Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 89-то заседание - 27.08.2015 г. (проект)

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на осемдесет и девето заседание, което да се проведе на 27.08.2015 г. /четвъртък/ от 09:00 часа в Голяма зала на община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и на неговите комисии за първо полугодие на 2015 г., Вх. № 3673/07.08.2015 г.

2. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2015 г., Вх. № 3687/13.08.2015 г.

3. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.07.2015 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 г., Вх. № 3690/14.08.2015 г.

4. Изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Вх. № 3623/14.07.2015 г.

5. Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Възлагане на обществен превоз на пътници по линии от републиканска, областна и общинска транспортни схеми, Вх. № 3681/12.08.2015 г.

6. Закриване на Дом за деца, лишени от родителски грижи „Христо Смирненски“ с. Балван, Вх. № 3679/11.08.2015 г.

7. Допълнение към Решение № 1633/30.07.2015 г., Вх. № 3710/19.08.2015 г.

8. Освобождаване на учениците от Спортно училище от такса за ползване на общежитие, Вх. №3711/19.08.2015 г.

9. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 3682/12.08.2015 г.

10. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 3683/12.08.2015 г.

11. Питане от Стоян Витанов и Петко Тюфекчиев – общински съветници, Вх. № 3713/19.08.2015 г.

12. Питане от Стоян Витанов и Петко Тюфекчиев – общински съветници, Вх. № 3714/19.08.2015 г.

13. Намаляване на началната цена за продажба на имот, с. Арбанаси, Вх. № 3712/19.08.2015 г.

14. Приемане на анализ на правното състояние, начална цена и определяне на метод за приватизация на имот в гр. В. Търново, Вх. № 3719/20.08.2015 г.

15. Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж върху общинска земя, Вх. № 3698/14.08.2015 г.

16. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Велчево, Вх. № 3699/14.08.2015 г.

17. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, гр. В. Търново, Вх. № 3700/14.08.2015 г.

18. Предоставяне на право на ползване върху общинска земя, гр. В. Търново, Вх. № 3705/17.08.2015 г.

19. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 3697/14.08.2015 г.

20. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, гр. Килифарево, Вх. № 3701/14.08.2015 г.

21. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Пчелище, Вх. № 3702/14.08.2015 г.

22. Допълване на Решения № 1479/29.09.2011 г. и № 873/26.09.2013 г. на ВТОбС за разпределяне на средствата по &17 от ППЗУПГМЖСВ, Вх. № 3691/14.08.2015 г.

23. Включване на общинско жилище в списъка на жилищата за продажба, Вх. № 3676/10.08.2015 г.

24. Включване на общинско жилище в списъка на жилищата за продажба, Вх. № 3692/14.08.2015 г.

25. Включване на общинско жилище в списъка на жилищата за продажба, Вх. № 3693/14.08.2015 г.

26. Включване на общинско жилище в списъка на жилищата за продажба, Вх. № 3694/14.08.2015 г.

27. Включване на общинско жилище в списъка на жилищата за продажба, Вх. № 3695/14.08.2015 г.

28. Одобряване проект за ПУП, с. Леденик, Вх. № 3685/13.08.2015 г.

29. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, гр. Дебелец, Вх. № 3688/14.08.2015 г.

30. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Арбанаси, Вх. № 3689/14.08.2015 г.

31. Изменение на Решение № 1603/25.06.2015 г. на ВТОбС относно приет график на заседанията на Великотърновски общински съвет, Вх. № 3716/20.08.2015 г.

 

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ