Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 89 от 27.08.2015 г. Решение № 1699

Решение № 1699

Препис-извлечение от Протокол № 89

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.08.2015 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 017039, в землището на гр. Дебелец, местност „Славчова лъка” общ. Велико Търново за промяна отреждането му в „за автосервиз”, одобряване на планово задание за изработване на подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 017039, в землището на гр. Дебелец, местност „Славчова лъка” общ. Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1699

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ във връзка с чл.12, ал.2 ЗУТ, заявление с вх. рег. индекс и дата 94 ВВ-1160/15.07.2015 г. от Веселин Георгиев Илиев , гр.Дебелец, общ. Велико Търново, ул. „ Патриарх Евтимий аровскиГабровски” № 12 и писмо с изх.№ 1936 от 11.05.2015г. на РИОСВ – Велико Търново, Великотърновският общински съвет реши :

 

1. Дава разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 017039 в землището на гр. Дебелец, общ. Велико Търново, местност „Славчова лъка” за промяна предназначението на земеделска земя, отреждането и „за автосервиз” и създаване на градоустройствена основа за застрояване

2. Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ от

Веселин Георгиев Илиев, за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 017039 в землището на гр. Дебелец, общ. Велико Търново, местност „Славчова лъка” за промяна предназначението на земеделска земя, отреждането и „за автосервиз” и създаване на градоустройствена основа за застрояване.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ