Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 88 от 30.07.2015 г. Решение № 1668

Решение № 1668

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация за УПИ ІV, УПИ V- за „обществено обслужване” и УПИ VІ-за „озеленяване” от кв.56 по плана на с.Арбанаси, община Велико Търново, частично изменение на ПУП – план за застрояване за УПИ V- за „обществено обслужване” и УПИ VІ- за „озеленяване” от кв.56, и проект за ПУП – план за застрояване за промяна предназначението на ПИ № 00583.52.50 местност „До село” в землището на с.Арбанаси, община Велико Търново, земеделска земя за неземеделски нужди, като се образува нов УПИ VІІ с отреждане за „озеленяване и спорт” от кв.56 и включване в регулационните граници на с.Арбанаси

 

РЕШЕНИЕ № 1668

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.134 ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.134 ал.1,т.1 ЗУТ и чл.110 ал.1, т.1 ЗУТ и Решение № 38 от Протокол № 5 от 01.07.2015г. на Експертния съвет по устройство на територията , Великотърновският общински съвет одобрява:

 

1. Проект за частично изменение на ПУП – план за регулация за УПИ ІV, УПИ V- за „обществено обслужване” и УПИ VІ- за „озеленяване” от кв.56 по плана на с.Арбанаси, община Велико Търново:

- за УПИ V- „за обществено обслужване”: към имота се присъединява УПИ VІ- за „озеленяване”; част от ПИ 00583.52.50 с площ от 735 кв.м и се променят регулационните линии по имотните граници по кадастралната карта на с. Арбанаси- съгласно отразените на проекта с кафяв цвят линии, щриховки и зачерквания

- за УПИ ІV – променят се регулационните линии по имотните граници по кадастралната карта на с.Арбанаси - съгласно отразените на проекта с кафяв цвят линии, щриховки и зачерквания

- за ПИ 00583.52.50- част от имота с площ от 735 кв.м се присъединява към за УПИ V „за обществено обслужване”, променят се регулационните линии по имотните граници по кадастралната карта на с.Арбанаси- съгласно отразените на проекта с кафяв цвят линии, щриховки и зачерквания, образува се нов УПИ VІІ с отреждане „за озеленяване и спорт” от кв.56 и включване в регулационните граници на с.Арбанаси

 

2. Проект за частично изменение на ПУП – план за застрояване за УПИ V- за „обществено обслужване” от кв.56 по плана на с.Арбанаси, община Велико Търново- запазват се съществуващите постройки на хотелски комплекс, като за имота се определят следните градоустройствени показатели: височина до 10 м.; плътност на застрояване /П застр./- max. 60% ; коефициент на интензивност /Кинт/- 1,2; минимална озеленена площ- 40% ; начин на застрояване - свободно, линии на застрояване- ограничителни

 

3. Проект за ПУП – план за застрояване за поземлен имот № 00583.52.50, в землището на с.Арбанаси, община Велико Търново, местност „До село”, начин на трайно ползване – ливада, трайно предназначение на територията – земеделска, за определяне ново конкретно предназначение за „озеленяване и спорт” и включване в регулационните граници на с.Арбанаси, като се образува нов УПИ VІІ с отреждане за „озеленяване и спорт” от кв.56. Предвижда се застрояване на имота със спортни площадки, паркинги, игрища ,обслужващи леки обекти, със следните градоустройствени показатели: височина до 8 м.; плътност на застрояване /П застр./- max. 30% ; коефициент на интензивност /Кинт/- 0,6; минимална озеленена площ- 70% ; начин на застрояване - свободно, линии на застрояване- ограничителни

 

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ