Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 88 от 30.07.2015 г. Решение № 1666

Решение № 1666

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот 46532.60.18 , масив 60, местност „Мечи дол”, землище на с.Малки чифлик, общ.Велико Търново, с цел промяна предназначението на земеделски имот за вилен отдих и одобряване на планово задание за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот 46532.60.18 , масив 60, местност „Мечи дол”, землище на с. Малки чифлик, общ.Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1666

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 и чл.2 ЗУТ във връзка с чл.12, ал.2 ЗУТ, заявление с вх. регистрационен индекс и дата 94 ПП-600 от 25.05.2015 г. от Петър Атанасов Петров, гр. Велико Търново, ул. ”Резервоарска” №36аро и писмо с изх.№ 1815 от 21.05.2015г на РИОСВ – Велико Търново, Великотърновският общински съвет реши :

 

1. Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ от Петър Атанасов Петров, за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен № 46532.60.18, землище на с. Малки чифлик, общ. Велико Търново, начин на трайно ползване – трайни насаждения , категория на земята – шеста , за промяна предназначението на земеделска земя за вилен отдих и застрояването му с вилна сграда.

2. Дава разрешение за изработване на:

- за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен № 46532.60.18, землище на с. Малки чифлик, общ.Велико Търново, начин на трайно ползване – трайни насаждения , категория на земята – шеста , за промяна предназначението на земеделска земя за вилен отдих и застрояването му с вилна сграда              

- план- схеми за водоснабдяване и електрозахранване за поземлен имот 46532.60.18 , масив 60, местност „Мечи дол”, землище на с. Малки чифлик, общ.Велико Търново към ПУП – план за застрояване

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ