Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 91 от 29.09.2015 г. Решение № 1710

Решение № 1710

Препис-извлечение от Протокол № 91

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.09.2015 година

 

ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект "Древни крепости и пътища по поречието на Дунав: остойностяване и защита на общото природно и културно наследство в трансграничната област" по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 2: Зелен регион, Специфична цел 2.1: Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство

 

РЕШЕНИЕ № 1710

 

На основание чл.21 ал.1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет:

 

Дава принципно съгласие Община Велико Търново да кандидатства с проект "Древни крепости и пътища по поречието на Дунав: остойностяване и защита на общото природно и културно наследство в трансграничната област" по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 2: Зелен регион, Специфична цел 2.1: Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ