Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 88 от 30.07.2015 г. Решение № 1642

Решение № 1642

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Увеличаване на капитала на еднолично търговско дружество и промяна на Учредителния акт на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД – гр.Велико Търново, ЕИК 104524994 с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 1642

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 51 от Закона за общинската собственост, чл. 38 от Закона за лечебните заведения, чл. 137, ал. 1, т.4 и чл. 148, ал.2 от Търговски закон и чл.2 и чл. 18 т. 3 и т.4 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет увеличава капитала на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД – гр.Велико Търново, ЕИК 104524994 от 413 000 лв. /четиристотин и тринадесет хиляди лева/ на 10 769 950 лева /десет милиона седемстотин шестдесет и девет хиляди деветстотин и петдесет лева/. Сумата, с която се увеличава капитала е 10 356 950 лева /десет милиона триста петдесет и шест хиляди деветстотин и петдесет лева/, от която 4,17 лева/ четири лева и седемнадесет стотинки/ -парична вноска и 10 356 945,83 лева /десет милиона триста петдесет и шест хиляди деветстотин четиридесет и пет лева и осемдесет и три стотинки / - представляваща балансовата стойност на непарична /апортна/ вноска, както следва:

 

1. Сграда с балансова стойност в размер на 4 580 054,63 лева /четири милиона петстотин осемдесет хиляди петдесет и четири лева и шестдесет и три стотинки/, построена в УПИ ІІІ, кв. 240 по плана на гр. Велико Търново, ул. Бузлуджа” № 1, състояща се от следните помещения, разположени на нива, както следва:

ПЪРВИ ЕТАЖ – КОТА ± 0.00, включващ следните помещения: 2 бр. Входно предверие (евакуационен изход) ; стълбище за горния етаж ;Външен коридор – евакуационен изход; Вътрешен коридор; две помещения за Регистратура с архив ; 5 бр. Фоайе – чакалня с места за пациенти; Командно помещение; Зала за графии; Зала за скопии; помещение за санитари, пералня, сушилня, гладене; Сървър – рентген и гама – терапия; Кабинет лекари; кабинет за Началник отделение;Стая за почивка на персонала;Кабинет – рентгенови лаборанти;4 бр. тоалетни помещения WC - за чакащи пациенти, пригодени за хора с увреждания и 4 бр. за персонала –мъже/жени; Вътрешен двор;помещение за Мамограф ; Коридори; помещение за Компютърна обработка на архивните материали; Главен регистрационен архив; Мулажна работилница; помещение за Планираща система и 1 бр за ПАКС система ; помещение за разполагане на дозиметрична система; Служебен коридор с торно осветление ; 3 кабинета за старши лаборант, инженер и лекарски кабинет; 2 бр. помещения за Почивка – лекари и лаборанти; 4 бр.Предверия с мивки – мъже – персонал; две помещения с Душ – персонал – мъже/жени; Чистачно помещение; Служебен асансьор; 4 бр.Съблекални – пациенти; 2 бр. WC, помещение за Компютърен томограф – симулатор; Машинно помещение;Стълбище съм сутерена;Служебно – евакуационно стълбище; Командно помещение към линейни ускорители; помещение за разполагане на 6+15 MV фотонен медицински линеен ускорител с MLC - многолистов колиматор и с локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация; Инженерно помещение;Асансьор – пациенти;Машинно – асансьор – пациенти;Коридор;Регистратура;Технически коридор с евакуационно стълбище;Главно ел. табло;Хранилище за изотопи;Котелно стопанство; помещение за Командно - компютърен томограф – симулатор.

ТЕХНИЧЕСКИ ЕТАЖ – КОТА - 2.69, включващ следните помещения: Техническо помещение с „ниша“; Въздух – фундаменти; Въздух – фундаменти - линеен ускорител; Асансьор – пациенти; Склад; Предверие; Въздух; Служебен асансьор; Стълбище; Помещение за ел. табла и UPS захранващо устройство, подсигуряващо работата на апаратурата в случай на прекъсване на електричеството;

СУТЕРЕН – КОТА – 5.60, включващ следните помещения:Фундаменти компютърен томограф; 5 бр. коридори , от които един за помещението за брахитерапия и един - технически; Чистачно, WC, душ и мивка; Машинно – служебен асансьор; Служебен асансьор ; Стълбище за пациенти ; Регистрационен архив за 7 000 пациенти; Складово помещение; Брахитерапевтичен апарат – процедурно; помещение за Командно към брахитерапевтичен апарат ; помещение за Душ към брахитерапия ; 2 бр.Преддверия, едното с мивка; тоалетно помещение WC; помещение за Измиване и стерилизация; Помещение за инвентар; 4 бр. коридори, единият от които е вътрешен коридор – брахитерапия; Техническа работилница; помещение за Почивка лекари брахитерапия ; 2 бр. Брахитерапия – мъже/жени; 2 бр. помещения за WC, душ и мивка към брахитерапия; Лекарски кабинет; Асансьор – пациенти; Склад; Вход ОВЛ, регистратура, комуникационна връзка (евакуационен изход); 2 бр. Вътрешен двор; Фундаменти линеен ускорител; Помещение за санитари; общо помещение за WC, душ и мивка; технически коридор. Гореспоменатите помещения по етажи са разположени на РЗП 3 139.00 кв.м, а застроения обем е 10 700.00 куб. м.

 

2. Медицинско оборудване с балансова стойност в размер на 5 776 891.20 лева /пет милиона седемстотин седемдесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и един лева и двадесет стотинки/- Апаратура за лъчелечение и лъчетерапия, включващо:

2.1.Апарати и системи за диагностика: Компютърен томограф със софтуер за симулация на лъчелечението; Уреди за общ дозиметричен контрол и контрол на качеството включващи: моторизиран 3D фантом за автоматично анализиране на лъчевия сноп и експорт на дозиметричните данни, фантом за меко рентгеново лъчение, слоест фантом, фантом, подходящ за ежедневни проверки на дебита на линеен ускорител, дозиметрична система за ежедневни проверки на качествените параметри на линеен ускорител и с фантом, подходящ за верификация на модулирано по интензитет лъчелечение, твърдотелен фантом за верификация на терапевтични планове, фантом и софтуер за качествен контрол на портални изобразяващи устройства или flat panel на линейни ускорители; Планираща система, включваща интегрирана болнична информационна система за архивиране и обмен на цветни образи в образната диагностика и лъчелечението;

2.2. Апарати и системи за лъчелечение: 6+15 MV фотонен медицински линеен ускорител с MLC - многолистов колиматор и с локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация; Автоматизирана терапевтична   система за брахитерапия с хирургична маса; Возима дигитална рентгенова система тип С-рамо, включваща основна система, вградена DAP камера и монитор.

 

ІІ.На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.119, ал.4, и чл.137, ал.1, т.1 от Търговски закон и чл.18, т.3 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества Великотърновски Общински съвет изменя Учредителния акт на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД – гр.Велико Търново, ЕИК 104524994, както следва:

 

1. Чл. 9, ал.1 се изменя и добива следната редакция:

„Чл.9 /ал.1/ Капиталът на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД е в размер на 10 769 950 лева /десет милиона седемстотин шестдесет и девет хиляди деветстотин и петдесет лева/.

 

2. Чл. 9, ал.2 се изменя и добива следната редакция:

„/ал.2/ Капиталът на дружеството е разпределен в 1 076 995 дяла /един милион седемдесет и шест хиляди деветстотин деветдесет и пет дяла/ по 10 /десет/ лева всеки един от тях.“

Създават се нови ал. 3 и ал.4 на чл.9 със следните текстове:

„/ал.3/ Дружеството е учредено с капитал по балансова стойност на материалните активи към 31.12.1999 година в размер на 413 000 лева /четиристотин и тринадесет хиляди лева/, разпределени в 41 300 дяла по 10 /десет/ лева всеки един от тях, съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването № РД20-49/04.08.2000 год. и Решение на ВТОС от 28.08.2000 по ф.д. № 1258/2000 год.

/ал.4/ С Решение на Великотърновски общински съвет № 1642 от 30.07.2015 г. по Протокол № 88 от 30.07.2015 г. се увеличава капитала на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД – гр.Велико Търново, ЕИК 104524994 от 413 000 лв. /четиристотин и тринадесет хиляди лева/ на 10 769 950 лева /десет милиона седемстотин шестдесет и девет хиляди деветстотин и петдесет лева/. Сумата, с която се увеличава капитала е 10 356 950 лева /десет милиона триста петдесет и шест хиляди деветстотин и петдесет лева/, от която 4,17 лева/ четири лева и седемнадесет стотинки/ -парична вноска и 10 356 945,83 лева /десет милиона триста петдесет и шест хиляди деветстотин четиридесет и пет лева и осемдесет и три стотинки / - представляваща балансовата стойност на непарична /апортна/ вноска, вносител на която е едноличния собственик на капитала Община Велико Търново, активи, придобити в резултат на изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/019 от 07.03.2012 г. по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013както следва:

1. Сграда с балансова стойност в размер на 4 580 054,63 лева /четири милиона петстотин осемдесет хиляди петдесет и четири лева и шестдесет и три стотинки/, построена в УПИ ІІІ, кв. 240 по плана на гр. Велико Търново, ул. Бузлуджа” № 1, състояща се от следните помещения, разположени на нива, както следва:

ПЪРВИ ЕТАЖ – КОТА ± 0.00, включващ следните помещения: 2 бр. Входно предверие (евакуационен изход) ; стълбище за горния етаж ;Външен коридор – евакуационен изход; Вътрешен коридор; две помещения за Регистратура с архив; 5 бр. Фоайе – чакалня с места за пациенти; Командно помещение; Зала за графии; Зала за скопии; помещение за санитари, пералня, сушилня, гладене; Сървър – рентген и гама – терапия; Кабинет лекари; кабинет за Началник отделение;Стая за почивка на персонала;Кабинет – рентгенови лаборанти;4 бр. тоалетни помещения WC - за чакащи пациенти, пригодени за хора с увреждания и 4 бр. за персонала –мъже/жени; Вътрешен двор;помещение за Мамограф ; Коридори; помещение за Компютърна обработка на архивните материали; Главен регистрационен архив; Мулажна работилница; помещение за Планираща система и 1 бр за ПАКС система ; помещение за разполагане на дозиметрична система; Служебен коридор с торно осветление ; 3 кабинета за старши лаборант, инженер и лекарски кабинет; 2 бр. помещения за Почивка – лекари и лаборанти; 4 бр.Предверия с мивки – мъже – персонал; две помещения с Душ – персонал – мъже/жени; Чистачно помещение; Служебен асансьор; 4 бр.Съблекални – пациенти; 2 бр. WC, помещение за Компютърен томограф – симулатор; Машинно помещение;Стълбище съм сутерена;Служебно – евакуационно стълбище; Командно помещение към линейни ускорители; помещение за разполагане на 6+15 MV фотонен медицински линеен ускорител с MLC - многолистов колиматор и с локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация; Инженерно помещение;Асансьор – пациенти;Машинно – асансьор – пациенти;Коридор;Регистратура;Технически коридор с евакуационно стълбище;Главно ел. табло;Хранилище за изотопи;Котелно стопанство; помещение за Командно - компютърен томограф – симулатор.

ТЕХНИЧЕСКИ ЕТАЖ – КОТА - 2.69, включващ следните помещения: Техническо помещение с „ниша“; Въздух – фундаменти; Въздух – фундаменти - линеен ускорител; Асансьор – пациенти; Склад; Предверие; Въздух; Служебен асансьор; Стълбище; Помещение за ел. табла и UPS захранващо устройство, подсигуряващо работата на апаратурата в случай на прекъсване на електричеството;

СУТЕРЕН – КОТА – 5.60, включващ следните помещения:Фундаменти компютърен томограф; 5 бр. коридори , от които един за помещението за брахитерапия и един - технически; Чистачно, WC, душ и мивка; Машинно – служебен асансьор; Служебен асансьор ; Стълбище за пациенти ; Регистрационен архив за 7 000 пациенти; Складово помещение; Брахитерапевтичен апарат – процедурно; помещение за Командно към брахитерапевтичен апарат ; помещение за Душ към брахитерапия ; 2 бр.Преддверия, едното с мивка; тоалетно помещение WC; помещение за Измиване и стерилизация; Помещение за инвентар; 4 бр. коридори, единият от които е вътрешен коридор – брахитерапия; Техническа работилница; помещение за Почивка лекари брахитерапия ; 2 бр. Брахитерапия – мъже/жени; 2 бр. помещения за WC, душ и мивка към брахитерапия; Лекарски кабинет; Асансьор – пациенти; Склад; Вход ОВЛ, регистратура, комуникационна връзка (евакуационен изход); 2 бр. Вътрешен двор; Фундаменти линеен ускорител; Помещение за санитари; общо помещение за WC, душ и мивка; технически коридор. Гореспоменатите помещения по етажи са разположени на РЗП 3 139.00 кв.м, а застроения обем е 10 700.00 куб. м.

2. Медицинско оборудване с балансова стойност в размер на 5 776 891.20 лева /пет милиона седемстотин седемдесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и един лева и двадесет стотинки/- Апаратура за лъчелечение и лъчетерапия, включващо:

2.1.Апарати и системи за диагностика: Компютърен томограф със софтуер за симулация на лъчелечението; Уреди за общ дозиметричен контрол и контрол на качеството включващи: моторизиран 3D фантом за автоматично анализиране на лъчевия сноп и експорт на дозиметричните данни, фантом за меко рентгеново лъчение, слоест фантом, фантом, подходящ за ежедневни проверки на дебита на линеен ускорител, дозиметрична система за ежедневни проверки на качествените параметри на линеен ускорител и с фантом, подходящ за верификация на модулирано по интензитет лъчелечение, твърдотелен фантом за верификация на терапевтични планове, фантом и софтуер за качествен контрол на портални изобразяващи устройства или flat panel на линейни ускорители; Планираща система, включваща интегрирана болнична информационна система за архивиране и обмен на цветни образи в образната диагностика и лъчелечението;

2.2. Апарати и системи за лъчелечение: 6+15 MV фотонен медицински линеен ускорител с MLC - многолистов колиматор и с локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация; Автоматизирана терапевтична   система за брахитерапия с хирургична маса; Возима дигитална рентгенова система тип С-рамо, включваща основна система, вградена DAP камера и монитор.“

3. § 2 от Заключителните разпоредби се допълва и добива следното съдържание:

„§2.Настоящият Учредителен акт е приет с Решение на ОбС-гр.В.
Търново №216/14.09.2000г., изменен и допълнен с Решение на ОбС -Велико Търново № 1041/19.08.2010г., изменен и допълнен с Решение на Великотърновски общински съвет-№ 1642/30.07.2015г .”.

 

ІІІ. Възлага на Управителя на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД – гр.Велико Търново, ЕИК 104524994 да извърши регистрация на извършените изменения в капитала и в Учредителния акт на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД – гр.Велико Търново, ЕИК 104524994 приет с Решение № 216/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново и изменен и допълнен с Решение № 1041/19.08.2010г. на Общински съвет Велико Търново и изменен и допълнен с Решение на Великотърновски общински съвет-№ 1642/30.07.2015г

 

ІV. Възлага на Управителя на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД – гр.Велико Търново, ЕИК 104524994 да внесе писмена информация за предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

Приложение:

1. Учредителен акт на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД – гр.Велико Търново, ЕИК 104524994;

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1642-akt-KOZ.pdf)1642-akt-KOZ.pdf[Учредителен акт на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД]96 Kb