Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 88 от 30.07.2015 г. Решение № 1654

Решение № 1654

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба

 

РЕШЕНИЕ № 1654

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- общинско място с площ от 100 /сто/ кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №6054/20.04.2015 г., представляващо 100/1300 идеални части от недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот ІІІ-540 /три римско за имот петстотин и четиридесет/ от строителен квартал 75 /седемдесет и пет/ по плана на с. Шемшево, община Велико Търново, целият с площ от 1 300 /хиляда и триста/ кв.м., останалата част от който е собственост на Пламен Иванов Ангелов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Райна княгиня” №7, вх.А.

2. Определя стойност въз основа експертната оценка, изготвена от оценител на недвижими имоти, на общинско място с площ от 100 /сто/ кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №6054/20.04.2015 г., представляващо 100/1300 идеални части от недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот ІІІ-540 /три римско за имот петстотин и четиридесет/ от строителен квартал 75 /седемдесет и пет/ по плана на с. Шемшево, община Велико Търново, целият с площ от 1 300 /хиляда и триста/ кв.м., в размер на 940 /деветстотин и четиридесет/ лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Пламен Иванов Ангелов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Райна княгиня” №7, вх.А.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ