Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 88 от 30.07.2015 г. Решение № 1641

Решение № 1641

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Включване на училища от Община Велико Търново в Списъка на средищните училища през новата 2015/2016 учебна година, който се утвърждава с Акт на Министерския съвет

 

РЕШЕНИЕ № 1641

 

На основание чл.17 ал.1 т.3, чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.7 (1) от ПМС 84 от 06.04.2009 година, Великотърновски Общински съвет, предлага училищата от Община Велико Търново, отговарящи на критериите за „Средищно училище”, по смисъла на § 6в ал. 1 от допълнителните разпоредби на закона за народната просвета и съгласно Приложение 1:

 

  • ОУ „П. Р. Славейков” с. Церова кория
  • ОУ „Христо Ботев” с.Ресен
  • ОУ „Христо Смирненски” с.Самоводене
  • ОУ „Св.Иван Рилски” с.Балван
  • ОУ „Д-р Петър Берон” гр.Дебелец
  • ОУ „Васил Левски” с. Леденик
  • СОУ „Г.С.Раковски” гр. Велико Търново

 

да бъдат включени в Списъка на средищните училища в Република България за 2016 година.

Съгласно чл.7 /2/ от Постановление №84 на МС от 06.04.2009 година за приемане на списък на Средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване на пътуващите ученици от средищните училища, Списъка на училищата от Община Велико Търново, отговарящи на условията за „Средищно училище”, Решението на Великотърновски общински съвет и Становище на Началника на РИО гр. Велико Търново в срок до 15 август 2015 година да се изпратят в Министерството на образованието и науката.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ