Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 89 от 27.08.2015 г. Решение № 1677

Решение № 1677

Препис-извлечение от Протокол № 89

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.08.2015 година

 

ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.07.2015 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година

 

РЕШЕНИЕ № 1677

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Великотърновски общински съвет реши:

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 31.07.2015 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година /Приложение №1/, както следва:

 

І. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

IIІ тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

107

107

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

107

107

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

107

107

Общински такси

2700

12

12

- за ползване на общежития и други по образованието, в т.ч.:

2708

12

12

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

12

12

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-107

-107

- Внесен ДДС (-)

3701

-63

-63

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-63

-63

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-44

-44

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-44

-44

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

 

12

12

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

 

12

12

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)

§§

Всичко:

ІІІ тр.

Трансфери м/у бюджети (нето)

6100

27 900

27 900

получени трансфери /+/

6101

27 900

27 900

-Дирекция "Култура и туризъм"

6101

27 900

27 900

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

6109

0

0

- Община Велико Търново

6109

-8 806

-8 806

- Дирекция "Център за социални услуги"

6109

8 806

8 806

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:

 

 

27 900

27 900

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

27 912

27 912

МЕСТНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІІІ тр.

Помощи и дарения от страната

4500

3 405

3 405

- текущи помощи и дарения от страната

4501

3 405

3 405

-Дирекция "Култура и туризъм"

3 405

3 405

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

 

3 405

3 405

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

 

3 405

3 405

ТРАНСФЕРИ

§§

Всичко:

ІІІ тр.

Трансфери м/у бюджети (нето)

6100

0

0

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

6109

0

0

- Община Велико Търново

6109

-26 860

-26 860

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6109

4 688

4688

- Килифарево

6109

1 795

1 795

- Дирекция"Култура и туризъм"

6109

20 377

20 377

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

3 405

3 405

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

 

31 317

31 317

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 3 Образование

12 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

12 лв

2. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

0 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

               подпомагане и заетостта

0 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-8 806 лв

Център за социални услуги

8 806 лв

3. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

27 900 лв

Група 3 Култура

27 900 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

27 900 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

 

27 912 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 2 Отбрана и сигурност

1 795 лв

Група 5. Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

1 795 лв

- в т.ч.:

Кметство Килифарево

1 795 лв

2. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

16 331 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

               подпомагане и заетостта

16 331 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

16 331 лв

3. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

23 782 лв

Група 3 Култура

23 782 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

23 782 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

 

41 908 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

-134 201 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-134 201 лв

2. Функция 2 Отбрана и сигурност

-1 795 лв

Група 5. Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

-1 795 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-1 795 лв

2. Функция 3 Образование

26 228 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

21 540 лв

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

4 688 лв

3. Функция 4 Здравеопазване

3 019 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

3 019 лв

4. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

-3 019 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

               подпомагане и заетостта

-3 019 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-3 019 лв

5. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

26 034 лв

Група 1 Жилищно строителство

10 752 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

14 116 лв

Кметство Ресен

-3 364 лв

Група 2 Опазване на околната среда

15 282 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

12 508 лв

Кметство Ресен

2 774 лв

6. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

-9 410 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

-9 410 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-10 000 лв

Кметство Ресен

590 лв

7. Функция 8 Икономически дейности и услуги

54 641 лв

Група 3 Транспорт и съобщения

54 641 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

54 641 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

 

-38 503 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

 

3 405 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

 

31 317 лв

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

3. Променя Приложение 2 от Решение №1637/30.07.2015 г., съгласно Приложение 2 към настоящото решение.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1677-ob_zap.pdf)1677-ob_zap.pdf[Обяснителна записка]64 Kb
Изтегляне на файла (1677-priloj1.pdf)1677-priloj1.pdf[Приложение № 1]153 Kb
Изтегляне на файла (1677-priloj2.pdf)1677-priloj2.pdf[Приложение № 2]61 Kb