Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 89 от 27.08.2015 г. Решение № 1692

Решение № 1692

Препис-извлечение от Протокол № 89

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.08.2015 година

 

ОТНОСНО: Допълване на Решения на Великотърновски общински съвет № 1479 от 29.09.2011 г. и № 873 от 26.09.2013 г. за разпределяне на средствата по § 17 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

 

РЕШЕНИЕ № 1692

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с §17 от ППЗУПГМЖСВ, Великотърновски общински съвет допълва Решение № 1479 от 29.09 2011 г. и Решение № 873 от 26.09.2013 г. на Великотърновски общински съвет с нова точка 3 със следното съдържание:

„ Набраните суми от режийни разноски за изплатени левови компенсации по реда на ЗУПГМЖСВ да се изплащат съобразно приетото разпределение на членовете от състава на Местната комисия, която е обработвала преписките, за които са платени режийните разноски”.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ