Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 89 от 27.08.2015 г. Решение № 1688

Решение № 1688

Препис-извлечение от Протокол № 89

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.08.2015 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне на право на ползване върху общинска земя

 

РЕШЕНИЕ № 1688

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.39 ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл.59 ал.1, ал.2 и ал.7 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.11 ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството, Великотърновски Общински съвет дава съгласие да бъде учредено възмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години върху недвижим имот частна общинска собственост - изоставена орна земя /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляваща поземлен имот с идентификатор №10447.23.4 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 4 666 кв.м., шеста категория, местност „Средни усои” в землището на гр. Велико Търново, актувана с АЧОС №4783/24.01.2011 г.; в полза на Ивелин Левиджов Йозов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Рада войвода”, №7, вх.А; за разполагане на пчелин с над 10 пчелни семейства, при годишна цена на правото на ползване в размер на 500 /петстотин/ лева.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по учредяване право на ползване в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ