Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 88 от 30.07.2015 г. Решение № 1633

Решение № 1633

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Утвърждаване натуралните показатели по проекто –мрежа   на Учебно възпитателните заведения в Община Велико Търново за учебната 2015/2016 година

 

РЕШЕНИЕ № 1633

 

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет:

 

I. Утвърждава натуралните показатели по бюджета към функция „Образование”, след приемане на Проекто-Образци №1 и №2 за учебната 2015/2016 година, както следва:

А. Дейност „Общообразователни училища”

Брой ученици                                                                                     6741

Брой паралелки                                                                                   314

Б. Дейност „Предучилищна полудневна подготовка”

Брой деца                                                                                             209

Брой групи                                                                                              11

В. Дейност „Спортни училища”

Брой ученици                                                                                       205

Брой паралелки                                                                                     11

Г. Дейност „Общежития”

Брой ученици към Спортно училище гр.В.Търново                                 65

Брой ученици към общинско ученическо общежитие „К.Фичето“            73

 

Д. Дейност „Целодневни детски градини и обединени детски заведения”

1. Брой групи – ЦДГ                                                                             83

2. Брой яслени групи                                                                            3

3. Брой деца

  • в яслени групи                                                                                    75
  • от 3 до 4 години                                                                               1296
  • на 5 години в ЦДГ и ОДЗ                                                                    621
  • на 6 години в ЦДГ и ОДЗ                                                                    584

 

Е. Дейност „Извънучилищни дейности”

Конкретният брой групи и ученици в Общински детски комплект гр. Велико Търново за новата 2015/2016 учебна година ще бъдат утвърдени след приемане на Списък Образец 1.

I. Утвърждава маломерни паралелки в общинските училища за учебната 2015/2016 година, както следва:

 

 

УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

Общ брой ученици

КЛАС

БР.ПАРАЛЕЛКИ

БР.УЧЕНИЦИ В МАЛОМЕРНИ

ПАРАЛЕЛКИ

РАЗЛИКА ДО ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ МИНИМУМ

по чл.11, ал.1 т.2 и т.3

по чл.11а, ал.1

ОУ "П.Р.Славейков" гр. Велико Търново

174

ІІ

2 самостоятелни

30

 

2

V

1 самостоятелна

16

 

2

VІІІ

1 самостоятелна

17

 

1

ОУ "Христо Ботев" гр. Велико Търново

107

І

1 самостоятелна

13

 

3

ІІ

1 самостоятелна

10

 

6

ІІІ

1 самостоятелна

14

 

2

V

1 самостоятелна

13

 

5

1 самостоятелна

17

 

1

VІІ

1 самостоятелна

10

 

8

VІІІ

1 самостоятелна

12

 

6

ОУ "Васил Левски" с.Леденик

51

І-ІІІ

1 слята

6+4=10

 

6

ІІ-ІV

1 слята

4+6=10

 

6

V-VІ

1 слята

8+8=16

 

2

VІІ -VІІІ

1 слята

5+10=15

 

3

ОУ "П.Р.Славейков" с.Церова кория

55

І-ІV

1 слята

3+5=8

 

8

ІІ-ІІІ

1 слята

2+9=11

 

5

V- VІ

1 слята

9+6=15

 

3

ОУ "Христо Смирненски" с. Самоводене

52

І- ІІ

1 слята

6+6=12

 

4

IІІ- IV

1 слята

4+6=10

 

6

VІІ-VІІІ

1 слята

6+6=12

 

6

ОУ "Христо Ботев" с.Ресен

70

І

1 самостоятелна

 

9

7

ІІ-ІІІ

1 слята

6+7=13

 

3

V

1 самостоятелна

11

 

7

VІ-VIII

1 слята

6+2=8

 

10

VІІ

1 самостоятелна

12

 

6

УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

Общ брой ученици

КЛАС

БР.ПАРАЛЕЛКИ

БР.УЧЕНИЦИ В

МАЛОМЕРНИ

ПАРАЛЕЛКИ

 

РАЗЛИКА ДО

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ

МИНИМУМ

 

УЧЕБНО

ЗАВЕДЕНИЕ

по чл.11, ал.1 т.2 и т.3

по чл.11а, ал.1

ОУ "Христо Смирненски" с.Водолей

60

I-III

1 слята

4+7=11

 

5

ІV

1 самостоятелна

 

9

7

V

1 самостоятелна

11

 

7

1 самостоятелна

12

 

6

VІІ-VІІІ

1 слята

11+6=17

 

1

ОУ "Св. Иван Рилски" с.Балван

46

І-ІII

1 слята

 

1+6=7 

9

ІІ-IV

1 слята

5+5=10

 

6

V-VІ

1 слята

10+7=17

 

1

VІІ-VІІІ

1 слята

7+5=12

 

6

ОУ „Д-р Петър Берон“ гр. Дебелец

189

VІІI

1 самостоятелна

12

 

6

ОУ "Неофит Рилски" гр. Килифарево

109

I

1 самостоятелна

11

 

5

V

1 самостоятелна

13

 

5

1 самостоятелна

13

 

5

VІI

1 самостоятелна

10

 

8

VІІІ

1 самостоятелна

12

 

6

ХГ „Св.св.Кирил и Методий” гр. Велико Търново

19

IX

1 самостоятелна

 

8

10

ХI

1 самостоятелна

11

 

7

СОУ "Вела Благоева"                   гр. Велико Търново

598

ХI

1 самостоятелна

17

 

1

 

СОУ „Владимир Комаров“ гр. Велико Търново

227

V

1 самостоятелна

12

 

6

VІI

1 самостоятелна

12

 

6

VІІІ

1 самостоятелна

14

 

4

СОУ "Г.С.Раковски"               гр. Велико Търново

70

V

1 самостоятелна

10

 

8

VІI

1 самостоятелна

10

 

8

Х

1 самостоятелна

15

 

3

 

II. Утвърждава режим на работа в детските градини извън града с деца под нормативно утвърдените в наредба №7 от 29.12.2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена както следва:

1. За детските градини с повече от 1 група (ЦДГ в градовете Дебелец и Килифарево,

и селата Самоводене, Беляковец и Ресен) – прилагане разпоредбите на чл.2 /7/ от Наредба №7 от 29.12.2000 година – „Когато броят на децата в отделни групи се намали под определената минимална средна посещаемост, групите се разформироват и се сливат с останалите”. Временно незаетия педагогически персонал се пренасочва в детските градини в гр. Велико Търново с висока средна месечна посещаемост и нуждаещи се от заместници.

2 За едногрупните детски градини в селата Присово, Церова кория, Балван, Шемшево и Водолей – при трайно намаление на децата (наблюдавани повече от законоустановените 2 месеца) – прилагане на разпоредбите на чл.2 /8/ от Наредба №7 от 29.10.2000 година – „При недостатъчен брой деца, с решение на Общинския съвет в населеното място се формира само една група в полудневна детска градина с минимум 6 деца”. При временно намаление на децата / наблюдавани по-малко от 2 месеца/, групата работи с 1 детска учителка, а втората детска учителка се пренасочва в детски градини в град Велико Търново с висока средна месечна посещаемост и нуждаещи се от заместници.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ