Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 88 от 30.07.2015 г. Решение № 1643

Решение № 1643

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Даване съгласие, във връзка с чл.36 , ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/за одобряване на проект за ЧИ на ПУП –план за застрояване/ПЗ/ и работен устройствен план /РУП/ за УПИ VI, кв.1 по плана на гр. Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1643

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.36,ал.4 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/ , Великотърновският общински съвет дава съгласие Кметът на Община Велико Търново да одобри

1. Проект за частично изменение на ПУП – план за застрояване за УПИ VI - за „жилищни нужди” от кв.1 по плана на гр.Велико Търново - предвижда се завишаване височината на новоизграждаща се жилищна сграда / съгласно одобрен ПУП- план за застрояване със заповед № РД 22-546 от 07.04.2006г. на Кмета на Община Велико Търново/ с максимална височина 15м. и промяна градоустройствените показатели: височина – до 21,00 м, плътност на застрояване – 80%; коефициент на интензивност /Кинт/ – 3,0; озеленена площ – 20%; линии на застрояване – ограничителни

 

2. Работен устройствен план със силуети за УПИ VІ- за „ жилищни нужди” от кв.1 по плана на гр.Велико Търново - завишаване максималната височина на новоизграждаща се жилищна сграда от 15м на 21 м.; характер и начин на застрояване – съобразно подробния устройствен план – план за застрояване с нанесените размери, отстояния и вертикални коти /височини/ съгласно графичните материали – план и силуети; при намалени отстояния до странични дворищно-регулационни граници и към дъното на имота, както следва:

- по западна дворищно- регулационна граница към УПИ III – за „ склад на окръжен щаб на гражданска отбрана” - от 7.00 м. на 6.5м. и от 7.00 м. на 4.00 м. при изискуеми 4,66м./ по – малко от нормативните изисквания за намалени отстояния/

- по южна дворищно- регулационна граница към УПИ II- за „автобаза на ДАИ”- от 6.00 м. на 5.00 м

- през улицата към УПИ ІV- за производствени и складови нужди- от 15.00 м на 12.00 м.

                    

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ