Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 89 от 27.08.2015 г. Решение № 1685

Решение № 1685

Препис-извлечение от Протокол № 89

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.08.2015 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж върху общинска земя

 

РЕШЕНИЕ № 1685

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 от ЗОС и чл. 54, ал.8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, съгласно Решение №21 по протокол №2 от 25.03.2015 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за учредяване право строеж за изграждане на гаражна клетка върху недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- гаражна клетка с размери 4,50/6,00 и ЗП в размер на 27,00 кв.м. в поземлен имот с идентификатор №10447.502.86 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, а по ПУП-ПР на града представляващ УПИ І от стр. кв. 235, актуван с АЧОС № 5540/13.12.2014 г.; за собственици на жилища от жилищен блок с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Мария Габровска” №6 – всички входове.

2. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД в размер на 3 000,00 /три хиляди/ лева;

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за учредяване право на строеж върху недвижимия имот, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ