Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 8 от 22.12.2011 г. Решение № 61

Решение № 61

Препис-извлечение от Протокол № 8
от заседание на Общински съвет,
проведено на 22.12.2011 година

 

ОТНОСНО: Сключване на споразумение към договор

 

РЕШЕНИЕ № 61

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА Великотърновски общински съвет отменя точка 2 от свое Решение №824 по протокол №61 от 18.02.2010 г. В останалата си част решението остава непроменено.

2. На основание чл. 21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА Великотърновски общински съвет изменя свое Решение №1127 по протокол №78 от 18.11.2010 г., както следва:
Било: „т.3. Община Велико Търново и Консорциум с наименование „Строител 2006” да определят доплащанията по сделката преди сключване на окончателния договор и след начисляване на ДДС чрез съставяне и подписване на изискуемата счетоводна документация. Дължимите данъци, такси и други разноски по реализиране на сделката и сключване на окончателния договор, са за сметка на Консорциум с наименование „Строител 2006”.;
Става: „т.3. Община Велико Търново и Консорциум с наименование „Строител 2006” да определят доплащанията по сделката преди сключване на окончателния договор и след начисляване на ДДС чрез съставяне и подписване на изискуемата счетоводна документация.”
В останалата си част решението остава непроменено.

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с раздел V.11 от Договор за учредяване право на строеж върху общинска земя, извършване на строителство и замяна на недвижими имоти от 31.01.2007 г., Великотърновски общински съвет дава съгласие дължимите разноски по сключване на окончателен договор за замяна на недвижими имоти, както следва:
- Местен данък – 2,5% върху по-голямата стойност – 79 795,35 лева;
- Режийни разноски – 2% върху по-голямата стойност – 63 836,31 лева;
- Такса вписване – 0,1% върху по-голямата стойност – 3 191,82 лева,

да бъдат заплатени по равно от двете страни по договора: от една страна Община Велико Търново и от друга страна „Европа МХ” ЕООД с управител Хилендар Стоянов Тодоров и „Исмар 05” ЕООД с управител Исмаил Ружди Хаджимустафа, в съответствие с раздел V.11 от Договор за учредяване право на строеж върху общинска земя, извършване на строителство и замяна на недвижими имоти от 31.01.2007 г.

4. Одобрява и възлага на Кмета на Община Велико Търново да подпише приложеното Споразумение към Договор за учредяване право на строеж върху общинска земя, извършване на строителство и замяна на недвижими имоти от 31.01.2007 г.

5. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по сключване на окончателен договор за замяна на недвижими имоти, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:
         /Диляна Милева /                            

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
               /НИКОЛАЙ АШИКОВ/