Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 88 от 30.07.2015 г. Решение № 1657

Решение № 1657

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Отдаването под наем на части от имот публична общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 1657

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост и чл. 11 ал. 1 предложение първо и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост за срок от 5 (пет) години, намиращи се в гр. Велико Търново, ул. „Славянска” № 2, ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров”, както следва:

1. Помещение на І етаж, западно крило с площ 15,00 кв.м при начална тръжна цена 50,00 лв. на месец и предназначение- стоматологичен кабинет.

2. Помещение на І етаж, западно крило с площ 39,00 кв.м при начална тръжна цена 650,00 лв. и предназначение- лавка.

 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публични търгове с явно наддаване за отдаване на имотите под наем при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ