Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 91 от 29.09.2015 г. Решение № 1709

Решение № 1709

Препис-извлечение от Протокол № 91

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.09.2015 година

 

ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект „Модели за съвместно управление на риска за градове в трансграничния регион Румъния – България“ по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 3: Безопасен регион, Специфична цел          3.1: Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион

 

РЕШЕНИЕ № 1709

 

На основание чл.21 ал.1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет:

Дава принципно съгласие Община Велико Търново да кандидатства с проект „Модели за съвместно управление на риска за градове в трансграничния регион Румъния – България“ по Програмата за трансгранично сътрудничество  „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 3: Безопасен регион, Специфична цел 3.1: Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион, като осигури 2% собствен финансов принос в случай на одобрение на проектното предложение.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ