Начало Заседания Протоколи Протокол № 91 от 29.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ № 91

 

от деветдесет и първото заседание на Великотърновския общински съвет,              

проведено на 29.09.2015 г. от 17.00 часа в залата на община В. Търново. Присъстват 30 общински съветника. Отсъстват Петя Илиева, Александър Чокойски, Стефан Михайлов, Валентин Ламбев, Желка Денева, Радка Крумова, Мирослав Трифонов.

 

    Заседанието беше открито от председателя на Общинския съвет – г-н Николай Ашиков, който благодари на общинските съветници затова че са се отзовали на поканата за извънредното заседание, както и за толерантното отношение в началото на предизборната кампания.

    Председателят на Общинския съвет съобщи, че в залата е налице необходимият кворум за провеждане на заседанието и даде думата на общинските съветници за изказвания по проекта за дневен ред.

 

1. Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014 – 2020 г., Вх. № 3777/24.09.2015 г.

 

2. Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект „Модели за съвместно управление на риска за градове в трансграничния регион Румъния – България“, Вх. № 3780/25.09.2015 г.

 

3. Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект „Древни крепости и пътища по поречието на Дунав: остойностяване и защита на общото природно и културно наследство в трансграничната област“, Вх. № 3781/25.09.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Дневният ред на заседанието беше подложен на гласуване и приет с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014 – 2020 г., Вх. № 3777/24.09.2015 г.

 

2. Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект „Модели за съвместно управление на риска за градове в трансграничния регион Румъния – България“, Вх. № 3780/25.09.2015 г.

 

3. Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект „Древни крепости и пътища по поречието на Дунав: остойностяване и защита на общото природно и културно наследство в трансграничната област“, Вх. № 3781/25.09.2015 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014 – 2020 г., Вх. № 3777/24.09.2015 г.

 

    Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: На фона на това, което каза г-н Ашиков, аз ще изразя своето частично несъгласие по две точки. Първо, за толерантното отношение, което се демонстрира по време на кампанията. Изразявам своя протест в знак на несъгласие, защото всичко това, което започва да излиза и да се излъсква като авторитет и имидж на кандидатите, без значение дали са за кметове или за Общински съвет, заявявам, че в по-голямата си част не комуникира с действителността. Затова, един много малък апел към кандидатите: Не забравяйте, че във Великотърновския общински съвет има архив! Затова не злоупотребявайте с доверието и със знанията и паметта на великотърновци. Много бързо може да се докаже кой кой е.

По същество. Аз гласувах „въздържал се”, защото имаше поставени въпроси, на които не можах да получа отговори и които впоследствие биха могли да внесат някаква тежест. В този ред на мисли не само че не съм съгласен с идеята, напротив, мисля, че колегите от миналия мандат знаят каква беше нашата инициатива, и то по повод на горските пожари, които обхванаха нашите горските масиви – тези, които са общинска собственост, и по-специално пожарът на Арбанаси. Тогава се заговори да се въведат съвременни технологии за превенция и за неутрализиране на щетите, на това, което би ни струвало много пари. Идеята безспорно е много добра от гледна точка на всички щети, които биха могли да ни нанесат пожарите и от гледна точка на щетите, които биха могли да ни нанесат наводненията.

В интерес на истината, колегата зададе един много основателен въпрос, на който не беше отговорено, затова аз си запазвам правото да се въздържа, въпреки че споделям и подкрепям идеята, и то с две ръце. След като получа отговор на въпросите, които са зададени, наистина ще подкрепя.

Г-жа ЛИДИЯ ПРОКОПОВА: Ако забелязвате, и трите точки са взаимно свързани. Прочетох внимателно материалите. Целите на проекта са много стойностни, особено като имаме предвид за кой регион се отнася – това е за Дунавският регион, и това, че е съвместно с нашата северна съседка - Румъния.

В цяла Европа дестинацията „Крайдунавско крайбрежие” е облагородена – пешеходна зона, зона за колоездене. Правителствата на дунавските страни се грижат, единствено в България това е краят на света.

За да не се изказвам в следващите точки, искам да изкажа моето мнение, че приветствам стартирането на този проект, че той ще донесе полза, както природно, така и туристически, тъй като в третата си част той се отнася и до туристически и културни дестинации, до историческо наследство и е крайно време река Дунав да не е граница, а да е една река за комуникация и взаимно партньорство.

Изказвайки подкрепата си и за трите точки, заявявам, че ще гласувам „за”.

 

Предложението по точка 1 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Драгош Методиев – за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1708

 

На основание чл.21 ал.1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет:

 

Дава принципно съгласие Община Велико Търново да кандидатства с проект по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 3: Безопасен регион, Специфична цел 3.1: Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион, като осигури 2% собствен финансов принос в случай на одобрение на проектното предложение.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект „Модели за съвместно управление на риска за градове в трансграничния регион Румъния – България“, Вх. № 3780/25.09.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 2 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Драгош Методиев – за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1709

 

На основание чл.21 ал.1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет:

 

Дава принципно съгласие Община Велико Търново да кандидатства с проект „Модели за съвместно управление на риска за градове в трансграничния регион Румъния – България“ по Програмата за трансгранично сътрудничество  „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 3: Безопасен регион, Специфична цел 3.1: Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион, като осигури 2% собствен финансов принос в случай на одобрение на проектното предложение.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект „Древни крепости и пътища по поречието на Дунав: остойностяване и защита на общото природно и културно наследство в трансграничната област“, Вх. № 3781/25.09.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 3 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Драгош Методиев – за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1710

 

На основание чл.21 ал.1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет:

 

Дава принципно съгласие Община Велико Търново да кандидатства с проект "Древни крепости и пътища по поречието на Дунав: остойностяване и защита на общото природно и културно наследство в трансграничната област" по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 2: Зелен регион, Специфична цел 2.1: Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство.

Г-жа СНЕЖАНА ДАНЕВА: Аз искам да благодаря на Великотърновския общински съвет и съжалявам, че отново в кратки срокове се наложи да се проведе това заседание, но за пореден път вие показахте, че държите да правят тези стойностни проекти за града. Благодаря ви! На кандидатите пожелавам успех и до нови срещи!

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Благодаря ви и аз! И мога да опровергая някои: с вашето присъствие тази вечер вие доказахте, че сте умни и отговорни хора, защото когато има пари за усвояване, трябва да се работи извънредно.

Аз съм много доволен от всички вас и ви пожелавам в предстоящата кампания всичко да мине добре, нормално и с една голяма част от вас да се видим и в другия Общински съвет.

Успех на всички! Живи и здрави!

Благодаря и на Администрацията!

 

Заседанието беше закрито в 17.20 часа.

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

ТОДОР ТОДОРОВ          

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 

РУМЕН ДИМИТРОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

МИРОСЛАВ МАРИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

                 /Диляна Милева/