Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 88 от 30.07.2015 г. Решение № 1637

Решение № 1637

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.06.2015 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година

 

РЕШЕНИЕ № 1637

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Великотърновски общински съвет реши:

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 30.06.2015 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година /Приложение №1/, както следва:

 

І. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІI тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

-1 815

-1 815

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

-1 815

-1 815

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-1 815

-1 815

Общински такси

2700

476

476

- за ползване на общежития и други по образованието, в т.ч.:

2708

476

476

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

476

476

Глоби, санкции и наказателни лихви

2800

278

278

- глоби, санкции, неустойки, нак. лихви, обезщетения и начети, в т.ч.:

2802

278

278

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

278

278

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-101

-101

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-101

-101

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-101

-101

Помощи и дарения от страната

4500

1 638

1 638

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

1 638

1 638

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

1 638

1 638

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

476

476

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

476

476

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма

6400

2 445

2 445

получени трансфери /+/

6401

2 445

2 445

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6401

2 445

2 445

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:

 

2 445

2 445

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

2 921

2 921

МЕСТНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІI тр.

Други неданъчни приходи

3600

421

421

- получени застрахователни обезщетения за ДМА

3611

214

214

- Община Велико Търново

214

214

- получени други застрахователни обезщетения

3612

207

207

- Община Велико Търново

207

207

Помощи и дарения от страната

4500

12 429

12 429

- текущи помощи и дарения от страната

4501

12 429

12 429

- Община Велико Търново

5 700

5 700

-Дирекция "Култура и туризъм"

6 729

6 729

Помощи и дарения от чужбина

4600

0

0

текущи помощи и дарения от Европейския съюз

4610

-3 900

-3 900

- Община Велико Търново

4610

-3 900

-3 900

други текущи помощи и дарения от чужбина

4670

3 900

3 900

- Община Велико Търново

4670

3 900

3 900

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

12 850

12 850

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

12 850

12 850

ТРАНСФЕРИ

§§

Всичко:

ІІ тр.

Трансфери м/у бюджети (нето)

6100

0

0

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

6109

0

0

- Община Велико Търново

6109

-16 239

-16 239

-Дирекция "Култура и туризъм"

6109

30 355

30 355

- Кметство Килифарево

6109

4 300

4 300

- ДКС

6109

-20 000

-20 000

- Младежки дом

6109

1 584

1 584

Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма

6400

5 000

5 000

получени трансфери /+/

6401

5 000

5 000

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6401

5 000

5 000

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

5 000

5 000

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ

Временно съхр.с-ва и с-ва на разпор./нето/

8800

50 262

50 262

-събрани ср/ва и извършени плащания от/за сметки за СЕС (+/-)

8803

50 262

50 262

- Община Велико Търново

50 262

50 262

ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ:

50 262

50 262

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

68 112

68 112

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

71 033

71 033

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 3 Образование

2 921 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

2 921 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

2 921 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

31 207 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

               подпомагане и заетостта

31 207 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

31 207 лв

Център за социални услуги

2. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

37 084 лв

Група 3 Култура

37 084 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

37 084 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

68 291 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

-8 000 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-8 000 лв

2. Функция 3 Образование

-164 710 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-169 710 лв

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

5 000 лв

3. Функция 4 Здравеопазване

6 613 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

6 613 лв

4. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

24 700 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

               подпомагане и заетостта

24 700 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

24 700 лв

5. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

73 862 лв

Група 1 Жилищно строителство

51 230 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

61 064 лв

Кметство Ресен

-9 834 лв

Група 2 Опазване на околната среда

22 632 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

23 682 лв

Кметство Дебелец

-1 050 лв

6. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

36 620 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

4 300 лв

- в т. ч.:

Кметство Килифарево

4 300 лв

Група 3 Култура

32 320 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

52 320 лв

ДКС "Васил Левски"

-20 000 лв

7. Функция 8 Икономически дейности и услуги

30 736 лв

Група 3 Транспорт и съобщения

18 268 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

18 268 лв

Група 6 Други дейности по икономиката

12 468 лв

- в т. ч.:

Кметство Дебелец

1 050 лв

Кметство Ресен

9 834 лв

Младежки дом

1 584 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

-179 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

68 112 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

71 033 лв

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

3. Променя Приложение 2 от Решение       №1606/05.06.2015 г., съгласно Приложение 2 към настоящото решение.

4. Променя Приложение 3В "Целеви разходи по бюджета за 2015 г." от Решение №1419/12.02.2015 г. на ВТОбС

т. 6 Програма за борба с гръбначните изкривявания

            БИЛО: 21 000

          СТАВА: 26 000

5. Променя Приложение 15 "Списък за разпоредителите с бюджетни кредити към Община Велико Търново за 2015 година" , от Решение №1419/12.02.2015 г. на ВТОбС

Отпада т. 34 Организация Детски градини

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1637-priloj2.pdf)1637-priloj2.pdf[Приложение № 2]61 Kb
Изтегляне на файла (1637-promeni-IP.pdf)1637-promeni-IP.pdf[Приложение № 1]151 Kb