Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 89 от 27.08.2015 г. Решение № 1693

Решение № 1693

Препис-извлечение от Протокол № 89

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.08.2015 година

 

ОТНОСНО: Включване на общинско жилище от фонд „Настаняване под наем” – апартамент №2 на ул. „Ксилифорска”№21, ет.3, находящ се в гр.Велико Търново, в списъка на жилищата за продажба.

 

РЕШЕНИЕ № 1693

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, т.2, предл. 2-ро, чл.47, ал.1, т.3 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.46, ал.1, т.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски общински съвет включва в годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, за 2015 година и в списъка на жилищата за продажба недвижим имот - общинско жилище, а именно: двустаен апартамент №2 на ул. „Ксилифорска”№21, ет.3, находящ се в гр.Велико Търново, с идентификатор 10447.509.268.1.3.;

2. Одобрява продажна цена на горния имот в размер на 37 900 /тридесет и седем хиляди и деветстотин/ лева без ДДС.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ