Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 88 от 30.07.2015 г. Решение № 1669

Решение № 1669

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 058003 в землището на с.Леденик, община Велико Търново, местност „Бамбалово дере” за определяне ново предназначение на имота за „предимно производствена зона”, подробен устройствен планов- парцеларен план за външно трасе за електрозахранване, план-схема за електрозахранване на ПИ № 058003 в землището на с.Леденик, местност „Бамбалово дере” към ПУП – план за застрояване

 

РЕШЕНИЕ № 1669

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ; чл.108, ал.2 от ЗУТ; чл. 110, ал.1, т.3 и т.5 от ЗУТ и Решение № 29 от Протокол № 3/29.04.2015г. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, Великотърновският общински съвет одобрява:

 

- Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 058003 в землището на с. Леденик, община Велико Търново, местност „Бамбалово дере” - промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди- „предимно производствена зона”;предвижда се изграждането на полигон и гаражи при следните устройствени показатели: височина -до 10м, плътност на застрояване –max 60%; коефициент на застрояване /Кинт/- 1,2; необходима озеленена площ - min 40%, начин на застрояване- свободно, линии на застрояване- ограничителни.

- Парцеларен план за външно електрозахранване на обект: за поземлен имот № 058003 в землището на с. Леденик, местност „Бамбалово дере”, общ. Велико Търново - електрозахранването ще се осъществи след изграждането на собствен трафопост, разположен в имота и присъединяването му към съществуващ смесен извод от ПС „ Дълга лъка 110/20 Kv ЕП 20 kV “Беляковец”

- ел - схема за кабелна линия към ПУП- план за застрояване.

           

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез Община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ