Начало Заседания Протоколи Протокол № 90 от 17.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ № 90

 

от деветдесетото заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 17.09.2015 г. от 09.20 часа в залата на община Велико Търново. Присъстват 35 общински съветника. Отсъстват г-н Николай Георгиев и г-н Александър Нанков.

 

    Заседанието беше открито от председателя на Общинския съвет – г-н Николай Ашиков, който съобщи, че в залата е налице необходимият кворум и даде думата за предложения и изказвания по проекта за дневен ред на заседанието.

 

1. Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за първо шестмесечие на 2015 г., Вх. № 3720/21.08.2015 г.

2. Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018 на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, Вх. № 3753/04.09.2015 г.

3. Промяна в структурата на общинско предприятие „Зелени системи“, Вх. № 3759/07.09.2015 г.

4. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 3751/04.09.2015 г.

5. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 3752/04.09.2015 г.

6. Предоставяне на имоти –полски пътища, включени в заповедите по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, Вх. № 3748/04.09.2015 г.

7. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Вонеща вода, Вх. № 3749/04.09.2015 г.

8. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в гр. В. Търново, Вх. № 3750/04.09.2015 г.

9. Изготвяне на предложения за съдебни заседатели, Вх. № 3763/08.09.2015 г.

 

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Приключва нашият мандат и имам желание да ви обърна внимание на следното. Съжалявам, че в днешното заседание като точка 1 от дневния ред не фигурира „Актуализация на Интегрирания план за градско развитие и възстановяване”. Отправяме към вас последен зов: можем да спасим селата около Велико Търново и да им дадем възможност за нов път на развитие.

Защо казвам това? Защото това е много важен документ, който ние приехме през този мандат, и ако до края на годината не се случи неговата актуализация, на практика ще лишим населените места с 20 % финансиране. На днешната сесия една изключително важна тема остава неглижирана от този орган - темата за това, какви европейски средства ще бъдат осигурени за селата в община Велико Търново и през новия програмен период. Това е свързано със съдържанието на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Този документ днес изключва населените места извън град Велико Търново от достъпа на средства по европейски проекти. Те не са обособени в зоните за въздействие, а за всички е ясно, че проектите на Велико Търново през новия програмен период ще бъдат одобрявани единствено, ако съответстват на Интегрирания план. Ние, от БСП, от години насам сигнализираме възможността селата да получават поне малка част от европейските средства. Според методологията за създаване на подробни интегрирани планове има възможност селата да бъдат включени в тях. Така 20 % от финансирането може да бъдат предвидени за благоустрояване и инвестиции, дейности в населените места.

Със съставянето на дневния ред на днешното последно заседание на Общинския съвет, Вие, г-н Кмете, и управляващото мнозинство обрекохте търновските села на забвение, разруха и доизживяване. Днес беше последната възможност на този мандат да повлияем положително на Интегрирания план и да позволим оцеляване на нашите села. Община Велико Търново не отделя достатъчно средства за строителна дейност в селата и този факт е добре известен на всички. Община Велико Търново не попада в обхвата на Програмата за развитие на селските райони, което означава, че и по тази линия не могат да се привлекат средства за населените места. Кметовете по населените места са оставени на самотек, като и самите те се изразяват, и ако нещо добро при тях се случва, това е най-вече, защото те са били инициативни и са го свършили сами. Явно е, че този Общински съвет няма отношение към близо 30 % от жителите на общината.

Добре е, че този мандат приключва с днешната сесия. До края на годината най-вероятно ще има още едно заседание – през месец декември. Първото нещо, което ще направим, е да свикаме извънредна сесия през месец ноември, за да се преразгледа Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, за да се включат и селата в него. Ако това не се случи до края на годината, това означава, че за великотърновските села ще бъде затворена последната врата за получаване на европейски средства почти до края на програмния период, включително 2019 година. Не бива да позволяваме това! БСП е гаранция, че пари за търновските села ще има.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ – кмет на община Велико Търново: По повод на това, което г-н Тюфекчиев казва - че трябва да се свика извънредна сесия или първата сесия през месец ноември да бъде за Интегрирания план, аз смятам (и ще ви изложа факти в момента), че още при разглеждането на Интегрирания план за градско развитие е мислено за финансирането на селата. Не искам да припомням кой и как на последната сесия не беше съгласен с тези неща. Искам само да спомена, че Интегрираният план за градско развитие е минал обществено обсъждане, всички зони са одобрени и на базата на тези зони по Програмата „Региони в растеж” община Велико Търново получава 53 000 000 лв. От тези 53 000 000 лв. за целия програмен период 10 000 000 лв. са във Фонда за подпомагане, по който фонд реално, при условие че имаме значими и важни проекти за развитие на нашия град, ние след обстоен анализ на Европейската комисия можем да кандидатстваме за дългосрочно кредитиране с гратисен период. Останалите 43 000 000 лв. се разпределят по останалите зони по Интегрирания план за градско развитие. До 20 % от тази сума могат да се отпуснат за населените места. Но в случая тук са социални, образователни и икономически зони. Различни проекти в областта на социалните дейности, по които работим с Дирекция „Социални дейности”, също са заложени в Интегрирания план за градско развитие, който сте одобрили. В момента не влизам в конкретика, тъй като все пак трябваше да се подготвя за нещата, които са залегнали в Интегрирания план за градско развитие.

Националното сдружение на общините имаше решение да влязат в културната инфраструктура. Това нещо не можа да влезе. Останаха само тези зони – за социална, образователна и икономическа инфраструктура.

Образователната инфраструктура. Имаме вече може би четири училища, отделно детски градини, които са минали на проект „Енергийна ефективност”. Остават други, за които също ще кандидатстваме по програмите за енергийна ефективност. Що се касае за икономическа инфраструктура, там имат възможност да кандидатстват по други програми (бизнесът, който се развива в населените места), може да се кандидатства не само по европейски проекти и програми, а също така и за обновяване на апаратурата и на техниката, която използват. Така че моето предложение за следващия мандат, след като приключат изборите и се подготви бюджетът за 2016 г. там сумите, които трябва да влязат да са за развитие на инфраструктурата.

Няма село и населено място, което да няма спортна площадка, детска площадка или всичко онова, което кметовете и кметските наместници на 36-те населени места са искали приоритетно. Няма населено място, в което да не е правен ремонт на кметствата, на паркове, на градинки, на чешми, на гробищни паркове. В следващите инвестиционни програми на следващия мандат трябва да залегнат улици и тротоари. Това нещо по Интегрирания план за градско развитие не може да се залага. Обясних защо - защото са социална, икономическа и образователна инфраструктура. За част от пътищата на населените места, които са републиканска пътна инфраструктура, с Агенция „Пътна инфраструктура” имаме вече няколко готови проекта, с които се кандидатства по европейски програми, които ще бъдат финансирани. Единият път е Самоводене - Обединение, който минава и през Ресен. Има и други транспортни инфраструктури, които влизат, но за културната инфраструктура, ремонт на читалищата, там не може да се кандидатства.

Имаме създадени 19 младежки дома, които се поддържат в много добро състояние и там се събират децата от населените места и през ваканциите, и във времето, когато са в почивка. Също така сме обръщали особено внимание и на пенсионерските клубове, за текущи ремонти, за отоплителни инсталации. Така че по Интегрирания план за градско развитие в тези зони, които са дадени, ние няма как да кандидатстваме за нещо по-различно. Единственото нещо, което имат населените места, както казах, това е инфраструктурата. Тя може да бъде направена, като след приемането на бюджета да бъдат увеличени средствата, които са за населените места. На базата на това средствата, които са заложени за градската инфраструктура и за други приоритети, които са заложени в Интегрирания план за градско развитие, ще отпаднат.

Така че нека на последната сесия да не използваме това, че „нищо не е дадено за населените места”. И кметовете, и кметските наместници, и цялата Общинска администрация, както и Вие, уважаеми съветници, сте вземали много решения за подобряване живота на населените места. Но това не може да стане с магическа пръчка. Ходейки по селата и срещайки се с хората очи в очи, виждам нещата, от които хората имат нужда. Не само че трябва да се направят главните улици, но и второстепенните. Има изготвена програма от Сдружението на кметовете на община Велико Търново, в която всеки кмет е дал приоритетите, които трябва да залегнат. Част от тези неща са изпълнени, друга част ще останат за следващия мандат.

Но пак казвам: по Интегрирания план за градско развитие в тези насоки: социална, икономическа, образователна инфраструктура ние имаме разработени готови проекти за училища и детски градини, които не са санирани, имаме също така сгради, които са изоставени и има идеи да бъдат направени за социални домове или за други социални услуги, които Дирекция „Социални дейности” предвижда. Така че смятам, че това е вариантът нашите села да се развиват и да бъдат по-добро място за живеене.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Г-н Кмете, напълно съм съгласен в Вас. Виждам, че и Вие сте съгласен с нас, но всичко това, което говорите, трябва да бъде включено в актуализацията. Актуализацията на Интегрирания план трябва да се приключи до края на 2019 г. Има писмо от Министерството на регионалното развитие от 19 май 2015 г. Т.е., всичко това, което изговорихте, трябваше да бъде одобрено от Общинския съвет и да бъде включено в плана за актуализация. Да не се учим края на мандата!

 

Други изказвания по дневния ред не бяха направени.

Дневният ред на заседанието беше подложен на гласуване и приет с 35 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за първо шестмесечие на 2015 г., Вх. № 3720/21.08.2015 г.

2. Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018 на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, Вх. № 3753/04.09.2015 г.

3. Промяна в структурата на общинско предприятие „Зелени системи“, Вх. № 3759/07.09.2015 г.

4. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 3751/04.09.2015 г.

5. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 3752/04.09.2015 г.

6. Предоставяне на имоти –полски пътища, включени в заповедите по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, Вх. № 3748/04.09.2015 г.

7. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Вонеща вода, Вх. № 3749/04.09.2015 г.

8. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в гр. В. Търново, Вх. № 3750/04.09.2015 г.

9. Изготвяне на предложения за съдебни заседатели, Вх. № 3763/08.09.2015 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за първо шестмесечие на 2015 г., Вх. № 3720/21.08.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 1 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, 2 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1701

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общинският съвет приема за сведение информация за резултатите от дейността на търговските дружества през І-во шестмесечие на 2015г. в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018 на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, Вх. № 3753/04.09.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 2 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев – въздържал се, Стефан Антонов – въздържал се, Лидия Прокопова – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Стоян Витанов - против, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – въздържал се, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, 1 „против”, 7 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1702

 

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с ал.2 от ЗМСМА, Решение № 62 от 30.01.2015 г. на Министерски съвет на Република България за бюджетната процедура за 2016 г. и писмо БЮ-3/03.07.2015 г. на Министерство на финансите - Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2016 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2017 и 2018 г., Великотърновски общински съвет одобрява Актуализирана бюджетна прогноза за перода 2016-2017 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

 

  Приложение: Съгласно текста.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ (отрицателен вот): Гласувах „против”, защото не можах да разбера и да видя, а и не беше обяснено, дали в тази бюджетна прогноза влиза щедрото обещание на министър Горанов да възнагради общините с възможността до 2 % да облагат с данък „Физически лица”, което панически беше оттеглено от цялото управляващо войнство.

Това ми беше мисълта: Доколко тази прогноза е вярна и доколко са включени тези подаръци от финансовия министър, които разбирам, че се оттеглят панически?

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Последните няколко дена се спекулира с тези 2 %. Решението на Националното сдружение на общините е от десетте процента, които са в подоходното облагане, 8 % да влизат в държавата, за останалите 2 % общинските съвети да вземат решение, доколко от тези 2 % ще увеличат, дали 9 %, 9,5 % или 10 %. Това наше решение не се прие. Слушах решението на министъра на финансите за 2 % над тези 10 %, но мисля, че от вчера има изявление, че това няма да се залага в следващия бюджет. Така че остава отворен въпросът за нашето решение, което в Националното сдружение на общините сме отстоявали през последните две-три години и се надявам двата процента, които ние сме решили, че трябва да влязат от данъка, да останат за ползване от общините.

Нека да не спекулираме преди да започне кампанията с неща, с които по един или друг начин да настройваме гражданите срещу нас самите, нека да говорим истината и първо да сме прочели малко повечко за това и да проследим нещата от 2013 г. Мисля, че това, което 21 кметове от Управителния съвет, които представляваме всяка една българска община, сме предложили, това беше най-разумното – тези до 2 % да остават за ползване от общините. Това ще се реши със следващия бюджет. Но няма да има 2 % над тези 10 %.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна в структурата на общинско предприятие „Зелени системи“, Вх. № 3759/07.09.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 3 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Ваня Павлова - за, Драгош Методиев – за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.                                    

 

РЕШЕНИЕ № 1703

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал.2 от ЗОС, Великотърновски общински съвет дава съгласие за трансформиране на една щатна бройка счетоводител в една щатна бройка главен счетоводител на ОП „Зелени системи” и промяна в Приложение №1 към чл.22, ал.1 от Правилника за организацията и управлението на дейността на общинско предприятие „Зелени системи”, както следва:

 

БИЛО:

 

СТРУКТУРА И ЩАТНИ БРОЙКИ НА ОП”Зелени системи”

 

1. ЩАТНИ БРОЙКИ – 132 БР.

 

Длъжност

Брой

служители

образование

Вид

правоотношение

Велико Търново

 

 

 

Директор

1

висше

трудово

Счетоводител

2

висше

трудово

Касиер,счетоводство

1

висше/средно

трудово

Еколог

1

висше

трудово

Отдел „Озеленяване”

 

 

 

Техник, озеленител

1

средно

трудово

Организатор по труда

1

средно

трудово

Общ работник

5

Не се изисква

трудово

Общ работник

16

Не се изисква

трудово

Отдел „Чистота”

 

 

 

Ръководител отдел

1

средно

трудово

Техник, производствени резултати

1

средно

трудово

Организатор по труда

3

средно

трудово

Организатор

1

средно

трудово

Шофьор

4

основно

трудово

Сметосъбирач

4

Не се изисква

трудово

Общ работник

78

Не се изисква

трудово

Килифарево

 

 

 

Отдел „Чистота”

 

 

 

Организатор

1

средно

трудово

Механик

1

Основно

трудово

Сметосъбирач

3

Не се изисква

трудово

Шофьор

3

Основно

трудово

Общ работник

1

Не се изисква

трудово

Общ работник

1

Не се изисква

трудово

Вонеща вода

 

 

 

Шофьор

1

основно

трудово

Сметосъбирач

1

Не се изисква

Трудово

 

zeleni predi 09 15

 

СТАВА:

СТРУКТУРА И ЩАТНИ БРОЙКИ НА ОП”Зелени системи”

 

1.ЩАТНИ БРОЙКИ – 132 БР.

Длъжност

Брой

служители

образование

Вид

правоотношение

Велико Търново

 

 

 

Директор

1

висше

трудово

Гл.счетоводител

1

висше

трудово

Счетоводител

1

висше

трудово

Касиер,счетоводство

1

висше/средно

трудово

Еколог

1

висше

трудово

Отдел „Озеленяване”

 

 

 

Техник, озеленител

1

средно

трудово

Организатор по труда

1

средно

трудово

Общ работник

5

Не се изисква

трудово

Общ работник

16

Не се изисква

трудово

Отдел „Чистота”

 

 

 

Ръководител отдел

1

средно

трудово

Техник, производствени резултати

1

средно

трудово

Организатор по труда

3

средно

трудово

Организатор

1

средно

трудово

Шофьор

4

основно

трудово

Сметосъбирач

4

Не се изисква

трудово

Общ работник

78

Не се изисква

трудово

Килифарево

 

 

 

Отдел „Чистота”

 

 

 

Организатор

1

средно

трудово

Механик

1

Основно

трудово

Сметосъбирач

3

Не се изисква

трудово

Шофьор

3

Основно

трудово

Общ работник

1

Не се изисква

трудово

Общ работник

1

Не се изисква

трудово

Вонеща вода

 

 

 

Шофьор

1

основно

трудово

Сметосъбирач

1

Не се изисква

Трудово

 

 

zeleni sled 09 15 

 

2. Промяната влиза в сила от 01.09.2015 година.

 

Приложения:

1. Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие  

„ Зелени системи” с отразената промяна.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 3751/04.09.2015 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ прочете питането си относно конкурсни процедури във връзка със Старото военно училище в гр. Велико Търново.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Както и г-н Димитров каза - че е проверил и е установил, че има само една преписка. Що се касае за Старото военно училище, това е един район, за който всеки гражданин на общината се интересува как ще бъде застроен той. По плана, който беше приет през 2002 г. с Решение № 858, Протокол № 51 от заседанието на Общинския съвет на 26.09.2002 г., не е изменяно нищо. На базата на този план е правен и Водният проект за канализация и ВиК мрежа, на базата на този план има различни разработки от групи архитекти от нашия град (не на Вашата партия „Нашият град”, а от град Велико Търново). Тези седем разработки бяха изложени пред факултета, отделно имаше и представяне по медиите. Ако Вие обстойно сте следили медийните представяния на журналистите, щяхте да видите, че всяка една разработка има интересни идеи. Тук са участвали и арх. Георгиев, и инж. Николов, които са от Общинския съвет, и арх. Матей Савов и още много архитекти; може би 21 архитекти. 50 % от тези разработки, които нашите архитекти направиха на добра воля, се припокриват с общата идея, но останалите, примерно 40-50 %, са идеи, които могат да се заимстват от всеки един проект, който беше представен.

Но за да се прави каквото и да е, има стъпки, които трябва да минем. Съюзът на архитектите и Камарата на архитектите във Велико Търново в момента изготвят планово задание, което след като бъде изготвено, минава през съгласувателните процедури. Първо се съгласува в Общинския съвет, обсъжда се, след това се съгласува и в РИОСВ, и в други институции. Това първо планово задание трябва да се съгласува и с Националния институт за паметници на културата. Не зная за какво точно ме питате, явно имате някакви други идеи, които ако искате да споделите, може да се свържете с Камарата на архитектите и да ги предложите, за да бъдат заложени в заданието. Но пак казвам, че това задание първо трябва да бъде съгласувано.

Старото военно училище е единствената свободна територия, която остана в централната градска част. Има една много добра рубрика, която преди време беше направена от едно местно издание, която аз съм чел няколко пъти, предполагам и вие сте запознати с нея. Има различни идеи както на архитектурната гилдия, така и на много граждани. Повечето от тях се обединяват около идеята, че там не трябва да бъде жилищен квартал. Аз няма да казвам моето мнение, все пак гражданите трябва да решат. Архитектите са взели под внимание в проектите си, че 40 % трябва да бъде застроено, а 60 % да бъде озеленено. Има и спортна инфраструктура, има и паркова зона, и подземни паркинги, но това е в седемте разработки, които те представиха. Много беше важно архитектите да имат единомислие по този голям проект за общината и за обществеността, за което аз използвам случая на последната сесия на Общинския съвет да им благодаря, затова защото нашите архитекти заемат важна роля в изграждането и развитието на нашия град. Не само в архитектурата, но и с идеите, които заимстваме от тях. Така че мнението на Камарата на архитектите и на Съюза на архитектите е важно и трябва да го вземем под внимание.

Няма никакви интерпретации и никакви свободни съчинения, които да съм направили през главата на Общинския съвет, без да искам вашето мнение. Има си съгласувателни процедури, когато дойде следващият кмет, той ще ги вкара по всички инстанции, ще ви запознае, предполагам. Така че за този район има заложени около 10 000 000 лв. по Интегрирания план за градско развитие. С тези средства могат да се правят различни неща като инфраструктура. Имаме обсъждане с тях как да бъде започнато, когато приключи цялата съгласувателна процедура, как да започне проектирането. Ясно е, че ще бъде на целия терен, но как да бъде започнато изпълнението? Детайлно съм запознат с района на Старото военно училище и с всички сгради, които са предложили архитектите и обществеността, които следващият кмет и следващият Общински съвет ще вземат под внимание, надявам се.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Уважаеми господин Кмете, за пореден път се опитвате да жонглирате с думите и за пореден път не Ви се получава. Явно, осмисляйки контекста на моето питане, Вие се опитвате да заобиколите съществения въпрос, който провокира пореден от моя страна: Колко пъти Вие сте седнали заедно с общинските съветници като представителна извадка на гражданите на гражданите на тази община да разговаряме по темата; както и с гражданите? Проблемът е, че Вие не се вслушвате, Вие си имате си нещо и си го следвате. Проблемът е, че наистина трябваше да се разговаря по темата, защото това е една изключително чувствителна тема за великотърновци. И когато коментирате Решението от 2002 г., да, това е безспорно така и аз, знаейки последиците, които ще последват, аз не подкрепих инициативата за „Водния проект”, касаещ Старото военното училище, можете да проверите. За разлика от някои колеги, които присъстват тук, и в началото на кампанията, обличайки костюмите и слагайки маските си, за пореден път искат да заблудят нашите съграждани, как работят в тяхна полза.

От всички тези много думи, които казахте, Вие налучкахте правилния отговор, а той е, че наистина, гражданите на Велико Търново трябва да решават какво трябва да има там. Аз съм напълно съгласен с Вас. Вие изброихте правилно самата процедура, която аз имам предвид, че трябва да се случи, но Вие досега не говорехте за тези обстоятелства.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 3752/04.09.2015 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Това питане също е много интересно, което илюстрира проблема, за който аз говоря почти в целия Ви мандат и аз се надявам във Вашия отговор ние да разберем причината за всичко това, което се случва във Вашата администрация и във Вашия мандат.

Г-н Димитров прочете питането си относно внесеното от него предложение с вх. № 3573 от 12. 06.2015 г.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Действително започваме да реализираме идеи, за които досега говорихме, че гражданите трябва да знаят и да се допитваме до тях, но и тук не сме се допитвали до гражданите за Алеята на търновските царе. Ще Ви прочета становището на директора на Регионалния исторически музей, когато бяхте входирали Вашето първо питане за тази Алея на царете:

„Историческите превратности не са позволили да достигне до нас реалистичното изображение на нито един български самодържец, управлявал в Търновград. Тъй като не знаем индивидуалните им черти, статуите няма да са паметници на българските владетели, а хипотетични изображения, снабдени с царски атрибути.

Второто нещо: предлагането, ситуирането на статутите е крайно неподходящо. Няма исторически извори или епиграфски данни за пребиваване на българските царе на територията, която сега е включена в Архитектурно-музейния резерват „Трапезица”. Към Северната порта на крепостта, макар да е главната в столичния период, сега води северният път. По него основно се движат тежки коли със строителни материали.

От чисто естетическа гледна точка позиционирането на много статуи на сравнително малко пространство, каквото би била една Алея на търновските царе, води до негативни визуални ефекти. Примерът нагледно се илюстрира с централния площад на град Скопие, Македония. (Където лично с директора на музея – г-н Църов, и с Хитко Вачев сме били).

С оглед на гореизложеното Регионалният исторически музей Велико Търново не подкрепя идеята за създаване на Алея на търновските царе”.

След Вашето предложение сме направили и запитване до Министерството на културата, тъй като Архитектурно-музейният резерват „Трапезица” е изключителна държавна собственост, прехвърлена през месец август за стопанисване и управление на община Велико Търново. Както знаете, от фондацията на Гайдар Алиев, Азърбайджан, има отпуснати средства - 3 000 000 лв. От тези средства ще бъдат направени реставрации на три църкви, западната стена, алейната мрежа и инфраструктурата, довеждаща до фоникуляра.

Собственик на архитектурно-музейния резерват „Трапезица” е държавата. Ние го управляваме и стопанисваме в рамките на десет години. Но за да се случат такива идеи, каквито Вие имате, трябва все пак да се съгласува с Министерството на културата – със собственика. След като получим отговора на Министерството на културата, мога да Ви го предоставя, но както Вие казвате, все пак трябва да питаме и гражданите. Знаете идеята във връзка с изграждането на Асеневата крепост - колко хора не са доволни от това. Аз съм питал наши историци и археолози. Там проучване не е правено. Тя не може да се възстанови така, както е визуализирана по някакви проекти или скици, които са направени, така че всяка една такава интерпретация води до недобро и атрактивно представяне на Архитектурно-музейния резерват „Трапезица”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз съм втрещен от всичко това, което Вие изнесохте публично. Първо, защото лично за себе си не мога да взема решение, следвайки Вашата посока на мислене, която Вие изнасяте чрез прочитането на отговора на Регионалния исторически музей: за българската история или против българската история сме, която към настоящия момент се тиражира във всяка една от епохите. На кого да вярвам - на Вашите думи, или на всичко това, в което съм възпитан?

Мога ли да Ви попитам, г-н Кмете, имате ли картонче за Окръжната библиотека? Ако не, си извадете и вървете да прочете как и по какъв начин се формира българската история. Тогава ще се замислите много дали да прочете този Ваш отговор. Няма как да съм съгласен с Вас по ред причини. Вие се опитвате отново да жонглирате с думите и да заобиколите съществения въпрос. Първо, разговаряли сме по темата за Алея на българските царе много пъти, само че не в този мандат, не в тази година. Много пъти сме разговаряли. Но нещо, с което аз се скандализирам във Вашите изказвания: Значи, ние можем да направим фоникуляра - нещо, което е абсурдно, но не можем да направим нещо, което е историческа, значима, национална гордост за всички нас, великотърновци? Така ли да го разбирам, г-н Кмете?

И за да заключа: г-н Кмете, моето предложение първо беше принципно и не беше основно да бъде разположено там. Ако сте си направили труда да прочетете моето предложение, аз само предлагам стартиране на процедура, върху която да се направи проект, да се стартират дебати относно идеята.

А по темата за партия „Нашият град”, едно публично уточнение: аз участвам с местна коалиция, която се казва „Нашият град” и няма партия „Нашият град” благодарение на Вашите инструменти, които ползвате по време на кампанията.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне на имоти –полски пътища, включени в заповедите по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, Вх. № 3748/04.09.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 6 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Ваня Павлова - за, Стефан Михайлов – за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1704

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, във връзка с § 15 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм., бр. 31 от 2015 г.), Великотърновски Общински съвет дава своето принципно съгласие за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в масивите за ползване, за които следва да се сключат едногодишни договори за наем за стопанска 2015/2016 година.

                                                                                                                             

2. Възлага на Кмета на Община В. Търново да извърши всички необходими административни действия по изпълнение на настоящото Решение при спазване на действащата нормативна уредба.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Вонеща вода, Вх. № 3749/04.09.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 7 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Ваня Павлова - за, Стефан Михайлов – за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1705

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.6 от Закона за общинска собственост, чл.17, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 102, ал. 4 от Закона за лечебните заведения, Решение 1060/16.09.2010 г. на Великотърновски Общински съвет и във връзка с молба вх. № 5300-4990/12.08.2015 г. ЕТ ИППМП - д-р Кристина Иванова, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ г. на част от имот частна общинска собственост, намиращ се в с.Вонеща вода, сградата на Кметството, с обща площ - 21,00 кв.м., при месечна наемна цена   24,00 лв., с предназначение лекарски кабинет.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в гр. В. Търново, Вх. № 3750/04.09.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 8 беше подложено на поименно гласуване. Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Ваня Павлова - за, Стефан Михайлов – за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1706

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост и чл. 11 ал. 1 предложение първо и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за срок от 5 (пет) години, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю” № 20, ОУ „Бачо Киро”, представляващ помещение в сутерена на сградата, с площ 17,00 кв.м при начална тръжна цена 290,00 лв. на месец и предназначение- бюфет.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване на имота под наем при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изготвяне на предложения за съдебни заседатели, Вх. № 3763/08.09.2015 г.

 

Г-н Ашиков прочете списъка с предложените съдебни заседатели и го подложи на гласуване.

Предложението за Иван Тихомиров Млъзев беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма. беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Предложението за включване на Снежана Колева Топалангелова в състава на съдебните заседатели беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Предложението за Донка Славова Лазарова беше прието с 31 „за”, „против” няма, 1„въздържал се”.

Предложението за Цветанка Костадинова Борисова беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Предложението за Здравка Георгиева Петкова беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Предложението за Калинка Никова Шилкова беше прието с 30 „за”, „против” няма, 1„въздържал се”.

Предложението за Йорданка Маринова Нейчева беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Предложението за Ваня Димитрова Вачева беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Предложението за Тодора Димова Миновска беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1707

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Великотърновски общински съвет допълва състава на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд Велико Търново, съгласно приложения списък, неразделна част от това решение.

 

Приложение: съгласно текста.

 

След закриването на деловата част на заседанието председателят на Общинския съвет обяви, че дава думата за изказвания на представителите на групи в Общинския съвет, като редът за изказвания ще бъде в посока от малките към по-многобройните групи. Г-н Ашиков предложи лимитът за изказванията да бъде в рамките на три минути.

Изказвания от името на ДПС не бяха направени.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ – „Нашият град”: Уважаеми кметове на населени места, колеги и гости, верен на това, което представлявам аз, на принципа, и на всичко, което съм илюстрирал вече осем години в два мандата, за пореден път ще кажа, че съм изненадан от начина, по който председателят избра точно ДПС да започнат. Ако следваме неговата елементарна логика, то първо трябваше да се изкаже Пламен Радонов, защото той е един, с най-малко гласове и оттам нататък по възходящия ред, знаейки какъв да бъде последователният ред, да даде думата. Но да не коментираме по-нататък.

Нещо, което искам да кажа в заключение в края на този си мандат: искам да кажа, че излизам от този мандат неудовлетворен. В тази връзка заявявам пред вас, че аз отказвам категорично тези награди, които ще се раздават в момента, с ясната идея, че поне аз не я заслужавам, защото има публична оценка за работата на този Общински съвет, която дава „Слаб” на този Общински съвет и точно затова аз съм изцяло разочарован от всичко това, което се е случило до настоящия момент и от физиономията, която този Общински съвет Велико Търново, мандат 2011 – 2015 г., съумя да си извоюва.

В този ред на мисли искам да отговоря на всички тези „сладури”, които разпространяват из цялата община, че аз съм бил луд, че не съм си пиел хапчетата и ред подобни любопитки. Аз им отговарям на тях: да, луд съм, луд съм, че не станах като тях, луд съм, че продължавам осем години да защитавам хората, които са решили да ги представлявам в този Общински съвет, луд съм, че не се поддадох, луд съм, че не се огънах, луд съм, че продължавам и ще отстоявам техните очаквания.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Искам само да направя едно пояснение: някои хора са пропуснали последните няколко години и не са разбрали, че в нашия парламент има новосформирани групи и не може да се дава примерът, че трябвало да дам думата първо на г-н Радонов. Г-н Радонов вече е част от „Десните”.

Г-н ЙОРДАН ГРОЗДАНОВ – ВМРО-БНД: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми г-н Председател на Великотърновския общински съвет, колеги, гости, завършва работата на Великотърновския общински съвет, който взе наистина много решения в този четиригодишен мандат. Завършва и нашето участие, на ВМРО-БНД. Аз не искам да давам отчет на това, какво сме свършили като общински съветници. Такава оценка могат да дадат нашите работодатели, а това са гласоподавателите от гр. Велико Търново и община Велико Търново. В работата си като съветници от ВМРО сме се стремили да гласуваме по съвест, без да се съобразяваме с партийни интереси и влияния. Вземали сме решения, които според нас са били добри и благоприятни за града и общината. Гласували сме „против” за решения, които сме преценили, че са лоши и в ущърб на гражданите. Не сме се задълбавали в конфликти и субективизъм при решаване на различни въпроси. За нас решаващата работа е била в комисиите, където детайлно и професионално са се разглеждали всички въпроси. Разчитали сме много на компетентната помощ на администрацията на град Велико Търново.

Целта на нашата дейност е била конструктивно да помагаме в процесите на управление на общината, така че кметът, председателят на Общинския съвет и съветниците да ни чувстват като добронамерена част в управлението на община Велико Търново.

Стремили сме се според възможностите си да участваме активно в обществения живот на нашия град и община – спорт, култура, туризъм, икономика, образование, здравеопазване. Отзовавали сме се на вътрешните мероприятия, организирани от председателя на Общинския съвет, даващи възможност за сближаване на идеи, виждания по различни въпроси между различните групи и съветници.

Най-силното от всичко, което сме отстоявали, е да влезем човеци във Великотърновския общински съвет и да излезем като човеци с открити лица и погледи.

Благодаря за вниманието! На всички желая много здраве и успехи на тези, които участват в предстоящите избори!

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ – Група „Синя коалиция”: Уважаеми г-н Председателю, уважаеми г-н Кмете, уважаеми заместник-кметове, колеги, гости, изтече още един мандат на Общински съвет Велико Търново. Тези четири години бяха белязани от доста събития – национални и международни. За щастие, в Общински съвет Велико Търново успяхме да запазим добрия тон и да работим конструктивно. Това, разбира се, не означава, че Великотърновският общински съвет не е допускал грешки. Напротив, най-вероятно има такива допускани грешки, но аз се радвам, че бяхме част от този Общински съвет, радвам се, че работихме добре, радвам се, че нямаше скандали, с които са изпъстрени доста общински съвети в страната. Радвам се, че въпреки че сме много различни като партийна оцветка и като виждания, ние, членовете на този Общински съвет намирахме почти винаги правилния път да се съюзим и да работим за Велико Търново.

Да, оценката на Общинския съвет е ниска, но не е тайна, че политиците в съвременна България общо-взето се слагат под един знаменател. Въпреки всичко, аз съм щастлив, че бях част от Общински съвет Велико Търново. Благодаря на всички вас – моите колеги, благодаря на администрацията за разбирането и отзивчивостта, за доброто отношение. Благодаря и на гражданите на Велико Търново за това, че винаги ни посочваха грешките, и през този, и през предишния мандат (Надявам се това да бъде така и занапред!); че на моменти бяха безкомпромисни към нас. Надявам се това да не се променя!

И като последно мога да кажа: Дами и господа, за мен беше чест!

Г-н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ – Група „Десните”: Г-н Председателю, г-н Кмете, Общинска администрация, колеги, в днешния ден - Вяра, Надежда и Любов, е празникът на София, на София – божествената премъдрост. Нашата столица затова е наречена София, защото е наречена на този празник. И на този празник се чества със започване на Света литургия в храма „Света София”. Това беше нашето най-голямо постижение за този мандат на „Царевград за Велико Търново”, от което движение сме като общински съветници, а по-късно и като група „Десните” – Николай Николов, Стефан Михайлов и Пламен Радонов. Това е нещо изключително – че Общинският съвет на Велико Търново, без нито един „въздържал се”, без нито един „против” прие предложението на „Царевград за Велико Търново” храмът „Възнесение Господне” на хълма Царевец - Патриаршията, да стане храм за богослужение. Това ние направихме в три последователни празнични дни на Възнесение Господне.

Разбира се, остана в нас и неудовлетворението от второто ни предложение, което беше отхвърлено с абсолютно мнозинство, с всички „въздържали се” - Храмът Свети Димитър”, където би трябвало да честваме годишнина от неговото освещаване, от обявяването на Втората българска държава, като храм за богослужение да бъде осветен и да бъде отдаден на Светия синод. Разбира се, аз намирам вина най-вече в себе си и в моите колеги от движението и от „Десните”, че не можахме да убедим Общинския съвет да подкрепи това начинание. Днес в София се чества в храмове, които са знакови за света. „Света София” е византийски храм, той е храм, в който се извършват служби. В Ротондата също се извършват служби. И са на Светия синод. В „Александър Невски” също се извършват служби, и т.н. Ще дойде времето и в нашите храмове тук, в Търново, които са знакови за държавата; бих казал и за света; да има богослужение.

Другите неща, които сме обещали на великотърновци в голяма част ги изпълнихме; част не сме изпълнили. Надявам се, че в следващия мандат представителите на „Царевград за Велико Търново” ще довършат това, което сме започнали! Благодаря на всички!

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ – Група АБВ: Уважаеми г-н Председател, уважаеми заместник-председатели, уважаеми г-н Кмет на община Велико Търново, уважаеми заместник-кметове, уважаеми общински съветници и съвсем не на последно място, уважаеми служители на администрацията на Общинския съвет и на община Велико Търново, уважаеми граждани и гости, изтече този мандат, тъй шарен като идеи, като послания, като представителство на великотърновци.

На първо място искам да изразя личното си удовлетворение, че така, както започнахме този мандат, приключваме мандата всички живи и здрави. Тези, които напуснаха работата в Общинския съвет по една или друга причина - законът, изборите или други събития ги изпратиха да изпълняват своя обществен дълг отново в името на гражданите както на община Велико Търново, така и на България.

Разбира се, винаги има какво да се иска повече от работата на един общински съвет. Аз лично съм много удовлетворен. С колегите ми общински съветници от Групата АБВ коментираме почти ежедневно, особено в последно време, че радваме за това, че ние не забравихме кой е суверенът, кой е органът на местното самоуправление в страната – Общинският съвет. В повечето наши публични прояви, изказвания и действия ние винаги сме отбелязвали това. Не сме забравили кой и за какво ни е изпратил тук.

Да, разбира се, има какво да се желае в работата на един работещ орган Който не работи… знаете продължението. Винаги има какво да се подобри в работата. Идеите, които са възникнали, ние, живот и здраве, ще приложим и в следващия местен парламент; идеи, свързани с оптимизирането на работата на Общинския съвет, с допълнение и промяна на Правилника за работата на Общинския съвет.

Има много проблеми, които са еднакви за всички средностатистически български градове: социално-икономическата обстановка в страната не е лека, включително и геополитически процеси оказват влияние върху това младите ни хора да напускат днес страната и България да обезлюдява. Велико Търново, разбира се, не прави изключение от това. Затова ние ще работим и ще продължим нашите действия, и като общински съветници, и като общественици, да направим така, че да подобрим социално-икономическата среда в община Велико Търново, за да могат младите хора да остават тук, да работят тук, да отглеждат децата си тук. И ще продължим да гласуваме и да работим за доброто на Велико Търново.

Благодаря за вниманието!

Г-н ИВАН АЛЕКСАНДРОВ – Група Българска демократична общност: Уважаеми дами и господа, от името на нашата група изказваме гореща благодарност на общинската администрация, ръководена от инж. Панов, от екипа, който беше ръководен от инж. Ашиков. За нас беше привилегия и чест да работим за решаване проблемите на старопрестолния град. Като отчитаме факта, че живеем в един невероятен град, надяваме се да продължим мисията да бъдем достойни наследници на Асеневци; на тези законотворци, които приеха първите документи във Великото народно събрание; на тези, които обявиха независимостта на България. Така че спокойно можем да кажем: нашата група ще продължи да работи за просперитета на старопрестолния град.

На добър час!

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ – Група БСП: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, уважаеми кметове, гости на последното заседание на Великотърновския общински съвет, от името на Групата на БСП и от мое име искам да благодаря на колегите съветници, на кмета, на администрацията, на гражданите за съвместната работа.

Имали сме тежки спорове, но надявам се, всички са били в обществена полза. Групата съветници на БСП подкрепяше всичко полезно за гражданите на Великотърновската община и се чувстваше съпричастна към неговата реализация. Проявихме политически характер, за да се противопоставим на предложенията на кмета със съмнителна стойност. Имахме волята и настойчивостта да генерираме идеи и предложения, отнасящи се до решаване както на ежедневните проблеми на великотърновци, така и на проблемите със стратегическо значение за столицата на Втората българска държава.

От тази трибуна искам да заявя, че нито един съветник от Групата на БСП не се е облагодетелствал от властта през изминалия мандат.

Нека си пожелаем да продължим да работим за просперитета на нашата община. А за да се случи това, е необходимо съгласие. Нека го проявим след изборите!

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ – Група ГЕРБ: Преди четири години, когато на първата сесия ме избрахте за председател на Общинския съвет, аз призовах всички загърбим партийните си страсти и пристрастия и да се обединим около една дума: „градим”. Това, което успяхме да изградим заедно, сега е доста видимо. То е резултат на енергията на кмета на община Велико Търново – г-н Панов, и на неговия екип, на който сега искам да благодаря специално за интензивната работа през този мандат. Те наложиха един темп на работа, който доведе също до работа под напрежение и на целия Общински съвет. Свършеното е следствие на решенията, които взехме, за да подкрепим идеите на кмета за развитието и просперитета на нашия град и на нашите населени места. И понеже някои колеги се изказаха тук по един особен начин, искам да насоча вниманието с няколко цифри; както казваше нашият колега Витанов: „когато цифрите говорят, боговете мълчат”.

В мандата 1999 – 2003 година Общинският съвет е провел 72 заседания и са приети 1235 решения. В следващия четиригодишен период заседанията са били 83 и са взети 1557 решения. В предходния мандат – до 2011 г., заседанията на нашите предшественици са били 98, а приетите решения са били 1530. Какво става с днешна дата? Решенията, които сме взели, са 1707.

Извинявам се на някои хора, ако не им се е работило достатъчно и се надявам, ако пък толкова не им се е работило, в другия парламент да не се видим с тях! Аз определено се чувствам удовлетворен от свършеното, тъй като ние предоставихме на нашите съграждани комфорта да забравят, защото както казват възрастните хора, с хубавото лесно се свиква. И вече много малко хора се сещат за руините на Летния театър, за „Улицата на глада”, където знаете какво беше, за опасната дупка, която стоеше в парка „Марно поле”. Мога да изброя още много обекти, но оценката не е „Отличен”, защото името на този колективен орган регулярно бе помрачавано от такива единици, които не успяха да загърбят и в последния момент своите партийни страсти. Прекрачваха даже и границата на добрия тон, но понеже председателят е със здрава психика, няма да успеят да го извадят от равновесие.

Честити сме, че за тези години можем да излезем оттук, да погледнем хората в очите и мисля, че с всичките действия, които сме показали, сме стояли зад интереса на гражданите.

И накрая, искам да благодаря още един път на г-н Панов, да благодаря на цялата администрация, да благодаря на всички вас, защото когато градим заедно, виждате, че нещата се случват. Искам да пожелая на всички да бъдете умни, толерантни и ще ми бъде приятно да ви видя пак в следващия парламент. Не мразя никого от вас, напротив, обичам ви, и като край съм подготвил едно малко филмче да се сетим какво сме направили през тези четири години и да благодаря още един път на г-н Панов за стоицизма и за всичко, което направи!

 

В залата беше представена презентация, илюстрираща постиженията през мандат 2011-2015 г.

Г-н Ашиков даде думата на г-н Панов.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници, уважаеми гости, уважаеми кметове на населените места, след тази презентация, която беше направена от председателя на Общинския съвет, единствената ми забележка е, че музиката беше много бавна, много тъжна и не подхожда на работата на кмета на администрацията и на кметовете на населените места в общината.

Не мога да критикувам Общинският съвет и никога няма да го направя, но по повод оценките, които бяха направени от някои от вас за Общинския съвет, след презентацията мисля, че сами трябва да си дадете оценка, но оценката ще ви я дадат гражданите в изборния ден на 25 октомври. Това е оценката на Общинския съвет и оценката на кмета, но оценката можете и сами да си я дадете, както и вашите близки и познати, когато се представят тези неща, защото част от тях се забравят. Забравя се всичко онова, което сме имали - диспути, когато сме имали спорове за различни теми в различни области, но се радвам, че тези спорове са били конструктивен диалог, за който в крайна сметка сте вземали правилните решения.

Аз използвам случая да ви благодаря за това, че в продължение на четири години ние бяхме едно голямо семейство, един голям екип, който работеше за развитието на старата българска столица Велико Търново. Радвам се, че много от решенията, които сте взели, са действително за развитието и на бъдещото поколение на нашия град – младите хора, децата. Не мога да се съглася в никакъв случай, но в момента не е време да ви опонирам, че „нищо не е направено за селата” и колегите кметове също няма да се съгласят с това нещо. Не мога да се съглася, че не е направено нищо за инвеститорите, не мога да се съглася, че нищо не е направено за младите хора и за децата. Всичко онова, което сме направили, сме го направили съвместно. Нищо не се трупа само на моя гръб, а се трупа на всички нас заедно. И аз се радвам, че след вашия и след моя мандат ние ще оставим следа за бъдещото поколение, ще оставим училищата, които успяхме да обновим, ще оставим почти всички паркове обновени, създадохме и нови паркове. „Водният цикъл” който е закопан под земята, не се вижда. Проблемът с горите – успяхме това, което можем, да го решим (тъй като виждам, че колегите са тук). Зная, че това беше най-трудната материя, когато започнах – здравеопазване, околна среда, образование. Но в момента мога да кажа в края на своя и на вашия мандат, че благодаря на вас и на вашите семейства, че ви изтърпяха, както и на моето също, защото само нашите семейства могат да кажат на какво са подложени, че не сме в повечето случаи с тях на семейни празници и на почивки и нямаме време да им обърнем внимание. За мен поне е така, а предполагам, че и за вас, след всичко онова, което видяхме на слайдовете.

Благодаря на кметовете на населените места, защото виждам действително една идея, която винаги е била моя, както и на много от вас – да превърнем населените места в по-добро място за живеене. Всички кметове бяха конструктивни с много искания, както и аз съм бил с много искания пред петте правителства, които бяха и се смениха в нашия мандат. Няма да се връщам от кои правителства не сме получили даже и поглед не с двете очи, а с едното. Но това, което успяхме да направим, го направихме, за да са по-добри за живеене нашите населени места и Велико Търново да е най-добрият град за живеене. Множеството отличия, които получихме за община Велико Търново и за вас, уважаеми общински съветници, и за мен, като кмет, това всичко е благодарение на нашите съграждани, в които аз мога да кажа, че винаги съм се вслушвал – не само в оценките, но и в мненията. Естествено, не мога да имам сто хиляди мнения, но в крайна сметка, от тези, които са били най-активни, винаги съм искал техните мнения и съм искал тяхната гледна точка по какъв начин трябва да се осъществи дадената ситуация. Благодаря на медиите, че отразяваха всички важни решения, които този Общински съвет вземаше и информацията стигаше до гражданите! Благодаря на всички неправителствени организации и на всички великотърновци, които през тези четири години бяха заедно с нас и всичко онова, което имаха като желание и като мнение за развитието на община Велико Търново ние сме го изпълнили. Естествено че има много неща, които трябва да се свършат, но в крайна сметка времето е пред нас и смятам, че има време тези идеи, подобряването на инфраструктурата, новите паркове и всичко онова, което сме замислили, да се случи. Благодаря на всички и накрая искам да кажа, че винаги съм искал да бъда толерантен и добронамерен. Някой път съм избухвал. Ако съм огорчил или обидил някого, приемете моите извинения!

Днес си мислех, че тази сесия ще мине нормално, тържествено, както първата. Но уви, всеки от нас има политически различия, но не политическите различия трябва да бъдат на преден план; трябва да бъдат идеите на нашите граждани, техните виждания и най-важното, аз когато съм издигнат от ПП ГЕРБ, съм обещал да бъда кмет на всички граждани, както и вие сте обещали да бъдете Общински съвет на всички граждани.

Моето пожелание към следващия Общински съвет: да загърби политическите пристрастия и партии и да бъдем единни за правилните решения. Нека когато използваме тази трибуна, да бъде за действително важни решения, а не за диструктивен диалог! Пожелавам ви много успехи на всички от вас, които ще участват в кампанията! Не обещавайте нещо, което няма да се изпълни – това е моят съвет. Повече от 93 % от управленската си програма съм изпълнил. Така че за това мога да кажа с ръка на сърцето, че това, което съм обещал, съм изпълнил и благодарение на вас. Не се оценявайте като слаб Общински съвет. Не е добре да си давате такива слаби оценки. Оценката не е слаба в никакъв случай. Бъдете уверени, че решенията, които сте вземали на базата на моите предложения, са били правилни, обвързани със законите и с наредбите.

И най-накрая ми позволете да благодаря на моя екип, на общинската администрация на община Велико Търново, защото те знаят и аз зная колко нерви и колко безсънни нощи ни коства управлението на нашата община. За всяко едно важно решение, което не би било взето навреме от наша страна, губим и европейски проекти, и финансиране, и затова решенията сме ги вземали бързо. Благодаря и на вас, че откликвахте на нашите предложения да се свикват извънредни сесии за важните решения.

Пожелавам ви много доброта, не само в кампанията. Нека когато мине 25 октомври, да се срещнем на улицата, да се поздравим или да пием по едно кафе и да си говорим за това, което направихме за нашия град, защото вие, уважаеми общински съветници, кметове на населените места, г-н Председател, администрацията, която имаше честта да работи с нас през този мандат, оставаме в историята на Велико Търново с всичко онова, което направихме за цялата община. Нека да бъдем толерантни един към друг и пожелавам на вас и вашите семейства много здраве и да бъдете благословени. Благодаря ви и ви желая успех!

 

След приключване на изказванията бяха връчени плакети и грамоти на общинските съветници и на кметовете.

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

                 /Диляна Милева/