Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 89 от 27.08.2015 г. Решение № 1686

Решение № 1686

Препис-извлечение от Протокол № 89

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.08.2015 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба

 

РЕШЕНИЕ № 1686

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- общинско място с площ от 60 /шестдесет/ кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №6070/19.06.2015 г., представляващо 60/822 идеални части от недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот ХХVІ-251 /двадесет и шест римско за имот двеста петдесет и едно/ от строителен квартал 43 /четиридесет и три/ по плана на с. Велчево, община Велико Търново, целият с площ от 822 /осемстотин двадесет и два/ кв.м., останалата част от който е собственост на Асен Иванов Тютюнджиев и Ралица Иванова Тютюнджиева, и двамата с адрес гр. Велико Търново, ул. „Хан Аспарух” №20, ет.4, ап.12.

 

2. Определя стойност въз основа експертната оценка, изготвена от оценител на недвижими имоти, на общинско място с площ от 60 /шестдесет/ кв.м., представляващо 60/822 идеални части от недвижим имот - урегулиран поземлен имот ХХVІ-251 /двадесет и шест римско за имот двеста петдесет и едно/ от строителен квартал 43 /четиридесет и три/ по плана на с. Велчево, община Велико Търново, в размер на 350 /триста и петдесет/ лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Асен Иванов Тютюнджиев и Ралица Иванова Тютюнджиева, и двамата с адрес гр. Велико Търново, ул. „Хан Аспарух” №20, ет.4, ап.12.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ