другото, което мога да ви кажа: че от 2013 г. до 2014 продажбата на общински земи, имущества, сгради и т.н. престана. Ще ви извадя една точна справка от Дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки” за това и то може да се види там. Второ, не само че спряха продажбите, а спряха и разрешителните за строеж. Мога да ви уверя, че от 2014 г., месец ноември – декември, нещата се отпушиха. Не само с продажбите, но и с интереса на инвеститори към нашия град. Вие твърдите в пресконференцията, че нямало инвеститори и това е в ущърб на нашата община – как администрацията и кметът не обръщали внимание на бизнеса, което не е вярно. Ако си спомняте, за две от решенията имаше предложения, вкарани от мен в Общинския съвет – едното за ПУП, другото за закупуване на едни 30 кв.м. Тогава изрично в Общинския съвет това се прие. И Вие казвате, че на тези две фирми ние не сме обръщали внимание. Напротив, на всяка една фирма, на всеки един инвеститор ние сме създали такава среда, че нещата около техните строежи, около инвестиции, които искат да налеят в нашия град, да се случат по най-бързия начин. Ще направя една справка, колко инвестиции са направени от 2011 г. до месец май 2015 г. и колко предстои да бъдат открити.

За никого не е тайна, че периодът 2013-2014 г. беше един доста труден, критичен период за всички български общини. Преди 5-6 месеца аз ви дадох справка, че дефицитът в общините е 2 000 000 000 лв. Това е защото, първо, общините се превърнаха във фактор да се работи по европейски проекти. Тези европейски проекти реално дават единствената възможност да се променя обликът на общините. С европейските проекти общините имаме определено участие, с което участваме. Защо се получи това? Някой може ли да ми отговори? А за нулевата година, когато бяха спрени европейските проекти, която е тази година - 2015 г. Имаме проекти, които изкарваме през 2015 г.

Нека да гледаме това, което действително е свършено. Общинската администрация е предприела мерки. Това, че с 470 000 лв. ние намаляваме задълженията, никак не малко. Това е труд, това е много и постоянна работа, която Общинската администрация е свършила, и аз им благодаря от тук – от трибуната на Общинския съвет.

Не съм забранявал на администрацията да комуникира с БСП. Напротив, не съм издавал никога такива разпореждания и Вие, г-н Витанов, лично сте били при мен и сме си говорили по един час – час и половина. Тези твърдения са безпочвени.

Смятам, че това, което Общинската администрация е свършила досега и работи в момента, това че имаме малки финансови корекции под допустимите 2 % - те са 0,75 % към 31.12.2014 г., това говори, че администрацията е работеща. И аз си спомням преди години, когато трябваше да създам имиджа на Общинската администрация, а и на община Велико Търново, колко ми е било трудно, докато този имидж в момента и по времето на Вашето управление през 2013-2014 г. за Велико Търново се говори с респект и уважение. И нека и ние, уважаеми съветници от опозицията, да говорим с респект и уважение към Общинската администрация, и да правим това, което действително е добре да се случи за нашия град. Защото такива твърдения за инвеститорите, за бизнеса, хвърлени в общественото пространство, първо не са подплатени с нищо сериозно и отблъскват инвеститорите, когато идват в нашия град.

Преди една седмица при мен бяха десет китайски журналисти от водещи медии, най-големите национални медии на Китай. Те имаха много въпроси специално за инвестициите във Велико Търново. Ще бъде направен филм. Те бяха само в Ловеч и във Велико Търново. И нека ние да си популяризираме града така, както трябва – реално, и самите инвеститорите да имат желание да идват тук, при нас.

 

Предложението по т. 1 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов – въздържал се, Лидия Прокопова – въздържал се, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Стоян Витанов - против, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Драгош Методиев – за, Николай Илчев – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, 1 „против” и 3 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1566

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.03.2015 година - Приложение №1 и Приложение №2, неразделна част от нея.

2. Инвестиционна програма 2015 година - Отчет към 31.03.2015 година - Приложение №3.

3. Информация за Актуализиран бюджет 2015 към 31.03.2015 година по разпоредители с бюджетни кредити, съгласно чл.125, ал. 4 от ЗПФ - Приложение №4.

4. Информация за касовото изпълнение на приходите и разходите на сметките за средства от Европейския съюз на Община Велико Търново към 31.03.2015 г. - Приложение №5.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ (отрицателен вот): Уважаеми г-н Кмете, Вие наистина захаросвате работите и вероятно имате нужда от това, но нашата работа е да слагаме сол в раните, които Вие нанасяте. Така че нека, за да бъде добра гозбата, както да има захар, така да има и сол.

Второ, аз ще Ви цитирам документ, който е подписан от Вас. Той гласи следното: „За 2015 г. за местните дейности приходите са в размер на 4 995 100 лв. а разходите с дофинансиране са 5 968 000 лв.” т.е. разликата е 1 400 000 лв. – повече сме дофинансирали. Забележете цифрата, която давате за 2015 г! За местните дейности приходите са в размер на 5 627 000 лв. Какво ще рече това? Колко е разликата? Цитирам 2013 г. и 2015 г. Разходите са 6 462 000 лв. Какво съм излъгал?

Второ, Вие по тънката лайсна минахте по двата случая, които ние вчера споделихме. Само че Вие освен кмет на община Велико Търново сте и областен председател на ГЕРБ и спокойно можеше да не се криете зад решението на Общинския съвет относно фирма РЕЙБИАС, която иска да закупи и да влязат 10 000 лв. в общината, а вие ги мотаете от първия до петия и от петия до първия етаж. Така че аз Ви предлагам: поканете тези хора, разговаряйте с тях.

Едно от нещата, които щях да направя, но процедурно д-р Илиева осуети това, беше, че да направя предложение да се включи тази точка в дневния ред. И моето питане към председателя е,: Защо не я включихте в дневния ред, г-н Председател?

Недейте търси под вола теле, както се казва, и да обвинявате БСП или лично мен, че аз съм спирал инвестициите! Те, ако искат да дойдат, ако имат условия, въпреки Стоян Витанов ще дойдат тук, но не би.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за първо тримесечие на 2015 г., Вх. № 3471/14.05.2015 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз ще направя само един лек коментар към това, което чух от моите колеги доктори в знак на несъгласие с казаното от тях, че след като ние не сме специалисти в здравната система и не сме лекари, нямаме право на коментар. Напротив, аз смятам, че лично аз имам право на коментар, защото аз съм част от собствениците на тези дружества, за които говорихме тогава, за тези дружества, за които ще говорим и сега, и мисля, че беше не само наше право, а и наше задължение ние да гарантираме спокойствието, за което говориха някои от колегите, на нашите специалисти; спокойствие в което да има сигурност.

А по въпроса за здравната политика ние можем да имаме ограничен коментар - по повод изказването, че ние сме били много малки. Да, ние сме малки, но се разпростираме съобразно правомощията ни, дадени на местно ниво. Така че не приемам частичните забележки, че ние не трябва да имаме отношение по въпроса. Напротив, нашето отношение по въпроса е задължително. Съжалявам, че този Общински съвет за пореден път не прояви далновидност и не подкрепи специалистите си, не подкрепи всичко това, за което ние говорихме за здравна политика и здравна концепция от години наред, което се опитваме да налагаме и да пробием.

А по повод точка 2 аз ще гласувам „въздържал се”, защото в самата точка 2 за гласуване са подложени всички търговски дружества в едно, а тъй като аз имам особено мнение към едно от тях, ще гласувам „въздържал се”.

Г-н ДРАГОШ МЕТОДИЕВ: Ще взема отношение не точно по точката. Хората се образоват, по принцип, за да усъвършенстват себе си, но някои се образоват, за да правят впечатление на другите.

 

Предложението по т. 2 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1567

  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Великотърновски общинският съвет приема за сведение информация за резултатите от дейността на търговските дружества през І-во тримесечието на 2015г. в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.04.2015 г. и по Инвестиционната програма на Община В. Търново за 2015 г., Вх. № 3485/15.05.2015 г.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: С тази промяна, видно от обяснителната записка, ние за пореден път правим корекции в приетия от мнозинството бюджет. Ако си спомняте, ние не го подкрепихме. Ще цитирам само две от последните предложения. През месец февруари ние приехме бюджет и на всяка една сесия – март, април, май ние правим промени. Цитирам ви само две от тях. Към 28 февруари, няколко дена след приемането на бюджета, функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”: намалението в размер на 78 000 лв. е за осигуряване на кредити за други функции и дейности. Кои? Питах тогава, никой не казва.

Към 30 април, функция „Икономически дейности и услуги” намалението в размер 118 000 лв. е за осигуряване на кредити по други функции и дейности. За кои? Никой не казва.

Имаше една промяна - 120 000 лв., от сесията през месец март. Това някакви касички ли са, някакви резерви ли са сложени там, та не сме информирани? Това на практика прави бюджета лабилен и именно това е нашият мотив да не подкрепим подобни промени. И моля ви, спрете с тези промени! Или сте бюджетирали и проектирали неправилно...

Аз цитирам документи, които са от Вас. Кажете ми за сметка на кои функции и дейности? Ето: „Намалението в размер на 118 000 лв. е за осигуряване на кредити по други функции и дейности”. По кои „други”? Кажете!

 

Предложението по т. 3 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев – против, Стефан Антонов – против, Лидия Прокопова – против, Петко Тюфекчиев – против, Стоян Витанов – против, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Драгош Методиев – за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, 5 „против”, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1568

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Великотърновски общински съвет реши:

 

  1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 30.04.2015 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година /Приложение №1/, както следва:

 

І. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

І тр.

ІI тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

-823

0

-823

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

-823

0

-823

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-823

-823

Други неданъчни приходи

3600

154

0

154

- други неданъчни приходи

3619

154

0

154

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

154

154

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-117

0

-117

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-117

0

-117

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-117

-117

Помощи и дарения от страната

4500

786

0

786

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

786

0

786

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

786

786

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

0

0

0

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

0

0

0

МЕСТНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

І тр.

ІI тр.

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

0

0

0

- Внесен ДДС (-)

3701

7 046

7 046

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

7 046

7046

- внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)

3702

-7 046

-7 046

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-7 046

-7046

Помощи и дарения от страната

4500

986

0

986

- текущи помощи и дарения от страната

4501

1 486

0

1 486

-Община Велико Търново

500

500

-Дирекция "Култура и туризъм"

986

986

- капиталови помощи и дарения от страната, в т.ч.:

4503

-500

0

-500

-Община Велико Търново

-500

-500

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

986

0

986

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

986

0

986

Трансфери м/у бюджети (нето)

6100

0

0

0

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

6109

0

0

0

- Община Велико Търново

6109

-49 827

-49 827

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6109

1 144

1144

-Дирекция "Култура и туризъм"

6109

17 683

17 683

- Кметство Ресен

6109

31 000

31 000

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

986

0

986

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

986

0

986

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

201 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

201 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

201 лв

2. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

18 669 лв

Група 3 Култура

18 669 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

18 669 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

18 870 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

-25 400 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-25 400 лв

2. Функция 2 Отбрана и сигурност

0 лв

Група 5. Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

0 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-31 000 лв

Кметство Ресен

31 000 лв

3. Функция 3 Образование

1 144 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

1 144 лв

4. Функция 4 Здравеопазване

12 225 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

12 225 лв

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

5. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

-201 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

-201 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-201 лв

6. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

    на околната среда

112 456 лв

Група 1 Жилищно строителство

179 979 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

179 979 лв

Група 2 Опазване на околната среда

-67 523 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-67 523 лв

7. Функция 8 Икономически дейности и услуги

-118 108 лв

Група 3 Транспорт и съобщения

-118 056 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-118 108 лв

Кметство Килифарево

52 лв

Група 6 Други дейности по икономиката

-52 лв

- в т. ч.:

Кметство Килифарево

-52 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

-17 884 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

986 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

986 лв

 

  1. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година, съгласно Приложение 1 към настоящото Предложение

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Вх. № 3467/12.05.2015 г.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Съгласно Правилника измененията на наредбите се приемат на две четения и е необходимо да се изслуша доклад на водещата комисия, ето защо давам думата на г-н Чокойски.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Доклад на ПК по НПУОР относно „Изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество”.

Уважаеми общински съветници, предложените промени в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество касаят разпореждането с движими вещи, частна общинска собственост.

Великотърновският общински съвет с Решение № 1433 от 26.02.2015 г. е изменил текста на чл. 110 от Наредбата, като при промяната не е съобразена взаимовръзката между чл. 110, ал. 1 и чл. 100, ал. 3.

Предлаганото изменение и допълнение на текста на чл. 110, ал. 1 от наредбата цели да се приведат в съответствие двете разпоредби.

Внесеното предложение за изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е разгледано от ПК по НПУОР, която на заседание, проведено на 18.05.2015 г., е подкрепила проекта за решение.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз ще кажа защо ще се въздържа по този текст, тъй като предния аз не го подкрепих; имах си свои лични забележки, защото – да, аз имам претенции, че съм образован и информиран. В момента за себе си аз имам един личен въпросителен, на който не намерих никакъв отговор. В новия текст е написано: стойност 5000 лв. и над 5000 лв. Колко е това „над 5000 лв.”? 10 000, 20 000, 1 000 000 лв.?

Вижте как е дефинирана промяната в наредбата още в миналата сесия! Какво променихме тогава? В момента променяме съвсем малко обстоятелство, което беше част от състава на основна промяна в миналото гласуване на нашия Общински съвет. Затова казвам, че има доста правни неясноти и затова ще гласувам „въздържал се”.

 

Г-н Николай Ашиков предложи двете гласувания за изменение и допълнение на наредбата да се проведат в едно заседание съгласно чл. 75, ал. 2.

Предложението беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 22 „за”, 1 „против”, „въздържал се” няма.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Зная, че на повечето не им харесва моето поведение, но аз за пореден път ще отправя упрек към вас. Защо лишихте себе си от една допълнителна информация, която можехте да получите между първо и второ четене? По този начин вие демонстрирате нелицеприятно поведение при създаването на едни нормативни актове, които впоследствие биха могли да създадат порок, който да се стовари върху главите на всички нас.

 

Председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване измененията и допълненията на наредбата на първо четене:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова – въздържал се, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - против.

На първо четене измененията и допълненията на наредбата бяха утвърдени с 19 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1569

 

На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Великотърновски общински съвет утвърждава на първо четене следното изменение и допълнение в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, а именно:

 

§1. В чл.110, ал.1 се прави следното изменение и допълнение:

 

Било: „Чл.110 /ал.1/ Продажбата на движима вещ/движими вещи с балансова стойност над 3000 лв., се извършва чрез търг с явно наддаване.”

 

Става: „Чл.110 /ал.1/ Продажбата на движима вещ/движими вещи с балансова стойност 5000лв. и над 5000 лв. се извършва чрез търг с явно наддаване.”

 

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване измененията и допълненията на наредбата на второ четене:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова – въздържал се, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - против.

На второ четене измененията и допълненията на наредбата бяха приети с 22 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1570

 

На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Великотърновски общински съвет утвърждава на второ четене следното изменение и допълнение в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, а именно:

 

§1. В чл.110, ал.1 се прави следното изменение и допълнение:

 

Било: „Чл.110 /ал.1/ Продажбата на движима вещ/движими вещи с балансова стойност над 3000 лв., се извършва чрез търг с явно наддаване.”

 

Става: „Чл.110 /ал.1/ Продажбата на движима вещ/движими вещи с балансова стойност 5000лв. и над 5000 лв. се извършва чрез търг с явно наддаване.”

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Правилник за устройството и дейността на Художествена галерия „Борис Денев“ – В. Търново, Вх. № 3413/17.04.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 5 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се.

Предложението беше прието с 24 „за” „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1571

 

На основание чл. 21, aл. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема за сведение Правилник за устройство и дейността на Художествена галерия „Борис Денев“ Велико Търново

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Регионална Програма за управление на отпадъците – регион Велико Търново 2014-2020 г., Вх. № 3466/12.05.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 6 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 24 „за” „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1572

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 2, ал. 6, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 79 и чл. 80 от Закона за опазване на околната среда, Великотърновски общински съвет:

 

1. Приема предложения проект на „Регионална програма за управление на отпадъците-регион Велико Търново“ 2014-2020 г.

 

2. Възлага на Кмета на община Велико Търново изпълнение на мерките, заложени в плана за действие към Програмата.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Покана от Съвета на директорите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД за свикване на Общо събрание на акционерите на дружеството на 15.06.2015 г., Вх. № 3479/15.05.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 7 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се.

Предложението беше прието с 23 „за” „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1573

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.221 и чл. 226 от ТЗ, чл. 2, чл. 12, ал.1 и ал.3, чл. 37 и чл. 43, ал.2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в редовно годишно Общо събрание на акционерите на "МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ"АД, гр. Велико Търново с ЕИК 104510514 на 15.06.2015г. да гласува съобразно дневния ред, както следва:

По т.1 от дневния ред – да се гласува „за”,

По т.2 от дневния ред – да се гласува „за”,

По т.3 от дневния ред – да се гласува „за”,

По т.4 от дневния ред – да се гласува „за”,

По т.5 от дневния ред – да се гласува „за”,

По т.6 от дневния ред – да се гласува „за”,

По т.7 от дневния ред – да се гласува „за”,

По т.8 от дневния ред – да се гласува „за”,

По т.9 от дневния ред – да се гласува „за”,

По т.10 от дневния ред – да се гласува „против” и

По т.11 от дневния ред – да се гласува „против”.

 

2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл. 221 от ТЗ, чл. 2, чл. 37 и чл. 43, ал.2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново да подготви доклад и внесе информация за взетите решения по всички точки от дневния ред на 16.06.2015г. /следващия ден/ след проведеното редовно годишно Общо събрание на акционерите на "МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ"АД, гр. Велико Търново с ЕИК 104510514 на 15.06.2015г.

 

3. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл. 226 от ТЗ, чл. 2, чл. 12, ал.1, чл. 36 и чл. 43 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет определя за представител на Община Велико Търново в редовно годишно Общо събрание на акционерите на "МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ"АД, гр.Велико Търново с ЕИК 104510514 на 15.06.2015г., СНЕЖАНА АТАНАСОВА ДАНЕВА–ИВАНОВА, ЕГН 6904111557,л.к.№ 194348799, издадена на 06.02.2006год. от МВР гр.Вeлико Търново, Заместник кмет „Икономическо развитие” на Община Велико Търново.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне на общинско жилище, съобразно решение на ПК по ПГОБК по Протокол № 41/18.05.2015 г.

 

Г-н Ашиков обяви, че са постъпили три заявления от граждани за изказване по точката – от Илиян Митков Стоилов, от Диана Камбурова и от д-р Момчил Иванов. Председателят на Общинския съвет даде думата на г-н Иванов.

Г-н МОМЧИЛ ИВАНОВ – управител на Многопрофилна болница „Света Параскева” – гр. Плевен: Аз съм д-р Момчил Иванов, в момента управител на Многопрофилна болница „Света Параскева” в Плевен и съм поканен като експерт да взема отношение по медицинското състояние на лицето, с което да ви подпомогна във вземането на решение за жилището, което искат за удовлетворяване на неговите нужди.

Лицето се лекува от 2013 г. при нас, т.е. от около две години и има две диагнози. Неврологичната диагноза е „симптоматична епилепсия”, като има и страхова невроза. По отношение на първото страдание. Епилепсията му е симптоматична и това значи, че има дефинитивни промени, които са довели до оплакванията, изразявайки се под формата на клиника на състоянието. Епилепсията е настъпила вследствие на травма преди години, което довежда дотам да се отключат периодично припадъци. По отношение на страданието епилепсия има две-три важни неща, които имат значение, защото диагнозата по принцип е много дискутирана, особено напоследък. Когато ние лекуваме това страдание, ние не можем да го излекуваме изцяло. Има някои клинични белези, които ни показват дали можем да го компенсираме изцяло, или не. Когато ние атакуваме състоянието с определени медикаменти, нашата цел е да препятстваме зоната на припадъците, за да може с времето, неприпадайки, мозъкът да вдигне своите прагове и по този начин да стане резистентен при следващи провокации, когато биха се включили пристъпи. Когато ние не успяваме докрай да премахнем пристъпите, понякога слагаме общо лечение, но когато клиниката се подобрява и точно това е моментът, който е дискусионен напоследък. Ние го правим, за да можем изцяло да премахнем клиничната картина, защото когато има пристъпи, макар и редки, всеки един припадък установява клиниката отначало и ни вкарва в сроковете, които са изискуеми за евентуално компенсиране изцяло на състоянието. При това лице клиниката беше подобрена, но недостатъчно, за да бъде изчистена изцяло и ние сме утежнили лечението.

Лицето има една такава особеност, че освен баналните и стандартни провокации, които могат да влошат състоянието, при него има една особеност от страховата невроза. С други думи, така наречените „психомоторни пристъпи” или „функционални кризи”. Когато лицето е емоционално неустойчиво по някакъв повод, това може да влоши състоянието, независимо от нашето лечение. Това всъщност е нещото, върху което най-вече трябва да акцентираме, за да се вземе съответното решение. Той трябва да бъде възможно най-емоционално спокоен по наша препоръка, за да не се провокира състоянието. Ние сме дали съответните препоръки от общите мерки и го наблюдаваме периодично. В момента нещата са добре и ако имате възможност да вземете решение, което за него да е най-добро с оглед на това състояние, това би помогнало за профилактиране на евентуално влошаване на състоянието в бъдеще. Ако имате някакви въпроси, съм на разположение.

Г-жа МИНА ИЛИЕВА: Вие лекуващ лекар ли сте му? Никъде в документите няма Ваш подпис.

Г-н МОМЧИЛ ИВАНОВ: Етажът на клиниката е регулиран като тежест на болните. Като дойде лицето, ние го слагаме в стая, която е подходяща за него, защото нямаме спешен сектор, където могат да постъпват хора, които са в ясно съзнание. Ако няма свободни места в моя стая или има такива, но там има критично болни, които биха влошили състоянието на едно тактова лице, което горе-долу е в задоволително състояние, предпочитаме да го сложим там, където е най-добре за него и там може да има друг лекуващ лекар на стаята.

Г-жа МИНА ИЛИЕВА: Д-р Стаменов отказа да дойде и да подпише такава препоръка в епикризата.

Г-н МОМЧИЛ ИВАНОВ: Аз бях поканен преди около две седмици и малко трудно успях и аз да организирам идването си. Имаме среща с г-н Калфин по проблеми в нашия Общински съвет. Д-р Стоев, доколкото зная, е в някакви съдебни дела в цялата седмица. Той много трудно пътува, където и да било, а доц. Стаменов е в болнични и е в София в момента. След понеделник другата седмица доцентът се връща и лично можеше да дойде. Аз бях най-мобилен заради ангажиментите си, така че да мога да ги планирам.

Г-жа ДИЯНА КАМБУРОВА: Много се вълнувам да говоря, обаче искам да споделя нещо пред всички вас за състоянието на Станимир. Казала съм го пред г-н Кмета, казала съм го и на г-жа Заместник-кмета. Аз не съм биологичната майка на Станимир. Аз съм го отгледала от първия ден, когато той се роди. Бях в болницата в София с последната си бременност, където загубих дете, а това дете беше оставено от една ученичка. Това дете съм го отгледала от парче месо.

Докторът каза какво е състоянието му. Той има постоянно нужда от грижи, има страхова невроза, в автобус не се качва самичък, а само с придружители. Вечер приятелите му, които апелираха най-много това жилище да бъде адаптирано, където живее вече 16 години, помогнаха и казаха, че ако могат, още повече ще помогнат и ще отидат по-нататък, ако въпросът не се реши тук.

Аз се обръщам към всички вас, не да ви моля, не да искам милост. Искам вашата съвест да реши дали Станимир заслужава да живее в жилище с мен в една стая, (той е на 26 години, а някои живеят сами в две стаи) или заслужава да живее в място, което му се полага заради здравословното състояние. Чух много обиди и много неща за себе си. Преглъщам всичко в негово име и заради неговото добро.

Станимир е студент. През 2013 година той прекъсна образованието си поради причина, че ни бяха пратили в „Зоната” и като видя жилището си там, колабира. Сега, до 16 май, бяхме в Плевен с нова диагноза и с нови лекарства. Състоянието му пак се влоши и сега ще прекъсва образованието си отново. В епикризата пише, че той има право да работи според квалификацията си и способностите си, има право и да учи. Аз не смятам, че един човек, който е с епилепсия и страхова невроза, не може да живее пълноценно и да бъде полезен на обществото. Той е умно момче, това могат да го кажат много хора, които го познават, и имаме голямото желание той да продължи да се развива.

Един път, преди години, майка му го е захвърлила, сега някои хора… няма да влизам в подробности, много неща съм чула да се говорят. Вярвам, че ще му се даде шанс да продължи да се развива и да живее там, където трябва и както трябва. Той е свикнал с тези приятели 16 години. Те го водят, те го прибират, той е постоянно с тях. Не пожелавам на никого да изживява това, което изживяваме ние. Благодаря за вниманието и апелирам към вашата съвест да решите какво трябва да направите!

Г-н ИЛИЯН МИТКОВ СТОИЛОВ: Идвам за изказване от името на всички приятели – 11 човека, които са се подписали в първото заявление към ПК по ПГОБК. Ние сме написали в заявлението си какви са нашите искания, а те са следните: След като той бе настанен в Зона „Б” - това е първият етаж. Вярно, чисто нова сграда е, видял я съм лично, но е приземна, на първия етаж. На първия етаж е достатъчно за човек със страхова невроза да бъде уплашен, при положение че знаем какви хора живеят там. Не обиждам никого, просто казвам, че има всякакви хора, има и роми, които са настанени. Въпросът е, че Зона „Б” е неподходящо място. Там е неосветено, всички знаем, че много от лампите не светят и не е осветено, както трябва.

Това, което ние сме искали, е че той живее на бул. „България” от 16 години в къща, която вече почти няма покрив и буквално ще се срути върху тях. Така и не стана ясно тази къща общинска ли е, или не, при положение че имаме писмо още от предишния кмет д-р Румен Рашев, че в момента мястото е в реституция и съдебни дела, затова и няма плащане на наема. Защото имаше и такъв дебат – защо не си плащат наема от дълги години. Има официално писмо от д-р Рашев, защо не се плаща. В нашите заявления, в които сме посочили някои места – „Ниш”, „Полтава”, „Д. Буйнозов”, сме посочили включително и факти за жилища, които са наети, но там не живеят хора. Могат да си плащат редно наема, но не живеят. Видяхме отговора, който е даден от Общинска администрация, но много от нещата там не са точни и верни. Първо, някои от апартаментите, за които се посочва, че лицата живеят там. Някои от хората въобще ги няма там или са в чужбина. Другото, което е, има апартаменти с две стаи и кухненски бокс, баня и тоалетна, в които живее един човек, аз съм ги посочил. Не смятам, че това е нормално – един човек да живее в две стаи. Има някакви параметри в наредбата, доколкото прочетох, като квадратура.

Подчертавам, че това не е някаква прищявка или претенция. Ние сме се обосновали в изявленията защо искаме, ако искаме някои конкретни места. Първо, защото е близо дотам, където живее 16 години. Второ, сме посочили, че реално могат да се намерят места, където той да живее. И другото най-важно нещо, което смятам и което мисля, че пише в наредбата, е, че кметът на общината може да премества хора, ако пожелае. Имали сме многократните разговори с кмета, дори и Станимир Йонков е разговарял лично с кмета, дават ни се постоянни обещания, че нещата ще се случат, но те реално не се случват. Най-важното е да се погледне здравният статус на самия Станимир Йовков.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Преди да изложа пред вас хронологията на появата на тази точка в дневния ред на сесията, в качеството си на председател на ПК по ПГОБК ще си позволя да кажа само едно изречение, а именно че в дневния ред на обществото ни напоследък рядко съм срещал такава форма на доброта, истинско приятелство и солидарност.

Хронологията е следната: група приятели на Станимир Йонков сезират Общинския съвет с едно заявление и молба. Няма да влизам в детайли, бяхте достатъчно детайлно осведомени за какво става въпрос - да бъде потърсена възможност на лицето да му се предостави общинско жилище съобразно здравния му статус, който беше детайлно изложен пред вас. С протоколно Решение № 39 от 16.03.2015 г. Комисията взе решение по това заявление да се изиска от Общинската администрация информация и да се потърси алтернативен вариант съобразно здравния статус на лицето, за да се потърсят възможности за решаване на жилищния му проблем. Решението беше с искане на следващо заседание на комисията да се предостави тази информация, т.е. за месец април. Към заседанието на постоянната комисия за месец април такава информация не постъпи и с повторно заявление на приятелите на Станимир Йонков на 18.05.2015 г. на свое заседание комисията взе решение да се предприемат действия в отделна точка от дневния ред на предстоящата сесия Общинската администрация да предостави списък със свободните общински жилища, като се изключат такива в Зона „Б” и кв. „Чолаковци” поради специалните здравословни потребности на лицето, и Общинската администрация да предложи проект за решение за удовлетворяване специфичните нужди на гражданина.

Това е хронологията, поради която тази точка влезе в дневния ред. Тази информация е изпратена до Общинската администрация, доколкото зная, днес, на настоящото заседание на Общинския съвет, ще бъде предоставена такава информация, съответно ще бъде ли предоставено предложение или няма да бъде предоставено предложение, ще видим от отговора на Общинската администрация по отношение решаване на проблема на лицето Станимир Йонков.

Г-жа МИНА ИЛИЕВА – секретар на община Велико Търново: Ще започна първо с това, че относно Станимир Йонков община Велико Търново, в лицето на кмета и на Общинската администрация, е имала винаги добронамерено отношение. По същия начин и към госпожата, която го е отгледала, за разлика от всички хули, които са написани до всички възможни институции в България, срещу кмета, срещу мен, срещу г-жа Лефтерова и не зная срещу още кого; лични хули. Много дълго време Комисията настояваше ние да заведем дело за клевета. Не го направихме от чисто човешка гледна точка и веднага започвам с фактите, защото аз обичам да говоря само с факти.

На Станимир Йонков, след разговор с г-н Кмета и след разговор на г-н Кмета с Комисията по картотекиране със заповед на г-н Кмета му беше предоставено чисто ново жилище, което той дори не е виждал, а камо ли Илиян да го е виждал. Илиян беше при мен, имахме разговор час и половина и той ми каза: „Г-жо Илиева, майка му не иска да живее там. Станимир иска да се отдели от майка си, защото тя го командва и направете нещо, за да се отдели от майка си”. Аз ще предоставя на медиите цялата документация жилището, с договора, с всичко. След като жилището е дадено на Станимир Йонков, той отказа да подпише този договор и да се настани там. Жилището е дадено на Станимир, не на майка му, защото майка му нямаме право да я картотекираме и да й даваме жилище, тъй като тя се е самонастанила в общинска собственост, за която многократно е била предупреждавана да я напусне. Въпреки всичко към Станимир ние сме подходили нормално, човешки и когато е навършил пълнолетие, ние сме го картотекирали и кметът му е предоставил жилище. Оттам насетне тръгна сагата. „Не искаме това жилище, защото той е болен!”.

Да, момчето е болно и никой не отрича това. Аз преди малко попитах доктора, зададох му един-единствен въпрос: „Вие, като специалист, г-н Иванов, бихте ли ми отговорили на въпроса: един човек, който има страхова невроза и на когото майка му твърди в писмата, че той не може да се придвижва сам след 8 часа вечерта от университета до бул. „България”, ако не го придружават и не го посрещнат, как тогава такъв човек участва в секционни избирателни комисии, включително и като председател?”. Знаете колко часа работят председателите на секционни избирателни комисии. Не по-малко от 30 часа, и в най-тъмната част на денонощието. Как тогава не го е страх да работи в такава комисия, и то извън града, в населено място? Изключително обидно е това, на което присъстваме, и поради следната причина. (Ще се обърна и ще кажа на кмета: „Кмете, моля Ви се, престанете да бъдете добър!”) Защото след отказа на Станимир Йонков да се нанесе, кметът трябваше на основание на наредбата, която Вие сте приели и сте гласували, в която изрично е казано, че при настаняване в общинско жилище, „ако в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта настаненото лице не заеме жилището, кметът на община Велико Търново отменя настанителната заповед”. Кметът не отмени настанителната заповед две години с надеждата, че Станимир ще се настани. Накрая ние, от Комисията, настояхме, кметът я отмени и там настанихме семейство, на което жената е с толкова силни алергии, че тя непрекъснато лежи в болници, което също опровергава, че жилището е негодно за живеене.

Следващата алинея – 6, на чл. 25 гласи: „Ако настаненото лице откаже ползването на общинското жилище, губи правата си за картотекиране и отпада от картотеката”. Ние нарушихме и този член в името на доброто и не сме го извадили от картотеката. Чета решение, подписано и от г-н Красимир Калчев, който единствен присъства от общинските съветници. Това го има в протоколната книга и можете да видите,   защото в протоколната книга няма как нито да се дописва, нито да се премахва – тя е прошнурована, номерирана и т.н.

”27 март 2015 г. След като се запозна с писмо 09299 от 24 март 2015 г. от председателя на Великотърновския общински съвет, комисията взе следното решение: „При наличие на свободно жилище, съобразно нормите на жилищното настаняване да се настани на ул. „Димитър Буйнозов” или на ул. „Полтава”.

Какво повече искате, не мога да разбера? Какво искате да се гласува в Общинския съвет или правите един пореден скандал, каквито скандали правите в продължение на години? Аз лично, като администратор, съм безкрайно обидена. Не зная, но сигурно така се чувстват и общинските съветници.

Затова няма предложение за решение от страна на г-н Кмета, защото на базата на този протокол, който се предоставя на г-н Кмета, единствено негово право е да настанява в общински жилища, а няма как Общинският съвет да гласува за едно конкретно общинско жилище да бъде настанен един конкретен човек, защото нарушавате наредбата, в която е казано кои са случаите.

Аз не познавам Станимир, познавам го само от обучението на секционните избирателни комисии: интелигентно, скромно, възпитано момче. Аз не виждам обаче какъв ценен кадър, командирован на работа във Велико Търново, е Станимир, за да му бъде гласувано жилище от Общинския съвет, при положение че е взето решение от комисията, което е предоставено на кмета и той го е одобрил.

Не може да се казва да се извадят хора, за да бъдат настанени той. Всички стари съветници познавате Богинка, която живееше в бараките. Предложението на тази госпожа е да извадим Богиня, защото била незаконно настанена и да настаним Станимир.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Госпожата се изказва много по-дълго време от определеното за изказване. Г-жо Заместник-кмет, обръщам се към Вас, съжалявам, че г-н Панов отсъства, ще Ви кажа така: Вие имате проблем във Вашата администрация – казвам го на всеослушание за протокол, който се записва. Вие имате проблем във Вашата администрация и неслучайно аз многократно съм апелирал да обърнем администрацията с лице към гражданите.

Забавлявах се от всичко това, което чух, вероятно защото в детайли зная малко повече от това, което ви се поднася като обща процедура. Ще акцентирам върху нещо, което някои твърдят, а аз не съм убеден в същото. Аз ви заявявам, че за следващото заседание на Общинския съвет ще има питане към кмета: Имаме или нямаме нарушения именно на наредбата, която беше цитирана преди малко; колко и в какви параметри и кой се облагодетелства от тези нарушения? Тогава ще говорим отново по темата.

Обърнахме се към ПК по ПГОБК в Общинския съвет, затова защото нашите съграждани не срещнаха разбиране, което наистина да удовлетвори до известна степен техните искания. Тук се цитира, че били удовлетворени. Любопитен е фактът дали са уведомени, как и при какви обстоятелства, но аз не виждам как може да се даде на човек с няколко медицински експертизи една стаичка в приземен етаж, както беше упоменато от преждеговорившите.

Г-жа МИНА ИЛИЕВА: Това е пълна лъжа.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз неслучайно казвам, че Вашето място не е тук. За моето място са гласували хиляди граждани на Велико Търново, а за Вашето не са.

В тази връзка аз искам само да ви кажа, че категорично не приемам позицията на администрацията. Тук се демонстрира, че не се спазва йерархията, т.е. от изложението на определени личности разбирам, че кметът, виждате ли, в един момент е еди-как си прав, а в други моменти се взема лично отношение, което обаче му се налага. Точно заради това аз алармирах всички вас, че има обстоятелства в тази комисия, в която се разглеждат всички тези молби на желаещите да получат общинско жилище; проблеми, които са не един или два и аз ще го докажа със своето питане следващия път.

Безспорен е фактът, че ние трябва да направим всичко възможно, дори и превантивно, да помогнем на нашия съгражданин по всякакъв начин. Защото всички сме свидетели, когато се случат определени трагични събития и обстоятелства, как всички вкупом се обединяваме тогава. Нека да елиминираме тези обстоятелства и превантивно да се съобразим с желанието на нашия съгражданин, който наистина има потребност от нашето решение.

По въпроса за въпросните жилища много може да се каже, но наистина няма време. Аз обаче, за себе си съм констатирал, че има определено разминаване спрямо условията, които са дефинирани в наши наредби и в определени закони и не разбирам как хора, настанени с временна заповед само за шест месеца, години наред продължават да си живеят в жилище, което не им се полага.

В този ред на мисли аз ви призовавам да подкрепим с наше решение и с проект за решение нашия съгражданин! Правя официално предложение и моля да бъде поставено на гласуване! Моля, г-н Председател, да дадете почивка и след почивката да бъде разгледан проект за решение на този Общински съвет във връзка с този казус!

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: За да приключим тази точка. Всички сме наясно с този проблем; аз, макар и след тези остри реплики, които бяха разменени в залата, като председател на тази комисия съм удовлетворен от отговора, защото чух, че Общинската администрация при първа възможност ще настани гражданина. Доколкото разбирам, посочили са улица „Димитър Буйнозов” и ул. „Полтава” като възможности, които ще удовлетворят исканията на момчето и то ще бъде настанено в общинско жилище. Мисля, че това е единственият разумен резултат, който ние можем да постигнем с този дебат към днешна дата.

Поемам ангажимент в ПК по ПГОБК този въпрос да бъде разглеждан всеки път, когато има нужда, в рамките на този мандат, разбира се, за да напомняме на администрацията, че този проблем съществува, до пълното му разрешаване.

В този смисъл съм солидарен с г-н Димитров, че всъщност ние няма какво да гласуваме като проект за решение и да приключим дебата по точката.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: За да докажа, че аз наистина съм един от най-диалогичните съветници, оттеглям предложението си и с моето питане, което ще бъде за следващото заседание, вие ще се убедите, че наистина на въпросния адрес ще има и би следвало да има свободни апартаменти, с които ние да удовлетворим съответните семейства. Ако, разбира се, бъдем принципни и налагаме всяка една разписана норма.

 

В 11.27 часа беше обявена 15-минутна почивка.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Петко Тюфекчиев – общински съветник, Вх. № 3511/18.05.2015 г.

 

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ прочете питането си относно публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гаражни клетки върху недвижим имот, частна общинска собственост.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ прочете отговор на питането.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Аз очаквах да чуя, че този проблем наистина ще бъде разрешен. Освен преместването на кабелите преди това трябва да бъде учреден сервитут за преместването на тези кабели и най-малкото е, след като ние сме продали този имот със скрити недостатъци, съответно ние, заедно с инвеститорите, да намерим възможност този въпрос да бъде решен. И се надявам на следващото заседание това нещо да бъде внесено от Общинската администрация, от Вас, г-н Кмете, за да може този казус да бъде решен, но не за сметка на инвеститорите, а да бъде решен взаимноизгодно, така че нещата да приключат както трябва.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, с. Пчелище, Вх. № 3520/20.05.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 10 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Драгош Методиев – за, Николай Илчев – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 25 „за” „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1574

  

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.6, ал. 1 и чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1391/29.01.2015 г. на Общински съвет Велико Търново, Великотърновски общински съвет реши:

1. Обявява за частна общинска собственост общински нежилищен имот, представляващ: „Застроен УПИ ІІ – „за обществено обслужване” от стр.кв.45 по ПУП-ПР на с. Пчелище, заедно с построена в него сграда (бивша детска градина)” – собственост на Община В. Търново, за който имот да бъде съставен нов акт за общинска собственост.

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и чл.4, ал.4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет реши:

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, представляващ: „Застроен УПИ ІІ – „за обществено обслужване” от стр.кв.45 по ПУП-ПР на с. Пчелище, заедно с построена в него сграда (бивша детска градина)” - собственост на Община Велико Търново.

2.Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с предмет имота по т. 1: за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет.

3.Възлага на Общинска агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

ІІІ. Възлага на общинската администрация при актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към обектите с източник на финансиране от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” да бъдат включени обекти на територията на с. Пчелище на стойност до 30 % от постъпленията от продажбата на описания в раздел ІІ, т.1 имот .

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти, гр. В. Търново, Вх. № 3521/20.05.2015 г.

 

Изказвания по точката не бяха направени.

Предложението по т. 11 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Драгош Методиев – за, Николай Илчев – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 25 „за” „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1575

 

На основание чл. 3, ал.3, т. 2, чл.4, ал. 4, чл. 31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.45, ал.7 от ЗДДС, чл.5, чл.6 и чл.14, ал.4 от НТК и във връзка със свои решения № 284/21.06.2012 г., № 353/13.09.2012 г. и № 365 от 27.09.2012 г., Великотърновски общински съвет:

1. Намалява с 50 (петдесет) на сто приетите с решения № 353 от 13.09.2012 г.(ДВ,бр.72 от 2012 г.) и № 365 от 27.09.2012 г.(ДВ,бр.80 от 2012 г.) на ВТОбС начални цени и определя нови начални цени за продажба на общински нежилищни имоти, построени в ПИ с идентификатор 10447.502.189 и с административен адрес ул.”Н.Габровски” № 78, гр. В. Търново, както следва :

а) за „Гараж, с идентификатор 10447.502.189.1.1, съгласно КККР на гр.В.Търново, със ЗП 20 кв.м.,заедно с 20% ид.ч. от общите части на сградата и 1,1416 % ид.ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189” – 4 620 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС;

б) за „Гараж с идентификатор 10447.502.189.1.2, съгласно КККР на гр.В.Търново,със ЗП 20 кв.м., заедно с 20% ид.ч. от общите части на сградата и 1,1416 % ид.ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189” – 4 550лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС;

в) за „Гараж, с идентификатор 10447.502.189.2.2, съгласно КККР на гр.В.Търново, със ЗП 24,90 кв.м., заедно с 0,9730% ид.ч. от общите части на сградата и 0,4697% ид.ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447. 502.189”- 5 875 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС.

Сделките се облагат с ДДС .

2.Определя начин за продажба на посочените в т.1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване,както следва: за имота по т.1, буква „а” – 450 лева; за имота по т.1,буква „б” – 450 лева, за имота по т.1,буква „в” – 580 лева .

3.Търговете да се проведат при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник", като в случай че 21-вият ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден; начало на търга- 14,00 часа; място на търга - стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

4.Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация (ОбАП) при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане - стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга.

5.За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както следва: за имота по т. 1, буква „а” – 1386 лева ; за имота по т. 1,буква „б” – 1365 лева, за имота по т. 1, буква „в” – 1 763 лева .

Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново,BIC код SOMB BGSF - до 16,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

6.Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

7.Срок за оглед на обектите - всеки работен ден и до 12,00 часа на деня, предхождащ датата на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния работен ден, предхождащ датата на търга.

8. Документи за участие в търговете се подават в ст. 419 в сградата на Община В.Търново - всеки работен ден и до 17,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния работен ден, предхождащ датата на търга.

9.Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

10.При неявяване на купувачи, повторни търгове да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

11.В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове, да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне на заем от фонд „Покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол“, Вх. № 3522/20.05.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 12 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Драгош Методиев – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 24 „за” „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1576

 

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 6 от ЗПСК, чл.3, ал.3 и чл. 14, ал.3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет:

  1. Дава съгласие да бъде извършен разход на средства от фонд „Покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол” в размер до 30 000 (тридесет хиляди) лева, които да бъдат предоставени под формата на заем на „Обредни дейности” ЕООД – Велико Търново, за придобиване на дълготрайни материални активи– комбиниран багер, необходим за основната дейност на дружеството – изкопаване и заравяне на гробове, при следните условия :

  - срок за връщане на заема – 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на усвояване на заема, на равни месечни погасителни вноски, като първото плащане е дължимо в месеца, следващ месеца, през който е предоставена заетата сума;

- възнаграждение под формата на месечна лихва, определена в размер на основния лихвен процент на БНБ, увеличен с един пункт, начислена ежедневно на годишна база 360/360 дни върху реално усвоената и непогасена част от предоставената в заем сума ;

  - в договора да се включи клауза за заплащане на неустойка при забава в плащане на погасителна вноска и/или на договореното възнаграждение, или при забава за връщане на частта от заема, обявена за предсрочно изискуема, в размер на ОЛП плюс 10 пункта, начислена върху дължимите суми.

  2. Управителят на „Обредни дейности" ЕООД да предостави в Общинска агенция за приватизация заверено копие на фактурата за закупения комбиниран багер.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Въглевци, Вх. № 3492/15.05.2015 г.

 

При прочитане становищата на постоянните комисии г-н Ашиков обърна внимание, че ПК по ЗГООС е дала следното становище „да се върне за нова оценка”.

Председателят на Общинския съвет съобщи, че кметският наместник на с. Въглевци има становище по предложението и го подкрепя.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 13 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Драгош Методиев – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 24 „за” „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1577

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

- изоставени трайни насаждения /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляващи имот №101014, с площ от 1,355 дка, девета категория, местност „Лъката 9” в землище с. Въглевци, актуван с АОС № 6035/26.03.2015 г.;

- овощна градина /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляващи имот №100011, с площ от 2,000 дка, девета категория, местност „Лъката 9” в землище с. Въглевци, актуван с АОС № 6037/27.03.2015 г.;

- изоставена нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляващи имот №100003, с площ от 8,418 дка, девета категория, местност „Лъката 9” в землище с. Въглевци, актуван с АОС № 6038/27.03.2015 г.;

- ливада /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляващи имот №101001, с площ от 2,209 дка, осма категория, местност „Лъката 9” в землище с. Въглевци, актуван с АОС № 6036/26.03.2015 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

- изоставени трайни насаждения /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляващи имот №101014, с площ от 1,355 дка, девета категория, местност „Лъката 9” в землище с. Въглевци, актуван с АОС № 6035/26.03.2015 г.;

- овощна градина /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляващи имот №100011, с площ от 2,000 дка, девета категория, местност „Лъката 9” в землище с. Въглевци, актуван с АОС № 6037/27.03.2015 г.;

- изоставена нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляващи имот №100003, с площ от 8,418 дка, девета категория, местност „Лъката 9” в землище с. Въглевци, актуван с АОС № 6038/27.03.2015 г.;

- ливада /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляващи имот №101001, с площ от 2,209 дка, осма категория, местност „Лъката 9” в землище с. Въглевци, актуван с АОС № 6036/26.03.2015 г.;

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвени от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за поземлен имот №101014 - в размер на 720 /седемстотин и двадесет/ лева;

- за поземлен имот №100011 - в размер на 1 145 /хиляда сто четиридесет и пет/ лева;

- за поземлен имот №100003 - в размер на 3 790 /три хиляди седемстотин и деветдесет/ лева;

- за поземлен имот №101001- в размер на 1 070 /хиляда и седемдесет/ лева;

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Малки чифлик, Вх. № 3494/15.05.2015 г.

 

Г-н Ашиков обяви, че кметският наместник на с. Малки чифлик има становище по точката и подкрепя предложението.

Изказвания по точката не бяха направени.

Предложението по т. 14 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Драгош Методиев – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 24 „за” „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1578

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- изоставени орни земи /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляваща поземлен имот №46532.59.61 по плана на новообразуваните имоти на землище с. Малки чифлик, с площ 0,924 дка, шеста категория, местност „Мечи дол”, актуван с АОС №6034/23.03.2015 г.;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- изоставени орни земи /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляваща поземлен имот №46532.59.61 по плана на новообразуваните имоти на землище с. Малки чифлик, с площ 0,924 дка, шеста категория, местност „Мечи дол”, актуван с АОС №6034/23.03.2015 г.;

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за поземлен имот №46532.59.61 землище с. Малки чифлик – в размер на 2 030 /две хиляди и тридесет/ лева;

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Буковец, Вх. № 3495/15.05.2015 г.

 

Председателят на Общинския съвет съобщи, че кметският наместник на с. Буковец има становище по предложението и го подкрепя.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 15 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Драгош Методиев – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 24 „за” „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1579

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

- ниви – орна земя /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №241.15, с площ от 0,381 дка, шеста категория, местност „Долни сини вир” по плана на новообразуваните имоти на землище с. Буковец, актуван с АОС № 6041/01.04.2015 г.;

- ниви – орна земя /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №241.20, с площ от 0,449 дка, шеста категория, местност „Долни сини вир” по плана на новообразуваните имоти на землище с. Буковец, актуван с АОС № 6042/01.04.2015 г.;

- ниви – орна земя /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №241.21, с площ от 0,280 дка, шеста категория, местност „Долни сини вир” по плана на новообразуваните имоти на землище с. Буковец, актуван с АОС № 6040/01.04.2015 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

- ниви – орна земя /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №241.15, с площ от 0,381 дка, шеста категория, местност „Долни сини вир” по плана на новообразуваните имоти на землище с. Буковец, актуван с АОС № 6041/01.04.2015 г.;

- ниви – орна земя /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №241.20, с площ от 0,449 дка, шеста категория, местност „Долни сини вир” по плана на новообразуваните имоти на землище с. Буковец, актуван с АОС № 6042/01.04.2015 г.;

- ниви – орна земя /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №241.21, с площ от 0,280 дка, шеста категория, местност „Долни сини вир” по плана на новообразуваните имоти на землище с. Буковец, актуван с АОС № 6040/01.04.2015 г.;

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвени от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за поземлен имот №241.15 - в размер на 360 /триста и шестдесет/ лева;

- за поземлен имот №241.20 - в размер на 425 /четиристотин двадесет и пет/ лева;

- за поземлен имот №241.21 - в размер на 265 /двеста шестдесет и пет/ лева;

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Беляковец, Вх. № 3497/15.05.2015 г.

 

Г-н Ашиков обяви, че кметът на с. Беляковец има становище по точката и подкрепя предложението.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 16 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев – за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Драгош Методиев – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 25 „за” „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1580

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляващи имот №023003, с площ от 1,280 дка, местност „Чешмите” в землище с. Беляковец, актуван с АОС № 6044/02.04.2015 г.;

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляващи имот №023009, с площ от 0,900 дка, пета категория, местност „Чешмите” в землище с. Беляковец, актуван с АОС № 6046/03.04.2015 г.;

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляващи имот №023012, с площ от 0,300 дка, четвърта категория, местност „Чешмите” в землище с. Беляковец, актуван с АОС № 6048/03.04.2015 г.;

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляващи имот №023016, с площ от 2,119 дка, местност „Чешмите” в землище с. Беляковец, актуван с АОС № 6047/03.04.2015 г.;

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляващи имот №023017, с площ от 2,117 дка, четвърта категория, местност „Чешмите” в землище с. Беляковец, актуван с АОС № 6045/02.04.2015 г.;

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляващи имот №066011, с площ от 2,069 дка, местност „Чешмите” в землище с. Беляковец, актуван с АОС № 6043/02.04.2015 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляващи имот №023003, с площ от 1,280 дка, местност „Чешмите” в землище с. Беляковец, актуван с АОС № 6044/02.04.2015 г.;

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляващи имот №023009, с площ от 0,900 дка, пета категория, местност „Чешмите” в землище с. Беляковец, актуван с АОС № 6046/03.04.2015 г.;

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляващи имот №023012, с площ от 0,300 дка, четвърта категория, местност „Чешмите” в землище с. Беляковец, актуван с АОС № 6048/03.04.2015 г.;

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляващи имот №023016, с площ от 2,119 дка, местност „Чешмите” в землище с. Беляковец, актуван с АОС № 6047/03.04.2015 г.;

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляващи имот №023017, с площ от 2,117 дка, четвърта категория, местност „Чешмите” в землище с. Беляковец, актуван с АОС № 6045/02.04.2015 г.;

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляващи имот №066011, с площ от 2,069 дка, местност „Чешмите” в землище с. Беляковец, актуван с АОС № 6043/02.04.2015 г.;

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвени от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за поземлен имот №023003- в размер на 1 120 /хиляда сто и двадесет/ лева;

- за поземлен имот №023009- в размер на 820 /осемстотин и двадесет/ лева;

- за поземлен имот №023012- в размер на 245 /двеста четиридесет и пет/ лева;

- за поземлен имот №023016- в размер на 2 000 /две хиляди/ лева;

- за поземлен имот №023017- в размер на 2 010 /две хиляди и десет/ лева;

- за поземлен имот №066011- в размер на 1 390 /хиляда триста и деветдесет/ лева;

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. В. Търново, Вх. № 3490/15.05.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 17 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев – за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 24 „за” „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1581

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляваща поземлен имот с идентификатор №10447.16.743 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Велико Търново, с площ 0,716 дка, шеста категория, актуван с АОС №6030/18.03.2015 г.;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляваща поземлен имот с идентификатор №10447.16.743 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Велико Търново, с площ 0,716 дка, шеста категория, актуван с АОС №6030/18.03.2015 г.;

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за поземлен имот с идентификатор №10447.16.743 землище гр. Велико Търново – в размер на 13 695 /тринадесет хиляди шестстотин деветдесет и пет/ лева;

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. В. Търново, Вх. № 3498/15.05.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 18 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев – за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 24 „за” „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1582

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- недвижим имот, находящ се в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, ул. „Поп Матей Преображенски” №1б, а именно поземлен имот с идентификатор №10447.508.550 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 20 кв.м., с начин на трайно ползване: За автогараж, а по ПУП-ПР на гр. Велико Търново имотът представлява УПИ Х от кв.291 с отреждане: За гараж; заедно с построената в имота сграда с идентификатор №10447.508.550.1 по КККР на града, масивна конструкция, на един етаж, построена през 1991 г., със ЗП от 20 кв.м., с предназначение: Хангар, депо, гараж; за който е съставен акт за частна общинска собственост №6031/19.03.2015 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- недвижим имот, находящ се в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, ул. „Поп Матей Преображенски” №1б, а именно поземлен имот с идентификатор №10447.508.550 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 20 кв.м., с начин на трайно ползване: За автогараж, а по ПУП-ПР на гр. Велико Търново имотът представлява УПИ Х от кв.291 с отреждане: За гараж; заедно с построената в имота сграда с идентификатор №10447.508.550.1 по КККР на града, масивна конструкция, на един етаж, построена през 1991 г., със ЗП от 20 кв.м., с предназначение: Хангар, депо, гараж; за който е съставен акт за частна общинска собственост №6031/19.03.2015 г.

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от „Инвестстрой-92” ЕООД Велико Търново, в размер на 9 900 /девет хиляди и деветстотин/ лева;

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

По предложение на председателя на Общинския съвет беше направена поименна проверка. Присъстваха 25 общински съветници:

Николай Ашиков, Тодор Тодоров, Йорданка Стефанова, Александър Чокойски, Деян Хаджийски, Петя Илиева, Тихомир Георгиев, Красимир Калчев, Николен Стойнов, Росен Иванов, Михаил Харалампиев, Атанас Атанасов, Стефан Антонов, Лидия Прокопова, Стоян Витанов, Станислав Рашков, Йордан Грозданов, Калина Широкова, Иван Александров, Радка Крумова, Николай Георгиев, Николай Николов, Румен Димитров, Мариян Кенаров, Мирослав Трифонов.

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Преобразуване на имот в частна общинска собственост, с. Шемшево, Вх. № 3493/15.05.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 19 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 25 „за” „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1583

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС, чл.2 ал.1 от НРПУРОИ, Виликотърновски общински съвет изважда от списъка на имотите публична общинска собственост и обявява за частна общинска собственост недвижим имот, представляващ УПИ ІХ-708 /девет римско за имот седемстотин и осем/ от кв.90 /деветдесет/ по плана на с. Шемшево с площ от 1060 кв. м. /хиляда и шестдесет квадратни метра/, заедно с построените в имота двуетажна сграда /бивше кметство с. Шемшево/, гараж и складове, външна тоалетна.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по съставяне на акт за частна общинска собственост за недвижимия имот, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Леденик, Вх. № 3491/15.05.2015 г.

 

Изказвания по предложението не бяха направени.

Предложението по т. 20 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 25 „за” „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1584

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т.3 и чл.49 ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- общинско място с площ от 50 /петдесет/ кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №6005/11.02.2015 г., представляващо 50/625 идеални части от недвижим имот, находящ се в с. Леденик, община Велико Търново, представляващ урегулиран поземлен имот Х-232 /десет римско за имот двеста тридесет и две/ от строителен квартал 45 /четиридесет и пет/ по плана на с. Леденик, община Велико Търново, целият с площ от 625 /шестстотин двадесет и пет/ кв.м., останалата част от който е собственост на Милка Цанкова Христова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Г. Измирлиев” №12 и Цвета Петкова Конакчиева с адрес с. Леденик, №270А.

 

2. Определя стойност въз основа на експертана оценка, изготвена от оценител на недвижими имоти, на общинско място с площ от 50 /петдесет/ кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №6005/11.02.2015 г., представляващо 50/625 идеални части от недвижим имот, находящ се в с. Леденик, община Велико Търново, представляващ урегулиран поземлен имот Х-232 /десет римско за имот двеста тридесет и две/ от строителен квартал 45 /четиридесет и пет/ по плана на с. Леденик, община Велико Търново, целият с площ от 625 /шестстотин двадесет и пет/ кв.м., в размер на 550 /петстотин и петдесет/ лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Милка Цанкова Христова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Г. Измирлиев” №12 и Цвета Петкова Конакчиева с адрес с. Леденик, №270А.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху недвижими имоти, гр. В. Търново, Вх. № 3500/15.05.2015 г.

 

Изказвания по предложението не бяха направени.

Предложението по т. 21 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за” „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1585

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.4 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т.5 и чл.49 ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Велико Търново и „БИО ВИС” ООД с ЕИК 202139239, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Сава Муткуров” №2, представлявано от управителя Георги Йорданов Георгиев, възникнала в резултат на регулационна промяна, чрез замяна на части от имоти, както следва:

- земя с площ от 516 кв.м., представляваща част от поземлен имот с идентификатор 10447.502.270, целият с площ от 1 094 кв.м., начин на трайно ползване – за друг обществен обект, а по ПУП-ПР на гр. Велико Търново представляващ ПИ №3890. Съгласно Решение №1264/24.03.2011 г. на ВТОбС и влязъл в сила ПУП, част от имота с площ от 516 кв.м. попада в новообразуван УПИ ХХХІІ-7309 от строителен квартал 16а „за производствено-складова и обществено-обслужваща дейност”, частна собственост. За имота е съставен акт за частна общинска собственост №4895/08.06.2011 г.

-земя с обща площ от 465 кв.м., представляваща части от поземлен имот с идентификатор №10447.502.248 и от поземлен имот с идентификатор №10447.502.249 по КККР на гр. Велико Търново, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, а по ПУП-ПР представлява част от поземлен имот №3873, целият с площ от 11 365 кв.м. Съгласно Решение №1264/24.03.2011 г. на ВТОбС и влязъл в сила ПУП, част от имота с площ от 465 кв.м. попада в новообразуван УПИ ХХХІІ-7309 от строителен квартал 16а „за производствено-складова и обществено-обслужваща дейност”, частна собственост. Срещу

- земя с обща площ от 908 кв.м. – части от поземлен имот с идентификатор №10447.502.271 по КККР на гр. Велико Търново, с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, а по ПУП-ПР на гр. Велико Търново представляващ част от поземлен имот №7309 по ПУП на гр. Велико Търново, целият с площ от 6 757 кв.м. Съгласно Решение №1264/24.03.2011 г. на ВТОбС и влязъл в сила ПУП, част от имота с обща площ от 908 кв.м. попада, както следва: 775 кв.м. попадат в нова улица с ОК-ОК №№2795д-2795е; 40 кв.м. попадат в улица „Липа” с ОК-ОК №№93д-93; 93 кв.м. попадат в новообразуван УПИ ХХХІ-3873 от строителен квартал 16а „за производствено-складова и обществено-обслужваща дейност”, собственост на Община Велико Търново след прекратяване на съсобствеността. Поземлен имот №10447.502.271 е собственост на „БИО ВИС” ООД с ЕИК 202139239, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Сава Муткуров” №2, представлявано от управителя Георги Йорданов Георгиев.

 

2. Утвърждава стойностите на имотите, определени с протоколи за експертна оценка, изготвени от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

- за част от поземлен имот с идентификатор 10447.502.270 - в размер на 34 159 /тридесет и четири хиляди сто петдесет и девет/ лева без начислен ДДС;

- за част от поземлен имот №3873 по ПУП на гр. Велико Търново – в размер общо на 30 783 /тридесет хиляди седемстотин осемдесет и три/ лева без начислен ДДС;

- за част от поземлен имот №7309 по ПУП на гр. Велико Търново – в размер на 60 109 /шестдесет хиляди сто и девет/ лева без начислен ДДС. .

 

3. Разликата в стойността на прехвърляемите имоти да бъде определена след начисляване на дължимия ДДС и да бъде преведена от „БИО ВИС” ООД с ЕИК 202139239, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Сава Муткуров” №2, представлявано от управителя Георги Йорданов Георгиев по банкова сметка на Община Велико Търново. Всички дължими данъци и такси по сделката, изчислени върху по-голямата стойност, са за сметка на „БИО ВИС” ООД с ЕИК 202139239, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Сава Муткуров” №2, представлявано от управителя Георги Йорданов Георгиев.

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 3427/23.04.2015 г.

 

Изказвания по точката не бяха направени.

Предложението по т. 22 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за” „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1586

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 8 ал. 9 от ЗОС, Великотърновски общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 год. част от имот публична общинска собственост - място №8 от схемата за разполагане на временни съоръжения за 2014год., намиращо се в гр.Велико Търново в кв.514 – ул.“Чумерна“ №24, представляващо терен с площ 48,00 кв.м за поставяне на временно съоръжение.

ІІ. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, чл. 14 ал. 1 и чл. 11 ал. 1 предложение първо и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с чл.56 от ЗУТ, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, място №8 от схемата за разполагане на временни съоръжения за 2014год., намиращо се в гр. Велико Търново в кв.514 – ул.“Чумерна“ №24, съгласно виза на Гл. архитект на Община Велико Търново, представляващо терен от 48,00 кв.м, за срок от 5 (пет) години, с предназначение - търговска дейност и услуги, при начална тръжна цена 445,00 лв. на месец.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване на имота под наем, при условия и ред съгласно изискванията на гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и при следните допълнителни условия:

  1.При провеждането на търга да се представи проект на временното съоръжение, одобрен от Гл.архитект на Община Велико Търново.

  2.Разходите за монтаж и пускането в експлоатация на временното съоръжение, както и демонтажа след изтичане на срока на наемния договор, са изцяло за сметка на наемателя.

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Актуализиране на цена по договор за наем, Вх. № 3481/15.05.2015 г.

 

Изказвания по точката не бяха направени.

Предложението по т. 23 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Драгош Методиев – за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 27 „за” „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1587

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за актуализация на наемната цена по договор за наем от 14.06.2013 г., сключен между Община Велико Търново и СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД, в размер на 2 000 лева месечно.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по изпълнение на настоящото решение при спазване на действащата нормативна уредба..

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Предоставяне на пасища, мери и ливади от ОПФ, Вх. № 3496/15.05.2015 г.

 

Изказвания по предложението не бяха направени.

Предложението по т. 24 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Драгош Методиев – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за” „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1588

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет отменя свое Решение № 437/18.12.2008 г.

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 1 и ал. 3, чл. 37о, ал. 1, т. 1 от ЗСПЗЗ, във връзка с §18 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, Великотърновски Общински съвет приема списък на имоти от ОПФ, представляващи пасища, мери и ливади за общо ползване, съгласно Приложение № 1 към настоящото решение.

                                                                                                                             

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 1 и ал. 3, чл. 37о, ал. 1, т. 1 от ЗСПЗЗ, във връзка с §18 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, Великотърновски Общински съвет приема списък на имоти от ОПФ, представляващи пасища, мери и ливади за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, съгласно Приложение № 2 по цени, определени по пазарен механизъм, съгласно Приложение № 3 към настоящото решение за срок от 6 (шест) стопански години, считано от стопанска 2015/2016 година. Сключването на договори за наем на обявените по този ред имоти от ОПФ, представляващи пасища, мери и ливади, не гарантира подпомагане на земеделските производители по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика.

 

4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37о, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗСПЗЗ, Великотърновски Общински съвет приема следните правила за ползване и мерки за опазване на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ на територията на община Велико Търново, както следва:

4.1. Пасищата, мерите и ливадите да се поддържат в добро земеделско и екологично състояние съгласно одобрените от Министерството на земеделието и храните правила.

4.2. Забранява се промяна предназначението на пасищата, мерите и ливадите, тяхното разораване, както и използването им за неземеделски нужди.

4.3. Не се допуска замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и др. отпадъци.

4.4. Забранява се паленето на растителност в пасищата, мерите и ливадите.

4.5. Агротехнически мероприятия, като подсяване, торене, борба с плевелната растителност, отводняване и напояване се съгласуват с общинска администрация, а мероприятията почистване от камъни и почистване от храсти с кмета /кметския наместник/ на населеното място.

4.6. Пасищата, мерите и ливадите да се опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и др.

4.7. Пасищата, мерите и ливадите от списъка за индивидуално ползване се отдават както за паша, така и за косене.

4.8. Наемателите се задължават да осигуряват места за преминаване (прокари) на хора, животни и техника до съседни имоти, както и до традиционните места за водопой.

4.9. Забранява се поставянето на електропастири, временни или трайни заграждения върху пасищата, мерите и ливадите от ОПФ.

4.10. Не се разрешава изграждането на временни постройки (навеси).

4.11. При предоставяне на части от пасища, мери и ливади за общо ползване, за индивидуално ползване и/или на повече от един ползвател, разграничаването на отделните части да се изготвя върху копие от скица на съответния имот.

 

5. Възлага на Кмета на Община В. Търново да извърши всички необходими административни действия по изпълнение на настоящото Решение при спазване на действащата нормативна уредба.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалища, с. Никюп, Вх. № 3487/15.05.2015 г.

 

Изказвания по предложението не бяха направени.

Предложението по т. 25 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Драгош Методиев – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 25 „за” „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1589

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от Закона за общинската собственост, чл. 59, ал. 7 от НРПУРОИ, във връзка с §6 от ПЗР на Закона за народните читалища, Великотърновски Общински съвет предоставя за безвъзмездно ползване на Народно читалище ”ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ – 1920” гр. В. Търново, ул. „Поборническа“ № 40, представлявано от Председателя на НС – Христо Стефанов Пашов за срок от 10 (десет) години, считано от 01.10.2015 г. земеделски земи от Общинския поземлен фонд, както следва:

– обособена част с площ 25,000 дка, съгласно скица № К01479/20.06.2013 г., от поземлен имот № 077008 по картата на възстановената собственост на землище с. Никюп, частна общинска собственост, представляващ нива с обща площ 104,528 дка, ІІІ категория, м. Салкъмова гора, актуван с АОС № 955/18.04.2001 г.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите административни действия, съгласно действащата нормативна уредба.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалища, с. Леденик, Вх. № 3488/15.05.2015 г.

 

Изказвания по точката не бяха направени.

Предложението по т. 26 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Драгош Методиев – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за” „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1590

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от Закона за общинската собственост, чл. 59, ал. 7 от НРПУРОИ, във връзка с §6 от ПЗР на Закона за народните читалища, Великотърновски Общински съвет предоставя за безвъзмездно ползване на Народно читалище ”ПОУКА – 1920” с. Леденик, представлявано от Председателя на НС – Радка Петкова Маринова за срок от 10 (десет) години, считано от 01.10.2015 г. земеделски земи от Общинския поземлен фонд с обща площ 7,500 дка, както следва:

- поземлен имот № 079011 по картата на възстановената собственост на землище с. Леденик, общ. В. Търново, нива с площ от 6,500 дка, VІІІ категория, местност „Саламатя”, актуван с АОС № 5425/19.11.2012 г.

- поземлен имот № 085012 по картата на възстановената собственост на землище с. Леденик, общ. В. Търново, нива с площ от 1,000 дка, VІІ категория, местност „Саламатя”, актуван с АОС № 5047/21.01.2012 г.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите административни действия, съгласно действащата нормативна уредба.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалища, с. Плаково, Вх. № 3489/15.05.2015 г.

 

Изказвания по точката не бяха направени.

Предложението по т. 27 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Драгош Методиев – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за” „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1591

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от Закона за общинската собственост, чл. 59, ал. 7 от НРПУРОИ, във връзка с §6 от ПЗР на Закона за народните читалища, Великотърновски Общински съвет предоставя за безвъзмездно ползване на Народно читалище ”ПРОСВЕТА – ПЛАКОВО 1873 г.” с. Плаково, представлявано от Председателя на НС – Петя Георгиева Кънчева за срок от 10 (десет) години, считано от 01.10.2015 г. земеделска земя от Общинския поземлен фонд, както следва:

- обособена част с площ 50,000 дка, съгласно скица № К03086/16.09.2011 г., от поземлен имот № 023036 по картата на възстановената собственост на землище с. Плаково, общ. В. Търново, частна общинска собственост, представляващ нива с обща площ 77,260 дка, VІ категория, м. „Богданчов рът“, актуван с АОС № 5022/01.12.2011 г.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите административни действия, съгласно действащата нормативна уредба.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалища, с. Самоводене, Вх. № 3502/18.05.2015 г

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам само да уведомя, както за протокола, така евентуално и за областния управител, че от точка 28 до точка 35 аз ще гласувам „против”, тъй като към настоящия момент не са ми известни обстоятелства, които да налагат спешно разглеждане на точките и нарушаване на нашия правилник.

Предложението по т. 28 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова – за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Драгош Методиев – за, Николай Николов - за, Румен Димитров – против, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 25 „за”, 1 „против”, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1592

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от Закона за общинската собственост, чл. 59, ал. 7 от НРПУРОИ, във връзка с §6 от ПЗР на Закона за народните читалища, Великотърновски Общински съвет предоставя за безвъзмездно ползване на Народно читалище ”ИЗВОР – 1873 г.” с. Самоводене, представлявано от Председателя на НС – Рена Цецова Дранкюлева за срок от 10 (десет) години, считано от 01.10.2015 г. земеделска земя от Общинския поземлен фонд, както следва:

- поземлен имот № 061057 по картата на възстановената собственост на землище с. Самоводене, общ. В. Търново, нива с площ от 6,152 дка, VІ категория, местност „Белопръстница”, актуван с АОС № 6002/06.02.2015 г.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите административни действия, съгласно действащата нормативна уредба.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалища, с. Присово, Вх. № 3509/18.05.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 29 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова – за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Драгош Методиев – за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 25 „за” 1 „против”, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1593

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от Закона за общинската собственост, чл. 59, ал. 7 от НРПУРОИ, във връзка с §6 от ПЗР на Закона за народните читалища, Великотърновски Общински съвет предоставя за безвъзмездно ползване на Народно читалище ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ – 1928” с. Присово, представлявано от Председателя на НС – Малина Темелкова Попова за срок от 10 (десет) години, считано от 01.10.2015 г. земеделски земи от Общинския поземлен фонд в землището на с. Присово, общ. В. Търново с обща площ 43,460 дка, както следва:

 

№ по ред

№ на имот

местност

начин на трайно ползване

кат.

площ

/дка/

АОС

№ /дата

1

020014

Черковището

Нива

III

5,330

3242/26.05.2006

2

022008

Черковището

Нива        

III

4,551

3241/26.05.2006

3

028010

Черковището

Нива        

III

3,000

5059/23.01.2012

4

102003

Джурово

Нива        

III

6,299

5071/30.01.2012

5

102047

Джурово

Нива        

IV

4,998

5069/30.01.2012

6

102051

Джурово

Нива        

IV

5,999

5067/30.01.2012

7

102059

Джурово

Нива        

III

8,402

6053/20.04.2015

8

103045

Джурово

Нива        

III

4,881

5068/30.01.2012

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите административни действия, съгласно действащата нормативна уредба.

 

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на техническо задание по чл. 125 от ЗУТ и даване съгласие за изработване на проект за ПУП, гр. Дебелец, Вх. № 3503/18.05.2015 г.

 

Председателят на Общинския съвет съобщи, че кметът гр. Дебелец има становище по предложението и го подкрепя.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 30 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 26 „за” 1 „против”, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1594

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124а, ал.1 ЗУТ, чл.124б, ал.1 ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 и ал.2 и чл.124а, ал.5 от ЗУТ,заявление вх.регистрационен индекс и дата 5300-1615 от 11.03.2015г./ от ЕТ „Кали 89 - Румен Романов”, гр. Велико Търново, ул.”Христо Смирненски”” № 2а и писмо изх.№ 3347 от 02.10.2014г на Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ - Велико Търново, Великотърновският общински съвет реши :

 

1. Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ от Румен Кънчев Романов, представляващ ЕТ „Кали 89-Румен Романов”, за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПП/ за трасе на външно електрозахранване и изграждане на МТТ 20 kvА в ПИ №205005 по КВС в землището на гр.Дебелец община Велико Търново и кабелна връзка /отклонение/20 kvА към ЕП20 kvА, от съществуващ СРС №2 на отклонението на ТП „Агрима”

 

2. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПП/ за трасе на външно електрозахранване и изграждане на МТТ 20 kvА в ПИ №205005 по КВС в землището на гр.Дебелец община Велико Търново и кабелна връзка/отклонение/20 kvА към ЕП20 kvА,от съществуващ СРС №2 на отклонението на ТП „Агрима”

 

 

ПО ТРИДЕСА И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Вонеща вода, Вх. № 3504/18.05.2015 г.

 

Председателят на Общинския съвет съобщи, че кметът с. Вонеща вода има становище по предложението и го подкрепя.

Г-н Ашиков обяви, че няма да участва в гласуването по точката.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Този път няма журналисти и не мога да бъда упрекнат, че го правя заради тях, както междувпрочем никога не съм се изказвал и вземал отношение във функция на това дали има кой да отразява, или не.

Да, ние ще подкрепим това предложение, отнасящо се до интересите на г-н Ашиков, защото така е нормално, защото сме широкоскроени хора, защото не политизираме едно или друго, за разлика от управляващите, които политизираха; или по някакви други причини, които далеч не са толкова безобидни, колкото политизирането, те удрят спирачката на други инвестиционни интереси, както фирма РЕЙБИАС, както на фирма „Яна” и др. Тъй като сме широкоскроени хора, за разлика от тях, ние ще подкрепим интересите, свързани с развитието на жизнената среда и каквото друго се сетите на г-н Ашиков,.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Аз не съм вземал решение, просто съм го разпределил в комисиите.

 

Предложението по т. 31 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 25 „за” 1 „против”, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1595

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 и чл.2 ЗУТ във връзка с чл.12, ал.2 ЗУТ, заявление с вх. регистрационен индекс и дата 94 НН-412 от 14.04.2015 г./,. от Николай Илиев Ашиков, от гр. Велико Търново, ул. ”Симеон Велики” № 4, вх.В, ет.6,ап.22 и писмо с изх.№ 1179 от 25.03.2015г. на РИОСВ – Велико Търново, Великотърновският общински съвет реши:

 

  1. 1.Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ от Николай Илиев Ашиков, за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот № 062007, местност „Кръста 2”, в землището на с. Вонеща вода, община Велико Търново, начин на трайно ползване – изоставена нива , категория на земята – осма, за определяне ново конкретно предназначение на имота за „жилищни нужди”.

 

2. Дава разрешение за изработване на:

- подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот № 062007 , местност „Кръста 2”, в землището на с. Вонеща вода, община Велико Търново, начин на трайно ползване – изоставена нива , категория на земята – осма, за определяне ново конкретно предназначение на имота за „жилищни нужди

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, гр. Килифарево, Вх. № 3505/18.05.2015 г.

 

Председателят на Общинския съвет съобщи, че кметът гр. Килифарево има становище по предложението и го подкрепя.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 32 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 24 „за” 1 „против”, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1596

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 и ал.2 ЗУТ във връзка с чл.12, ал.2 ЗУТ, заявление с вх. рег.индекс и дата 5300-1864 от 21.03.2015г./, от ЕТ „РУМЯНА ХИНКОВА”, гр.В.Търново, ул. „ Стоян МихайловскиаровскиГабровски” №4 вх.В, представлявано от Румяна Йосифова Хинкова и писмо с изх.№ 3847 от 25.11.2013г. на РИОСВ – Велико Търново, с което са определени приложимите процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, Великотърновският общински съвет реши:

1. Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ от ЕТ „РУМЯНА ХИНКОВА”, за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за промяна предназначението на имоти ПИ № 091018 , ПИ №091063, ПИ №091064, ПИ №091091, ПИ №091092 , обединяването на ПИ №091063 , ПИ №091064, ПИ №091091, ПИ№091092 ,обособяването им в нов УПИ II “за обществено обслужване-за ТИР паркинг”, местност „Горни Хармани” в землището на гр. Килифарево, общ. Велико Търново

2. Дава разрешение за изработване на:

  - подробен устройствен план – план за регулация за промяна предназначението на имоти ПИ № 091018 , ПИ №091063, ПИ №091064, ПИ №091091, ПИ №091092 , обединяването на ПИ №091063 , ПИ №091064, ПИ №091091, ПИ№091092 ,обособяването им в нов УПИ II “за обществено обслужване-за ТИР паткинг”, местност „Горни Хармани” в землището на гр. Килифарево, общ. Велико Търново

  - подробен устройствен план – план за застрояване за промяна предназначението на имоти ПИ № 091018 , ПИ №091063, ПИ №091064, ПИ №091091, ПИ №091092 , обединяването на ПИ №091063 , ПИ №091064, ПИ №091091, ПИ№091092 ,обособяването им в нов УПИ II “за обществено обслужване”, местност „Горни Хармани” в землището на гр. Килифарево, общ. Велико Търново

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Аз съм горд, че съм максимално принципен в позицията „налагане върховенството на закона”, но с това, което правите в момента, демонстрирате двузначност и безпринципност. Как за едни кметове може да се изисква присъствие, а за други не може? Кметовете на Дебелец и на Килифарево ги нямаше. Какво да кажем да тези кметове, които са уважили, спазват наредбите и са тук? Това не са добри сигнали нито към нашите колеги, нито към нормативните уредби, които ние сме призвани да спазваме.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, гр. В. Търново, Вх. № 3506/18.05.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 33 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 25 „за” 1 „против”, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1597

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 и ал.2 ЗУТ във връзка с чл.12, ал.2 ЗУТ, заявление с вх. рег. индекс и дата 5300-2428 от 20.04.2015г. от „Ветеринарна клиника – Козлуджа” ООД гр. Велико Търново, бул.” БългарияаровскиГабровски” № 16, вх.А, ет.3 и Становище / техен изх.№ 846/12.03.2015 г./ на РИОСВ – Велико Търново, Великотърновски общински съвет:

 

1. Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ от „Ветеринарна клиника – Козлуджа” ООД, за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 10447.16.217, местност „Козлуджа”, гр. Велико Търново за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждането на имота за „ обществено-обслужващи и производствено- складови дейности”.

 

2. Дава разрешение за изработване на

 - подробен устройствен план – план за застрояване ПИ № 10447.16.217, местност „Козлуджа”, гр. Велико Търново за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, и отреждането на имота за „обществено- обслужващи и производствено-складови дейности”.

 - план-схеми за водоснабдяване и канализация, и електрозахранване за № 10447.16.217, местност „Козлуджа”, гр. Велико Търново към ПУП – план за застрояване.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Тъй като вече е 13.00 часа, предлагам заседанието да бъде удължено с два часа или до приключване на дневния ред.

Предложението за удължаване на заседанието беше подложено на гласуване и прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Водолей, Вх. № 3507/18.05.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 34 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 25 „за” 1 „против”, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1598

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 и ал.2 ЗУТ и заявление с вх. рег. индекс и дата 94-ПП-518/27.05.2014 г. от Пламен Борисов Маринов, с. Водолей, община Велико Търново, Великотърновският общински съвет:

 

1. Одобрява техническо задание за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 035009 , в землището на с.Водолей, местност „Горен Юртлук”, общ.Велико Търново за промяна предназначението на земята и определяне ново конкретно предназначение на имота за „кравеферма“

2. Дава разрешение за изработване на:

- подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 035009 , в землището на с.Водолей, местност „Горен Юртлук”, общ.Велико Търново за промяна предназначението на земята и определяне ново конкретно предназначение на имота за „ кравеферма”

- план-схеми за водоснабдяване и канализация, и електрозахранване на ПИ № 035009, в землището на с. Водолей, местност „Горен Юртлук”

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Големаните, Вх. № 3508/18.05.2015 г.

 

Председателят на Общинския съвет съобщи, че кметският наместник на с. Големаните има становище по предложението и го подкрепя.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 35 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 25 „за” 1 „против”, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1599

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 и ал.2 ЗУТ във връзка с чл.12, ал.2 ЗУТ, заявление с вх. регистрационен индекс и дата 94 ТТ-213 от 14.04.2015г.. от Теодор Георгиев Кожухаров, гр.Русе, ул.”Княжеска аровскиГабровски” № 22 и Решение №ВТ-08-ОС/2015 на РИОСВ – Велико Търново, Великотърновски общински съвет:

1. Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ от Теодор Георгиев Кожухаров, за изработване на подробен устройствен план –план за застрояване за ПИ № 017014 и ПИ № 017015, с. Големаните, общ.Велико Търново, местност „Вадата” за промяна предназначението на земеделска земя и определяне ново конкретно предназначение на имотите за „жилищни нужди”.

2. Дава разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 017014 и ПИ № 017015, с. Големаните, общ.Велико Търново, местност „Вадата” за промяна предназначението на земеделска земя и определяне ново конкретно предназначение на имотите за „жилищни нужди”.

- план-схеми за водоснабдяване и канализация, и електрозахранване за ПИ № 017014 и ПИ № 017015, с. Големаните, общ.Велико Търново, местност „ Вадата” към ПУП – план за застрояване.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за резултатите от дейността на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД през 2014 г., Вх. № 3480/15.05.2015 г.

Изказвания по точката не бяха направени.

Предложението по т. 36 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 25 „за” „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1600

 

На основание чл. 21, aл. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема за сведение Резултатите от дейността на търговското дружество „МОБАЛ Д-р Ст. Черкезов” АД   – гр.Велико Търново в което Община Велико Търново е акционер през 2014г.

 

ПО ТРЕДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за резултатите от дейността на „Пазари – Велико Търново“ ООД през 2014 г., Вх. № 3475/14.05.2015 г.

 

Изказвания по точката не бяха направени.

Предложението по т. 37 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 21 „за” „против” няма, 4 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1601

 

На основание чл. 21, aл. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема за сведение Резултатите от дейността на търговското дружество„Пазари – Велико Търново" ООД в което Община Велико Търново е съдружник през 2014г.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за резултатите от дейността на „Общинска банка“ АД през 2014 г., Вх. № 3472/14.05.2015 г.

 

Изказвания по точката не бяха направени.

Предложението по т. 38 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 26 „за” „против” няма, „въздържал се” няма.

 

 

РЕШЕНИЕ № 1602

 

На основание чл. 21, aл. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема за сведение Резултатите от дейността на търговското дружество „Общинска банка” АД - София в което Община Велико Търново е акционер през 2014г

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Постъпила е една молба от живущите в жилищен блок, находящ се на ул. „Димитър Благоев” № 6 – В. Търново до председателя на Общинския съвет.

„Г-н Председател, в качеството си на собственици на жилище в района на ул. „Димитър Благоев”, № 6, гр. Велико Търново, заявяваме необходимостта си от:

1. Изграждане на дължимата ни от община Велико Търново инфраструктура с цел улесняване достъпа до собствеността ни.

2. Осигуряване контейнери за битови отпадъци.

3. Необходимото ни улично осветление.

4. Съдействие във връзка с премахването на бездомните животни.

Във връзка с гореспоменатите молим за незабавно започване на действия по решаване на казуса.”.

Чета ви това само за сведение. Тази молба ще бъде пратена за становище и като дойде становището, ще го разгледаме.

 

Заседанието беше закрито в 13.10 часа поради изчерпване на дневния ред.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ

                 /Диляна Милева/