Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 88 от 30.07.2015 г. Решение № 1644

Решение № 1644

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Придобиване на недвижими имоти

 

РЕШЕНИЕ № 1644

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.1 предложение първо и ал.2 от ЗОС, чл.3 ал.1 т.2 и чл.3 ал.2 т.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за придобиване от Община Велико Търново на следните недвижими имоти:

- поземлен имот №058001 с начин на трайно ползване: изоставена нива, с площ от 2,300 дка, седма категория, местност „Стублицата” в землище с. Малки чифлик, собственост на наследници на Иван Христов Дръцов съгласно решение по чл.27 от ППЗСПЗЗ № 2-Ф от 06.02.1996 г.;

- поземлен имот №058002 с начин на трайно ползване: изоставена нива, с площ от 1,681 дка,седма категория, местност „Стублицата” в землище с. Малки чифлик, собственост на наследници на Йордан Енчев Кърмаков съгласно решение по чл.27 от ППЗСПЗЗ № 2-Ф от 06.02.1996 г.;

- поземлен имот №058005 с начин на трайно ползване: изоставена нива, с площ от 3,501 дка,седма категория, местност „Стублицата” в землище с. Малки чифлик, собственост на наследници на Тодор Петков Царев съгласно решение по чл.27 от ППЗСПЗЗ № 2-Ф от 06.02.1996 г.

2. Определя стойности въз основа експертните оценки, изготвени от оценител на недвижими имоти, за придобиване на недвижимите имоти, подробно описани в т.1, както следва:

- за ПИ №058001 – в размер на 2 160 /две хиляди сто и шестдесет/ лева;

- за ПИ №058002 – в размер на 1 250 /хиляда двеста и петдесет/ лева;

- за ПИ №058005 – в размер на 2 710 /две хиляди седемстотин и десет/ лева.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи преговори и да извърши необходимите действия по изпълнение на настоящото решение в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ