Начало Заседания Протоколи Протокол № 7 от 14.12.2011 г.

 ПРОТОКОЛ № 7

 

от седмото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 14.12.2011 г. от 09.00 часа в залата на община В. Търново.Присъстват 35 общински съветника.
Отсъстват г-н Александър Нанков и г-н Александър Чокойски.

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Николай Ашиков, който обяви проекта за дневен ред.

 

1.Приемане на Решение за закриване на Дом за възрастни с умствена изостаналост с. Присово, общ. Велико Търново, считано от 01.02.2012 г., Вх. № 176/06.12.2011 г.

2.Прекратяване на договори за управление, сключени между Управителите на „СБАЛПФЗ Д-р Трейман” ЕООД и „ЦКВЗ-В.Търново” ЕООД и Община Велико Търново и определяне на Управители, Вх. № 209/12.12.2011 г.

 

Председателят на Общинския съвет даде думата на общинските съветници за предложения по проекта за дневен ред.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Групата на БСП има следното предложение за промяна на дневния ред относно точка 2. Предлагаме тази точка да бъде разделена и подточката от предложението за решение, което касае изваждането на тубдиспансера да бъде отделена с възможност да бъде гласувана отделно.

Другото предложение е към председателя. Съгласно Правилника за работа на ОбС, чл. 15, т. 13 Определяне местата на групите в пленарна зала. Мисля, че този въпрос вече трябва да се реши технически, тъй като вече сме на седма сесия. Местата на групите трябва да се регламентират.

Г-н АШИКОВ: Председателският съвет ще разгледа това и ще вземе решение.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението, направено от г-н Ламбев, за отделно гласуване на точка ІІІ от предложението за решение по точка 2 от дневния ред.

Предложението на г-н Ламбев беше прието с 25 „за” 2 „против”, 4 „въздържали се”.

Дневният ред на заседанието беше приет с 31 „за” „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Приемане на Решение за закриване на Дом за възрастни с умствена изостаналост с. Присово, общ. Велико Търново, считано от 01.02.2012 г., Вх. № 176/06.12.2011 г.

2.Прекратяване на договори за управление, сключени между Управителите на „СБАЛПФЗ Д-р Трейман” ЕООД и „ЦКВЗ-В.Търново” ЕООД и Община Велико Търново и определяне на Управители, Вх. № 209/12.12.2011 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Решение за закриване на Дом за възрастни с умствена изостаналост с. Присово, общ. Велико Търново, считано от 01.02.2012 г., Вх. № 176/06.12.2011 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по точка 1 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението по т. 1 беше прието с 32 „за” „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 28

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36в, ал.1, т.2, ал. 2 и ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, План на Агенция за социално подпомагане за закриване на ДВУИ с. Присово и Годишни планове за 2011 г. и за 2012 г. към Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011 – 2015 г., Великотърновски общински съвет:

 

1.Дава съгласие за закриване на Дом за възрастни с умствена изостаналост с. Присово, общ. Велико Търново, считано от 01.02.2012 г.

2.Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за закриване на Дом за възрастни с умствена изостаналост с. Присово, общ. Велико Търново, считано от 01.02.2012 г. пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново за продължаване на процедурата, съгласно разпоредбите на чл. 36в от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

3.Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите административни действия по прекратяване на Договор за отдаване под наем на недвижим имот с Великотърновска света митрополия от 01.10.2008 год.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на договори за управление, сключени между Управителите на „СБАЛПФЗ Д-р Трейман” ЕООД и „ЦКВЗ-В.Търново” ЕООД и Община Велико Търново и определяне на Управители, Вх. № 209/12.12.2011 г.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: В живота много често съм изтеглял късата клечка, понякога поради небрежност, понякога умишлено. Днес отново я тегля умишлено. Ясно е, че има необходимото мнозинство, видно от гласуванията в комисиите и коментарите в залата и извън нея, и че това решение вероятно ще бъде взето. Но аз съм длъжен да споделя моите виждания за нещата и за случая, за да не стане лош прецедент. Икономическата ситуация е такава, че може да се случи навсякъде. И тук е нашата отговорност, защото ние в момента какво правим? Хващаме двамата управители, измиваме си ръцете. Те са лоши мениджъри, а ние сме чисти. Като казвам „ние”, имам предвид ОбС като институция. Вижте какво се получава. Той ли само е виновен – говоря за д-р Драганчев, тъй като там задълженията са повече. Той е завършил с 14 000 лв. печалба миналата, 2010, година. Задълженията са били към 400 000 лв. и при всеки един отчет се вижда, че той трупи загуби. Възложено му е да направи оздравителна програма и той е представил такава, поне по неговия отчет. Между другото, търпейки загуби за първото тримесечие на тази година, ОбС му разрешава да тегли овърдрафт кредит от 25 000 лв. Той продължава да търпи загуби. В същото време в края на мандата си ОбС гласува да му бъде разрешено да изтегли заем от 800 000 лв. и да има право да ипотекира. Два месеца по-късно ОбС му казва, че няма да тегли кредит, вземаме решение да се събере една комисия, която да разгледа случая и да види какво да правим с двата диспансера. Днес ни се представя един проект за решение Вижте какво пише в точка 4: „Възлага на кмета или на съответните комисии подготовка на анализ и оценка последващи действия за оздравяване и запазване…”. Какъв е срокът? Срокът, който приехме, беше до 20 декември, за да имаме яснота и да приемем такъв вариант. Сега казваме: „Той си върши работата лошо и да си ходи!”. Когато той плаща на лекарите всеки месец по 500 лв, думите му са „Аз разчитам, че нещата ще се оправят”. Надеждите се дават именно от ОбС. Да не говорим какво се говори по време на кампанията как ще говорим с министър Дянков. Така или иначе, не знам какви са разговорите с министър Дянков, но резултатът е нулев.

В заключение, искам да кажа следното: нека да не бягаме от отговорност. Не знам дали посипване на главата с пепел ще оправи нещата. Ние трябва ясно публично да кажем, че и ние носим отговорност за това състояние на диспансера. Говори се, че той нямал оздравителна програма. Аз гледам в информацията, че той е намалил разходите с 230  000 лв. спрямо същия период през миналата година - т.е. той е свивал разходите и толкова е успял. В този смисъл аз няма да подкрепя подобно решение заради начина, по който ние го правим и заради това, че ние се скриваме зад този човек. При условие, че бъде ясно заявено, че и ОбС като институция носи съответната отговорност за това състояние, вероятно бих размислил, но в този случай, заради начина, по който е поднесено, аз не бих подкрепил подобно решение.

Г-н АШИКОВ: Доколкото имаме информация, даже в днешния ОбС някои са разговаряли с д-р Драганчев и са му предлагали варианти. Мисля, че г-н Камен Алексиев знае повече по въпроса.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Това е един въпрос, който трябва да си го кажем направо: ще закриваме ли диспансерите, или няма да ги закриваме и какво правим нататък? В преамбюла на предложението се използват изразите „медицински дейности” и „медицински лечебни заведения”. Това са две различни неща. Ако целта е да запазим медицинските дейности и да трансформираме структурата, нека да го кажем: „Бъдещето на диспансерите не е в тази структура и ние правим това и това”. Казваме,че те ще продължат да се развиват като структури.

Само преди няколко месеца аз гласувах тук да дадем възможност на управителите да изтеглят заеми, за да стабилизират финансовата година, да запазят дейността и структурата с надеждата, че методиката за определяне на дофинансиране на тези лечебни заведения ще бъде променена от министерството. Очевидно е, че някои колеги в залата са знаели, че тя няма да бъде променена и въпреки това гласуваха. Като си спомня с какво мнозинство беше взето това решение, някои трябва да си кажат, че или не са били информирани, или са сбъркали. Аз не си променям отношението, че тези две медицински структури трябва да се запазят. Нека лекарите и финансистите тук ме убедят, че дейностите ще бъдат запазени, но ще трансформираме структурата, ще запазим кадрите, както пише тук, и ще подобрим обслужването на хората. Нека да ме убедят, че сега сменяме управителите, сега възлагаме на кмета да направи процедура за конкурс. Кой ще бъдат тези, които временно ще управляват? Те ще имат по-голям шанс да станат постоянни управители, тъй като са навлезли в работата и честно ще спечелят своето място. Тук не говоря, че конкурсът ще бъде нагласен, но нека да ги видим, нека да кажат какво ще правим нататък. Не мога да обяснявам аз как през септември съм гласувал заем, октомври месец: „Не на заема”, а през декември: „Директорите да си вървят” и сме избрали едни дето не сме им видели очите.

Въпросът е изключително сериозен и не знам защо днес трябваше да се гледа на извънредна сесия, а не на редовната. Хората се интересуват , това касае не само гражданите на В. Търново, защото тези диспансери имат регионално значение. Не би трябвало така набързо да се взема решение.

Говорим, че ще укрепваме дейности, а като погледнем в точка 3.1, ние вземаме лаборатория. Аз не знам какво има в нея, но ако действително е функционираща лаборатория и ние я извадим от дружеството, как ще работи то? А ако е празна сграда и не работи, обяснете го! Така да претупваме въпроса, не върви да започваме добра работа като ОбС. Аз апелирам към лекарите тук да изразят мнение, да ни убедят, че това, което правим, е правилната стъпка, че след него ще последва второ, трето и това ще доведе до по-добро обслужване на хората, до запазване на персонала.Там работят несъмнено квалифицирани хора. Иначе пътят до терминал 2 е много близък. Защо тези лекари с тази квалификация да работят тук? Затова апелирам към един дебат и тези въпроси да се обсъдят.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Да дадем думата на ОбА да обясни.

Г-н КОЙНАКОВ: Когато ОбА внесе предложението в комисиите, то беше подкрепено с цифри и факти. Комисията, която заседава преди внасянето на предложението, в която участвахте почти всички вие, бяха разисквани тези неща. Това предложение е направено на база заседанието на тази комисия. Тя трябваше да разгледа структурата и възможностите за извършване на медицински дейности по ваше Решение № 15 от месец ноември. Тя свърши своята дейност. Данните за дружеството са в този анализ или информация, която кметът на общината дава на всеки три месеца. Те не са били никога тайна. Направили сме различни разрези в графики, в табличен вид. За да не бъда голословен, имаме едно пресмятане на броя на преминалите болни през специализираната болница, които са били болни от фтизиатрични заболявания. За деветте месеца са преминали около 90 човека, лежащи болни. За тези болни по методиката е получено финансиране в размер на 181 000 лв. от държавата. Ако това е така, означава, че за един болен от този вид заболяване са отделени около 2000 лв. от държавата. Ако го сравним с парите, дадени от държавата миналата и по-миналата година, това е в пъти повече. За белодробните заболявания. Диспансерът има сключен договор със Здравната каса по седем клинични пътеки, които са остойностени. В договора има различни клаузи. Средствата, които получават по клинични пътеки, трябва да се ползват точно за тези заболявания. В тези средства е включено всичко, което трябва да се извърши. Договорът е подписан от двете страни, значи двете страни са се съгласили за такава инвестиция от страна на Касата в медицинското търговско дружество. Ако трябва да се изчислят дните на туберкулозно болните пациенти – колко дни са пролежали в диспансера. 90 човека. Специализираната болница разполага с 200 легла. По 30 дни, по 9 месеца правят 5400 леглодни. Тя отчита около 9000 лв. леглодни за деветмесечието. Ако се извадят тези леглодни на фтизиатричните леглоболни, остават около 3000 за болните от белодробни заболявания, като преминалите болни са 700. Приемаме, че е така, защото това са отчети, които са заверени. В този ред на мисли бих казал, че средствата би следвало средствата да стигнат. Да, дружеството е направило икономии. Те могат да се разгледат в два аспекта. Те не винаги водят до мизерия, но те трябва да са плод на преструктуриране на дейността. В договора с касата имаме текстове, които ни би следвало да дават възможност на медицинско лечебно заведение да извършва лечение на лица, за които няма източници на финансиране на тяхното лечение. Ако има такава възможност, тя би следвало да бъде изследвана от мениджъра, да бъде използвана и тези средства би трябвало да са влезли в болницата. В такъв случай тя не би следвало да изпада в такова затруднено положение. Прав е г-н Витанов. Миналата година задълженията са били около 400 000 лв. за деветте месеца Тази година са около 500 000 лв. за девет месеца. Ако това е така и задълженията са разсрочени във времето с погасителни планове и няма настъпили падежи, то означава, че е извършен един много кадърен мениджмънт на средствата. Ако обаче това не е така, не коментирам какъв е мениджмънтът. Неслучайно когато има криза, а такава криза се отчита от всички институции и тя от два месеца вече е системна криза и тя предполага по-дълъг срок на излизане от тази среда. Когато има криза, се прави консолидация на капиталите – фискална консолидация, материална консолидация на капиталите, ново преструктуриране и започване на изграждане на структури, които могат да работят в тази среда. Има вече индикации в Народното събрание, обнародван е проектът за промяна на договора на лечебните заведения. Там е определено какво ще се случва през следващата година с кожно-венерологичните центрове, което изисквая от страна на администрацията да предложи решение. Какви са решенията? Новият мениджмънт, който ние предлагаме, трябва да сключи договори с касата задължително и веднага, за да могат да бъдат гарантирани медицинските дейности на дружеството. Когато станат готови методиките, тогава чрез тази четвърта точка в предлагания вариант за решение ще се извърши ново заседание на тази комисия, която ще очертае структурата на бъдещото медицинско обслужване на тези социалнозначими заболявания в нашия град, в общината и в региона.

Г-н НИКОЛЕН СТОЙНОВ: Аз ще бъда по-кратък, защото част от нещата, които исках да обясня, бяха казани от г-н Койнаков в цифри. В нашата комисия по здравеопазване, на която бях председател и предния мандат, многократно усещахме, че наистина това се получава в тези два бивши диспансера. Това се получи от факта, че диспансерите, лекувайки социалнозначими заболявания, получаваха едно допълнително финансиране, което отпадна в началото на 2011 г. Именно това допълнително финансиране до известна степен поразклати тяхната финансова стабилност, която до този момент вървеше много добре. Управителите от цяла България на бившите диспансери апелираха многократно за някаква корекция, но тъй като явно нямаше допълнително средства, положението е такова, каквото е в момента. Беше загатнато и в други разговори, че трябва да се оцелее по някакъв начин в новосъздадената ситуация. Управителите наистина положиха значителни усилия, в тази насока, но в един момент ние открихме една значителна задлъжнялост на диспансера за пневмофтизиатрични заболявания и трябваше да се търсят някакви варианти. Първият беше чрез този т.нар. „кредит”. Там видяхте вече, че нещата няма как да се получат и се взе решение на тази обща комисия и смятам, че това е единствения към момента полезен ход.

Никой не иска да закрива структурата или да ликвидира диспансерите. Те трябва да оцелеят, защото са необходими, трябва да се запази работното място на медицинския персонал в двата диспансера. Проблемът е, че една консолидация на трите структури под едно общо мениджърско и счетоводно дружество е невъзможна към този момент, тъй като Законът за лечебните заведения не го позволява. Наистина е преминало на първо четене и има такива сигнални текстове, че това нещо ще се случи през пролетта. Сега действащият закон за лечебните заведения, който е нов, не позволява такава консолидация, т.е. не може да се извърши сливането към момента. Именно затова тръгнахме на тази стъпка. Много по-лесно е те да отидат като структури към болницата, но няма да бъде изгодно за общината.

Лабораториите, за които стана дума, са действащи. Идеята е по някакъв начин да бъдат съхранени имотите на общината от едни потенциални кредитори, които вече започват да проявяват апетити към запорирането на това общинско имущество. Това е единствената причина да се тръгне на този ход. Структурите и лабораторията естествено ще продължат да работят и ще се търси вариант за разсрочване на тези задължения при един нов мендижмънт и при евентуална промяна на Закона за лечебните заведения. Тогава нещата би трябвало да дойдат на мястото си. Разберете, че ние много трудно стигнахме до това решение и искаме да запазим структурата и медицинското осигуряване на гражданите в общината.

Д-р МАРИЯ РАЧЕВА – управител на Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар Велико Търново ЕООД Велико Търново: Искам само да кажа едно: ние не целим да запазим работните места, ние целим да запазим дейността на тези лечебни заведения, защото те са създадени не за да работят лекарите вътре, а за да се лекуват пациентите, а ако няма пациенти, няма да ги има и лекарите, т.е. ние целим да запазим структурите, които да обслужват пациентите с тези социалнозначими заболявания.

Истината е, че до известна степен има грешки в управлението на тези звена, но те са продиктувани от това, че голяма част от хората в нашата страна в последните години са без здравни осигуровки, което значи, че те нямат възможност да се лекуват по начина, по който се препоръчва в последните години, т.е. само със Здравносигурителната каса и платено. Не се оставя никаква възможност за пациентите, които са социално слаби и които не работят не по свое желание, а нямат тази възможност, защото няма работа. Те няма къде да отидат и те отиват по старите места, където са свикнали да получават безплатна медицинска помощ, която им се полага, тъй като медицинската помощ за социалнозначимите заболявания според конституцията все още е безплатна. Тази част от закона не е променена.

По този начин, вземайки субсидията на тези лечебни заведения, парламентът хвърля общините и тези лечебни заведения сами да се преборят с това, т.е. те да кажат на пациентите, че трябва да се лекуват платено или да си платят шестте осигуровки, които са 120 лв. Тези лекари, които работят в тези структури, са лекарите от стария потенциал на държавата, които имат други навици и не гледат на пациентите само като на стока и все още преглеждат доста пациенти безплатно.Това безплатно преглеждане естествено натрупва дългове. Тези дългове са във всички диспансери. В тубдиспансера не можеш да кажеш на един туберкулозно болен, че не можеш да го приемеш, защото няма осигуровки и направление. Но дори и да има направление, той няма как да дойде с него, защото всички тези лечебни заведения са вече ЕООД и нямат право да разкриват медицински център, защото ако можеха да разкриват такъв, те биха могли да сключат договор с касата за доболничната помощ и тогава пациентите щяха да идват с направления. Тези направления щяха да носят приходи и нямаше да е толкова голяма дупката в бюджетите на тези лечебни заведения.

Аз, като управител на онкологичния диспансер, многократно съм се опитвала да направя диагностично-консултативния блок медицински център, за да може да се преглеждат пациентите, на които не им се полага повече от един преглед в годината. След четвъртата година те имат право само на един безплатен преглед, субсидиран от държавата по методиката, а тогава започват рецидивите. Т.е. всички останали прегледи и изследвания ние сме направили безплатно. Ние също имаме дълг в тази област, но успяваме да ги компенсираме чрез платени услуги и благодарение на много извънреден труд.

Другите лечебни заведения не са успели да направят това и тук колкото и да е голяма вината на управителите, е голяма вината и на тези, които правят Закона за лечебните заведения, защото и новият закон също не предвижда определени неща . Той ще бъде обсъден след 10 януари, затова ако искате да помогнете и тези неща да се случат в нашата община, можем да направим и определени възражения и предложения към новия Закон, които да влязат в закона, за да може да им се помогне на тези лечебни заведения да тръгнат, да могат да работят с новите управители, да могат да изкарат издръжката, необходима на лечебните заведения и да могат да започнат да си погасяват дълговете, които са огромни. Защото в противен случай, ще се окаже, че и следващите управители са неспособни. Когато имаш 1 000 000 лв. дълг, не знам колко трябва да си способен, какво трябва да направиш и как да мотивираш всичките си колеги, които колко извънредно трябва да работят, за да могат да изкарат пари, от които те да се лишат, за да се покрият тези дългове. Поставете се на мястото и на тези колеги!

В същото време, ако продължава този антагонизъм към лекарите и това отрицателно отношение, което се създава от пресата допълнително, тези лекари не искат да работят. Всеки от тях иска да работи за себе си в кабинета, взема си направленията, печели си парите, не се жалват от него, не го обвиняват в нищо, не ходи на дела, не дължи нищо на никого, а системата да прави каквото иска. Т.е. не може министърът на здравеопазването и системата да ни оставят сами да се преборим. Ако вие, този ОбС, го позволите, ние всички ще си тръгнем. Искаме този път това, което сме написали като възражение, или това, което ще напишем като възражение, вие да го подкрепите и да го занесете на министъра и в парламента и да текат обсъждания по този въпрос.

В новия закон дори е предвидено кожните диспансери да станат дневни центрове. Чудесно е, ако ние бяхме една богата и добре организирана държава, в която всички имат осигуровки и имат пари. Знаете ли, че всяка седмица почти има жена, която ражда със сифилис? Питайте лекарите от ПК по ЗСД в ОбС! Нека да излязат данните наяве! Питайте ги какво се случва, когато това е дневен стационар и когато хората се разхождат по улиците? Вчера обяснявах на един човек в парламента, че сифилисът не се разпространява само по полов път, както мислеше той. Застрашени сте всички вие, които пътувате, пиете и ядете в крайпътните заведения, където пият и ядат и проститутките и другите, които разнасят определени болести, за които никой не ги лекува и които нямат осигуровки. Затова сега искаме да ни подкрепите и много да ни помогнете, защото ако вие не ни помогнете, ние не искаме да работим това. Аз мога да работя и като журналист и всеки ден да пиша по една статия за здравеопазването. И сигурно да го правя за по-малко пари, отколкото работят журналистите. Защо трябва да се мъча? Това е за всички други колеги. Те са на същото мнение. Искаме подкрепа!

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Проблемът очевидно е сериозен. Поне около тази констатация всички се обединихме. Разбира се, има и нюанси относно технологията и механизма за решаване на този значим проблем. Има икономически момент, има социален и здравен елемент и на последно място – има и политически елемент. Аз до последно се колебая как да гласувам. По няколко причини. Първо, административно. Освобождаваме двама управители, които навярно са добри лекари, но може би имат известен дефицит като добри ръководители и администратори. Предлагаме на тяхно място лекари, които аз лично не познавам, които може би са чудесни специалисти и управленци, но проблемът остава. Т.е. няма човек, няма проблем - тази схема не работи. Проблемът ни е заложен на национално ниво, тъй като тези дейности са недофинансирани, т.е. ние трябва да решим нещо, което не е в нашата компетенция и възможности.

В предложението е записано: „На основание чл. 21, ал.1 възлага на Кмета на община В. Търново” и на Постоянните комисии”, които са ресорни, „подготовка на анализ и оценка и последващи действия, които са за оздравяване и запазване на медицинските дейности по отношение на социалнозначимите заболявания...” Тук няма срок, т.е. срокът е вчера. Правя предложение да запишем максимално кратък, разумен срок, за да може да се проведе тази дискусия и да има работещи дългосрочни решения за диспансерите, за да може да започне малко по малко да се решава този проблем, тъй като зад този проблем има и хора, които не получават работни заплати, част от които са напуснали и хора, които напускат в момента, виждайки, че корабът окончателно потъва.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: По принцип има три групи хора. Едната група са хората, които са част от проблема. Другата част са хората, които са част от пейзажа и третата част са хората, които решават проблемите. Д-р Рачева каза нещата и аз мисля, че трябва да вървим нататък, защото друго спасение няма.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Наистина проблемът с отговорността в нашето отечество е много сериозен и отговорността за сегашното състояние трябва да се поеме и от предишния ОбС, и от ОбА, и от управителите, но като цяло отговорността е на държавата, защото тя в момента е единственият монополист, който прави здравна политика. ОбС не може да прави здравна политика. От друга страна, тя преди години е предоставила възможността общините да притежават търговски дружества с медицнски дейности и те трябва да се оправят в рамките на установените възможности. Решението, което взехме на по-предната сесия след като направим медицински и финансово-счетоводен анализ, до 22 декември да предложим решение, което дава перспектива при запазване на медицинските дейности. Тези неща, които днес се представят, са част от изпълнението на това решение. Друг е въпросът, че отново държавата като монополист ни е сложила в състояние на изчакване, за да може да се види какви ще бъдат промените в закона и дали ще дадат възможност да финализираме функционално обединение на медицинските дейности, които да създадат перспектива пред развитието на мисията на едно ново дружество. Мисията на едно такова дружество трябва да бъде първо здравните дейности, които се развиват от тези дружества до момента, клиничните пътеки, които обслужват тези медицински дейности и респективно, ако имаме функционално обединение на апаратури, които се намират в тези дружества и на кадрите в тях, да се отворят нови клинични пътеки и нови медицински дейности, които да се обслужват. Приходите, които ще идват от това, ще бъдат приходите, които ще издържат дружеството занапред. Това решение ние не можем да вземем до 22 декември, можем да го вземем след като законодателят се произнесе в Народното събрание, но можем да пристъпим към частично решаване на въпроса, както днес се предполага. Първо с новите управители да се уточнят медицинските дейности и да се направи мисия на здравните търговски дружества общинска собственост. Финансово-счетоводният анализ е готов, доколкото знам. Едно функционално сливане на дейностите води до икономии от около 500 000 лв., което дава възможност да се покрие общата загуба, която е около 1 000 000 лв. за около две години и намирането на правилната форма за организация на цялата тази дейност. АД ли ще бъде, холдинг ли, ЕООД, или ООС. Това е решението. Наистина проблемът е обществен, има хора, които наистина трябва да бъдат лекувани. Има хора, които работят в тези дружества и те трябва да бъдат сигурни, че ще работят и ще се грижат и за семействата си. Нашата отговорност като ОбС е именно да дадем сигурност пред обществото за 2012, 2013 и т.н., колкото се може по-дълго.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Слушах внимателно всички, които се изказаха. Всички в определена степен са прави донякъде. Ние сме изправени пред две решения: едното е за това предложение, другото е против. За това предложение е някакъв вид действие. Дали е правилно, или не, е някакъв вид действие. Не можем обаче тези, които мислят да кажат не, да кажат не знам как е, но сме против. Тези, които говореха за не, не казаха какво трябва да направим. Де факто няма такива диспансери. С 1 100 000 лв. задължения единият и със 70 000 лв. за капацитета на другия те са ликвидирани, те не съществуват, не функционират. Или трябва да приемем това, което е някакъв вид действие и дава някакъв шанс за развитие или ако кажем не, трябва да кажем защо казваме не и го оставяме да потъне. Тук не става въпрос дали д-р Драганчев или другият управител са виновни или не. Тук става въпрос за диспансери и за управление, няма значение кой е управител. Г-н Михов каза: ”Предлагат ни се двама нови хора, които ние не познаваме”. За мен е достатъчно, че тези хора са се съгласили. Вие бихте ли се съгласили с тези цифри? Според мен, трябва да им дадем шанс.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Преди повече от месец се занимахме с този проблем и тогава задължихме ОбС и градоначалник в максимално кратък срок да се представи оздравителна програма, а все още нямаме. И отново пожелателно в проекта за решението казваме, че трябва да подготвим анализ и оценка. Нали се сещате, че утре „Соффарма” ще сложи запор срещу бъдещо вземане и вие не можете да извадите и тези активи, защото те са достатъчно ловки и имат опитни адвокати. Така че моето предложение е в рамките на един месец от днешна дата да бъде подготвен такъв анализ, оценка и последващи действия.

Д-р МАРИЯ РАЧЕВА: Ето ви новия закон. От вчера го има на сайта на Народното събрание. Поправката на закона не носи нищо добро за диспансерите. Това е само поправка на закона. Ще кажа нещо, което не ми отива, но трябва да го кажа. Този закон е по идея на министъра, чиято идея е всичко друго да бъде премахнато и всичко да бъде сложено в МБАЛ-а и по тази причина и методиката не дава достатъчно средства. Не ми отива да се изказвам така срещу министъра, който ме ръководи, но тъй като миналата година казах истината за министъра, след което претърпях 40 проверки и бях дадена на прокуратурата, вече претръпнах. Единственото нещо, което можем да направим, гледайки този закон, за да не загуби общината собствеността си, е да направим така че да преструктурираме търговското дружество с новите управители. Дайте им шанс! Аз лично вярвам и на двете докторки и искам да им дадем шанс. Да се преструктурират тези лечебни заведения да се намали броят на леглата на персонала, но да може този персонал да излезе поне на нула, защото в следващата година ние дължим заплатите на тези хора. Ако не се съгласите с това, трябва да ги обявим във фалит. Залагаме една от сградите, плащаме заплатите и решаваме проблема. Няма да имаме такива лечебни заведения. Пациентите ще ходят до Габрово, а другите си решават сами проблема – правят каквото искат. Ако решим, даваме шанс на лечебните заведения.

Този дебат закъсня с един месец. Ако беше се провел един месец по-рано, ние можехме да обясним на представителите в Министерския съвет, че тези хора без субсидия няма как да останат и как да функционират. Сега не можем, има решение на МС за малка допълнителна субсидия, която да поеме само тези, които нямат осигуровки. Сега само можем да дадем шанс на тези две дами, които ще трябва много да хапят, за да оцелеят, и да не се поддават на емоциите или другият начин е да продадете една сграда. Моето предложение е да подкрепите преструктурирането на лечебните заведения с новите управители.

Г-жа МАРИЯНА БОЯДЖИЕВА: По повод предложението на д-р Рачева за новия закон, който тепърва ще се обсъжда в Народното събрание, мисля, че е в парламентарно представените партии в ОбС и тези, които не са представени в парламента, трябва да се анализира това, което ще предложат лекарите във В. Търново, да запознаем първо нашите народни представители и съответно парламентарните групи, защото с течение на времето виждаме, че се натрупват доста проблеми.

Тези търговски дружества бяха създадени преди няколко години. За 2011 г. се намери за първи път министър на финансите, който да ограничи бюджета на двете медицински заведения, които обсъждаме. Единият от тези диспансери е създаден от родолюбци. Хора, които са дарили, за да може да се лекуват толкова заболели хора. През 90-те години общината и диспансерите се бориха, за да се възстанови собствеността в центъра на София, за да може да служи за решаването на проблемите. Моето предложение е да направим предложение да се ангажираме не само по конкретния казус, а и във връзка с бъдещия закон.

И още нещо: сега не е моментът да се поучаваме и да се обиждаме какво и как се обсъжда. Ние затова сме пратени тук от нашите избиратели – да питаме, за да бъде ясно всичко.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Г-н Михайлов спомена моето име и аз искам да направя реплика. Започваме една много сложна и трудна процедура и задача. Трябва да спасим диспансерите чрез тяхното сливане и обединение в общинска болница или диспансер, включително и собствеността, не само дейностите. Това трябва да направим в условията на нефинансиране на тези дейности от държавата, чакайки един закон, който не се знае какво ще излезе. Това правим в условията на голяма задлъжнялост в много тежка икономическа ситуация. Изреждам всички неща, за да е ясно, че тук никой от нас няма против да направим това нещо, но не да го направим отчасти, а да го направим цялостно. Трябва да ни бъде ясно какво трябва да бъде На мен ми е достатъчно мнението на д-р Рачева за препоръките за тези управители, за да ги подкрепя. Защото познавам нея като специалист и като ръководител. Правим нещо много трудно, рисково и със съзнанието, че трябва да не правим политика от тези диспансери. Натоварваме се с огромна отговорност. Разбира се, ОбА и мнозинството и управляващите ще носят още по-голяма отговорност. Но трябва да е ясно какво правим, за да може и специалистите, и гражданите да виждат волята и желанието за спасяването на диспансерите.

Г-Н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Подлагам на гласуване предложението на г-н Ламбев: „В максимално кратък срок от 30 дни от днес да се изготви финансов анализ ”. Всъщност това е съдържанието и на точка 4 от предложението – да се направи анализ и оценка, да се предложат последващи действия.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на г-н Ламбев. Предложението беше отхвърлено със 7 „за”, 5 „против”, 17 „въздържали се”.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване точка I и II от проекта за решение:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за , Тихомир Георгиев - за , Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - възд. се, Драгош Методиев - за, Петко Тюфекчиев – възд.се, Валентин Ламбев – възд. се, Стоян Витанов - против, Стефан Тодоров Стефанов – възд. се, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението за точка I и II от точка 2 от дневния ред, беше прието с 29 „за” 1 „против” и 4 „въздържали се”.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ (отрицателен вот): Гласувах „против”, защото не съм съгласен с гилотината; защото това, което решаваме, не решава проблема на диспансера, защото този диспансер провеждаше процедури по ТЕЛК като възложение на държавата, без тя да даде стотинка години наред и оттам тръгна неговата задлъжнялост.Защото той е недофинансиран от Министерството на здравеопазването с 351 000 лв. само за тази година, защото този диспансер е недофинансиран по РЗОК с 380 000 лв. само аз тази година. Защото този диспансер, както каза и д-р Рачева, е призован, по-скоро в лицето на държавата, да се ангажира с допълнителни средства за тези лечебни заведения, защото голяма част от тези хора са неосигурени и лекарите са изпълнявали тази си функция, може би верни на една клетва на Хипократ. Гласувах „против”, защото голяма част от тези задължения са заплатите на персонала и той нито днес получи отговор, нито с това, което ще вземем като решение по точка 2 (да не говорим за това по точка 1) ще реши техния проблем и те трябваше да знаят кога това натрупано задължение към тях ще се случи. Ето затова гласувах „против”. Не съм оптимист за бъдещето на диспансера, още повече имайки предвид това, което каза и д-р Рачева, защото тук прозвуча и това, че събирането на диспансерите в едно противоречи както на Закона за лечебните

заведения, така и с Директивите на Световната здравна организация, които разделят болестите на инфекциозни и на неинфекциозни и няма как пациент, който лекува карцином да бъде събран с някой, който лекува сифилис и т.н. Ето затова гласувах „против”, защото с това решение ние не решаваме проблема , напротив, ние го задълбочихме и хвърлихме двама други достойни лекари да се оправят в батака с неясни срокове – не подкрепихте срока, който г-н Ламбев предложи. Затова гласувах „против”, защото за пореден път ние като институция си свършихме работата не както трябва.

Д-р МАРИЯ РАЧЕВА: Аз благодаря на всички, които гласуваха и направихте това решение факт. Вярно е, че има проблеми, които не са решени, но лекарите ще постъпим като политици този път - ще направим тези лечебни заведения, те ще заработят, ще имаме приходи и по този начин ще успеем да ги задържим на повърхността. В края на следващата година ще имаме възможност да имаме предложения към новия бюджет. Ако новият бюджет не реши това, ще го реши следващата година. Ние сме лекари и знаем, че едно заболяване не може да се излекува за два дена. Има време, в което едно заболяване се лекува. По-следващата година предстоят избори и тогава нещата ще се решат. В годината на избори могат да се вземат и по-смели решения - когато някой иска властта. Ние сме хора, които не искаме властта, ние сме хора, които искаме да работим спокойно и да си гледаме пациентите спокойно. По повод на това мога да кажа, че Тубдиспансерът е недофинансиран тази година с тези пари. Мога да ви кажа, че през 2010 г. онкодиспансерът е получавал 4 960 000 лв., а тази година е получил 1 700 000 лв. Искате ли да си направите сметка с колко съм се справила? Направете си я!

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване точка III и IV от точка 2 от дневния ред:

 

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова -за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за , Тихомир Георгиев - за , Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Драгош Методиев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 34 „за” „против” няма,   „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 29

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал.1, т.4, т.5 и т.7 и чл. 149, ал.2 от Търговския закон, чл. 18, т.7, т.10, чл.14, ал.2, чл. 48, ал.1, чл. 49, ал. 1 и ал. 2, чл. 55, ал.1, т.9, ал.2, т.2 и т.6 във връзка с чл.52, ал.2 и ал.3   от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Раздел VІІ, т.8 от Договор за управление на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, ЕИК 000 130 104, / 02.07.2001г./ и Договор за управление на „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104 527 481, / 03.06.2008г./, Великотърновски общински съвет реши:

 

І. 1.1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон, чл. 18, т. 10, чл. 55, ал.1, т.9, ал.2, т.2 и т.6 във връзка с чл.52, ал.2 и ал.3   от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Раздел VІІ, т.8 от Договора за управление/ 02.07.2001г./ прекратява договора за управление с д-р Иванчо Димитров Драганчев , ЕГН 5503261509,Управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, ЕИК 000 130 104, сключен между него и Община Велико Търново/ 02.07.2001г./ считано от датата на вземане на Решението.  

1.2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл. 18, т. 10, чл. 55, ал.1, т.9, ал.2, т.2 във връзка с чл.52, ал.2 и ал.3   от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, не освобождава от отговорност д-р Иванчо Димитров Драганчев .

1.3. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон, чл.14, ал.2 и чл. 48, ал.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, определя за Управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман”ЕООД, ЕИК 000 130 104 - Д- р Маргарита Любомирова Тасева с ЕГН 5802242254, л.к.№ 642607520, издадена на 27.07.2011г. от МВР-гр.Велико Търново, с адрес гр.Велико Търново, ул. „Седми юли”, №2 с диплома за завършено висше образование, №000585, издадена на 15.09.1983г. от Медицински университет, гр.Плевен, специалност „Вътрешни болести” и „Пневмология и фтизиотерапия.

1.4. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.14, ал.2, чл.48, ал.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за възлагане на управление с лицето, определено по т.1.3. за срок до провеждане на конкурс.

1.5.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе конкурс за избор на нов Управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман”ЕООД, ЕИК 000 130 104.

1.6.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 48, ал. 1 във връзка с чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, възлага на Кмета на Община Велико Търново на следващо заседание на Великотърновски Общински съвет да внесе за одобрение предложение за избрания с конкурс управител.

ІІ. 2.1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон, чл. 18, т. 10, чл. 55, ал.1, т.9, ал.2, т.2 и т.6 във връзка с чл.52, ал.2 и ал.3   от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Раздел VІІ, т.8 от Договора за управление/ 03.06.2008г./ прекратява договора за управление с д-р Румяна Стоянова Андреева, ЕГН 5301083036,Управител на „Център за кожно- венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104 527 481, сключен между него и Община Велико Търново/ 03.06.2008г./ считано от датата на вземане на Решението.  

2.2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл. 18, т. 10, чл. 55, ал.1, т.9, ал.2, т.2 във връзка с чл.52, ал.2 и ал.3   от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, не освобождава от отговорност д-р Румяна Стоянова Андреева.

2.3. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон, чл.14, ал.2 и чл. 48, ал.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, определя за Управител на „Център за кожно- венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104 527 481 - Д- р Силвия Димова Горанова с ЕГН 7309191410, л.к.№ 640198693, издадена на 02.06.2010г. от МВР-гр.Велико Търново, с адрес гр.Велико Търново, ул. „Симеон Велики”, №8 с диплома за завършено висше образование, Серия МУ, №000296, издадена на 27.10.1997г. от Медицински университет, гр.Варна, специалност „Дерматология и венерология”, диплома №014930/23.06.2009г.

2.4. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.14, ал.2, чл.48, ал.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за възлагане на управление с лицето, определено по т.2.3. за срок до провеждане на конкурс.

2.5.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе конкурс за избор на нов Управител на „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104 527 481.

2.6.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 48, ал. 1 във връзка с чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, възлага на Кмета на Община Велико Търново на следващо заседание на Великотърновски Общински съвет да внесе за одобрение предложение за избрания с конкурс управител.

ІІІ. 3.1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т.4 и т.7 и чл. 149, ал.2 от ТЗ, чл.18, т.7 във връзка с чл.18, т.4 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за отписване от активите на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман”ЕООД, ЕИК 000 130 104 на дълготрайни материални активи, както следва:

3.1.1. Апартамент – ул. „Драган Цончев”, №14, гр.Велико Търново, инв. №3009 по сметка 224-инвестиционни имоти с балансова стойност на недвижимия имот към 30.09.2011г. в размер на 41 783.00лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 30.09.2011г.;

3.1.2. Гараж-ДЗИ – гр.Велико Търново, инв. №3010 по сметка 224-инвестиционни имоти с балансова стойност на недвижимия имот към 30.09.2011г. в размер на 20 500.00лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 30.09.2011г.

3.1.3. Две кантори ул„Позитано”, №3 – гр.София, инв. №3024 по сметка 224-инвестиционни имоти с балансова стойност на недвижимия имот към 30.09.2011г. в размер на 56 820.00лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 30.09.2011г.;

3.1.4. Апартамент – ул. „Ангел Кънчев”, № 35, гр.София, инв. №3011 по сметка 224-инвестиционни имоти с балансова стойност на недвижимия имот към 30.09.2011г. в размер на 167 000.00лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 30.09.2011г.;

3.1.5. Земя лагер - с. Шкорпиловци – Община Долни чифлик, област Варна, инв. №1228 по сметка 224-инвестиционни имоти с балансова стойност на недвижимия имот към 30.09.2011г. в размер на 183 240.00лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 30.09.2011г.;

3.1.6. Дървено бунгало №30 – с. Шкорпиловци – Община Долни чифлик, област Варна , инв. №3016 по сметка 224-инвестиционни имоти с балансова стойност на недвижимия имот към 30.09.2011г. в размер на 240.00лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 30.09.2011г.;

3.1.7. Дървено бунгало №15 – с. Шкорпиловци – Община Долни чифлик, област Варна , инв. №3022 по сметка 224-инвестиционни имоти с балансова стойност на недвижимия имот към 30.09.2011г. в размер на 1 320.00лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 30.09.2011г.;

3.1.8. Дървено бунгало №28 – с. Шкорпиловци – Община Долни чифлик, област Варна , инв. №30123по сметка 224-инвестиционни имоти с балансова стойност на недвижимия имот към 30.09.2011г. в размер на 1 320.00лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 30.09.2011г.;

3.1.9. Административно бунгало 1/2 – с. Шкорпиловци – Община Долни чифлик, област Варна , инв. №3019 по сметка 224-инвестиционни имоти с балансова стойност на недвижимия имот към 30.09.2011г. в размер на 294.68лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 30.09.2011г.;

3.1.10. Склад 1/2 – с. Шкорпиловци – Община Долни чифлик, област Варна , инв. №3018 по сметка 224-инвестиционни имоти с балансова стойност на недвижимия имот към 30.09.2011г. в размер на 439.95лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 30.09.2011г.;

3.1.11. Кухненски блок 9/20 – с. Шкорпиловци – Община Долни чифлик, област Варна , инв. №3017 по сметка 224-инвестиционни имоти с балансова стойност на недвижимия имот към 30.09.2011г. в размер на 1 968.43лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 30.09.2011г.;

3.1.12. Земя – стационар, местност „Света гора”, гр.Велико Търново, инв.№1222 по сметка 201, инвентарна книга и амортизационен план с балансова стойност на недвижимия имот към 30.09.2011г. в размер на 48 400.00лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 30.09.2011г.;

3.1.13. Земя – поликлиника, ул. „Христо Караминков”, №19, гр.Велико Търново, инв.№1223 по сметка 201, инвентарна книга и амортизационен план с балансова стойност на недвижимия имот към 30.09.2011г. в размер на 11 260.00лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 30.09.2011г.;

3.1.14. Земя – две кантори ул„Позитано”, №3 – гр.София, инв.№1224 по сметка 201, инвентарна книга и амортизационен план с балансова стойност на недвижимия имот към 30.09.2011г. в размер на 13 868.00лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 30.09.2011г.;

3.1.15. Земя – апартамент – ул. „Ангел Кънчев”, № 35, гр.София, инв.№1227 по сметка 201, инвентарна книга и амортизационен план с балансова стойност на недвижимия имот към 30.09.2011г. в размер на 16 335.00лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 30.09.2011г.;

3.1.16. Павилион ІІ-Фтизиатрично отделение, местност „Света гора”, гр.Велико Търново, инв.№3003 по сметка 2031, инвентарна книга и амортизационен план с балансова стойност на недвижимия имот към 30.09.2011г. в размер на 2 211.30лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 30.09.2011г.;

3.1.17. Стационар, масивна сграда- Пулмологично отделение, местност „Света гора”, гр.Велико Търново, инв.№3005 по сметка 2031, инвентарна книга и амортизационен план с балансова стойност на недвижимия имот към 30.09.2011г. в размер на 28 407.60лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 30.09.2011г.;

3.1.18. Склад амбалаж, местност „Света гора”, гр.Велико Търново, инв.№3006 по сметка 2031, инвентарна книга и амортизационен план с балансова стойност на недвижимия имот към 30.09.2011г. в размер на 409.50лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 30.09.2011г.;

3.1.19. Дърводелска работилница, местност „Света гора”, гр.Велико Търново, инв.№3007 по сметка 2031, инвентарна книга и амортизационен план с балансова стойност на недвижимия имот към 30.09.2011г. в размер на 195.22лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 30.09.2011г. и

3.1.20. Лаборатория – масивна сграда, местност „Света гора”, гр.Велико Търново, инв.№3008 по сметка 2031, инвентарна книга и амортизационен план с балансова стойност на недвижимия имот към 30.09.2011г. в размер на 18 252.00лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 30.09.2011г.;

3.2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.2 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да придобие имотите по т.І­­ІІ.3.1.

3.3.Великотърновски Общински съвет задължава:

3.3.1. Отдел "Общинска собственост" при Община ВеликоТърново да приеме с приемно-предавателен протокол ДМА по т. І­­ІІ.3.1. от „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД;

3.3.2. Отдел „Бюджет и финанси” при Община ВеликоТърново да отрази счетоводно записванията.

3.4.Възлага на Управителя на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД да предприеме необходимите действия по актуализиране на счетоводния баланс на дружеството.

3.5. Задължава Управителя на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

ІV. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА възлага на Кмета на Община Велико Търново и на Постоянните комисии по „Здравеопазване и социални дейности”, по „Бюджет и финанси” и по „Икономически въпроси, стопанка политика, инвестиции, европейско сътрудничество и международни връзки” подготовка на анализ и оценка и последващи действия за оздравяване и запазване на медицинските дейности по отношение на социално значимите заболявания извършвани в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД.

 

В 10.30 часа заседанието беше закрито поради изчерпване на дневния ред.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                           /НИКОЛАЙ АШИКОВ/

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:………………………

                                                         /ТОДОР ТОДОРОВ/

                                            

                                                         ………………………..                                          

                                                       /РУМЕН ДИМИТРОВ/

 

                                                       ………………………..

                                                       /МИРОСЛАВ МАРИНОВ/

 

                                                      ………………………..

                                                       /СТЕФАН СТЕФАНОВ/

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

                 /Диляна Милева/