Начало Заседания Протоколи Протокол № 88 от 30.07.2015 г.

 ПРОТОКОЛ № 88

 

от осемдесет и осмото заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 30.07.2015 г. от 09.00 часа в залата на община В. Търново. Присъстват 34 общински съветници. Отсъстват г-н Стефан Михайлов, г-н Александър Нанков и г-н Йордан Грозданов

 

            Заседанието беше открито от председателя на Общинския съвет – г-н Николай Ашиков, който съобщи, че в залата е налице необходимият кворум и откри заседанието.

 

1. Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски общински съвет за първо полугодие на 2015 г. и отчет на всички неснети от отчет решения, Вх. № 3642/16.07.2015 г.

2. Утвърждаване натуралните показатели по проекто-мрежа на Учебно възпитателните заведения в Община Велико Търново за учебната 2015/2016 г., Вх. № 3640/16.07.2015 г.

3. Информация относно хода на санирането на блоковете по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, Вх. № 3654/21.07.2015 г.

4. Приемане на отчет, относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет, Вх. № 3620/13.07.2015 г.

5. Подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Дигитална културна съкровищница „Север +“, Вх. № 3598/30.06.2015 г.

6. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.06.2015 г. и по Инвестиционната програма за 2015 г., Вх. № 3644/17.07.2015 г.

7. Приемане на Наредба за условията и реда за принудително изпълнение на заповеди по чл. 195, ал. 4, ал. 5, ал. 6 и по чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ, Вх. № 3586/17.06.2015 г.

8. Приемане на правила за определяне на „Спортист на годината“ в Община В. Търново, Вх. № 3611/09.07.2015 г.

9. Включване на училища от Община В. Търново в Списъка на средищните училища през новата 2015/2016 г. учебна година, Вх. № 3641/16.07.2015 г.

10. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 3572/12.06.2015 г.

11. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 3583/16.06.2015 г.

12. Питане от Група съветници на БСП, Вх.№ 3581/16.06.2015 г.

13. Питане от Желка Денева и Стоян Витанов – общински съветници, Вх. № 3582/16.06.2015 г.

14. Питане от Николай Илчев – общински съветник, Вх. № 3610/08.07.2015 г.

15. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 3615/10.07.2015 г.

16. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 3616/10.07.2015 г.

17. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, гр. В. Търново, Вх. № 3657/22.07.2015 г.

18. Приемане на анализ на правното състояние, начална цена и определяне метод на приватизация за продажба на имот, с. Пчелище, Вх. № 3658/22.07.2015 г.

19. Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищен имот, гр. В. Търново, Вх. № 3660/22.07.2015 г.

20. Изкупуване на идеална част от имот, Вх.№ 3634/16.07.2015 г.

21. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Леденик, Вх. № 3631/16.07.2015 г.

22. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Леденик, Вх. № 3636/16.07.2015 г.

23. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Леденик, Вх. № 3638/16.07.2015 г.

24. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Малки чифлик, Вх. № 3632/16.07.2015 г.

25. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Пчелище, Вх. № 3639/16.07.2015 г.

26. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Шемшево, Вх. № 3630/16.07.2015г.

27. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Леденик, Вх. № 3637/16.07.2015г.

28. Изменение на решение № 3649/20.07.2015 г.

29. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 3621/13.07.2015 г.

30. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 3622/13.07.2015 г.

31. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 3625/14.07.2015 г.

32. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 3633/16.07.2015 г.

33. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 3635/16.07.2015 г.

34. Поставяне на бюст- паметник на Христо Ботев в гр. В. Търново, Вх. № 3627/14.07.2015 г.

35. Сключване на договори за осъществяване на рекламна дейност за предстоящи културни прояви в Община Велико Търново, Вх. № 3613/10.07.2015 г.

36. Предварително съгласие за даване разрешение за възлагане на Проект за ЧИ на ОУП, Вх. № 3650/20.07.2015 г.

37. Предварително съгласие за даване разрешение за възлагане на Проект за ЧИ на ОУП и Проект за ПУП за обект: Пътническа въжена линия „Царевец- Арбанаси“, Вх. № 3648/20.07.2015 г.

38. Даване на съгласие, във връзка с чл. 36, ал. 4 от ЗУТ, гр. В. Търново, Вх. № 3619/13.07.2015 г.

39. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Малки чифлик, Вх. № 3600/02.07.2015 г.

40. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, гр. В. Търново, Вх. № 3604/03.07.2015 г.

41. Одобряване на проект за ЧИ на ПУП, с. Арбанаси, Вх. № 3651/21.07.2015 г.

42. Одобряване на проект за ПУП, с. Леденик, Вх. № 3664/23.07.2015 г.

43. Извършени разходи за командировки в страната и чужбина от Николай Ашиков – Председател на Великотърновски общински съвет, Вх. № 3642/14.07.2015 г.

44. Извършени разходи за командировки в страната и чужбина от инж. Даниел Панов – Кмет на Община Велико Търново, Вх. № 3647/20.07.2015 г.

45. Доклад от Снежана Данева – Иванова – Зам.кмет на Община В. Търново за проведено Общо събрание на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, Вх. № 3590/17.06.2015 г.

46. Доклад от Мариян Маринов – Директор дирекция „БФ“ за проведено Общо събрание на „Общинска банка“ АД, Вх. № 3626/14.07.2015 г.

 

Пълният текст на протокола се намира в прикачения файл.

 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (protokol_88.pdf)protokol_88.pdf[Протокол № 88]705 Kb