Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 90 от 17.09.2015 г. Решение № 1705

Решение № 1705

Препис-извлечение от Протокол № 90

от заседание на Общински съвет,

проведено на 17.09.2015 година

 

ОТНОСНО: Отдаването под наем на част от имот частна общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 1705

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.6 от Закона за общинска собственост, чл.17, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 102, ал. 4 от Закона за лечебните заведения, Решение 1060/16.09.2010 г. на Великотърновски Общински съвет и във връзка с молба вх. № 5300-4990/12.08.2015 г. ЕТ ИППМП - д-р Кристина Иванова, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ г. на част от имот частна общинска собственост, намиращ се в с.Вонеща вода, сградата на Кметството, с обща площ - 21,00 кв.м., при месечна наемна цена   24,00 лв., с предназначение лекарски кабинет.

           

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ