Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 88 от 30.07.2015 г. Решение № 1656

Решение № 1656

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Изменение на решение

 

РЕШЕНИЕ № 1656

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет изменя свое Решение №704 по протокол №44 от 30.05.2013 г., както следва:

 

Било: «3. Определя стойност на справедливото парично обезщетение за провежданото принудително отчуждаване, както следва:

- за 17,34 кв.м. от ПИ №1262 от стр. кв. 296 по ПУП на гр. Велико Търново – в размер на 3 295 /три хиляди двеста деветдесет и пет/ лева;

- за СМР в ПИ №1262 от стр. кв. 296 по ПУП на гр. Велико Търново – в размер на 2 265,16 лв. /две хиляди двеста шестдесет и пет лева и шестнадесет стотинки/;

- за СМР в ПИ №1267 от стр. кв. 296 по ПУП на гр. Велико Търново – в размер на 2 105,03 лв. /две хиляди сто и пет лева и три стотинки/;»

Става: «3. Определя стойност на справедливото парично обезщетение за провежданото принудително отчуждаване, както следва:

- за 17,34 кв.м. от ПИ №1262 от стр. кв. 296 по ПУП на гр. Велико Търново – в размер на 3 295 /три хиляди двеста деветдесет и пет/ лева;

- за СМР за обект „Подпорна стена на ул. „П. Типографов” с ОК-ОК №№ 961-962-963 по ПУП на гр. Велико Търново” съгласно изготвен технически инвестиционен проект, в размер на 11 722,16 лв. с начислен ДДС;

- за изготвяне на технически инвестиционен проект за обект „Подпорна стена на ул. „П. Типографов” с ОК-ОК №№ 961-962-963 по ПУП на гр. Велико Търново” – 1 800 лв. с начислен ДДС;

- за строителен надзор и инвеститорски контрол на обекта – сума в размер на 2% от общата стойност на извършените СМР.”

В останалата си част решението остава непроменено.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по изпълнение на настоящото решение при спазване на действащата нормативна уредба.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ