Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 89 от 27.08.2015 г. Решение № 1678

Решение № 1678

Препис-извлечение от Протокол № 89

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.08.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за закриване на Дом за деца, лишени от родителски грижи „Христо Смирненски“ с. Балван, общ. Велико Търново, считано от 01.10.2015 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1678

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, чл. 36в, ал.1, т.2, ал. 2 и ал.3, т.1, ал. 5 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Проект „Бъдеще за всяко дете“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Схема BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставим нито едно дете, Компонент 2: „Разкриване на социални услуги в общността, График за изпълнение на дейностите по Проект „Бъдеще за всяко дете“, Годишни планове за 2015 г. и за 2016 г. към Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011 – 2015 г., Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие за закриване на Дом за деца, лишени от родителски грижи „Христо Смирненски“ с. Балван, общ. Велико Търново, считано от 01.10.2015 г.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за закриване на Дом за деца, лишени от родителски грижи „Христо Смирненски“ с. Балван, общ. Велико Търново, считано от 01.10.2015 г. пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново за продължаване на процедурата, съгласно разпоредбите на чл. 36в от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

3. В изпълнение на Решение № 1514 от 26.03.2015 г. на Великотърновски общински съвет се предоставя за нуждите на социалната услуга в общността от резидентен тип Кризисен център за деца жертви на трафик и/или насилие, с. Балван, общ. Велико Търново, с капацитет 15 места, считано от 01.10.2015 г., сграда публична общинска собственост, актувана с АПОС № 4232/ 26.06.2007 г.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ