Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 88 от 30.07.2015 г. Решение № 1636

Решение № 1636

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Дигитална културна съкровищница „Север +“: документиране, запазване и предоставяне на широк обществен достъп до културното наследство в библиотеки, музеи, архиви и галерии в Северна и Централна България, Бенефициент РНБ „Петко Р. Славейков“, гр. Велико Търново по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

 

РЕШЕНИЕ № 1636

 

На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в рамките на размера на 25 % аванс по проект „Дигитална културна съкровищница „Север +“: документиране, запазване и предоставяне на широк обществен достъп до културното наследство в библиотеки, музеи, архиви и галерии в Северна и Централна България“, Договор № 24-10M2-23/28.04.2015 г. по Мярка 2 на Програма БГ08 – „Културно наследство и съвременни изкуства“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, явяващ се 96 613,71 лв. /деветдесет и шест хиляди шестстотин и тринадесет лева и седемдесет и една стотинки/, със срок на предявяване – до 30.07.2016 г., два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съгласно Приложение І, неразделна част от решението.

 

Приложение1: Запис на заповед, утвърден от Програмния оператор

 

 

ВЯРНО:                                                               НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ