Начало Дневен ред на предстоящото заседание

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на деветдесето заседание, което да се проведе на 17.09.2015 г. /четвъртък/ от 09:00 часа в Голяма зала на община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за първо шестмесечие на 2015 г., Вх. № 3720/21.08.2015 г.

2. Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018 на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, Вх. № 3753/04.09.2015 г.

3. Промяна в структурата на общинско предприятие „Зелени системи“, Вх. № 3759/07.09.2015 г.

4. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 3751/04.09.2015 г.

5. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 3752/04.09.2015 г.

6. Предоставяне на имоти –полски пътища, включени в заповедите по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, Вх. № 3748/04.09.2015 г.

7. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Вонеща вода, Вх. № 3749/04.09.2015 г.

8. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в гр. В. Търново, Вх. № 3750/04.09.2015 г.

9. Изготвяне на предложения за съдебни заседатели, Вх. № 3763/08.09.2015 г.

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ