Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 88 от 30.07.2015 г. Решение № 1648

Решение № 1648

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Изкупуване на идеална част от имот

 

РЕШЕНИЕ № 1648

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.1 предложение първо и ал.2 от ЗОС, чл.З ал.1 т.2 и чл.З ал.2 т.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез изкупуване дела на частните лица от недвижим имот:

- ½ /една втора/ идеална част от незастроен недвижим имот, находящ се в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, улица „Христо Ботев”, представляващ поземлен имот с идентификатор №10447.513.408 /едно нула четири четири седем точка пет едно три точка четири нула осем/ по КККР на гр. Велико Търново, целият с площ от 302,00 /триста и два/ кв.м., с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, а по ПУП-ПР на гр. Велико Търново представляващ ½ /една втора/ идеална част от поземлен имот №2577, целият с площ от 302,00 кв.м., попадащ в УПИ II, отреден „за обществено жилищно строителство”, от кв. 101 по плана на гр. Велико Търново; собственост на Ценка Пенчева Костадинова, Дочка Пенчева Узунова и наследниците на Мария Тодорова Досева.

2. Определя стойност въз основа експертната оценка, изготвена от оценител на недвижими имоти, за изкупуване на описания в т.1 недвижим имот, в размер на 31 106 /тридесет и една хиляди сто и шест/ лева.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи преговори и да извърши необходимите действия по изпълнение на настоящото решение в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

4. Задължава Кмета на Община Велико Търново да внесе информация по извършените преговори и изпълнението настоящото решение.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ