Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 89 от 27.08.2015 г. Решение № 1683

Решение № 1683

Препис-извлечение от Протокол № 89

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.08.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане на анализ на правното състояние, начална цена и определяне метод на приватизация за продажба на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, представляващ УПИ ХХХІ-3873, отреден „за производствено-складова и обществено-обслужваща дейност” от стр.кв.16А по ПУП - ПР на гр.Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1683

 

І. На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 и чл.4 , ал. 4 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

Допуска поправка в Решение № 1645/30.07.2015 г. на Великотърновски общински съвет, в частта, касаеща наименованието на обект „Незастроен УПИ ХХХІ-3873,отреден „за производствено- складова и обществено-обслужваща дейност” от стр.кв.16а по ПУП-ПР на гр.В.Търново”, който текст се заменя със следното съдържание: „Поземлен имот с идентификатор 10447.502.310 по КККР на гр.В.Търново, за който имот е отреден УПИ ХХХІ-3873 - „за производствено- складова и обществено-обслужваща дейност” от стр.кв.16а по ПУП-ПР на гр.В.Търново, заедно с построените в този имот сгради с идентификатори 10447.502.310.1, 10447.502.310.2, 10447.502.310.3 и 10447.502.310.5 по КККР на гр.В.Търново ” – собственост на Община В.Търново.

 

ІІ . На основание чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл.21, ал.1,т. 8 от ЗМСМА, чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС, чл.5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое решение № 1645/30.07.2015 г. (ДВ бр.63/2015 г.), Великотърновски общински съвет:

 

1. Приема анализ на правното състояние и начална цена в размер на 620 380 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, представляващ: „Поземлен имот с идентификатор 10447.502.310 по КККР на гр.В.Търново, за който имот е отреден УПИ ХХХІ-3873 - „за производствено-складова и обществено-обслужваща дейност” от стр.кв.16а по ПУП-ПР на гр.В.Търново,заедно с построените в този имот сгради с идентификатори 10447.502.310.1, 10447.502.310.2, 10447.502.310.3 и 10447.502.310.5 по КККР на гр.В.Търново ” - собственост на Община Велико Търново. Сделката се облага частично с ДДС.

2. Определя начин за продажба на посочения в т.1 обект чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване в размер на 62 000лева .

3. Търгът да се проведе при следните условия : дата на търга – на 17-тия ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник", като в случай че 17-тия ден съвпада с неработен ден търгът ще се проведе в първия следващ работен ден; начало на търга- 14,00 часа; място на търга - стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация (ОбАП) при “Общинска банка”АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF.Тръжната документация да се получава след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане - стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит в размер на 186 114 лева. Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF- до 16,00 ч. на деня , предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при следните условия: начална вноска – не по-малка от 30 на сто от достигнатата на търга продажна цена (без ДДС), срок за издължаване на остатъка от продажната цена - до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца, считано от предходната вноска по разсроченото плащане.

7. Срок за оглед на обекта - всеки работен ден и до 12,00 часа на деня, предхождащ датата на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния работен ден, предхождащ датата на търга.

8. Документи за участие в търга се подават в ст. 419 в сградата на Община В.Търново - всеки работен ден и до 17,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния работен ден, предхождащ датата на търга.

9. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

10. При неявяване на купувачи, повторен търг да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

11. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг, да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ