Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 89 от 27.08.2015 г. Решение № 1698

Решение № 1698

Препис-извлечение от Протокол № 89

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.08.2015 година

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП – план за застрояване за ПИ № 204065, в землището на с.Леденик, местност „Баира” общ.Велико Търново, относно промяна предназначението на земеделска земя за „общественно обслужване”, Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасета за външно електрозахранване, водоснабдяване и пътен достъп и план- схеми за водоснабдяване и електрификация към ПУП - план за застрояване.

 

РЕШЕНИЕ № 1698

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.110, ал.1 ,т.3 и т.5 от ЗУТ и чл.108, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл. 59,ал.1 от ЗУТ, Решение №103от Протокол №8 от 24.09.2014 г. на Експертния съвет по устройство на територията и решение № КЗЗ-05 от 23.07.2015 г. на Комисия за земеделските земи при Министерство на земеделието и храните, Великотърновският общински съвет одобрява:

 

1. Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 204065, местност „Баира” в землището на с.Леденик, община Велико Търново, относно промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди- за „общественно обслужване ”- предвижда се свободно застрояване на сграда- склад за промишлени стоки и обществено-обслужващи дейности, при следните устройствени показатели при следните устройствени показатели: височина – до 15м ; плътност на застрояване /П застр./ - 80 %; коефициент на интензивност /Кинт/ –1,0 до 2,5; озеленена площ –20%; начин на застрояване- свободно, линии на застрояване – ограничителни, разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

2. ПУП- парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура- трасета за външно електрозахранване, водоснабдяване и пътен достъп на ПИ № 204065, местност „Баира” в землището на с.Леденик, община Велико Търново.              

3. План – схеми за електрификация и водоснабдяване към ПУП – план за застрояване за ПИ № 204065, местност „Баира” в землището на с.Леденик, община Велико Търново.              

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ