Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 8 от 22.12.2011 г. Решение № 52

Решение № 52

Препис-извлечение от Протокол № 8
от заседание на Общински съвет,
проведено на 22.12.2011 година


ОТНОСНО: Отписване на ДМА от активите на „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново 100% общинска собственост и предаването им на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ №52

            

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1,  т.7 от Търговския закон, чл.18, т.7 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет  дава съгласие за отписване от активите на „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново  на дълготраен материален актив по Скица № 164/14.11.2011г.по плана на с. Вонеща вода одобрена със Заповед РД 22-1558/27.09.2011г., представляващ ЗЕМЯ УПИ І КВ.9 с.Вонеща Вода – 435 кв.м. в група 201, инв. № 201002 с балансова стойност на недвижимия имот към 22.11.2011година в размер на 404.00лв.

          

ІІ.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.2 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да придобие  имота по т.І.   

         

ІІІ.Великотърновски Общински съвет  задължава:
1. Отдел "Общинска собственост" при Община ВеликоТърново да приеме с приемно-предавателен протокол  ДМА по т. І. от „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново.
2. Отдел „Бюджет и финанси” при Община ВеликоТърново да отрази счетоводно записванията.   

        

ІV. Възлага на Управителя на  „Инвестстрой-92” ЕООД гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по актуализиране на счетоводния  баланс на дружеството.

 

V. Задължава Управителя на  „Инвестстрой-92” ЕООД гр.Велико Търново да предостави информация относно предприетите  действия по изпълнение на Решението.


ВЯРНО:
         /Диляна Милева /                           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
              /НИКОЛАЙ АШИКОВ/