Начало Заседания Протоколи Протокол № 87 от 25.06.2015 г.

ПРОТОКОЛ № 87

 

от осемдесет и седмото заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 25.06.2015 г. от 09.00 часа в залата на община В. Търново. Присъства 34 общински съветника. Отсъстват г-н Тодор Тодоров, г-н Мариян Кенаров и г-н Стефан Михайлов.

 

Заседанието беше открито от председателя на Общинския съвет – г-н Николай Ашиков, който съобщи, че в залата е налице необходимият кворум и откри заседанието.

Г-н Ашиков даде думата на общинските съветници за изказвания по проекта за дневен ред.

 

1. Приемане на график на заседанията на ВТОбС, Вх. № 3575/12.06.2015 г.

2. Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново, Вх. № 3549/10.06.2015 г.

3. Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново по ОП „Развитие на човешките ресурси“ за създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, Вх. № 3533/28.05.2015 г.

4. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.05.2015 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 г., Вх. № 3571/12.06.2015 г.

5. Приемане на Анализ на ситуацията в Община Велико Търново за изготвяне на Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г.в област Велико Търново, Вх. № 3574/12.06.2015 г.

6. Включване на ОУ „П.Р.Славейков“ с. Церова кория в Списъка на защитени училища, Вх. № 3570/12.06.2015 г.

7. Удължаване на срока за управление на „Царевград Търнов“ ЕООД, Вх. № 3544/05.06.2015 г.

8. Удължаване на срока за управление на „Обредни дейности“ ЕООД, Вх. № 3543/05.06.2015 г.

9. Даване на съгласие за извършване на разход от „Обредни дейности“ ЕООД за закупуване на комбиниран багер, Вх. № 3556/11.06.2015 г.

10. Свикано редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, Вх. № 3557/11.06.2015 г.

11. Актуализация на план-сметката за приходите и разходите по приватизационните фондове на Община Велико Търново през 2015 г., Вх. № 3591/17.06.2015 г.

12. Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищен имот, гр. В. Търново, Вх. № 3592/17.06.2015 г.

13. Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС, гр. Дебелец, Вх. № 3564/11.06.2015 г.

14. Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС, гр. В. Търново, Вх. № 3565/11.06.2015 г.

15. Предоставяне на Община Велико Търново на безвъзмездно право на управление върху част от имот публична държавна собственост, Вх. № 3560/11.06.2015 г.

16. Предоставяне на помещения – общинска собственост за нуждите на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, Вх. № 3568/11.06.2015 г.

17. Преобразуване на имот в публична общинска собственост, Вх. № 3566/11.06.2015 г.

18. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. В. Търново, Вх. № 3561/11.06.2015 г.

19. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Леденик, Вх. № 3567/11.06.2015 г.

20. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 3572/12.06.2015 г.

21. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 3583/16.06.2015 г.

22. Питане от Група съветници на БСП, Вх.№ 3581/16.06.2015 г.

23. Питане от Желка Денева и Стоян Витанов – общински съветници, Вх. № 3582/16.06.2015 г.

24. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, гр. Дебелец, Вх. № 3534/02.06.2015 г.

25. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Леденик, Вх. № 3535/02.06.2015 г.

26. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Вонеща вода, Вх. № 3536/02.06.2015 г.

27. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 3537/02.06.2015 г.

28. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Пчелище, Вх. № 3562/11.06.2015 г.

29. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 3563/11.06.2015 г.

30. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, с. Русаля, Вх. № 3569/11.06.2015 г.

31. Даване разрешение за изработване на проект за ЧИ на ПУП, гр. В. Търново, Вх. № 3546/08.06.2015 г.

32. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, гр. В. Търново, Вх. № 3558/11.06.2015 г.

33. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Присово, Вх. № 3559/11.06.2015 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: За всяка точка по дневния ред са дадени пет минути, за да може да се защити. За проекта за дневен ред и измененията му не е регламентирано, така че нека да не видоизменяме правилниците!

Първо искам публично да изразя своя протест във връзка с тенденциозното вземане на решение по време на Председателския съвет. В знак на несъгласие с това поведение аз не участвах във вземането на решение за този проект за решение, затова съм си запазил правото да си внеса предложения за изменение на проекта за дневен ред.

Първа точка: правя предложение всички мои предложения, които ще направя в момента за промяна по проекта за дневен ред, да бъдат гласувани поименно.

Второ, предлагам всички питания да бъдат върнати в началото на проекта за дневен ред, както е по нашия правилник и да станат съответно точка 5, 6, 7 и 8. Аз мисля, че г-н Кметът е достатъчно интелигентен и може и е желателно да се възползва от правомощията си и ако му е неудобно или знае, че ще отсъства от заседание на Общинския съвет, той да ни уведоми по съответния ред, а не чрез оперативни хватки по време на Председателския съвет да дава много нелицеприятен образ и сигнали към гражданите на Велико Търново, че понякога правилниците и законите за едни работят, за други не работят.

Трето, предлагам точка 9 от проекта за дневен ред да бъде предложение с № 3532 от 22.05.2015 г., а именно: „Приемане на декларация”, която да бъде изпратена до Министерството на здравеопазването. Аз мисля, че всеки един от вас, който си направи елементарен труд да протече от протокола на миналото заседание на Общинския съвет, какво е говорено, кой какви ангажименти представи пред всички вас и пред цялата великотърновска общественост, ще разбере, че нещата са катастрофални. Това е ясен знак какво ще предстои на предстоящата предизборната кампания. Между другото, това се случва почти винаги.

За какво иде реч? Знаете, че някой беше поел ангажимент до 13 този месец да се разговаря с министъра на здравеопазването. Някои други мои колеги разговаряха през пет минути с някои министри, заместник-министри и ни увещаваха как нещата ще се случат еди-как си. Аз не съм съгласен и протестирам за този начин на комуникация между нас и великотърновци и точно затова искам да изразя своята категорична позиция в знак на защита както на активите, така и на финансите на великотърновци. Всички знаем, че казусът е изключително тежък, както от правна, така и от социална, така и от икономическа, така и от обществена значимост. Няма как този проблем да мине тихомълком с нашето пасивно поведение.

Четвърто предложение: предлагам точка 10 от проекта за дневен ред да бъде предложение с № 3573 от 12.06.2015 г. Това е моето предложение за създаване на алея на търновските царе. Защо го правя? Защото както и в самото предложение, аз съм писал, че искам принципно съгласие от Великотърновския общински съвет и това, което чух от коментарите на някои служители в община Велико Търново, ми дава ясен знак защо Велико Търново не е станало културна столица. Има неща, които се видоизменят, има неща които се опитва да се вменят единствено и само заради огромната завист, единствено и само заради голямото късогледство. Категорично не съм съгласен с твърденията, че, виждате ли, земята на Трапезица била светиня и върху нея нищо не можело да се направи. Отварям една скоба: само ще ви подскажа, че върху Трапезица има направена една сграда; няма да казвам с каква РЗП; отделно на Трапезица беше направен един железен асансьор. Така че ако говорим дали е светиня и какво точно трябва да се случи, мисля, че много можем да коментираме.

Точка пета: предлагам точка 11 от проекта за дневен ред да бъде предложение с номер 3327 от 16.03.2015 г. относно „Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОС”. Това е предложението от г-н Кабе за реализиране на инвестиционни намерения в местността Къс хисар в землището на с. Малки чифлик. Ние имаме становище на кмета на село Малки чифлик. Лично аз нарочно изисках становище от кмета на с. Шереметя. То е отрицателно, но това не значи, че ние трябва да бойкотираме подобни инвестиционни намерения или най-малкото: да се отнесем несериозно към това инвестиционно намерение. След като кметът на с. Шереметя не е съгласен, то ние сме длъжни да намерим опции, с което да подпомогнем тези инвестиционни намерения, а не да бойкотираме.

(Г-н Ашиков се обърна към г-н Димитров да пристъпи към приключване на изказването.)

Г-н Председател, още в самото начало направих встъпление, че в нашия Правилник не е регламентирано да имаме време за изказвания по проекта за дневен ред. Това са мои правомощия.

Шесто, предлагам точка 12 да бъде предложение на кмета с № 3445 от 08.06.2015 г. относно „Даване на съгласие във връзка с чл. 36, ал. 4 от ЗУТ за одобряване на проект за частично изменение на ПУП”. Това е предложение на кмета, свързано с инвестиционни намерения на фирма Рей-Би-Ас. Защо го правя? Защото в този мандат беше създаден един прецедент, в който нашият председател беше осъден, защото въпреки отрицателните становища на постоянните комисии, предложението не беше внесено за разглеждане на заседание на Общинския съвет. Точно заради това, за да не повтаряме тези прецеденти, аз ви предлагам да разгледаме това предложение отново в залата.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Излизам, за да направя своето изказване от името на група. Подчертавам, че то няма връзка с днешния дневен ред, а с дневния ред на следващата сесия на Общинския съвет. Изказването ми касае едно сензационно събитие, според мен, което се случи през 2014 г. и това е разкриването на един от кафоликоните на средновековния Царевград Търнов в местността Френкхисар. Много от вас са чели, че през 2014 г. екип на проф. Хитко Вачев разкри една църква, за която специалистите смятат, че е основна църква на манастирски комплекс. Затова екипът и проф. Вачев бяха наградени от Министерството на Република България на 54-тата конференция по археология със „Златен грифон”.

За съжаление обаче, поисканите от РИМ - В. Търново средства за доразкриване, реставрация и консервация, а и последваща социализация на обекта, са намалени три пъти. Т.е. средствата, които са изчислени по предварителна проектно-сметна документация като проект за тази година, са 30 700 лв., а са отпуснати само 12 700 лв. Затова аз предлагам и се обръщам към всички колеги съветници и към Общинската администрация ние да извършим известна корекция, т.е. вариантите ние да можем да помогнем нещо да се случи през тази година, са два. Единият, който аз мисля, че е напълно нормален: предлагам за следващите месеци до края на годината ние да намалим разходите си с 18 700 лв., което прави по 2500-3000 лв. на месец. Тези средства да ги дадем за довършване на археологически разкопки, за тяхното подреждане, реставриране, консервиране, запазване още тази година, защото обектът се намира на изключително близко място, може би на около 50 метра, от станцията предполагаемия лифт за с. Арбанаси. Което означава, че през следващите две години 2016- 2017 г. този лифт може би ще бъде изграден и този обект ще започне да радва не само великотърновци, а и българските граждани, особено от младото поколение, за да знае то какви са били неговите предци. Другият вариант да решим този въпрос, е от средствата на бюджета на община В. Търново.

Умишлено не се спирам на другите обекти, които РИМ е заявил в Министерството на културата. Не че те нямат тяхната значима стойност за науката и за историята, но този обект наистина има вероятност да се превърне в много сериозно научно разкритие и да бъде изключително полезен за възпитанието на българите. Така че аз ще внеса тази точка за обсъждане по стандартния ред, изискван от Правилника, за следващата сесия, защото разкопките ще се подготвят до 15-20 август и по всяка вероятност ще започнат от 1 септември.

 

Г-н Ашиков подложи на гласуване постъпилите предложения на г-н Димитров във връзка с проекта за дневен ред.

Предложението за поименно гласуване на всички предложения по проекта за дневен ред, внесени от г-н Димитров, както и на целия дневен ред, беше подложено на гласуване.

Предложението беше отхвърлено с 9 „за”, 10 „против” и 9 „въздържал се”.

Предложението за промяна на мястото на точките, съдържащи „Питания”, като те бъдат преместени в началото на дневния ред съответно като точки 5, 6, 7 и 8, беше подложено на гласуване.

Предложението беше отхвърлено със 7 „за”, „против” няма и 22 „въздържал се”.

Предложението за включване на нова точка 9 – предложение с вх. № 3532 от 22.05.2015 г., „Приемане на декларация”, която да бъде изпратена до Министерството на здравеопазването”, беше подложено на гласуване.

Предложението беше отхвърлено със 7 „за”, 5 „против” и 17 „въздържал се”.

Предложението за нова точка 10 – предложение с № 3573 от 12.06.2015 г. относно „Създаване на алея на търновските царе”, беше подложено на гласуване.

Предложението беше отхвърлено с 3 „за”, „против” няма и 26 „въздържал се”.

Предложението за включване на нова точка 11 – предложение с вх. № 3327 от 16.03.2015 г. относно „Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОС” - предложението на г-н Кабе за реализиране на инвестиционно намерение в местността Къс хисар в землището на с. Малки чифлик, беше подложено на гласуване.

Предложението беше отхвърлено с 4 „за”, „против” няма и 24 „въздържал се”.

Предложението за включване на нова точка 12 – предложение с № 3345 от 08.06.2015 г. относно „Даване на съгласие във връзка с чл. 36, ал. 4 от ЗУТ за одобряване на проект за частично изменение на ПУП” – предложение, свързано с инвестиционните намерения на фирма Рей Би Ас, беше подложено на гласуване.

Предложението беше отхвърлено с 9 „за”, „против” няма и 19 „въздържал се”.

Проектът за дневен ред на заседанието беше подложен на гласуване.

Дневният ред беше приет с 28 „за”, 1 „против”, „въздържал се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Приемане на график на заседанията на ВТОбС, Вх. № 3575/12.06.2015 г.

2. Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново, Вх. № 3549/10.06.2015 г.

3. Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново по ОП „Развитие на човешките ресурси“ за създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, Вх. № 3533/28.05.2015 г.

4. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.05.2015 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 г., Вх. № 3571/12.06.2015 г.

5. Приемане на Анализ на ситуацията в Община Велико Търново за изготвяне на Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г.в област Велико Търново, Вх. № 3574/12.06.2015 г.

6. Включване на ОУ „П.Р.Славейков“ с. Церова кория в Списъка на защитени училища, Вх. № 3570/12.06.2015 г.

7. Удължаване на срока за управление на „Царевград Търнов“ ЕООД, Вх. № 3544/05.06.2015 г.

8. Удължаване на срока за управление на „Обредни дейности“ ЕООД, Вх. № 3543/05.06.2015 г.

9. Даване на съгласие за извършване на разход от „Обредни дейности“ ЕООД за закупуване на комбиниран багер, Вх. № 3556/11.06.2015 г.

10. Свикано редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, Вх. № 3557/11.06.2015 г.

11. Актуализация на план-сметката за приходите и разходите по приватизационните фондове на Община Велико Търново през 2015 г., Вх. № 3591/17.06.2015 г.

12. Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищен имот, гр. В. Търново, Вх. № 3592/17.06.2015 г.

13. Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС, гр. Дебелец, Вх. № 3564/11.06.2015 г.

14. Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС, гр. В. Търново, Вх. № 3565/11.06.2015 г.

15. Предоставяне на Община Велико Търново на безвъзмездно право на управление върху част от имот публична държавна собственост, Вх. № 3560/11.06.2015 г.

16. Предоставяне на помещения – общинска собственост за нуждите на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, Вх. № 3568/11.06.2015 г.

17. Преобразуване на имот в публична общинска собственост, Вх. № 3566/11.06.2015 г.

18. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. В. Търново, Вх. № 3561/11.06.2015 г.

19. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Леденик, Вх. № 3567/11.06.2015 г.

20. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 3572/12.06.2015 г.

21. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 3583/16.06.2015 г.

22. Питане от Група съветници на БСП, Вх.№ 3581/16.06.2015 г.

23. Питане от Желка Денева и Стоян Витанов – общински съветници, Вх. № 3582/16.06.2015 г.

24. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, гр. Дебелец, Вх. № 3534/02.06.2015 г.

25. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Леденик, Вх. № 3535/02.06.2015 г.

26. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Вонеща вода, Вх. № 3536/02.06.2015 г.

27. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 3537/02.06.2015 г.

28. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Пчелище, Вх. № 3562/11.06.2015 г.

29. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 3563/11.06.2015 г.

30. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, с. Русаля, Вх. № 3569/11.06.2015 г.

31. Даване разрешение за изработване на проект за ЧИ на ПУП, гр. В. Търново, Вх. № 3546/08.06.2015 г.

32. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, гр. В. Търново, Вх. № 3558/11.06.2015 г.

33. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Присово, Вх. № 3559/11.06.2015 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на график на заседанията на ВТОбС, Вх. № 3575/12.06.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване предложението на ПК по БФ: „ В заседанието за месец юли да се включат точките „Информация относно хода на санирането на блоковете по програмата за енергийна ефективност” и „Отчет за изпълнение на европроектите”; а за месец август да бъде включена точка „Анализ и отчет на касовото изпълнение на бюджета”.

Предложението на ПК по БФ беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Предложението по т. 1, заедно с гласуваното предложение на ПК по БФ, беше подложено на гласуване и прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1603

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ВТОбС, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема График на заседанията до провеждане на местни избори 2015 г.:

 

Заседание 30.07.2015 г. Основни точки от дневния ред

1. Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски общински съвет за I –во полугодие на 2015 г. и всички неснети от отчет решения;

2. Утвърждаване натуралните показатели на училищната мрежа на Община Велико Търново 2015/2016 г.;

3. Информация относно хода на санирането на блоковете по програмата за енергийна ефективност;

4. Отчет за изпълнение на европроектите;

 

Заседание 27.08.2015 г. Основни точки от дневния ред

1. Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и неговите комисии за I –во полугодие на 2015 г. – съгласно чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА;

2. Анализ и отчет за касовото изпълнението на бюджета на Община В. Търново за І-во шестмесечие на 2015 г.;

 

Заседание 24.09.2015 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация за дейността на общинските търговски дружества за І-во полугодие на 2015 г.;

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново, Вх. № 3549/10.06.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 2 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1604

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет:

 

1. Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства по Инвестиционна програма за климата на Национален доверителен екофонд с проектно предложение “Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново“;

 

2. Дава съгласие за осигуряване на собствен принос в размер на807,60 лева /шестостин и шестнадесет хиляди осемстотин и седем лева и шестдесет стот./, явяващи се 15% от стойността на целия проект.

 

3. Възлага на Кмета на общината да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектоването на проектното предложение, както и представянето му в НДЕФ.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново по ОП „Развитие на човешките ресурси“ за създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, Вх. № 3533/28.05.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 3 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1605

 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социалното подпомагане, в изпълнение на Насоки за кандидатстване по ОП РЧР, схема BG05M9ОP001-2.002 «Независим живот», Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие за подаване на проектно предложение по ОП «РЧР» 2014 – 2020, процедура BG05M9ОP001-2.002 «Независим живот», приоритетна ос 2 « Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване».

 

2. Дава съгласие за създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда.

 

3. Поема ангажимент за осигуряване на устойчивост на финансираните със средства от безвъзмезната финансова помощ дейности на Центъра за услуги за социално включване в общността или в домашна среда, като поддържа услугите за социално включване в общността за срок не по – малко от 6 месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.05.2015 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 г., Вх. № 3571/12.06.2015 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз ще подкрепя това предложение, но без допълнителния текст на ПК по УТТП. Станах, за да си върна жеста и за да маркирам огромна разлика между това, което са направили моите колеги в тази комисия и са формулирали предложението си по този начин, като наблягам на акцента „препоръчвам”. Аз също имах едно добро, според мен, предложение, което беше с пожелателен характер. Сега ви питам, колеги: Какво препоръчвате? На администрацията – да си мие ръцете всеки път, когато влиза в общината? Това ли е начинът, по който ние трябва да обгрижваме нашите великотърновци - само препоръчителни коментари? Напротив, аз съм твърдо за конкретен текст: „възлага”. Какво е това: „препоръчвам, ако има”? Или има, или няма. Ние сме тези, които решаваме какво да има, колко да има и за какво да има.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Г-н Председател, Вие не сте ли в командировка? Има едно разминаване…

За пореден път се предлага един такъв текст, който вие винаги сме оспорвали и администрацията винаги не го променя. Само цитирам първия от тях: Функция „Общодържавни служби” – намалението в размер на 7000 лв. е за осигуряване на кредити по други функции и дейности. За кои други функции и дейности? Администрацията смята, че ние не бива да знаем, или не трябва да знаем, или ни е все тая дали знаем. Това е отношение на Общинската администрация към Общинския съвет по един документ, който е подписан от кмета.

На второ място, ние променяме постфактум Инвестиционната програма. Там, където ние променяме за тротоарите и улиците - тези 2 000 000 лв., които правителството отпусна, дейностите вече се извършват, даже някъде приключват, а ние сега ще го узаконим. Парите са отпуснати на 30 април. Можеше тази точка да се включи в майската сесия, пак най-вероятно във време, в което се извършват строителни дейности. Защо се прави това? Аз не виждам тук кмета, въпросът ми е към някои от заместник-кметовете или някой от финансистите. Това не е законно, още повече - имало е възможност да се включи в майската сесия.

На следващо място, ние имаме питане към г-н Кмета точно относно усвояването на тези пари. В него ще бъде отговорено има ли проекти, какво се прави с материалите, има ли съгласуване и ред други неща. Ако има нарушения, как ние да подкрепим това?

И в тази връзка, колкото и да не ни се иска, ние няма да подкрепим тези промени.

Г-жа СНЕЖАНА ДАНЕВА – заместник-кмет на община Велико Търново: На въпроса на г-н Витанов. Тези 2 000 000 лв. за инфраструктура, които общината получи с решение на Министерския съвет – ПМС 113 от 30.04.2015 г., те са целеви. В решението са изброени всички обекти, които трябва да се извършат съобразно тези средства. Средствата са налични по сметките на общината. Промяната е служебна, но ние винаги вкарваме промените от Министерския съвет в Общинския съвет, за да е информиран той. Тези промени, които сега правим, са в Инвестиционната програма, тъй като те попадат в различни параграфи - правенето на улици и правенето на тротоари.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз не съм удовлетворен от отговора на г-жа Данева по една много проста причина. За да се появят тези обекти в този поименен списък в постановление на Министерския съвет, те са предложени от Общинската администрация. Да сте видели обсъждане на тези обекти в Инвестиционната програма, която е приета през месец февруари? Може би някоя от улиците да е фигурирала, но другото не е фигурирало. И ако някой мисли, че еднозначно се приема тази промяна, жестоко се лъже. Защото аз с колкото хора съм разговарял, нямаше един, който да не каже: „Моята улица е с еди-какви си дупки” или „Там няма тротоар”, или: „Там няма улица”. Ако този поименен списък беше включен месец-месец и половина по-рано за обсъждане… Това ПМС не става за един ден.

Има много обекти, които се финансират от „други източници”, ако има пари. Ето, днес имаме подобен случай: „ако има средства, да изградим там улицата”. Значи администрацията е мислила. Или тези обекти са направени на коляно, защото се съмнявам да има проекти, или не зная каква друга причина може да бъде. И това е станало пак зад гърба на Общинския съвет. На Общинския съвет се дава един списък, който Общинската администрация е подготвила и с който Общинският съвет не е запознат; дори с една дума от него. Не приемам такива обяснения.

 

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на ПК по УТТП: „Ако има средства, да се ремонтира улицата, водеща към „Синтезия”, „Топливо” и др.”

Предложението на ПК по УТТП беше отхвърлено с 5 „за”, „против” няма, 22 „въздържал се”.

Предложението по т. 4 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - против, Стефан Антонов - против, Лидия Прокопова - против, Желка Денева - против, Петко Тюфекчиев – против, Стоян Витанов - против, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 21 „за”, 6 „против”, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1606

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Великотърновски общински съвет реши:

 

  1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 31.05.2015 година и по Инвестиционната програма на       Община Велико Търново за 2015 година /Приложение №1/, както следва:

 

І. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

І тр.

ІI тр.

IIІ тр.

IV тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

-299

0

-299

0

0

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

-299

0

-299

0

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-299

-299

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-451

0

-451

0

0

- Внесен ДДС (-)

3701

-346

0

-346

0

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-346

-346

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-105

0

-105

0

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-105

-105

Помощи и дарения от страната

4500

750

0

750

0

0

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

750

0

750

0

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

750

750

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

0

0

0

0

0

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

0

0

0

0

0

Трансфери м/у бюджети (нето)

6100

106

0

106

0

0

получени трансфери /+/

6101

106

0

106

0

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6101

106

106

Трансфери м/у бюджети

6200

-106

0

-106

0

0

и сметки за средствата от ЕС (нето)

6202

-106

0

-106

0

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6202

-106

-106

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:

0

0

0

0

0

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

0

0

0

0

0

МЕСТНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

І тр.

ІI тр.

ІІІ тр.

ІV тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

74

0

74

0

0

- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция, в т.ч.:

2404

74

0

74

0

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

74

74

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-74

0

-74

0

0

- Внесен ДДС (-)

3701

-74

0

-74

0

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-74

-74

Помощи и дарения от страната

4500

250

0

250

0

0

- текущи помощи и дарения от страната

4501

250

0

250

0

0

-Дирекция "Култура и туризъм"

250

250

Помощи и дарения от чужбина

4600

0

0

0

0

0

текущи помощи и дарения от Европейския съюз

4610

-1 600

0

-1 600

0

0

- Община Велико Търново

4610

-1 600

-1 600

текущи помощи и дарения от други международни организации

4650

1 600

0

1 600

0

0

- Община Велико Търново

4650

1 600

1 600

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

250

0

250

0

0

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

250

0

250

0

0

ТРАНСФЕРИ

§§

Всичко:

І тр.

ІІ тр.

ІІІ тр.

ІV тр.

Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ /нето/

3100

2 000 000

0

2 000 000

0

0

- получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)

3113

2 000 000

2 000 000

ВСИЧКО Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ:

2 000 000

0

2 000 000

0

0

Трансфери м/у бюджети (нето)

6100

0

0

0

0

0

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

6109

0

0

0

0

0

- Община Велико Търново

6109

-28 011

-28 011

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6109

400

400

- Център за социални услуги

6109

869

869

-Дирекция "Култура и туризъм"

6109

12 466

12 466

- Кметство Килифарево

6109

4 928

4 928

- Група кметства Килифарево

6109

2 848

2 848

- Кметство Самоводене

6109

6 500

6 500

Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма

6400

9 924

0

9 924

0

0

получени трансфери /+/

6401

9 924

0

9 924

0

0

-Община Велико Търново

6401

4 997

4 997

- Кметство Килифарево

6401

4 927

4 927

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

9 924

0

9 924

0

0

V. ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ

Временно съхр.с-ва и с-ва на разпор./нето/

8800

171 193

0

171 193

0

0

-събрани ср/ва и извършени плащания от/за сметки за СЕС (+/-)

8803

171 193

0

171 193

0

0

- Община Велико Търново

171 193

171 193

Друго финансиране - нето(+/-)

9300

0

0

0

0

0

Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)

9336

-100 572

0

-100 572

0

0

- Община Велико Търново

-100 572

-100 572

друго финансиране (+/-)

9339

100 572

0

100 572

0

0

- Община Велико Търново

100 572

100 572

ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ:

171 193

0

171 193

0

0

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

2 181 367

0

2 181 367

0

0

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

2 181 367

0

2 181 367

0

0

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 3 Образование

2 374 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

1 874 лв

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

500 лв

2. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

1 228 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

1 228 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

359 лв

Център за социални услуги

869 лв

3. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

12 816 лв

Група 3 Култура

12 816 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

100 лв

Дирекция "Култура и туризъм"

12 716 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

16 418 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

-7 118 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-16 466 лв

Група кметства Килифарево

2 848 лв

Кметство Самоводене

6 500 лв

2. Функция 3 Образование

11 485 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

11 585 лв

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

-100 лв

3. Функция 4 Здравеопазване

-123 120 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-123 120 лв

4. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

2 340 195 лв

Група 1 Жилищно строителство

2 298 687 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

2 305 687 лв

Кметство Ресен

-7 000 лв

Група 2 Опазване на околната среда

41 508 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

31 653 лв

Кметство Килифарево

9 855 лв

5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

7 000 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

7 000 лв

- в т. ч.:

Кметство Ресен

7 000 лв

6. Функция 8 Икономически дейности и услуги

-33 493 лв

Група 3 Транспорт и съобщения

-89 493 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-89 493 лв

Група 6 Други дейности по икономиката

56 000 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

56 000 лв

7. Функция 9 Разходи некласифицирани в другите функции

-30 000 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-30 000 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

2 164 949 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

2 181 367 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

2 181 367 лв

 

  1. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

 

  1. Променя Приложение 2 от Решение №1520/30.04.2015 г., съгласно Приложение 2 към настоящото решение.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ (отрицателен вот): Извинявам се, отварям една скоба: трябва да променим Правилника - аз да нямам право на отрицателен вот, след като съм се изказал. Но такъв е правилникът и затова ще се възползвам от него.

Гласувахме „против” като някакъв протест срещу начина, по който се правят тези промени, начина, по който хаотично се правят тези промени, без да има уважение към когото и да било; промените да се правят по законен начин и второ: все пак да се казва едни пари, като се вземат, все пак къде отиват.

Общината има нужда, ние може би първи, макар като опозиция, приветствахме отпускането на тези средства, защото знаем ползата за Велико Търново, но дали това е най-доброто вложение, дали можеше по друг начин да се разпредели, дали можеше да го обсъди Общинския съвет? Той не го направи и не го направи по вина на администрацията и по-скоро поради умишлените действия, прийоми и подходи на Общинската администрация.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Анализ на ситуацията в Община Велико Търново за изготвяне на Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г.в област Велико Търново, Вх. № 3574/12.06.2015 г

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 5 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1607

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за социално подпомагане и във връзка с чл. 36а, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Великотърновски общински съвет:

 

1. Приема Анализ на ситуацията в Община Велико Търново за изготвяне на Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г. в Област Велико Търново

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на ОУ „П.Р.Славейков“ с. Церова кория в Списъка на защитени училища, Вх. № 3570/12.06.2015 г.

 

Изказвания по точката не бяха направени.

Предложението по точка 6 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1608

 

На основание чл.17 ал.1 т.3, чл.21/1/ т.23 от ЗМСМА, § 6 е /4/ от ЗНП и чл. 5 от ПМС 212 от 2008 год., Великотърновски Общински Съвет:

 

1. Предлага ОУ „П.Р.Славейков” с. Церова кория да бъде определено като ЗАЩИТЕНО от Министерството на образованието и науката и включено в Списъка със защитените училища на Република България

 

2. Съгласно § 6 е /4/ от Закона за народната просвета в срок до 30 юни 2015 год., Кмета на Община Велико Търново да изпрати в Министерството на образованието и науката мотивирано предложение и Решение на Великотърновски Общински Съвет за обновяване на Списъка със защитените училища.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Удължаване на срока за управление на „Царевград Търнов“ ЕООД, Вх. № 3544/05.06.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 7 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1609

 

1. На основание чл.50, ал.2 във връзка с чл.48, ал.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет удължава Договора за управление на Цветомир Иванов Бояджив, живущ в гр. Велико Търново, ул. „Тракия”, № 5, ЕГН 7512041542, л.к № 644058499/18.04.2012г., МВР – Велико Търново/ за Управител на „Царевград Търнов” ЕООД, ЕИК 104 593 509 за срок от 3(три) години, считано от 02.08.2015г. до 02.08.2018г. включително.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи Анекс към Договора за управление с лицето, определено по т.1.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Удължаване на срока за управление на „Обредни дейности“ ЕООД, Вх. № 3543/05.06.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 8 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1610

 

1. На основание чл.50, ал.2 във връзка с чл.48, ал.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет удължава Договора за управление на Методи Стефанов Петров, живущ в с. Присово, Община Велико Търново, ЕГН 7001295362, л.к. № 605813619/27.01.2010г.-МВР – Велико Търново/ за Управител на „Обредни дейности” ЕООД – Велико Търново, ЕИК 104 521 208 за срок от 3(три) години, считано от 19.09.2015г. до 19.09.20018г. включително.      

      

2. Възлага на Кмета на Община В.Търново да сключи Анекс към Договора за управление с лицето, определено по т.1.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за извършване на разход от „Обредни дейности“ ЕООД за закупуване на комбиниран багер, Вх. № 3556/11.06.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 9 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1611

 

1. На основание чл.21 ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл.18, т.12 във връзка с чл.20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет дава съгласие на Управителя на „Обредни дейности”ЕООД, гр.ВеликоТърново, ЕИК 104521208 за закупуване на ДМА-комбиниран багер за изкопаването и заравянето на гробни места със следните минимални технически характеристики:

-общо тегло -до 8,5 тона

-дизелов двигател

-мощност -70-95к.с.

-дълбочина на копаене -3,00-4,00м

-година на производство -след 2000г.

-работни часове –не повече от 8000м/ч при проектен срок на експлоатация от 20 000м/ч

-отпред –челен товарач с мултифункционална кофа

- отзад –чупеща стрела и кофа за копаене

Стойност до 50 000хил.лв. без ДДС.

 

2. Задължава Управителя на Обредни дейности”ЕООД, гр.ВеликоТърново, ЕИК 104521208 да предостави информация на Великотърновски общински съвет относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Свикано редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, Вх. № 3557/11.06.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 10 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов – за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1612

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.221 и чл. 226 от Търговския закон, чл. 2, чл. 12, ал.1 и ал.3, т.1 и т. 2, чл. 37 и чл. 43, ал.2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в редовното годишно Общото събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр.София, ЕИК 121086224 на 10.07.2015 г. и го упълномощава да гласува съобразно дневния ред, както следва:

По т.1 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.2 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.3 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.4 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.5 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.6 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.7 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.8 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.9 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.10 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.11 от дневния ред - да се гласува „за”.

 

2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл. 226 от ТЗ, чл. 2, чл. 12, ал.1, чл. 36 и чл. 43 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет определя за представител на Община Велико Търново в редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр.София, ЕИК 121086224 на 10.07.2015г., Мариян Стефанов Маринов, ЕГН 7108291589, л.к. № 640285159, издадена на 14.06.2010г. от МВР гр. Велико Търново, Директор дирекция „Бюджет и финанси” в Община Велико Търново.

 

3. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.221 от ТЗ, чл. 2, чл. 37 и чл. 43, ал.2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново да подготви доклад и внесе информация за взетите решения по всички точки от дневния ред на 11.07.2015г. /следващия ден/ след проведеното редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр.София, ЕИК 121086224 на 10.07.2015г.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Актуализация на план-сметката за приходите и разходите по приватизационните фондове на Община Велико Търново през 2015 г., Вх. № 3591/17.06.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 11 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1613

 

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл. 6, ал.2 от ЗПСК, чл.5,т.2 и чл.10, т. 4 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация, Великотърновски общински съвет:

 

1. Приема промените в план – сметката за приходите и разходите по приватизационните фондове на Община Велико Търново за 2015 година, произтичащи от решение на ВТОбС № 1576/ 28.05. 2015 година - Приложение № 1 .

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищен имот, гр. В. Търново, Вх. № 3592/17.06.2015 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Станах, за да изразя мнението си и да кажа защо няма да подкрепя това предложение. Ще ви помоля да се върнем още в самото начало, когато за първи път това предложение беше предложено на нашето внимание. Тогава аз имах изказване и молба към всички вас с една цел – да предотвратя това, което в момента се случва. Тогава казах, че ще се случи точно това, което ние днес наблюдаваме в конкретното предложение – намаляване на цената. Аз ви помолих стартовата цена да бъде 1 500 000 лв., защото бях уверен и знаех, че това ще се случи. При тази цена, която в момента ни се представя на вниманието, аз мисля, че това е в ущърб на всички – не само на авторитета на Общинския съвет, но и на великотърновци.

Защо говоря така? Защото зная, че една определена фирма в няколко града върви по същата процедура, по същите методи и технологии и се случва същото, което предстои да се случи и при нас, във Велико Търново. Само че аз се надявам и апелирам към вас това предложение днес да не бъде подкрепено. Нека да дадем възможност да задържим тази цена, защото съм убеден, че в по-късен период от време сигурно ще има хора, които ще желаят да закупят цялата тази инсталация. Да, в момента няма, защото се използват административни схватки с една-единствена цел: да бъде сериозно намалена цената. И ако вие наистина проявите интерес и се заинтересовате да разберете, дали това, което аз изнасям като факт, е вярно, ще разберете, че е едно към едно. Затова ви моля да не подкрепяме това предложение за намаляване на цената.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Самият аз се изненадвам, че споделям това, което Румен Димитров казва. И другото, което бих искал да кажа, е, че с решението за продажбата на това депо тръгна процедурата по ликвидиране на тролейбусния транспорт, т.е. довършване на тролейбусния транспорт. Това е показателно и за друго – към един терен, който е над 11 декара, няма инвеститорски интерес, а тук се говореше какъв инвеститорски интерес има и какви чудеса стават. Това е много показателно, липсата на инвеститорски интерес в случая показва отсъствие на инвеститорски интерес поне към такива терени – 11, 15 декара, които общината може да продаде, а инвеститорите да извършват съответните действия. Затова ако наистина има (г-н Димитров го каза малко иносказателно) такава ситуация, в която в няколко града има такъв процес - да се намаляват цените и после да се вземат по една позната схема, нека да го послушаме!

Предложението по точка 12 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов – въздържал се, Лидия Прокопова – въздържал се, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Стоян Витанов – въздържал се, Йордан Грозданов – въздържал се, Любен Велчев - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - против.

Предложението беше отхвърлено със 17 „за”, 1 „против”, 5 „въздържал се”.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС, гр. Дебелец, Вх. № 3564/11.06.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 13 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1614

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 34 ал.1 предложение трето от ЗОС, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат инициирани и проведени процедури съгласно изискванията на чл. 54 от ЗДС за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост от Държавата чрез Областен управител на Област Велико Търново към Община Велико Търново на следния недвижим имот:

- недвижим имот, находящ се в гр. Дебелец, община Велико Търново, представляващ урегулиран поземлен имот І от строителен квартал 70 по плана на града, с площ от 8 895 кв.м., в който са построени масивна училищна сграда на четири етажа /бивша Професионална гимназия по машиностроене „Н. Й. Вапцаров” гр. Дебелец/, физкултурен салон и административна сграда. За имота е съставен акт за публична държавна собственост №646/04.11.1997 г.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по провеждане на процедура съгласно изискванията на чл.54 от ЗДС.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС, гр. В. Търново, Вх. № 3565/11.06.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 14 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева – за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1615

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 34 ал.1 предложение трето от ЗОС, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат инициирани и проведени процедури съгласно изискванията на чл. 54 от ЗДС за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост от Държавата чрез Областен управител на Област Велико Търново към Община Велико Търново на следния недвижим имот:

- земя – ½ идеална част от застроен имот с идентификатор №10447.518.124 по КККР на гр. Велико Търново, целият от 1 806 кв.м. /стар идентификатор ПИ №2135, кв. 321 по ПУП на гр. Велико Търново/ и самостоятелен обект в сграда с идентификатор №10447.518.124.1.1, съставляващ втори етаж със ЗП 338 кв.м., находящ се в сграда №1 – масивна двуетажна сграда, построена 1951 г., разположена в поземлен имот с идентификатор №10447.518.124. За имота е съставен акт за публична държавна собственост №3705/21.06.2011 г.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по провеждане на процедура съгласно изискванията на чл.54 от ЗДС.

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне на Община Велико Търново на безвъзмездно право на управление върху част от имот публична държавна собственост, Вх. № 3560/11.06.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 15 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1616

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие за предоставяне на Община Велико Търново на безвъзмездно право на управление по реда на чл.15 ал.1 и ал.2 изречение първо от ЗДС и чл.6 ал.2 от ППЗДС, върху част от имот публична държавна собственост, за който е съставен АПДС №3092/17.07.2007 г., а именно: помещение, разположена на първи етаж от сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. «Никола Габровски» №23 /сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново/, представляващо бивша столова с площ от 54 кв.м. с прилежащи складово помещение с площ от 10,70 кв.м., кухня с площ от 20,10 кв.м., коридор с площ от 5,60 кв.м. и коридор с площ от 17.60 кв.м., за срок от 10 години за нуждите на социална услуга «Обществена трапезария».

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по предоставяне на община Велико Търново на безвъзмездно право на управление върху част от имот публична държавна собственост, за който е съставен АПДС №3092/17.07.2007 г.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне на помещения – общинска собственост за нуждите на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, Вх. № 3568/11.06.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 16 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1617

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет отменя свое решение № 1111 по протокол 65 от 24.04.2014 год. в частта на т.І.5 и т.І.6. В останалата си част решението остава непроменено.

 

2. На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 18 ал. 1 т. 2 от Закона за социалното подпомагане, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, с цел създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашната среда.

 

3. Великотърновски общински съвет дава съгласие Центърът за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда да бъде разкрит в помещения общинска собственост, намиращи се в гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю” № 18 (СК „Ивайло”), представляващи:

       - офис помещение № 1

       - офис помещение № 7

       с обща площ 35,20 кв.м. за срок, не по- кратък от 3 години, считано от датата на одобряване на окончателния доклад по проекта.

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими административни действия по изпълнение на настоящото решение при спазване на действащата нормативна уредба.

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Преобразуване на имот в публична общинска собственост, Вх. № 3566/11.06.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 17 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1618

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 2 т.3 и чл.6 ал.2 от ЗОС, чл. 2, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет обявява за публична общинска собственост недвижим имот, находящ се в с. Хотница, представляващ сграда със ЗП в размер на 56 кв.м., масивна конструкция, едноетажна, построена през 1976 г., състояща се от 1 бр. помещение и склад, попадаща в УПИ ІІ „за озеленяване и обществено обслужване” от строителен квартал 51а по плана на с. Хотница.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по съставяне на акт за публична общинска собственост за недвижимия имот, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. В. Търново, Вх. № 3561/11.06.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 18 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев – за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1619

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет отменя свое Решение №904 по протокол №56 от 31.10.2013 г.

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- недвижим имот, находящ се в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, Промишлено-складова зона „Дълга лъка”, а именно поземлен имот с идентификатор №10447.517.98 по КККР на гр. Велико Търново, с площ 812 кв.м., с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, а по ПУП-ПР на гр. Велико Търново представляващ УПИ ІІ-5664 от строителен квартал 576, с отреждане „за производствено-складови дейности”, актуван с АОС №6019/26.02.2015 г.

 

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- недвижим имот, находящ се в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, Промишлено-складова зона „Дълга лъка”, а именно поземлен имот с идентификатор №10447.517.98 по КККР на гр. Велико Търново, с площ 812 кв.м., с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, а по ПУП-ПР на гр. Велико Търново представляващ УПИ ІІ-5664 от строителен квартал 576, с отреждане „за производствено-складови дейности”, актуван с АОС №6019/26.02.2015 г.

 

4. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, както следва:

- за поземлен имот с идентификатор №10447.517.98 по КККР на гр. Велико Търново – в размер на 34 600 /тридесет и четири хиляди и шестстотин/ лева;

 

5. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Леденик, Вх. № 3567/11.06.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 19 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1620

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за промяна предназначението на части от имоти публична общинска собственост, както следва:

 

- имот №43253.0.325 в землището на с. Леденик, с площ от 31,764 дка, вид територия: територия на транспорта, НТП: местен път – дължина на трасето в засегнатия имот – 15,369 л.м., площ на ограничения в ползването /сервитути/ в засегнатия имот – 61,88 кв.м.;

- имот №43253.0.306 в землището на с. Леденик, с площ от 31,333 дка, вид територия: територия на транспорта, НТП: местен път – дължина на трасето в засегнатия имот – 94,971 л.м., площ на ограничения в ползването /сервитути/ в засегнатия имот – 379,90 кв.м.;

- имот №43253.58.11 в землището на с. Леденик, с площ от 6,103 дка, вид територия: земеделска територия, НТП: полски път – дължина на трасето в засегнатия имот – 84,444 л.м., площ на ограничения в ползването /сервитути/ в засегнатия имот – 337,81 кв.м.;

във връзка с проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №058003, местност „Бамбалово дере”, землище с. Леденик, община Велико Търново, парцеларен план за външно трасе за електрозахранване, план-схема за електрозахранване - промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди - „предимно производствена зона”. Предвижда се изграждане на полигон и гаражи, а електрозахранването ще се осъществи след изграждането на собствен трафопост в имота. Проектът е разгледан и приет с решение №29 по протокол №3 от 29.04.2015 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

 

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

           

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на „СТАРТ-97” ООД, гр. Велико Търново, ул. „Славянска” №2, върху имотите по т.1, след влизане в сила на ПУП.

 

3. „СТАРТ-97” ООД, гр. Велико Търново, ул. „Славянска” №2, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

Във връзка с предстоящите четири точки от дневния ред – „Питания”, г-н Ашиков предложи поради служебната ангажираност на г-н Даниел Панов точките да бъдат разгледани по-късно в заседанието, когато кметът дойде в залата.

Предложението беше подложено на гласуване и прието с 20 „за”, 1 „против”, 4 „въздържал се”.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, гр. Дебелец, Вх. № 3534/02.06.2015 г.

 

Председателят на Общинския съвет обяви, че кметът на гр. Дебелец е представил становище по предложението и го подкрепя.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 24 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1621

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.6     от Закона за общинска собственост, чл.17, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с молба вх. № 5300-2781/07.05.2015 г. от ЕТ ,,ИППМП – д-р Стефан Савов”, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ г. на част от имот частна общинска собственост, намиращ се в гр.Дебелец, сградата на ,,Здравна служба”, с обща площ - 64,10 кв.м. /в т.ч. 36,48 кв.м. кабинет и 27,62 кв.м. чакалня/, при месечна наемна цена 52,17 лв., с предназначение лекарски кабинет.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Леденик, Вх. № 3535/02.06.2015 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че кметът на село Леденик е представил становище по предложението и го подкрепя.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 25 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1622

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.6     от Закона за общинска собственост, чл.17, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с молба вх. № 5300-2633/28.04.2015 г. ,,ИППМП - д-р Банкова” ЕООД, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ г. на част от имот частна общинска собственост, намиращ се в с.Леденик, сградата на Здравна служба, с обща площ - 24,00 кв.м. /в т.ч. кабинет-15 кв.м. и чакалня - 9 кв.м./, при месечна наемна цена   19,00 лв., с предназначение лекарски кабинет.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Вонеща вода, Вх. № 3536/02.06.2015 г.

 

Председателят на Общинския съвет обяви, че кметът на с. Вонеща вода е представил становище по предложението и го подкрепя.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 26 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1623

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет отменя свое Решение № 1492/26.03.2015 г.

 

2. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.6     от Закона за общинска собственост, чл.17, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с молба от ЕТ ИППМП - д-р Събина Минкова, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ г. на част от имот частна общинска собственост, намиращ се в с.Вонеща вода, сградата на Кметството, с обща площ - 58,00 кв.м., при месечна наемна цена   31,00 лв., с предназначение лекарски кабинет.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 3537/02.06.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 27 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Драгош Методиев – за, Николай Илчев – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1624

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.6 от Закона за общинска собственост, чл.17, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с молба вх. № 94-НН-471/27.04.2015 г., от д-р Нина Тодорова, Управител на ЕТ ,,АИППМП лек.к-т д-р Нина Тодорова” гр.Велико Търново, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ г. на част от имот частна общинска собственост, намиращ се в гр.Велико Търново, ул.,, Деню Чоканов” № 8 /сградата на Здравна служба/, с обща площ - 26,57 кв.м. / в т.ч. 1 бр.лекарски кабинет № 7 -16,67 кв.м. и спомагателни помещения – 9,97 кв.м., при месечна наемна цена 34,00 лв. с предназначение лекарски кабинет.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Пчелище, Вх. № 3562/11.06.2015 г.

 

Председателят на Общинския съвет обяви, че кметът на с. Пчелище е представил становище по предложението и го подкрепя.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 28 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Драгош Методиев – за, Николай Илчев – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1625

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.6   и от Закона за общинска собственост, чл.17, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с молба вх. № 5300-3146/22.05.2015 г. от д-р Валентин Богословов , Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ г. на част от имот частна общинска собственост, намиращ се в с.Пчелище, сградата на ФЗП, с обща площ - 27,00 кв.м. /в т.ч. кабинет 11,60 кв.м., чакалня 10,53 кв.м., коридор и сервизни помещения 4,87 кв.м./, при месечна наемна цена 16,00 лв. с предназначение лекарски кабинет.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Бих искал все пак ние, като орган, да получим информация, тъй като има четири питания: Ще бъде ли кметът на тази сесия, тъй като виждам, че няма входирана негова молба за отлагане на питанията, какъвто е действащият правилник при отсъствие на кмета? Искаме да получим информация, защото въпросите са актуални към днешна дата. След един месец може и да не бъдат толкова актуални, защото някои действия ще бъдат приключили.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Нямаме информация.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Ние трябва да решим, какво правим с тази питания. Чуваме информация, че кметът подписва договори. Разбира се, може да има ангажименти, но този ангажимент е отдавна известен и би трябвало да има молба от страна на г-н Кмета за отлагане на тези точки – „Питания”. В противен случай те са валидни и трябва да има отговор на тези питания от кмета. Ако ще идва, нека да направим почивка и да изчакаме питанията! Ако имаме информация, кога ще дойде кметът, аз от името на групата ще поискам почивка дотогава. Това е в рамките на Правилника.

Искам почивка от името на групата.

 

В 10.45 часа г-н Ашиков обяви 15-минутна почивка и съобщи, че поради неговите служебни ангажименти след почивката заседанието ще бъде водено от заместник-председателя на Общинския съвет г-н Петко Тюфекчиев.

След почивката г-н Тюфекчиев направи поименна проверка:

Александър Чокойски, Деян Хаджийски, Петя Илиева, Божидар Ангелов, Николен Стойнов, Атанас Атанасов, Валентин Ламбев, Стефан Антонов, Лидия Прокопова, Желка Денева, Петко Тюфекчиев, Стоян Витанов, Станислав Рашков, Йордан Грозданов, Иван Александров, Радка Крумова, Николай Георгиев, Николай Николов, Румен Димитров.

Присъстваха 19 общински съветници.

Г-жа СНЕЖАНА ДАНЕВА: Кметът на общината е в София, в Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Подписва анекс към договора за зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм за 2 500 000 лв., така че до края на заседанието той няма да успее да се върне.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Имаме още пет точки, но тъй като в момента изпадаме в един казус, ще прочета Правилника, за да видим какво предвижда той, когато има отправени питания. „Контрол, 9 графа, чл. 76: „Общинските съветници могат да отправят питания до кмета на общината или кметове на кметства. Питанията трябва да се отнасят до въпроси от дейността на администрацията, на които те отговарят. На питанията се отговаря задължително на следващото заседание, освен ако съветът не реши друго”. Ако искате, да вземем решение за кога да бъдат отложени тези питания – дали за извънредно заседание или за редовното заседание, и да продължим с останалите точки.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: При така създалата се ситуация, искам да направя едно предложение, което касае въпросните четири питания: да бъдат отложени за извънредна сесия, която да се проведе в ден понеделник, 29 юни, от 17.30 часа. Това е предложението от името на групата на БСП.

Може би г-жа Данева може да каже дали кметът ще може да присъства на извънредното заседание.

Г-жа СНЕЖАНА ДАНЕВА: Кметът ще бъде в командировка. Най-рано може да бъде тук в четвъртък.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Въпросите, които поставят колегите, са от изключителна важност, но не можем да фиксираме датата понеделник, 29 юни, тъй като никой от нас не е информиран дали кметът ще бъде във Велико Търново и ще има възможност да отговори на питанията.

Предлагам, през следващата седмица, когато се събере Председателският съвет, да прецени в кой ден Г-н Кметът ще бъде тук и в този ден, в който е възможно, да се свика извънредна сесия. Така да определяме точна дата, може да свикаме сесия и кметът пак да го няма. Предлагам да свикаме извънредната сесия в деня, в който г-н Кметът ще бъде тук и ще може да отговори на вашите въпроси!

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Уважаеми колеги, г-жо Данева, г-н Карабаджаков, извинявайте, това е цирк. Аз присъствах случайно, когато се определяше дневният ред, и тогава г-н Ашиков каза, че има лична молба на кмета, (т.е. кметът е знаел, че ще отсъства) да се отложат питанията от точка 8 към точка 28. Сега, в края на тази сесия, се оказва, че няма да присъства. Нали той е знаел, че ще подписва договор и договорът не се подписва в 8 часа сутринта, и то не във Велико Търново или в Арбанаси, а в София. Защо ни правите на канарчета? Г-жо Данева, г-н Карабаджаков, г-н Панов – но той няма да ме чуе, защото не присъства тук, приятели от ГЕРБ, защо го правите този цирк? Унизително е. За мен това е бягство от отговор. И г-н Алексиев го каза - за изключително важни теми. Каквото иска да отговори кметът. Ние също имаме нашите тези. Възмутен съм!

Наистина, ние трябва да вземем решение днес, ако имат куража 19 души, или колкото трябват, да се свика извънредно заседание в първия ден, в който кметът ще бъде тук. Това може да го направят или 13 души, което е абсурдно, или председателят, който в момента пътува, да го свика. Сега ли се разбра, г-жо Данева, че кметът няма да може да дойде от София; и го казвате в 11.15 часа? Безобразие е. Аз бих искал да питам: Възможно ли е ние да вземем такова решение, да се обединим, а не да гласуват 5 „за”, 5 „въздържали се” и 5 „против”? А другата сесия е на 30 юли, когато ще има далеч повече свършени факти и замитане, бих казал.

Затова предлагам текст на предложението: Възлага на председателя на Общинския съвет да свика извънредно заседание от 17.30 часа в първия възможен момент между 29 юни и 5 юли, като бъдем уведомени, примерно, 24 часа по-рано съобразно срока.

 

Г-жа Широкова изрази мнение Председателският съвет да разговаря с г-н Панов, за да си изясни неговата ангажираност, и да вземе решение.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: По правилник Общинският съвет взема решение, така че можем да вземем такова решение за извънредна сесия, когато кметът има възможност – каквото предложи г-н Витанов.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Оттеглям моето предложение и подкрепям това на Стоян Витанов.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Ще повторя моето предложение: Възлага на председателя на Общинския съвет да свика извънредно заседание от 17.30 часа в периода между 29 юни и 3 юли, т.е. при първа възможност кметът да отговори на питанията, като бъдем уведомени 24 часа по-рано съобразно срока.

Предложението на г-н Витанов беше подложено на гласуване и прието с 12 „за”, „против” няма, 9 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1626

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

Възлага на Председателя на Великотърновски общински съвет да свиква извънредно заседание в периода 29.06.2015 г. – 03.07.2015 г. от 17.30 ч.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 3563/11.06.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 29 беше подложено на поименно гласуване:

Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - против, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Драгош Методиев – въздържал се, Николай Илчев – въздържал се, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 19 „за”, 1 „против”, 3 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1627

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост и чл. 11 ал. 1 предложение първо и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, СК „Ивайло”, представляващ последния метър от вертикалната част на желязо- решетъчна кула /осветителна мачта- североизток/ за срок от 5 /пет/ години при начална тръжна цена 300,00 лв. на месец.

 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване на имота под наем при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ІІІ. Директорът на ОП „Спортни имоти и прояви” да сключи наемен договор със спечелилия участник.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ (отрицателен вот): Колеги, вижте какво гласуваме! На основание… дава съгласие за отдаване под наем на част от имот ПОС, намиращ се в гр. Велико Търново, представляващ последния метър от вертикалната част на желязо-решетъчна кула…”. Какво отдаваме под наем – последния метър? Това е прецедент, ние отдаваме метър. Не квадратен метър, не декар, не хектар.

 

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, с. Русаля, Вх. № 3569/11.06.2015 г.

 

Г-н Тюфекчиев обяви, че кметът на с. Русаля е дал своето становище и подкрепя предложението.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 30 беше подложено на поименно гласуване:

Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Драгош Методиев – за, Николай Илчев – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1628

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, във връзка с § 12 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ бр. 103/2013 год.), чл. 11 ал. 1 предложение второ и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и становище вх. № 1021-1/23.01.2015 год. на Кмета на с. Русаля, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот публична общинска собственост, представляващ рибарник, намиращ се в землището на с. Русаля, местността „Яладжика”, с обща площ 139,061 дка при минимална годишна конкурсна цена 3100,00 лв.

ІІ. Утвърждава следните конкурсни условия:

1. Предложена цена, не по- ниска от минималната годишна конкурсна цена.

2. Кандидатите следва да представят намеренията си, включващи:

2.1. Размер на инвестиционните намерения.

2.2. Период за реализация на инвестиционните намерения.

2.3. Гаранции за обезпечаване реализацията на проекта.

2.4. Програма за разкриване /обезпечаване/ на работни места.

2.5. Предложения със социална значимост за региона.

3. Спечелилият участник се задължава да изготви за своя сметка изискуемата се от Закона за водите документация.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публично оповестен конкурс за отдаване на имота под наем, при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за ЧИ на ПУП, гр. В. Търново, Вх. № 3546/08.06.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 31 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 19 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1629

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ,чл.124-б, ал.1 ЗУТ ,чл.125, ал.1 от ЗУТ, заявление от „ГАРАНТИНВЕСТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Велико Търново, ул.”Моско Москов” № 19 , с управител Стоян Иванов Стоянов / вх. регистрационен индекс и дата 5300-4558 от

31.07.2014г./ писмо с изх.2095 от 07.07.2014г.на РИОСВ гр.Велико Търново и Решение №116 от Протокол № 8/24.09.2014 г. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет:

1. Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ от Стоян Иванов Стоянов в качеството си на управител и представляващ „ГАРАНТИНВЕСТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Велико Търново , ул.”Моско Москов” № 19, за изработване ЧИ на ПУП - план за регулация и застрояване на УПИ II (нов УПИ I) – за ”жилищни нужди и обществено обслужване” от кв.162 (нов кв.162 Б) по плана на гр.Велико Търново- изграждане на обслужваща улица и тротоари за сметка на УПИ II кв.162( нов УПИ I кв.162Б) ; обособяване от кв.162 на два нови квартала-162А и 162Б; като УПИ II от кв.162 става УПИ I от кв.162Б; обособяване на самостоятелни УПИ за озеленени паркоместа- УПИ XXVIII „за паркинг” кв.162 , УПИ II „за паркинг” кв.162A и УПИ XXIX „за паркинг” кв.106; запазване на предвидената застройка в новообразувания УПИ I от кв.162Б, без промяна характера и начина на застрояването.

2. Дава разрешение за изработване ЧИ на ПУП - план за регулация и застрояване на УПИ II (нов УПИ I) – за ”жилищни нужди и обществено обслужване” от кв.162 (нов кв.162 Б) по плана на гр.Велико Търново- изграждане на обслужваща улица и тротоари за сметка на УПИ II кв.162 ( нов УПИ I кв.162Б) ; обособяване от кв.162 на два нови квартала -162А и 162Б; като УПИ II от кв.162 става УПИ I от кв.162Б; обособяване на самостоятелни УПИ за озеленени паркоместа- УПИ XXVIII „за паркинг” кв.162 , УПИ II „за паркинг” кв.162A и УПИ XXIX „за паркинг” кв.106; запазване на предвидената застройка в новообразувания УПИ I от кв.162Б, без промяна характера и начина на застрояването.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, гр. В. Търново, Вх. № 3558/11.06.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 32 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1630

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 и ал.2 ЗУТ във връзка с чл.12, ал.2 ЗУТ, заявление с вх. регистрационен индекс и дата 5300-2964 от 18.05.2015г., от „Стройинвест 2007”ООД, гр.В.Търново, представлявано от Иван Цанков Стефанов, седалище и адрес на управление гр.Велико Търново, ул.”Ал.ПенчеваровскиГабровски” № 11 и писмо с изх.№ 1522 от 16.04.2015г. на РИОСВ – Велико Търново, Великотърновският общински съвет реши:

 

1. Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ от „Стройинвест 2007”ООД, за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с индентификатор 10447.519.34, местност „ Пишмана ” по плана на гр. Велико Търново за промяна предназначението на земеделска земя за жилищни нужди            

 

2. Дава разрешение за изработване на:

- подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с индентификатор 10447.519.34, местност „ Пишмана ” по плана на гр. Велико Търново за промяна предназначението на земеделска земя за жилищни нужди              

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Присово, Вх. № 3559/11.06.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 33 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1631

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 и ал.2 ЗУТ и заявление с вх. рег. индекс и дата 94ММ- 1158 от 05.05.2015 г. от Методи Софрониев Петров, с постоянен адрес ул. „ Патриарх Евтимий Търновски” №138, вх.А, гр. Дебелец, Великотърновският общински съвет:

 

1. Одобрява техническо задание за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ПРЗ/ за ПИ № 058008 , в землището на с. Присово, местност „ Над село”, общ. Велико Търново за промяна предназначението на земята и определяне ново конкретно предназначение на имота за „предимно-производствени дейности- за птицеферма”.

 

2. Дава разрешение за изработване на :

- подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ № 058008, в землището на с.Присово, местност „ Над село”, общ.Велико Търново за промяна предназначението на земята и определяне ново конкретно предназначение на имота за „предимно-производствена нужди- за птицеферма”

- план- схеми за водоснабдяване и електрозахранване на ПИ № 058008 , в землището на с. Присово, местност „Над село”, общ.Велико Търново”

 

Заседанието беше закрито в 11.30 часа.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ТОДОР ТОДОРОВ          

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 

РУМЕН ДИМИТРОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

МИРОСЛАВ МАРИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ

                 /Диляна Милева/