Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 90 от 17.09.2015 г. Решение № 1702

Решение № 1702

Препис-извлечение от Протокол № 90

от заседание на Общински съвет,

проведено на 17.09.2015 година

 

ОТНОСНО: Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

 

РЕШЕНИЕ № 1702

 

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с ал.2 от ЗМСМА, Решение № 62 от 30.01.2015 г. на Министерски съвет на Република България за бюджетната процедура за 2016 г. и писмо БЮ-3/03.07.2015 г. на Министерство на финансите - Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2016 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2017 и 2018 г., Великотърновски общински съвет одобрява Актуализирана бюджетна прогноза за перода 2016-2017 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

 

Приложение: Съгласно текста.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ