Начало Заседания Протоколи Протокол № 8 от 22.12.2011 г.

 ПРОТОКОЛ № 8

 

от осмото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 22.12.2011 г. от 09.40 часа в залата на община Велико Търново.
Присъстват 34 общински съветника.Отсъстват г-н Драгош Методиев, г-н Стефан Михайлов Стефанов и г-н Мирослав Маринов.

 

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Николай Ашиков, който обяви проекта за дневен ред.

1. Промени по бюджета към 30.11.2011 година, Вх. № 215/13.12.2011 г.;

2.Актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към 30.11.2011 година, Вх. № 212/13.12.2011 г.;

3.Съгласие за увеличаване на собствения финансов принос на Община Велико Търново по проектно предложение по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция /обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, Вх. № 202/12.12.2011 г.;

4.Приемане на Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2011-2015 г., Вх. № 206/12.12.2011 г.;

5.Приемане План за енергийна ефективност на Община Велико Търново за 2012 година и програма за изпълнението му, Вх. № 189/08.12.2011 г.;

6.Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за деветмесечието на 2011 г, Вх. № 4498/04.11.2011 г.;

7.Възлагане обществени превози на пътници по утвърдени линии и разписания от квотата на Община В. Търново от републиканска транспортна схема, Вх. № 196/09.12.2011 г.;

8.Определяне на нови таксиметрови стоянки, Вх. № 197/09.12.2011 г.;

9.Изменение и допълнение на Правилник за дейността на общинска агенция за приватизация, Вх. № 218/14.12.2011 г.;

10. Влагане на свободни средства от фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол” на срочни депозити, Вх. № 219/14.12.2011 г.;

11. Безвъздмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС, Вх. № 159/28.11.2011 г.;

12. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1от ЗОЗЗ и чл. 25 от ЗСПЗЗ, с. Големаните, Вх. № 184/08.12.2011 г.;

13. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ и чл. 25 от ЗСПЗЗ, с. Арбанаси, Вх. № 200/12.12.2011 г.;

14. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ и чл. 25 от ЗСПЗЗ, с. Арбанаси, Вх. № 201/12.12.2011 г.;

15. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, гр. Дебелец, Вх. № 203/12.12.2011 г.;

16. Предоставяне собствеността върху недвижим имот, частна общинска собственост, в изпълнение на съдебно решение, с. Самоводене, Вх. № 186/08.12.2011 г.;

17. Предоставяне собствеността върху недвижими имоти ,частна общинска собственост, по искане на Общинска служба по земеделие гр. Велико Търново, с. Миндя, Вх. № 204/12.12.2011 г.;

18. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, Вх. № 205/12.12.2011 г.;

19. Отдаване под наем на земеделска земя за разполагане на елементи на техническата инфраструктура, Вх. № 185/08.12.2011 г.;

20. Одобряване проект за ПУП – план за застрояване, местност „Гробищата”,с. Шереметя, Вх. № 179/07.12.2011 г.;

21. Одобряване на проект за ПУП – план за застрояване, местност „Еньовец”, гр. Дебелец, Вх. № 180/07.12.2011 г.;

22. Одобряване на проект за план за регулация за част от квартали 4 и 9 по плана на с. Присово и съгласие за сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал.3 от ЗУТ, Вх. № 187/08.12.2011 г.;

23. Отписване на ДМА от активите на „Инвестрой-92” ЕООД гр. Велико Търново 100% общинска собственост и предаването им на Община Велико Търново, Вх. № 158/28.11.2011 г.;

24. Определяне на общински съветници за състава на Комисията по чл. 14 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Вх. № 163/29.11.2011 г.;

25. Определяне състав на Комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове при Община Велико Търново, Вх. № 164/29.11.2011 г.;

26. Приемане график на заседанията на Великотърновски общински съвет за I-во полугодие на 2012 година, Вх. № 207/12.12.2011 г.;

 

        Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: От името на Председателския съвет правя следните предложения за включване на нови точки – като последни в проекта за дневен ред:

Нова точка № 27 - Предложение № 229 от 16.12.2011 г. за назначаване на кметски наместници;

Нова точка № 28 - Предложение № 225 от 15.12.2011 г. за определяне на основно месечно възнаграждение на кметовете;

Нова точка № 29 - Предложение № 226 от 16.12.2011 г. за избор на представител в Сдружение за чисти селища;

Нова точка № 30 - Предложение № 234 от 20.12.2011 г. за отлагане Наредбата за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства;

Нова точка № 31 - Предложение № 230 от 19.12.2011 г. за сключване на допълнително споразумение;

Нова точка № 32 - Предложение Вх. № 16 за определяне делегат в Националното сдружение на общините;

Нова точка № 33 - Предложение Вх. № 193 за определяне делегат в Регионалното сдружение на общините „Янтра”.

Г-н Ашиков даде думата на общинските съветници за предложения и изказвания по проекта за дневен ред. Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОбС подложи на гласуване дневния ред заедно с внесените от него предложения за нови точки. Дневният ред беше приет с 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

1.Промени по бюджета към 30.11.2011 гдина, Вх. № 215/13.12.2011 г.;

2.Актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към 30.11.2011 година, Вх. № 212/13.12.2011 г.;

3.Съгласие за увеличаване на собствения финансов принос на Община Велико Търново по проектно предложение по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция /обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, Вх. № 202/12.12.2011 г.;

4.Приемане на Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2011-2015 г., Вх. № 206/12.12.2011 г.;

5.Приемане План за енергийна ефективност на Община Велико Търново за 2012 година и програма за изпълнението му, Вх. № 189/08.12.2011 г.;

6.Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за деветмесечието на 2011 г, Вх. № 4498/04.11.2011 г.;

7.Възлагане обществени превози на пътници по утвърдени линии и разписания от квотата на Община В. Търново от републиканска транспортна схема, Вх. № 196/09.12.2011 г.;

8.Определяне на нови таксиметрови стоянки, Вх. № 197/09.12.2011 г.;

9.Изменение и допълнение на Правилник за дейността на общинска агенция за приватизация, Вх. № 218/14.12.2011 г.;

10. Влагане на свободни средства от фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол” на срочни депозити, Вх. № 219/14.12.2011 г.;

11. Безвъздмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС, Вх. № 159/28.11.2011 г.;

12. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1от ЗОЗЗ и чл. 25 от ЗСПЗЗ, с. Големаните, Вх. № 184/08.12.2011 г.;

13. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ и чл. 25 от ЗСПЗЗ, с. Арбанаси, Вх. № 200/12.12.2011 г.;

14. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ и чл. 25 от ЗСПЗЗ, с. Арбанаси, Вх. № 201/12.12.2011 г.;

15. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, гр. Дебелец, Вх. № 203/12.12.2011 г.;

16. Предоставяне собствеността върху недвижим имот, частна общинска собственост, в изпълнение на съдебно решение, с. Самоводене, Вх. № 186/08.12.2011 г.;

17. Предоставяне собствеността върху недвижими имоти ,частна общинска собственост, по искане на Общинска служба по земеделие гр. Велико Търново, с. Миндя, Вх. № 204/12.12.2011 г.;

18. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, Вх. № 205/12.12.2011 г.;

19. Отдаване под наем на земеделска земя за разполагане на елементи на техническата инфраструктура, Вх. № 185/08.12.2011 г.;

20. Одобряване проект за ПУП – план за застрояване, местност „Гробищата”,с. Шереметя, Вх. № 179/07.12.2011 г.;

21. Одобряване на проект за ПУП – план за застрояване, местност „Еньовец”, гр. Дебелец, Вх. № 180/07.12.2011 г.;

22. Одобряване на проект за план за регулация за част от квартали 4 и 9 по плана на с. Присово и съгласие за сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал.3 от ЗУТ, Вх. № 187/08.12.2011 г.;

23. Отписване на ДМА от активите на „Инвестрой-92” ЕООД гр. Велико Търново 100% общинска собственост и предаването им на Община Велико Търново, Вх. № 158/28.11.2011 г.;

24. Определяне на общински съветници за състава на Комисията по чл. 14 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Вх. № 163/29.11.2011 г.;

25. Определяне състав на Комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове при Община Велико Търново, Вх. № 164/29.11.2011 г.;

26. Приемане график на заседанията на Великотърновски общински съвет за I-во полугодие на 2012 година, Вх. № 207/12.12.2011 г.;

27. Предложение Вх. № 229/16.12.2011 г.

28. Предложение Вх. № 225/15.12.2011 г.

29. Предложение Вх. № 226/16.12.2011 г.

30. Предложение Вх. № 234 /20.12.2011 г.

31. Предложение Вх. № 230/19.12.2011 г.

32. Предложение Вх. № 16/11.11.2011 г.

33. Предложение Вх. № 193/09.12.2011 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по бюджета към 30.11.2011 година, Вх. № 215/13.12.2011 г.;

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 1 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за , Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 30

           

На основание чл. 21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински реши:

Приема промените по приходната и разходната част на бюджета към 30.11.2011 година, както следва:

 

ПРИХОДИ

 

 

 

 

 

 

 

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

 

 

 

 

І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

 

 

 

 

 

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

 

 

 

 

 

 

2. Неданъчни приходи

 

 

§§

Всичко:

ІV тр.

Приходи и доходи от собственост

 

 

2400

176

176

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

 

2405

156

156

-Дирекция "Образование"

 

 

 

156

156

- прих.от лихви по банк.с/ки

 

 

2408

20

20

-Дирекция "Образование"

 

 

 

20

20

Общински такси

 

 

 

2700

1 757

1 757

- за ползване на общежития и други по образованието

2708

1 757

1 757

-Дирекция "Образование"

 

 

 

1 757

1 757

Други неданъчни приходи

 

 

3600

34

34

- Други неданъчни приходи

 

 

3619

34

34

-Дирекция "Образование"

 

 

 

34

34

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

 

3700

-938

-938

Внесен ДДС (-)

 

 

 

3701

-294

-294

-Дирекция "Образование"

 

 

 

-294

-294

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-644

-644

-Дирекция "Образование"

 

 

 

-644

-644

Помощи за дарения и др.суми

 

 

4500

2 362

2 362

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

 

4501

2 362

2 362

-Дирекция "Образование"

 

 

 

2 362

2 362

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

 

3 391

3 391

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

 

3 391

3 391

ІІІ. ТРАСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И

 

 

 

 

 

ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ

 

 

 

 

 

 

Трансфери м/у бюдж.сметки

 

 

6100

-667

-667

предоставени трансфери /-/

 

 

6102

-667

-667

- Дирекция "Образование"

 

 

6102

-667

-667

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

 

-667

-667

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

2 724

2 724

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 

 

 

 

 

І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

 

 

 

 

 

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

 

 

 

 

 

 

2. Неданъчни приходи

 

 

 

 

 

Приходи и доходи от собственост

 

 

2400

113 026

113 026

- прих.от прод.на у-ги, стоки и продукция, в т.ч.:

 

2404

112 838

112 838

- Община Велико Търново

 

 

 

112 829

112 829

-Дирекция "Образование"

 

 

 

9

9

- прих.от лихви по банк.с/ки

 

 

2408

188

188

-Дирекция "Образование"

 

 

 

188

188

Други неданъчни приходи

 

 

3600

56

56

- получени застр. обезщетения за ДМА

 

3611

56

56

-Дирекция "Образование"

 

 

 

56

56

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

 

3700

-9

-9

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

 

3702

-9

-9

-Дирекция "Образование"

 

 

 

-9

-9

Приходи от концесии

 

 

 

4100

14 019

14 019

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

 

127 092

127 092

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

 

127 092

127 092

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансфери м/у бюдж.сметки

 

 

6100

2 711

2 711

получени трансфери /+/

 

 

6101

3 858

3 858

-Дирекция "Образование"

 

 

6101

3 858

3 858

предоставени трансфери /-/

 

 

6102

-1 147

-1 147

- Община Велико Търново

 

 

6102

-1 147

-1 147

Трансфери м/у бюдж.и извънбюдж.сметки

 

6200

24 648

24 648

- получени трансфери /+/ в т.ч.:

 

 

6201

24 648

24 648

- Община Велико Търново

 

 

6201

24 648

24 648

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

 

27 359

27 359

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

154 451

154 451

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

 

157 175

157 175

 

 

 

 

 

 

 

 

Р А З Х О Д И

 

 

 

 

 

 

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Функция 2 Отбрана и сигурност

 

 

 

 

0 лв

Група 2 Полиция, вътрешен ред и сигурност

 

 

0 лв

 

- в т.ч.:

Община Велико Търново

 

 

-43 лв

 

 

Кметство Дебелец

 

 

 

43 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Функция 3 Образование

 

 

 

 

2 724 лв

- в т.ч.:

Дирекция "Образование"

 

 

2 724 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

 

2 724 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

 

 

 

 

1. Функция 2 Отбрана и сигурност

 

 

 

 

9 394 лв

Група 2 Полиция, вътрешен ред и сигурност

 

 

9 394 лв

 

- в т.ч.:

Община Велико Търново

 

 

9 394 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Функция 3 Образование

 

 

 

 

3 861 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование"

 

 

3 861 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

 

13 255 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 

 

 

 

 

1. Функция 1 Общи държавни служби

 

 

 

136 023 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

 

 

132 674 лв

 

 

Група кметства Килифарево

 

 

134 лв

 

 

Кметство Ресен

 

 

 

3 215 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Функция 3 Образование

 

 

 

 

241 лв

- в т.ч.:

Дирекция "Образование"

 

 

241 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

 

 

 

   на околната среда

 

 

 

 

 

-45 066 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

 

 

-44 960 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

-51 669 лв

 

 

Кметство Дебелец

 

 

 

-653 лв

 

 

Група кметства Килифарево

 

 

106 лв

 

 

Кметство Ресен

 

 

 

7 256 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група 2 Опазване на околната среда

 

 

-106 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

-8 061 лв

 

 

Кметство Дебелец

 

 

 

653 лв

 

 

Група кметства Килифарево

 

 

124 лв

 

 

Кметство Ресен

 

 

 

7 178 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Функция 7 Почивно дело,култура и религиозни дейности

 

 

26 983 лв

Група 3 Култура

 

 

 

 

26 983 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

26 820 лв

 

 

Кметство Самоводене

 

 

 

163 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Функция 8 Икономически дейности и услуги

 

 

23 015 лв

Група 6 Други дейности по икономиката

 

 

23 015 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

23 015 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

 

141 196 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

 

154 451 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

 

157 175 лв

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към 30.11.2011 година, Вх. № 212/13.12.2011 г.;

 

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Няма да се изказвам по същността на въпроса, само бих задал един въпрос и ако отговорът е „не”, бих направил една препоръка. Разгледах материалите във вида, в който са поднесени, и нищо не мога да разбера. Към материала не видях обяснителна записка, качена в интернет. Ако е техническа грешка, да се оправи, ако не е, си вземам думите обратно.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Ако разгледате документите, ще видите, че има обяснителна записка.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 2:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за , Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - против, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 33 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 31

 

 На основание чл. 21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински съвет реши:

Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2011 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

Приложение към протокола.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Съгласие за увеличаване на собствения финансов принос на Община Велико Търново по проектно предложение по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция /обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, Вх. № 202/12.12.2011 г.;

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 3 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за , Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 32

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет:

1.Дава съгласие Община Велико Търново да осигури собствен финансов принос по проект „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплксен онкологичен център – Велико Търново” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации” по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 в размер на656 928.00 лева, явяващ се 36 % от общата стойност на проекта.

2.Предназначението на сградата/помещенията, обект на интервенция по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта съответното лечебно заведение няма да бъде закрито за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2011-2015 г., Вх. № 206/12.12.2011 г.

 

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Искам да изразя адмирациите си към отдел „Общинска собственост” за това, че е изработил една добър документ и се надявам, че всички ще работят по този начин. Второ, предлагам да отложим тази Стратегия с оглед на това, че ние очакваме да разгледаме мандатната програмата на кмета на Общината. Ще ви изчета основните неща.

Отлагане приемане на Стратегията до представяне в ОбС от кмета на Общината програма за управление за срока на мандат 2010-2014 г. по чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА, но не по-късно от приемане бюджета на Общината за 2012 г., с който трябва да приемем програмата по чл. 8 от ЗОС, предхождаща бюджета. Това е смисълът на тези документи. Не просто да се приемат, защото са задължителни по закон и да се гласува проформа. С тях трябва да се усъвършенства плановата дейност на ОбС и на ОбА, което да доведе до по-голяма ефективност и рационалност при управление на обществените ресурси в интерес на гражданите на общината. Да направим съответните допълнения:

Предлага на ОбА да допълни Стратегията в Глава V, „Анализ на състоянието на общинската собственост. Силни и слаби страни, възможности и заплахи”, Раздел VІ, „Стопанска дейност на общината”, със следните допълнения, касаещи общинската собственост на община В. Търново: списък на всички имоти, предоставени от община В. Търново, включени в капитала и/или баланса на търговските дружества, в които общината е съдружник или едноличен собственик. Имотите на дружествата да бъдат описани с тяхната балансова стойност и данъчни оценки за същите”. Това липсва в Стратегията. Описани са само имотите, за които имаме актове за общинска собственост и са в отдела на „Общинска собственост”. Но така като са включени в стопанската дейност, мисля, че е редно това нещо да намери място в цялата стратегия.

Трето: да се уточнят и прецизират несъответствията в данните в Стратегията за управление на общинската собственост. Един пример: стр. 10, таблица 2 – жилищни имоти: 237 броя; стр. 15 жилищен фонд на общината се състои от 362 апартамента. Това е все от една и съща дата – 31 октомври. Може да има техническа грешка, може нещата да са различни, но това нещо трябва да се прецизира.

Четвърто допълнение – в раздел „Политики и задачи” да се добави: „Да се продължи предприеме на постъпки пред държавата за деактуване на имоти, които са важни за устойчивото развитие на общината. Ето - детска градина „Здравец”.

Пето – в раздел „Рискови и слаби страни” да се включи: липсата на Общ устройствен план на община В. Търново.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз искам да направим едно уточнение – Вие направихте официално предложение за отлагане на точката и след това направихте предложение за пет промени, които да влязат в Стратегията. Кое от двете да направим?

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Процедурата, по която искам да работим, е да отложим точката и да възложим на ОбА с отлагането на точката тези допълнения да намерят място в новата стратегия. Основното е отлагане, доработване, но с основни задачи, които трябва да бъдат свършени в много кратък срок, защото ние трябва да приемем първо Стратегията, да приемем и Програмата за управление и за разпореждане. Всъщност Стратегията е само за управление по закон, не и за разпореждане, а Програмата е за управление и за разпореждане. Но тя трябва да предхожда бюджета, а това е стратегия за целия ни мандат и ние трябва да имаме ясна визия и концепция за всичко, в цялост, но тя трябва да следва и мандатната програма, тя е част от мандатната програма на кмета на общината.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Изкушавам се да си донеса лаптопа, защото тази идея за електронен Общински съвет е малко съпричастна с мен. Навремето тръгна като една добра идея и добра реализация, но спря. Сега се връщаме хем на хартиено, хем на електронно, след това беше безхартиено електронно, а сега вече е безелектронно. Влязох и изтеглих от компютъра точката „Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост”. Има проект за решение и Стратегията я няма. Само поради това, че в момента я няма Стратегията и не можем да я коментираме, аз подкрепям предложението за отлагане.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предполага се, че всички, които са участвали в комисиите, са запознати.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на г-н Тюфекчиев за отлагане приемането на стратегията. Предложението беше отхвърлено с 15 „за”, „против” няма и 19 „въздържали се”.

Г-жа СНЕЖАНА ДАНЕВА: Имотите, включени в капитала на търговските дружества, не са общинска собственост.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Знам, че не са, но половината Стратегия е за търговските дружества. Защо ги има? Това е капитал на общината. С какви капитали разполагат търговските дружества?

Г-жа СНЕЖАНА ДАНЕВА: Те стават общинска собственост, когато бъдат извадени оттам. Това са стотици имоти, на които трябва да бъдат извадени и данъчни оценки. Срокът е много кратък, толкова бързо това не може да се случи. Колежката работи няколко месеца по това.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предлагам на ОбА някъде през април – май да внесете актуална информация, за да стане ясно на всички, защото мисля, че предложението беше разумно.

Г-жа СНЕЖАНА ДАНЕВА: Това е добър срок.

Г-н Ашиков подложи на гласуване основното предложение по точка 4. Предложението беше прието с 23 „за”, 6 „против”, 5 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 33

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.8 от ЗОС, Великотърновски общински съвет приема Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2011 – 2015 г.

Приложение към протокола.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ (отрицателен вот): Гласувах „против”, защото искам да ви кажа, че се убедих, че наистина трябваше да отложим тази Стратегия, защото вие гласувахте нещо, което аз предлагам, а го има в Стратегията. В точка 4 пише: „Да се продължи предприемане на постъпките пред държавата за деактуване на имоти, които са важни за устойчивото развитие на Общината”. Стр. 12 на същата Стратегия като тире трето е записано: „Да се направят постъпки пред държавата за деактуване на имоти, които са важни за устойчивото развитие на Общината”. Колеги, които гласувахте „за”, не знаете какво гласувате, защото не четете даже материалите, които ги няма на страницата на ОбС. Не можем да гласуваме нещо, с което не сме запознати. Това е политическо лицемерие.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ (отрицателен вот): Като се каже стратегия, това е документ, който оформя трайно и установява правила за дълъг срок от време. Не съм съгласен с г-н Тюфекчиев, че тя трябва да следхожда програмата на кмета, защото ако тя е за 50 години, ще има няколко кметове. Тя регламентира начина, по който Общината и общинското управление се отнасят към собствеността си, но съм съгласен с останалите аргументи и най-важното - съгласен съм, че една стратегия, която ОбА прави за няколко месеца, ние не можем да приемем толкова бързо. Да я разгледаме, да вникнем в нея, де внесем точно тези текстове, които да установяват нейната трайност във времето, затова гласувах да се отложи тази точка, да се обмисли и след 2-3 заседания вместо да задължаваме сега ОбА, която се е самозадължила със Стратегията, да можем да приемем сериозен документ, който няма да променяме след няколко месеца или след няколко години. Стратегия означава документ за десетки години напред. Инак си приемаме някакъв документ, който след няколко месеца можем да променим, да отменим и т.н.. Стратегията е нещо сериозно, отговорно - нещо, което липсва поради несериозното отношение на органите към нея.

Г-н МИЛЕН МИХОВ (отрицателен вот): Г-н Кмете и г-н Председателю, изказването ми е изключително добронамерено. Първо, като председател на ПК по нормативна уредба съм запознат със Стратегията и тази комисия си е дала подкрепата за Стратегията. Въпросът обаче е друг. Извадка от Правилника на нашия ОбС – чл. 23, точка 4: Задължение на ОбС е да е запознат със съдържанието и проблемите на предварително изпратените му и подлежащи на обсъждане материали. Ако така продължим да работим – най-малкото материалите да ги няма в сайта, ние отнемаме правото и възможността на общинския съветник да изпълнява задълженията си. Това вече е процедурен проблем, не технически проблем на някой служител, че не е сканирал и качил материалите.

Проблемът е съществуващ и моето становище е добронамерено. Както виждате, всички групи спазваме един толеранс от 100 дни на кмета, на мнозинството, за да се даде възможност да влязат в ритъм, но това е една малка червена лампа, която трябва да светне и да вървим нататък, защото не може да бъде така.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Мисля, че забележката Ви е правилна и трябва да се вземат мерки.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане План за енергийна ефективност на Община Велико Търново за 2012 година и програма за изпълнението му, Вх. № 189/08.12.2011 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по точка 5 беше подложено на гласуване с редакционната поправка, предложена от ПК по НПУОР: „В т. 1 от проекта за решение Общински съвет Велико Търново да се чете Великотърновски общински съвет”.

Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 34

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 11, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, Великотърновски общински съвет приема План за енергийна ефективност на Община Велико Търново за 2012г. и програма за изпълнението му.

 

   Приложение:

1.План за енергийна ефективност на Община Велико Търново за 2012 година.

2.Програма за изпълнение на плана за енергийна ефективност на Община Велико Търново за 2012 година.

 

 Приложения към протокола.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за деветмесечието на 2011 г, Вх. № 4498/04.11.2011 г.;

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Започвам с това, г-н Председател: Вие знаете ли дали тази информация е качена на сайта? Ако не знаете, не е качена. Добре, че аз се примолих да ми дадат един писмен вариант и много подробно разгледах информацията. На второ място, искам да погледна в две посоки. Едното е това, което ние сътворихме като решение относно едно от търговските дружества, а именно решението относно двата диспансера. Искам да го кажа в прав текст. Решенията, които взехме, от „а” до „я” са пълен правен абсурд. Ще ви дам доказателство за това. Вижте какво пише в дневния ред: ние в дневния ред даже не сме приели да отписваме от балансите на дружеството тези имоти.

На следващо място: в основанията ние се базираме на чл. 137, ал. 1, т. 4, 5 и 7 чл. 149, ал. 2 от Търговския закон, който казва, че Общината, т.е. принципалът, може да вади от капитала на дружеството, може да придобива или да отчуждава имоти. Ние не променяме капитала обаче. Отчуждаваме имоти, само че това става по няколко начина: продажба, дарение, подялба и мисля, че беше апорт. Кое от нещата ние не извършихме? Дарихме ли имоти, или диспансерът ни ги дари, продадохме ли ги, купихме ли ги, възмездихме ли по някакъв начин? Да не говорим, че в Националния счетоводния баланс, който е в сила, пише как се заприходяват балансово: след продажба, след замяна, след апорт и т.н. Така че всеки уважаващ себе си юрист или служител би трябвало да се съобразява с тези неща и да не ни въвежда в заблуда.

Да не говорим за следващите стъпки. Четири или пет дена от петък насам офисите на управителя и на главния счетоводител на диспансера са запечатани. Защо? В кабинета на главния счетоводител има документи и той трябва да приключи със Здравната каса, трябва да привърши с Програмата за борба с туберкулозата към Министерството на здравеопазването. В кабинета на управителя са ваксините за манту. Пет дена дружеството не може да изпълнява задълженията си, защото е запечатано. Това е абсолютно самоуправство. Г-н Кмете, моля този, който го е направил, да понесе своята санкция? Знам, че това не е г-н Кметът.

Аз не приемам такъв начин на работа на ОбС - да бъдем вкарвани в заблуда и аз съм готов на всякакъв дебат. Разговарях с областния управител, не знам какво ще направи той. Това решение ще отиде в прокуратурата и ще се чудим в какъв батак сме се оказали.

Що се отнася до информацията, да, има анализ. Той показва, че дружеството губи или че рентабилността се качва и т.н.. Като говорим за анализ, говорим за друго - той трябва да включва това. Имаме имоти по балансова или каквато искате стойност примерно за 1 милиард. Срещу този милиард каква печалба получаваме? Бизнес програмите - кой ги приема? Би трябвало ОбС да го прави или той да реши, че възлага на кмета той да приема тези бизнес програми и ние да следим как се изпълняват. Анализът е ще приватизираме ли капитала, ще консолидираме ли? Вярно, че това е деветмесечен отчет и далеч по-тежка ще бъде дискусията, когато приемаме годишния отчет.

Как се формира работната заплата на управителите? Дружеството върви надолу, заплатата върви нагоре.

И още нещо - начинът, по който е освободен г-н Драганчев. Аз мисля, че той трябваше да бъде освободен по взаимно съгласие. Това ще падне в съда. Той не е нанесъл вреда, нито не е изпълнил решение.

Моето предложение е да се преразгледа решението и да се вземе ново решение на 28 декември 2011 година.

Г-н КОЙНАКОВ: Искам да кажа, че самоуправство от страна на ОбА не е правено по отношение дейността на специализираната болница „Д-р Трейман”. Информацията е изготвена през месец октомври. Материалът е внесен в първите дни на месец ноември в писмен и в електронен вид.. Сега са последните дни на декември. Аз мисля, че общинските съветници са се запознали, тъй като тя беше обсъдена в няколко комисии и нямаше никакви забележки по отношение на структурата и формата на информацията, а данните са такива, каквито са по текущите баланси за деветмесечието на всяко едно дружество. Тя не може да бъде променена, тъй като това са балансови числа. Тя е дадена в няколко вида, в няколко разреза. Дадени са годишните програми на предприятията и тъй като имаше въпрос как става утвърждаването на бизнес програмата - всички търговски дружества внасят до края на годината бизнес програма за следващата година. Така е по наредбата за предприятията, така е и по договорите. След което тези програми се разглеждат и се утвърждават от г-н Кмета, за да може дружествата да работят още от първи януари по тези програми. След това тези програми, които са утвърдени или неодобрени, се вписват в отчета на търговските дружества за изтеклата година. Този отчет се приема от общото събрание на дружеството, т.е. от ОбС. Това е технологията, така че не може да се каже, че ОбС като принципал на собствеността няма отношение към програмите и не са приемани. Информацията е голяма. Мога да ви отговоря в детайли и в конкретика.

Д-р МАРИЯ РАЧЕВА: Искам само да поясня нещо по повод изказването на г-н Витанов. По повод това как се работи търговското дружество. Аз разбирам, че тогава когато сме свикнали да работим с един човек, когато го уважаваме; когато той е направил нещо добро за нас, имаме нужда морално да го подкрепим. В случая: как е бил запечатан кабинетът на управителя? Аз 20 г. управлявам Онкологията и винаги, когато дойде ревизия, кабинетите и касата се запечатват, за да не може да се злоупотребява с нещо, за да не може да се подменят документи, за да може това да бъде действителната картина в момента, в който влиза ревизия. Да, от няколко години няма такива ревизии като Държавен и финансов контрол, но ревизиите на Общината протичат по същия начин както при д-р Драганчев, така и при мен. Даже когато дойде проверка от НАП, също запечатват касата.

Аз обаче бих задала въпроса: Какво правят ампулите за мантуто в кабинета на управителя? В моя кабинет няма медикаменти. Защо счетоводителката, а не главната сестра прави отчетите към касата? Те се правят по клинични пътеки от медицинско лице с някаква лека икономическа компетентност или обучение - например при мен медицинската сестра, която прави отчета, има завършено висше образование „икономика” в Свищов. Защо главният счетоводител прави отчетите към касата и т.н.? Какво правят тези ампули в кабинета? Те не са при лекарите, които ги правят, а при управителя. Медикаментите трябва да са в аптеката, а ако нямат обособена аптека, трябва да са в аптеката, с която имат договор например. Това са нарушения.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Д-р Рачева, кабинетите не са запечатани заради тази одитна проверка. Тя върви от 6 декември, а кабинетите са запечатани на 14-15 декември. Не това е причината. За мен запечатването на кабинетите е неправомерно.

Защо държат ампулите там? Управителят си носи отговорността, ако е нарушил закона. Ревизията не е причина за запечатването. Тя си върви, счетоводителката си върши работата. Те даже не могат да извадят и документите; да не говорим, че няма подпис на директора. Трябва да има и подпис, защото г-н Койнаков може да отиде и пет пъти да разпечата помещението и да извади каквото си иска. Трябва да има и подпис.

 

Предложението на г-н Витанов: да се прегласува Решение № 29 от 14.12.2011 г. на заседанието на ОбС на 28.12.2011 г., беше подложено на гласуване и отхвърлено с 5 „за”, „против” няма, 27 „въздържали се”.

Предложението по т. 6 беше подложено на гласуване и прието с 26„за”, 2 „против”, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 35

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон, чл. 17 и чл. 19 т.1 от НУУПСВОЧКТД, Великотърновски общински съвет приема Информация за резултатите от дейността на Търговските дружества за деветмесечието на 2011г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ (отрицателен вот): Едно предложение в полза на мнозинството – т.е. това, което гласува ан блок: трябва да променим Правилника. Аз имам възможност да се изкажа 5 минути, след това имам право на реплика и 2 минути отрицателен вот – около 10 минути. Има други практики, при които ако имаш отрицателен вот, не се изказваш и накрая го казваш.

Защо гласувах против? Защото ние заложихме бомба. Аз исках да не дърпам фитила, за да не гръмне бомбата, а тя ще гръмне, уверявам ви, но нека последствията да се носят поименно от всички. Що се отнася до програмата, от такава информация, която е прекрасно направена, нямаме полза. В новия дневен ред гледам, че са заложени много информации, просто да се намираме на работа и да си четем. Надявам се от следващата година да променим начина на правене на политика, доколкото се прави политика.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Възлагане обществени превози на пътници по утвърдени линии и разписания от квотата на Община В. Търново от републиканска транспортна схема, Вх. № 196/09.12.2011 г.;

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Има предложение на Комисията, но има и предложение на Председателския съвет относно състава на Комисията. Ще прочета и двете и ще ги подложа на гласуване.

Комисията предлага за членове Тодор Тодоров, Йорданка Стефанова, Николай Илчев, Петко Тюфекчиев, Николай Георгиев и за резервен член Камен Алексиев.

Предложението на разширения Председателски съвет: по един представител от ГЕРБ – Росен Иванов, от БСП – Стоян Витанов и от „Новото време” – Николай Георгиев, от ДПС – Атанас Атанасов, от ВМРО – Йордан Грозданов.

Г-н АЛЕКСАНДЪР НАНКОВ: Базирайки се на чл. 24 от Правилника на ОбС, аз ще се въздържа от гласуване и ще изляза от залата.

Предложението на ПК по ИВСПИЕСМВ беше подложено на гласуване и отхвърлено с 0 „за”, 3 „против”, 26 „въздържали се”.

Предложението на Председателския съвет беше подложено на гласуване и прието с 30 „за”,   „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 36

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет определя за членове на комисията общинските съветници:

Росен Върбанов Иванов

Стоян Витанов Витанов

Николай Стефанов Георгиев

Йордан Тодоров Грозданов

Атанас Ангелов Атанасов

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Предложенията ми са относно проекта за решение. Те са насочени най-вече към едно подпомагане на участниците, които са великотърновски фирми, разбира се, по един по-фин начин, а не както при стария конкурс – да са регистрирани данъчно и т.н., което на практика противоречи на Закона за защита на конкуренцията. Ето защо предлагам следните неща: в точка 2.3 пише: „Към датата на подаване на документите имат данъчни задължения, задължения към осигурителни фондове или община В. Търново, освен ако не са разсрочени по съответния ред”. Т.е. няма да бъдат допуснати, ако има такива.

В точка 18 се казва, че за да бъдат допуснати кандидатите за участие в конкурса, се изисква удостоверение за липса на данъчни задължения. В първия момент се приема, че има една възможност при отсрочени по съответния ред задължения човекът да има право да участва, а впоследствие тази възможност отпада. Затова аз предлагам в точка ІІІ.18 освен така, както е записан текстът, да добавим текст от точка 2.3: „освен ако не са разсрочени по съответния ред”.

По критериите. В точка ІІІ.13 пише, че те трябва да представят документ за собствена или договор за наета гаражна площ, съответстваща на броя на превозните средства, което не противоречи на член от Наредба № 1. Ние можем да допълним следното: документ за собственост за наета гаражна площ на територията на В. Търновска община. Ще кажа аргументите си за това предложение: не може да возиш В. Търново – Плевен и базата ти да е в Каспичан, примерно, т.е. една по-голяма сигурност за поддръжката на автомобилите – че това ще се прави именно тук. Това до известна степен дава един малък скрит бонус за великотърновски фирми.

На следващо място в критериите предлагам да отпадне т. 3, „Оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни лица”. Няма такова изискване, нито такъв случай - междуградските автобуси нямат такава рампа за инвалиди и е безсмислено да се вкарва такъв текст. На негово място да включим следния текст, който кореспондира с европейските изисквания, наложени в точка 1.1. На мястото на точка 3 предлагам следния текст: „Наличие на сертификат за качество ИСО 9001: 2008 за транспортна дейност, издаден не по-късно от 12 месеца от датата на отваряне на документите от комисията” и там да се оценят с 30 точки – т.е. колкото са европейските изисквания. Защо правя това? Община В. Търново е сертифицирана по ИСО 9001, т.е. това е качество на работа. Ние, като институция, е нормално да изискваме и да налагаме такива условия за качеството на обслужване за всичко останало. Ако това бъде прието от вас, тогава се променя оценката - максималният брой точки от 100 става 125.

На последно място аз предлагам още едно решение: в тримесечен срок ОбА да внесе в ОбС предложения за устойчиви изисквания към кандидатите, технически условия и критерии за оценка и класиране на кандидатите при възлагане на обществен превоз за мандат 2011-2015 г. Това предполага една яснота, прозрачност, устойчивост. Имам предвид провалите и скандалите от предходните конкурси и за да елиминираме такива възможности и ясно да кажем на кандидатите: „Ето това са критериите и изискванията, ето това са оценките”. Аз съм го формулирал като устойчиво изискване то да действа в годините на целия ни мандат. Разбира се, ако има промяна в законовата уредба, то да бъде променено.

Г-жа ГАЛЯ МАРИНОВА: По предложенията, които бяха направени. Първо, искам да ви уведомя, че през 2011 г. от 10 юни се въведоха нови изисквания в Наредба № 2, по която се възлагат тези превози и в нея изрично е записано: „Общинските съвети не могат да включват в решенията или документацията като критерий по ал. 1, т. 5 условия или изисквания, които биха могли да доведат до предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията”. Затова мисля, че това, което беше приложено на територията на общината и за ИСО, би довело до ограничаване и нарушаване на конкуренцията.

Относно критерия за трудноподвижни - това е заложено като задължителен критерий в чл. 19, т. 4 от Наредбата. „Оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни лица”. Счетохме, че критерият по Наредбата за трудноподвижни лица е задължителен, затова го включихме.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Правя процедурно предложение за отлагане на точката със задължителен срок - извънредната сесия на 28 декември 2011 г., като през този период се даде възможност всички тези промени, които г-н Витанов предложи, да влязат в комисиите, да огледаме нещата отвсякъде и да можем да го предложим с проект за решение на следващата сесия, на 28 декември.

Предложението за отлагане на точка 7 беше прието с 20 „за”,   „против” няма, 1 „въздържал се”.

В 11.00 часа беше обявена 15-минутна почивка.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на нови таксиметрови стоянки, Вх. № 197/09.12.2011 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по точка 8 беше подложено на гласуване и прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

 РЕШЕНИЕ № 37

 

На основание чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.47, ал.1 от Наредба № 34/06.12.1999г на МТ, Великотърновски общински съвет:

 

1.Определя три броя таксиметрови стоянки в общински поземлен имот № 4216, съобразно приложената схема.

2.Същите да бъдат сигнализирани според изискванията на Закона за движение по пътищата.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилник за дейността на общинска агенция за приватизация, Вх. № 218/14.12.2011 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по точка 9 беше подложено на гласуване и прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 38

 

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА,чл.4,ал.4 от ЗПСК и във връзка с §3,ал.1 от Правилника за дейността на ОбАП , Великотърновски общински съвет :

1. Изменя и допълва Правилника за дейността на Общинска агенция за приватизация, както следва :

- Чл. 7,ал.1

Било : (1) Съставът на Надзорният съвет за приватизация и следприватизационен контрол /НСПСК/ се избира от Общинския съвет и се състои от 7 члена , от които се определя председател и секретар .

Става: (1) Съставът на Надзорният съвет за приватизация и следприватизационен контрол /НСПСК/ се избира от Общинския съвет и се състои от 9 члена , от които се определя председател и секретар .

- § 1 , ал.4 от Преходните и заключителни разпоредби

Било : (4) За участието си в заседание лицата по чл.8, ал. 4 от настоящия правилник получават възнаграждение в размер на 1/10 от средната месечна брутна работна заплата на общинската администрация, раздел "Изпълнително-разпоредителни органи - изборни длъжности по чл.8 на ПМС № 25/ 02.03.2000 г. ”.Необходимите средства се осигуряват от сметката на фонд „Разходи за приватизацията и следприватизационен контрол“.

Става: (4) За участието си в заседание лицата по чл.8, ал. 4 от настоящия правилник получават възнаграждение в размер на 7 на сто от определеното с решение на Великотърновски общински съвет основно възнаграждение на Председателя на Общински съвет Велико Търново. Необходимите средства се осигуряват от сметката на фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол“.

         - § 4 от Преходните и заключителни разпоредби

         Било : § 4. Този Правилник, заедно с направените изменения и допълнения, влиза в сила след приемането му с решения № 755 / 16.05.2002 г. , № 19/ 18.12.2003г, № 27 / 20.12.2007 г. , № 515/19.03.2009 г. и № 843/18.03.2010 г. на Великотърновски общински   съвет.

         Става : § 4. Този Правилник, заедно с направените изменения и допълнения, влиза в сила след приемането му с решения №№ 755 / 16.05.2002 г. , 19/ 18.12.2003 г., 27/20.12.2007 г., 515/19.03.2009 г. , № 843/18.03.2010 г.. и решение № 38/22.12.2011 г. на Великотърновски общински съвет .

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Влагане на свободни средства от фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол” на срочни депозити, Вх. № 219/14.12.2011 г.;

 

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Като председател на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол искам да кажа, че Комисията единодушно реши да подкрепим предложението от ОбА за влагане на въпросните средства в срочни депозити в Общинска банка. Т.е. тези пари, които по закон не може да се харчат, да се олихвяват, за да има допълнителни приходи в Общината от тези средства.

Предложението по точка 10 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за , Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

 РЕШЕНИЕ №39

 

На основание чл.21,ал.1,т.10 от ЗМСМА, във връзка с чл.42 от ЗОБ ,чл.9 и чл.10,т.8 от Правилника за дейността на ОбАП, чл.13,ал.3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в Община Велико Търново и във връзка с дадени указания от Сметната палата, Великотърновски общински съвет :

 

1.Дава съгласие Общинска агенция за приватизация - Велико Търново да открие в обслужващата банка на Община Велико Търново 2 срочни депозита със средства от фонд “Разходи за приватизация и следприватизационен контрол“ при следните условия : 8000 (осемстотин хиляди) лева на възобновяеми тримесечни депозити ; 100 000 (сто хиляди) лева на възобновяеми месечни депозити ; краен срок за прекратяване на депозитите – 01.12.2012 година.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Безвъздмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС, Вх. № 159/28.11.2011 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по точка 11 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за , Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 40

 

1.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 34 ал.1 предложение трето от ЗОС, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат инициирани и
проведени процедури съгласно изискванията на чл. 54 от ЗДС за безвъзмездно
прехвърляне правото на собственост от държавата чрез Областен управител на
Област Велико Търново към Община Велико Търново на имот, представляващ:
УПИ I от строителен квартал 13 по плана на с. Габровци, община Велико Търново,
заедно с построения в него обект „Бивше помощно възпитателно училище -
интернат", за който е съставен акт за държавна собственост №3678/05.04.2011 г.

 

2.Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по провеждане на процедура съгладно изискванията на чл. 54 от ЗДС.

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1от ЗОЗЗ и чл. 25 от ЗСПЗЗ, с. Големаните, Вх. № 184/08.12.2011 г.

 

Г-н ДИМИТЪР ДИМИТРОВ – фирма Мобилтел: Това е проект за предложение на фирмата. Става въпрос за захранване на базова станция на Мобилтел, която се намира в общинска собственост и към настоящия момент има договор за наем, който предстои да бъде удължен с вашето съгласие. Налагането на 20-киловолтовия кабел е по проведеното

предварително проучване от страна на фирма ЕОН. Нейните експерти са установили на място, че в най-голяма близост до нашата базова станция единствено се намира 20-киловолтов електропровод, което от гледна точка на инвестиция от фирма Мобилтел, както и от страна на ЕОН да гарантират, че ще може да бъде подадено необходимото напрежение до базовата станция, се налага ние да вземем ток единствено само от този електропровод. Поради тази причина от експертното мнение на специалистите от ЕОН е сключен и договор с Електроразпределение от страна на ЕОН и Мобилтел. В чл. 2 от договора се казва: „Присъединяването на обекта ще се извърши чрез изграждане на кабелна линия - 20 киловолта, от подходящата от електропровод Белица”, което означава, че само по този електропровод ние можем да получим необходимото напрежение до базовата станция.

Предложението по точка 12 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 41

 

1.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, чл.25 ал.5 във връзка с чл. 25 ал.1 и чл.25 ал.3 т.4 от ЗСПЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на „Мобилтел” ЕАД София, за промяна предназначението части от имоти общинска собственост, както следва:

- имот №001028, земеделска територия, с НТП: пасище, землище с. Големаните, м. Стублицата, ІІІ категория, с обща площ 2,383 дка, площ от имота с ограничения в ползуването – 0,100 дка;

-  имот №001025, земеделска територия, с НТП: за селскостопански, горски, ведомствен път, землище с. Големаните, м. Стублицата, с обща площ 4,668 дка, площ от имота с ограничения в ползуването – 1,351 дка;

-  имот №001675, територия на транспорта, с НТП: за местен път, землище гр. Килифарево, м. Нацовски лъки, с обща площ 17,103 дка, площ от имота с ограничения в ползуването – 0,440 дка;

-  имот №001007, земеделска територия, с НТП: за селскостопански, горски, ведомствен път, землище с. Големаните, м. Големански път, с обща площ 1,934 дка, площ от имота с ограничения в ползуването – 1,658 дка;

-  имот №040020, земеделска територия, с НТП: за селскостопански, горски, ведомствен път, землище с. Големаните, м. Могилищник, с обща площ 9,257 дка, площ от имота с ограничения в ползуването – 3,089 дка;

-  имот №012037, земеделска територия, с НТП: изоставена орна земя, землище с. Големаните, м. Могилищник, VІ категория, с обща площ 10,971 дка, площ от имота с ограничения в ползуването – 0,181 дка;

-  имот №019013, земеделска територия, с НТП: изоставена орна земя, землище с. Големаните, м. Големански път, ІV категория, с обща площ 17,055 дка, площ от имота с ограничения в ползването /само сервитут/ - 0,032 дка.,

във връзка с проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на кабел за външно ел. захранване 20 кV за обект „Базова станция на Мобилтел” в ПИ №012037, землище с. Големаните, община Велико Търново, разгледан и приет с решение №159 по протокол №15 от 28.09.2011 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

 2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, чл. 25 ал.5 във връзка с ал.4 от ЗСПЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права и сервитути на „Мобилтел” ЕАД София върху имотите по т.1, след влизане в сила на ПУП.

 3. „Мобилтел” ЕАД София да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ и чл. 25 от ЗСПЗЗ, с. Арбанаси, Вх. № 200/12.12.2011 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по точка 13 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за , Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 42

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, чл.25 ал.5 във връзка с чл. 25 ал.1 и чл.25 ал.3 т.4 от ЗСПЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на Община Велико Търново за промяна предназначението на недвижим имот, за който е съставен акт за публична общинска собственост №4869/05.04.2011 г. и който по КККР на с. Арбанаси представлява пасище - поземлен имот с идентификатор №00583.38.10, с площ 17,608 дка, десета категория, местност „Новите лозя”, за обществено-обслужващи дейности – паркинг с необходимите за функцията сгради.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

2.Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия в изпълнение разпоредбите на действащото законодателство.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ и чл. 25 от ЗСПЗЗ, с. Арбанаси, Вх. № 201/12.12.2011 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по точка 14 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 43

  

1.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, чл.25 ал.5 във връзка с чл. 25 ал.1 и чл.25 ал.3 т.4 от ЗСПЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на Община Велико Търново за промяна предназначението на недвижим имот, за който е съставен акт за публична общинска собственост №4870/05.04.2011 г. и който по КККР на с. Арбанаси представлява пасище - поземлен имот с идентификатор №00583.38.11, с площ 57,179 дка, десета категория, местност „Новите лозя”, за рекреационни дейности с необходимите за функцията съоръжения.

 

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

2.Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите административни действия в изпълнение разпоредбите на действащото законодателство.

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, гр. Дебелец, Вх. № 203/12.12.2011 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по точка 15 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 44

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на Александър Атанасов Димитров, ул. „Никола Габровски” №42, гр. Велико Търново, за промяна предназначението части от имоти публична общинска собственост, както следва:

- имот №20242.39.25, с НТП: полски път, землище гр. Дебелец, дължина на трасето на кабела – 3,00 м.;

- имот №20242.0.390, с НТП: местен път ІV клас, землище гр. Дебелец, дължина на трасето на кабела – 51,20 м.;

- имот №20242.35.22, с НТП: местен път, землище гр. Дебелец, дължина на трасето на кабела – 185,30 м.;

- имот №20242.0.199, с НТП: полски път, землище гр. Дебелец, дължина на трасето на кабела – 28,30 м.;

- имот №20242.0.200, с НТП: местен път, землище гр. Дебелец, дължина на трасето на кабела – 24,00 м.;

във връзка с проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ №036008, местност „Под баира”, землище гр. Дебелец и парцеларен план за трасе на кабел за външно ел. захранване 1 кV на имота, разгледан и приет с решение №135 по протокол №14 от 07.09.2011 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на Александър Атанасов Димитров, ул. „Никола Габровски” №42, гр. Велико Търново, върху имотите по т.1, след влизане в сила на ПУП.

3. Александър Атанасов Димитров, ул. „Никола Габровски” №42, гр. Велико Търново, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне собствеността върху недвижим имот, частна общинска собственост, в изпълнение на съдебно решение, с. Самоводене, Вх. № 186/08.12.2011 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по точка 16 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за , Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 45

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал. 2, т. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, Великотърновски общински съвет предоставя ПИ № 125634 – нива с площ 8,036 дка, ІХ кат., м. „До село” по КВС на с. Самоводене, общ. Велико Търново (земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ), с АОС № 5015/23.11.2011 г. на Кръстю Иванов Тенджерков от с. Самоводене, общ. В. Търново, ул. „Опълченска” № 44, който в качеството му на наследник на Иван Кръстев Тенджерков е признат за собственик със съдебно Решение № 390/14.04.2011 г. на ВТРС по гр. д. № 5863/2010 г. с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите административни действия по предоставяне на гореописания имот на Кръстю Иванов Тенджерков при спазване на действащата нормативна уредба.

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне собствеността върху недвижими имоти ,частна общинска собственост, по искане на Общинска служба по земеделие гр. Велико Търново, с. Миндя, Вх. № 204/12.12.2011 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по точка 17 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 46

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, Великотърновски общински съвет предоставя ПИ № 017029 – нива с площ 8,203 дка, VІІ кат., м. „Караорман” по КВС на с. Миндя, общ. Велико Търново (земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ), с АОС № 5024/05.12.2011 г., за който с Протокол № 31/06.12.2010 г. на ОСЗ гр. В. Търново по заявление вх. № 976М е възстановено правото на собственост върху земеделски земи с план за земеразделяне на наследниците на Йорданка Тодорова Бузекова.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите административни действия по предоставяне на гореописания имот при спазване на действащата нормативна уредба.

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, Вх. № 205/12.12.2011 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по точка 18 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за , Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 47

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- общинско място с площ от 79 кв. м., актувано с акт за частна общинска собственост №4952/20.09.2011 г., представляващо 79/509 идеални части от УПИ І-2092 от строителен квартал 329а по ПУП на гр. Велико Търново, останалата част от който е собственост на Георги Димитров Медникаров с адрес гр. Велико Търново, ул. „Христо Иванов Войводата” №26. Съгласно КККР на гр. Велико Търново имотът е с идентификатор №10447.511.640.

2. Определя стойност въз основа експертната оценка на общинската част от УПИ І-2092 от строителен квартал 329а по ПУП на гр. Велико Търново, с площ от 79 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 10 744 лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Георги Димитров Медникаров с адрес гр. Велико Търново, ул. „Христо Иванов Войводата” №26.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на земеделска земя за разполагане на елементи на техническата инфраструктура, Вх. № 185/08.12.2011 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по точка 19 беше подложено на поименно гласуване заедно с предложението на ПК по ЗГООС да се актуализира годишната цена от 922 лв. на 1200 лв:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 48

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 6 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с чл. 12, ал. 1 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде сключен договор с "МОБИЛТЕЛ' ЕАД гр. София, ул. Кукуш № 1, сграда М2 за отдаване под наем без търг и конкурс на обособена част от поземлен имот № 012037 по картата на възстановената собственост на землище с. Големаните, общ. В. Търново, с площ 0,300 дка, изоставена нива с обща площ 10,971 дка, VI категория, местност Могилищник, актуван с АОС № 5016/24.11.2011 г., за разполагане на базова станция от национална мрежа за безжична комуникация по стандарт GSM-TDMA, за срок от 10 /десет/ години, при годишна наемна цена 1200 /хиляда и двеста лева/.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите административни действия, съгласно действащата нормативна уредба.

 

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП – план за застрояване, местност „Гробищата”,с. Шереметя, Вх. № 179/07.12.2011 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по точка 20 беше подложено на гласуване. Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 49

 

    На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ и Решение № КЗЗ-05 от 09.09.2011г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция „Земеделие” гр.Велико Търново одобрява подробен устройствен план-план за застрояване план за ПИ № 83123.59.8, по плана на новообразуваните имоти за територия по § 4 от ЗСПЗЗ, местност „Гробищата”, землище на с.Шереметя относно промяна предназначението на имота и план-схема за електрификация   към ПУП. За имот 83123.59.8 се предвижда отреждане за „жилищни нужди” при следните устройствени показатели: височина на сградата – 7 м, плътност на застрояване / П застр./ – 40 %, коефициент на интензивност /Кинт/ - 0,8, минимална озеленена площ – 60 %, начин на застрояване – свободно. Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

    На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на проект за ПУП – план за застрояване, местност „Еньовец”, гр. Дебелец, Вх. № 180/07.12.2011 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по точка 21 беше подложено гласуване. Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 50

 

 На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ и Решение № КЗЗ-06 от 10.11.2011г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция „Земеделие” гр.Велико Търново одобрява подробен устройствен план-план за застрояване план за ПИ № 091013, местност „Еньовец”, землище на гр.Дебелец във връзка с промяна предназначението на имота и план-схема за електрификация   към ПУП. За поземлен имот № 091013 се предвижда предназначение за „жилищни нужди” при следните устройствени показатели: височина на сградите – 10 м, плътност на застрояване / П застр./ – 60 %, коефициент на интензивност /Кинт/ - 1,2, минимална озеленена площ – 40 %. Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

  На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на проект за план за регулация за част от квартали 4 и 9 по плана на с. Присово и съгласие за сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал.3 от ЗУТ, Вх. № 187/08.12.2011 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по точка 22 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за , Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 51

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ одобрява проект за частично изменение на ПУП – план за регулация за част от квартали 4 и 9 по плана на с. Присово: частично закриване на улица с ОК ОК 24 – 25 и създаване на нова ОК 2501; заличаване на квартал № 9 и обединяването му с кв.4; обединяване на УПИ ІІІ-113 и УПИ V-113 от кв.4 в един нов УПИ ІІІ-113 от кв.4; обединяване на УПИ ІІ-111 от кв.4 и УПИ ІІ-111 от бивш кв.9 в един нов УПИ ІІ-111 от кв.4; промяна на улично-регулационните линии на новообразуваните УПИ ІІ-111 от кв.4 и УПИ ІІІ-113 от кв.4 по съществуващите кадастрални граници; промяна на дворищно-регулационните граници между новообразувания УПИ ІІ-111, новообразувания УПИ ІІІ-113, УПИ VІ-109, УПИ ІV-114 и новообразувания УПИ V-115 от кв.4; преномериране на УПИ І-109 в УПИ ХІV-109 от кв.4, УПИ VІІІ-109 в УПИ ХІІІ-109 от кв.4, УПИ VІІ-109 в УПИ ХІІ-109 от кв.4, УПИ VІ-113 в УПИ ХІ-113 от кв.4, УПИ ІV-116 в УПИ ІХ-116 от кв.4 и УПИ V-117 в УПИ Х-117 от кв.4, по зелените линии, надписи и защриховки, съгласно приложения проект.

 Решението може да бъде обжалвано по реда на чл.215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1 и ал.3 от ЗОС и чл.2 ал.1 и ал.3 от НРПУРОИ и във връзка с промяната на нейното предназначение, Общински съвет Велико Търново дава съгласие частта от улично пространство, попадаща в УПИ ІІІ-113 от кв.4 по РП на с. Присово, съгласно проекта за ЧИ на ПУП- ПР, да бъде обявена за частна общинска собственост.

3. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, чл. 42 и чл. 43 ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Общински съвет Велико Търново дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от недвижим имот в обхвата на разработката по Решение №141 от протокол №14 от 07.09.2011 г. на ЕСУТ при Община Велико Търново, както следва:

      3.1. Община Велико Търново прехвърля на Димитър Маринов Йорданов, жител на с. Присово, правото на собственост върху част от общински имот с площ от 83 /осемдесет и три/ кв.м., представляваща по проекта част от улично пространство спрямо улици с ОК-ОК №№16-24-39 по РП на с. Присово, срещу актуална пазарна цена, определена с протокол за оценка на оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 913 /деветстотин и тринадесет/ лева без начислен ДДС.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи предварителен договор по чл.15 ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП – ПР, да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот в обхвата на разработката по Решение №141 от протокол №14 от 07.09.2011 г. на ЕСУТ при Община Велико Търново и в съответствие с настоящото решение при спазване на действащата нормативна уредба.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отписване на ДМА от активите на „Инвестрой-92” ЕООД гр. Велико Търново 100% общинска собственост и предаването им на Община Велико Търново, Вх. № 158/28.11.2011 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: ПК подкрепят предложението. Едно уточнение, разпоредбите които касаят намаляване капитала на дружеството да отпаднат , тъй като е видно от текста на проекта за решение, че не става въпрос за намаляване на капитала.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Ако може, г-н Тачев да ни разясни по-подробно въпросния имот и по-точно частта, която се предлага да бъде изведена от активите. Какво е предназначението. Изваждането на тази площ от този имот би ли довело до нефункционалност?

Г-н НИКОЛАЙ ТАЧЕВ: Ще отговоря на въпроса за вида на този имот и начина на ползването му във връзка с направеното инвестиционно предложение. Този имот дойде в активите в резервния капитал на дружеството след вливането на „Комунално стопанство” в „Инвестстрой” по решение на ОбС от миналата година, месец февруари. След като постъпи това предложение, с колегите, които работят в тази дейност – сметосъбирането и сметоизвозването и комунални дейности на територията на Вонеща вода и съседните населени места, по повод това искане и огледа, който направихме, стигнахме до извода, че този терен е така разположен, че по никакъв начин няма да възпрепятства ползването на тази база. Този терен е разположен зад сградата – т.е. има една стопанска постройка, в нея има 6 гаражни клетки, в които се помещават автомобилите, с които се осъществява дейността на територията на тези населени места. Има и резервни части. Пред тази сграда има един асфалтова площадка, която е предназначена за маневриране и паркиране. Теренът се намира зад тази сграда, между реката и имота на собственика - този, който е подал това инвестиционно намерение. Има общински път, който минава покрай паркинга пред тази сграда с гаражи, така че достъпът до този имот, който се отписва и няма да бъде в собственост на „Инвестстрой”, е осигурен. Ползването по предназначение на нашия имот по никакъв начин няма да бъде затруднено от това, че този имот няма да бъде повече в собственост на „Инвестстрой”.

Приложени са скици към предложението и това е видно.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Нашата работа е едно си баба бае, друго си залата гласува. Аз за пореден път вземам отношение за такъв подход. Вие махате точка 4 и поправяте грешката, която се получи при диспансера. Само че основанието остава чл. 137, т. 7: „Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права”. Оттам нататък, казвате не отчуждаваме, макар че ние се базираме на това, но отчуждаването става с продажба, замяна, делба, дарение и вкарване на капитал. Кое от тези три неща стават? Добре, приемам, че това не е така. Г-н Кмете, аз се обръщам към администрацията: вкарайте в ред нещата в някои отдели, защото ако отидем в т.нар. Национален счетоводен стандарт, защото този имот трябва после да се отпише счетоводно? Вижте какво пише: „Отписване на ДМА. ДМА се отписва при продажба, замяна, трансформиране в стока с друга цел последваща продажба, трансформиране в акции или дялове. Кое става сега? Кажете ми? По какъв начин този счетоводител ще го отпише? Ако това нещо е ставало и в миналия мандат, хаосът е пълен и одиторите счетоводители, ако са го забелязали и не са го отметнали, значи не са свършили работата си. Не е законно това, което правим. Не знам, г-н Председателю и г-н Кмете, как да го кажа. Аз ще гласувам „против”. Разбирам, че ако „Инвестстрой” го продаде, вероятно се начислява ДДС, инвеститорът ще се утежни, сигурно трябва така, но намерете законово основание, по което да отпишем този имот!

Предложението по т. 23 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за , Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - въздържал се, Валентин Ламбев – въздържал се, Стоян Витанов - против, Стефан Тодоров Стефанов – въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – въздържал се, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова – въздържал се, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров – въздържал се, Камен Алексиев – въздържал се.

Предложението беше прието с 20 „за”, 1 „против”, 9 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ №52

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т.7 от Търговския закон, чл.18, т.7 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за отписване от активите на „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново на дълготраен материален актив по Скица № 164/14.11.2011г.по плана на с. Вонеща вода одобрена със Заповед РД 22-1558/27.09.2011г., представляващ ЗЕМЯ УПИ І КВ.9 с.Вонеща Вода – 435 кв.м. в група 201, инв. № 201002 с балансова стойност на недвижимия имот към 22.11.2011година в размер на 404.00лв.

ІІ.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.2 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да придобие имота по т.І.  

ІІІ.Великотърновски Общински съвет задължава:

1. Отдел "Общинска собственост" при Община ВеликоТърново да приеме с приемно-предавателен протокол ДМА по т. І. от „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново.

2. Отдел „Бюджет и финанси” при Община ВеликоТърново да отрази счетоводно записванията.  

ІV. Възлага на Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по актуализиране на счетоводния баланс на дружеството.

V. Задължава Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД гр.Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ (отрицателен вот): Гласувах „против”, за да кажа, че ще информирам областния управител за поредното незаконосъобразно взето решение, а ако то не бъде спряно, ще информирам прокуратурата. Ако тя се произнесе, ще изляза пред тази трибуна и ще си посипя главата с пепел и ще млъкна вероятно за една година.

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на общински съветници за състава на Комисията по чл. 14 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Вх. № 163/29.11.2011 г

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: От името на разширения Председателски съвет правя следното предложение за състав на комисията: Тодор Тодоров, Румен Димитров, Мирослав Маринов, Анета Маноилова.

Г-н ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ: От групата общински съветници от ГЕРБ искам да направя едно предложение. Община В. Търново да не открива процедури за разпоредителни действия с общински жилища преди да бъде направен анализ на Наредбата. За анализа на Наредбата предлагам една разширена комисия и тя да е с членове: Росен Иванов, Румен Димитров, Мирослав Маринов, Николай Ашиков, Николай Илчев, Ваня Павлова, Калина Широкова, Милен Михов, Николай Николов. Представители на Общината: Мина Илиева и Олга Петърчева.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Предложението е добро, работещо, но в същото време ние не можем да спрем действащата Наредба, по която хората да имат съответните права. Наистина ние можем да направим анализ, но ние не можем по никакъв начин да лишим хората, които са придобили права. Анализът си е анализ, но до приемането на нова наредба остава действащата.

Г-н ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ: Колега, не само анализ, а и промени по Наредбата, защото е остаряла. Вписваме срок в предложението си до 31 януари да направим актуализация на Наредбата.

Г-жа МИНА ИЛИЕВА: Аз приветствам Вашето предложение, защото администрацията също имаме много предложения, които сме направили до кмета на Общината за промяна на тази Наредба, но не може да се избере комисията по сега действащата Наредба, защото по този начин се блокира работата по картотекирането на гражданите. Те в момента си подават документи по старата Наредба. Нека да изберете членовете на тази комисия по сега действащата Наредба, които са трима и да може комисията да си свърши работата, защото до края на януари трябва да обявим списъците. И това не е само по Наредбата, но и по Закона за общинската собственост и Правилника за прилагането му. Тази Наредба, която сега действа, тя е на базата на основанието на Закона, така че аз ви моля да гласувате тази комисия! Когато промените Наредбата и увеличите броя на общинските съветници в комисията, ще я прегласувате отново. Във връзка и със следващите точки на нас ни предстои раздаване на жилища. Хората чакат.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Община В. Търново да не открива процедури за разпоредителни действия с общински жилища преди да бъде направена актуализация на действието на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища. Актуализация и предложения за допълнителни изменения на Наредбата да бъдат извършени в срок до 30 януари 2012 г. от временна комисия в състав: Росен Иванов, Румен Димитров, Мирослав Маринов, Николай Ашиков, Николай Илчев, Ваня Павлова, Калина Широкова, Милен Михов, Николай Николов. Представители на Общината: Мина Илиева и Олга Петърчева.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Не можем да си позволим това. Хора, които имат право и отговарят на действащата Наредба и си подадат молбата за закупуване на жилища, ние трябва по старата Наредба да ги минем. Не можем да отлагаме действия назад във времето. Да приемем изцяло нова наредба, но тези хора, които си подадат до приемане на новата наредба или актуализиране на старата наредба, те ще минат по стария ред.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Против съм това в последния момент да влизат предложения, когато се разглежда определена точка без законови основания. Тук ни се предлага нещо, за което аз не можах да разбера за какво става дума. Какъв е статутът на тази комисия, какво ще извършва, какви правомощия ще има? За информация ще кажа, че в предишните мандати имаше практика, когато Общината настаняваше правоимащи жители, които след половин или една година подаваха молби и купуваха жилищата. Тогава преценихме, че тази практика е порочна и вдигнахме от една на три години минималния срок. Мисля, че това, което вие предлагате, колеги от ГЕРБ, не е лошо, но не му е сега мястото. Тези хора, които отговарят на условията, включени са, трябва да попълним състава от трима общински съветници, няма никакъв проблем да продължи да работи. Второ, всяка една продажба на общински жилища минава през наше гласуване. Лицето Х заявява, има правомощията, подава молба за закупуване, минава процедура, данъчна оценка, пред нас се прави предложение и ние решаваме дали да разрешим, или не закупуването. В предишния мандат исках от кмета Рашев политика, стратегия по какъв начин Общината ще се разпорежда с общинските жилища, защото бяхме против това монолитни жилища новозакупени от заменки, на 2-3 години и веднага да се разпореждаме. Нашата политика беше, че можем да продаваме панелни жилища в Чолаковци, в Зоната, които са на възраст 20-30 години.

Г-жа МИНА ИЛИЕВА: Искам да кажа, че тази комисия не се разпорежда с общинско имущество. Някой нещо не е разбрал. Това е комисия, която картотекира, предлага на кмета на Общината кой да бъде настанен в жилище. Тя спазва правилата, които вие сте начертали в Наредбата, и когато има заявления за продажба, тя единствено казва дали отговарят на условията. Нищо повече. Моля Ви да разделите двете неща, г-н Председател!

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: За това говорим - тази комисия се създава, за да разгледа нормативната уредба, а не да стопира действието.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Инициатива е добра и аз ще я подкрепя. Не е добре това допълнение да сложим мораториум за разпоредителни сделки. Колегите казаха, че хората имат право по действащите нормативни разпоредби и това на практика ги лишава от права, но не е добре и в един друг аспект. Каквото и да си говорим, трябва да знаем, че в основата стоят пари. Аз не споделям крайното мнение, че не трябва да продаваме за нищо на света. Собствеността трябва да се управлява, да се продава и купува, въпросът е да има най-голяма справедливост и изгода и за гражданите, и за Общината. Не знам какви са финансовите рамки на бюджета, но дочувам, че работите не са добри в страната и не трябва да изпускаме предвид, че продажбата на жилища на добра цена на хора, които са готови да ги купят сега, е една възможност да се реализират приходи. Ако се върнем назад в годините, щевидим, че това не е малък приход. Мисля, че предложението да се сложи мораториум, още повече, че желанието тази комисия бързо да си свърши работата е общо и да даде нов проект, не е добро. Може да се сложи казус както по отношение на хората, които искат да упражнят своите права, така и ако имаме възможност да продадем и да осъществим добри сделки и добри приходи, защо да не продадем?

Затова аз предлагам да отпадне това за мораториума на разпоредителни сделки и да приемем двете комисии, които се предложиха, те не си противоречат. Да движим процедурите, защото има хора, които са подали отдавна документи, така и да видим какво трябва да се промени. Ако вносителите изтеглят този мораториум, да гласуваме и да вървим нататък.

Г-н ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ: Предлагам промяна на моето предложение: да отпадне Общината да не прави процедури, а остава актуализация и анализ на Наредбата в срок, който да може да се гласува от нас и смятам, че това ще удовлетвори всички.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Към тази комисия трябва да се включи и комисията по нормативно-правна уредба, да се включи и г-жа Маринела Джартова от „Общинска собственост” от Общината.

Остава текстът за формиране на комисията в състава, който посочихме: Росен Иванов, Румен Димитров, Мирослав Маринов, Николай Ашиков, Николай Илчев, Ваня Павлова, Калина Широкова, Милен Михов, Николай Николов. Представители на Общината: Мина Илиева, Олга Петърчева и Маринела Джартова, заедно с ПК по НПУОР.

Предложението, представено от г-н Тихомир Георгиев, с направената корекция, беше подложено на гласуване и прието с 32 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 53

 

   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет възлага в срок до 30.01.2012 г. да се извърши актуализация и направят предложения за допълнение и изменение на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища от временна комисия, в състав:

 

Николай Илиев Ашиков- Председател на Великотърновски общински съвет

Росен Върбанов Иванов – общински съветник

Румен Тошев Димитров – общински съветник

Николай Илчев Илиев – общински съветник

Ваня Ангелова Павлова – общински съветник

Калина Михайлова Широкова – общински съветник

Милен Василев Михов – общински съветник

Николай Върбанов Николов – общински съветник

Мина Илиева – Главен секретар на Община Велико Търново

Олга Петърчева – Главен юрисконсулт на Община Велико Търново

Маринела Джартова – Началник отдел „Общинска собственост”

и Постоянната комисия по нормативно правна уредба и обществен ред

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: От името на разширения Председателски съвет предложението на комисията е за четирима, но по Правилник трябва да са трима. Ние предлагаме четирима:Тодор Тодоров, Румен Димитров и Мирослав Маринов и Анета Маноилова, затова ще го подложим на гласуване. Гласуването ще бъде за всеки един член поотделно.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Аз уважавам ръководството, както и всички общински съветници, но понеже вие сте първи сред равни, когато правите предложения от името на Председателството, те не са регламентирани по начина, по който трябва да се определят предложенията от групите,които са сформирани, или от колегите, които не са в политическа група. Нека да има равнопоставеност и аз поддържам нашето предложение за Анета Маноилова от името на БСП.

Г-н ИВАН АЛЕКСАНДРОВ: Имаше още едно предложение за Калина Широкова.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: По време на провеждането на разширения Председателски съвет „Новото време” се отказа в полза на БСП и тогава беше издигната г-жа Маноилова от БСП.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението за включване на г-жа Маноилова в комисията. Поради неточности в преброяването беше направено прегласуване. След прегласуването резултатите бяха: 17 „за”, „против” няма, 16 „въздържали се”.

 

Г-н СТЕФАН СТЕФАНОВ: Има си политически принципи. Когато се гласува персонален вот за човек, не е коректно да се подлага на гласуване „против” и „въздържали се”. Гласува се само „за” и сравняваме гласовете „за”. Ако аз не съм „за” един човек, това не означава, че аз съм против него или че оспорвам неговите професионални качества.

Председателят на ОбС направи поименна проверка на присъстващите общински съветници. В залата присъстваха 33 съветници.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Имаме четири номинации. Предлагам всеки един от нас да може да гласува до трима включително, защото ако гласуват всички за четиримата, няма да стане нищо. Нека да утвърдим тази процедура!

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Аз си правя отвод, гласувайте за останалите кандидати!

Г-н Ашиков подложи на гласуване състава на комисията: Румен Димитров, Мирослав Маринов, Анета Маноилова.

Предложението за състава беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 54

 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.14 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища Великотърновски общински съвет определя за членове на комисията общинските съветници:

 

Румен Тошев Димитров

Мирослав Трифонов Маринов

Анета Кирилова Маноилова

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне състав на Комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове при Община Велико Търново, Вх. № 164/29.11.2011 г.

 

От името на разширения Председателски съвет г-н Ашиков прочете предложение за състав на Комисията по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове при община В. Търново: Красимир Калчев, Николай Илчев, Иван Александров и Мариян Кенаров.

Предложението за състава беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 55

     На основание чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, чл.16 от Правилника за прилагането му и чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет определя Местната комисия да бъде 9- членна в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мина Илиева Илиева – Гл.секретар на Община Велико Търново.

ЧЛЕНОВЕ:

Снежана Атанасова Данева - Иванова – директор на дирекция “ Бюджет, икономика и инвестиции ”

Олга Петрова Петърчева – началник на отдел “ Правно – нормативно обслужване “ ;

Бонка Илиева Лефтерова – гл. експерт “Общинска собственост”

Пенка Йосифова Стойнова - представител на гражданите.

Красимир Димов Калчев – общински съветник

Николай Илчев Илиев – общински съветник

Иван Александров Ангелов – общински съветник

Мариян Веселинов Кенаров – общински съветник

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане график на заседанията на Великотърновски общински съвет за I-во полугодие на 2012 година, Вх. № 207/12.12.2011 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: В краткия, но много динамичен живот на настоящия ОбС с много колеги общински съветници коментирахме, че свикването на извънредни заседания на ОбС не става в удобно за колегите време. В комисиите, в които работим, колегите от различни политически партии коментирахме, че е редно да регламентираме при приемането на графика един удобен за всички час, в който можем да работим спокойно на тези заседания. Да не се случва така, че да се свикват заседания от днес за утре в ранен час. Нека това да бъде регламентирано в графика, който ще утвърдим днес. Макар че формално предложението е подписано от мен като общински съветник от БСП, то е единодушно прието от ПК по гражданско общество и аз внасям предложението за допълване на проекта за решение по т. 26 със следния текст: При провеждане на извънредни заседания на ОбС същите да се провеждат от 17.00 часа.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Ако няма никой „против”, предлагам да гласуваме предложението на г-н Илчев заедно с основното предложение по точка 26.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на г-н Илчев заедно с основното предложение по точка 26. Предложението беше прието с 29 „за”, 2 „против”, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 56

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ВТОбС, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация , Великотърновски Общински съвет приема

 

График на заседанията през І-вото полугодие на 2012 г.:

 

Заседание 26.01.2012 г. Основни точки от дневния ред.

1.Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Кмета на Община Велико Търново /съгласно чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА/;

2. Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и неговите комисии за II –ро полугодие на 2011 г. – съгласно чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА;

3. Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за II –ро полугодие на 2011 г. и всички неснети от отчет решения;

 

Заседание 23.02.2012 г. Основни точки от дневния ред.

1. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост;

2.Приемане на Бюджета на Община Велико Търново и Инвестиционната програма за 2012 г.;

3. Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация за 2011 г.;

4. Приемане на годишен план за приватизация за 2012 г.;

 

Заседание 22.03.2012 г. Тържествено заседание.

1. Удостояване със звание „Почетен гражданин на Велико Търново”;

2. Удостояване с ежегодна награда „Велико Търново”;

 

 

Заседание 29.03.2012 г. Основни точки от дневния ред.

1. Отчет на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

2. Приемане на информация за работата на РПУ – Велико Търново през 2011 г. и оценка за състоянието на обществения ред и спазване на Наредба № 1;

 

 

Заседание 19.04.2012 г. Основни точки от дневния ред.

1. Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за 2011 г.;

2. Информация за дейността на смесените / с участието на Община Велико Търново/ търговски дружества за 2011 г.;

 

 

Заседание 17.05.2012 г. Основни точки от дневния ред.

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново за I –во тримесечие на 2012 г.;

2. Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за I –во тримесечие на 2012 г.;

 

Заседание 21.06.2012 г. Основни точки от дневния ред.

1. Информация за дейността на РСО „Янтра” и за участието на Община Велико Търново в него;

2. Приемане на график за II – ро полугодие на 2012 г.

 

При провеждане на извънредни заседания на Великотърновски общински съвет, същите да се провеждат от 17.00 часа.

 

Г-н МИЛЕН МИХОВ (отрицателен вот): Против съм това предложение, но не исках да ви убеждавам да гласуваме против него, защото то ще важи за шест месеца през следващата година ще се убедим, че то няма да работи добре. На извънредни сесии напоследък разглеждаме рутинни въпроси, притиснати от срок, но аз се надявам, че ще влезем в кондиция - и ОбА, и ОбС и ще сиспазваме графика и материалите ще вървят регулярно, но на извънредни сесии може да се разглеждат важни въпроси, които да изискват време и ако го направим от 17 часа, няма да ни стигне времето. Да го експериментираме сега и по-нататък да намалим тези извънредни сесии до степен на изключителност и тогава това решение ще отпадне.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ (отрицателен вот): Представител съм на политическа сила, в която свободата на словото и мисълта са най-важни. Сложихме едно ограничение с предложението на г-н Илчев, но така си ограничаваме възможността. Възможността да се свика извънредна сесия е предоставена на председателя заедно с Председателския съвет. Ако утре се наложи нещо спешно, какво да правим? Сложихме едно ограничение, което утре можем да заобиколим.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Понеже изтича времето на сесията, предлагам да гласуваме удължаване на заседанието до изчерпване на дневния ред.

Предложението на г-н Ашиков за удължаване времето на заседанието беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Назначаване на кметски наместници по реда на § 3 от ЗР на Закона за изменение на Закона за административно - териториално устройство на Република България, Вх. № 229/16.12.2011 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предложение с вх. № 229 от 16.12.2011 г. за назначаване на кметски наместници. ПК по нормативно-правна уредба подкрепя проекта за решение и предлага да отпадне на точка ІІ. 3. От проекта за решение.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване основното предложение по точка 27 заедно с предложението на ПК по НПУОР:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ №57

 

І. На основание чл. 45, ал. 9, предложение първо от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Великотърновски Общински съвет:

 

1.Отменя Решение № 27 от 06.12.2011 г. на Великотърновски Общински съвет.

 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с § 3 от ЗР на Закона за изменение на Закона за административно - териториално устройство на Република България, Великотърновски Общински съвет:

1.Дава съгласие да се назначат кметски наместници в следните кметства:

- Кметство село Арбанаси;

- Кметство село Вонеща вода;

- Кметство село Дичин;

- Кметство село Къпиново;

- Кметство село Малки чифлик;

- Кметство село Миндя;

- Кметство село Никюп;

- Кметство село Плаково;

- Кметство село Русаля;

- Кметство село Хотница;

- Кметство село Шереметя,

като указва на Кмета на Община Велико Търново, че лицата, които ще бъдат назначени на длъжността “Кметски наместник”, трябва да отговарят на изискванията на чл. 46а, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 4 ал. 5 от Изборния кодекс.

2.Трудовите правоотношения на служителите в кметствата, назначавани и освобождавани от съответния досегашен кмет на кметство, да се уредят в съответствие с чл. 123, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда.

 

ПО ДВЕДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на основно месечно възнаграждение на кметовете в Община Велико Търново, Вх. № 225/15.12.2011 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предложение № 225 от 13.12.2011 г. за определяне на основно месечно възнаграждение на кметовете. ПК по НПУОР подкрепя предложението.

Предложението беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 58

 

       На основание чл.21, ал.1, т.5 и чл.26, ал.1 и ал.2, ал.3, т.1 и т.2 на ЗМСМА и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011г., Приложение № 5 към чл.2, т.4 от ПМС 67/14.04.2010г., Великотърновски общински съвет:

I. Определя основните заплати на кметовете от 07.11.2011 година, както следва:

 

КМЕТСТВО гр. ДЕБЕЛЕЦ

800

лв.

КМЕТСТВО гр. КИЛИФАРЕВО

790

лв.

КМЕТСТВО с. РЕСЕН

790

лв.

КМЕТСТВО с. САМОВОДЕНЕ

700

лв.

КМЕТСТВО БАЛВАН

680

лв.

КМЕТСТВО БЕЛЯКОВЕЦ

680

лв.

КМЕТСТВО ВОДОЛЕЙ

680

лв.

КМЕТСТВО ЛЕДЕНИК

680

лв.

КМЕТСТВО ПРИСОВО

680

лв.

КМЕТСТВО ПЧЕЛИЩЕ

680

лв.

КМЕТСТВО ШЕМШЕВО

680

лв.

КМЕТСТВО ЦЕРОВА КОРИЯ

665

лв.

КМЕТСТВО НОВО СЕЛО

665

лв.

 

II. Определя основна месечна работна заплата на Кмета на Община Велико Търново от 07.11.2011 година в размер на 1500 лв.

III. На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 2 на ЗМСМА определя основна      месечна работна заплата на Председателя на Великотърновски общински съвет от 07.11.2011 г. в размер на 90 % от основната заплата на Кмета на Общината. Ползва правата по чл. 26 ал. 3, т. 1 и т. 2 на ЗМСМА.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Избор на представител в „Сдружение за чисти селища", Вх. № 226/16.12.2011 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предложение № 226 от 16.12.2011 г. за избор на представител в сдружението „За чисти селища”. ПК по НПУОР подкрепя предложението с една редакционна поправка: „Общински съвет Велико Търново” да стане „Великотърновски общински съвет”.

Предложението по точка 29 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 59

 

     На основание па чл.21,ал.1 т.15 от ЗМСМА . Великотърновски общински съвет определя за представител на Община Велико Търново в Регионално сдружение „За чисти селища" Даниел Димитров Панов Кмет на Община Велико Търново. Като втори представител се определя Зорница Станчева Кънчева - Миладинова - Началник отдел "Опазване на околната среда" в Община Велико Търново.

 

ПО ТРЕДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение на & 3 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр. Велико Търнов, Вх. № 234 /20.12.2011 г

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предложение № 234 от 20.12.2011 г. за отлагане Наредбата за спиране, престой и паркиране на превозните средства. ПК по НПУОР подкрепя предложението.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 30 беше подложено на гласуване и прието с 28 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 60

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8 от Закона за нормативните актове, Великотърновски общински съвет

Изменя & 3 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр. Велико Търново със следния текст:

 

Наредбата влиза в сила от 01.03.2012 г.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Сключване на споразумение към договор, Вх. № 230/19.12.2011 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предложение № 230 от 11.12.2011 г. за сключване на допълнително споразумение ПК по ОС и ПК по БФ подкрепят предложението.

Изказвания не бяха направени. Предложението по точка 31 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 29 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 61

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА Великотърновски общински съвет отменя точка 2 от свое Решение №824 по протокол №61 от 18.02.2010 г. В останалата си част решението остава непроменено.

 

2. На основание чл. 21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА Великотърновски общински съвет изменя свое Решение №1127 по протокол №78 от 18.11.2010 г., както следва:

Било: „т.3. Община Велико Търново и Консорциум с наименование „Строител 2006” да определят доплащанията по сделката преди сключване на окончателния договор и след начисляване на ДДС чрез съставяне и подписване на изискуемата счетоводна документация. Дължимите данъци, такси и други разноски по реализиране на сделката и сключване на окончателния договор, са за сметка на Консорциум с наименование „Строител 2006”.;

Става: „т.3. Община Велико Търново и Консорциум с наименование „Строител 2006” да определят доплащанията по сделката преди сключване на окончателния договор и след начисляване на ДДС чрез съставяне и подписване на изискуемата счетоводна документация.”

В останалата си част решението остава непроменено.

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с раздел V.11 от Договор за учредяване право на строеж върху общинска земя, извършване на строителство и замяна на недвижими имоти от 31.01.2007 г., Великотърновски общински съвет дава съгласие дължимите разноски по сключване на окончателен договор за замяна на недвижими имоти, както следва:

- Местен данък – 2,5% върху по-голямата стойност – 79 795,35 лева;

- Режийни разноски – 2% върху по-голямата стойност – 63 836,31 лева;

- Такса вписване – 0,1% върху по-голямата стойност – 3 191,82 лева,

 

да бъдат заплатени по равно от двете страни по договора: от една страна Община Велико Търново и от друга страна „Европа МХ” ЕООД с управител Хилендар Стоянов Тодоров и „Исмар 05” ЕООД с управител Исмаил Ружди Хаджимустафа, в съответствие с раздел V.11 от Договор за учредяване право на строеж върху общинска земя, извършване на строителство и замяна на недвижими имоти от 31.01.2007 г.

 

4. Одобрява и възлага на Кмета на Община Велико Търново да подпише приложеното Споразумение към Договор за учредяване право на строеж върху общинска земя, извършване на строителство и замяна на недвижими имоти от 31.01.2007 г.

 

5. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по сключване на окончателен договор за замяна на недвижими имоти, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на делегат на Общината в Общото събрание на НСОРБ, Вх. № 16/11.11.2011 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предложение № 16 за определяне делегат в Националното сдружение на общините на Република България:

Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България Николай Ашиков – председател на Великотърновския общински съвет, а при невъзможност за участие той да бъде заместван от Тодор Ангелов Тодоров – заместник-председател.

Предложението по точка 32 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 62

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ, Великотърновски общински съвет

1.Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България

Николай Илиев Ашиков – Председател на Великотърновски общински съвет

2.При невъзможност за участие на определения по т. 1 делегат в заседание на Общото събрание, той да бъде заместван от Тодор Ангелов Тодоров – Заместник председател.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на представителите на Община Велико Търново в Общото събрание на Регионално сдружение на общини „Янтра”, Вх. № 193/09.12.2011 г.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предложение № 193 за определяне делегат в Регионалното сдружение на общините „Янтра”.

Предложението по точка 33 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за , Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 63

 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и във връзка с чл. 17, ал. 1 от Устава на РСО „Янтра”, Великотърновски общински съвет

1.Определя за делегат в Общото събрание на Регионално сдружение на общини „Янтра” инж. Даниел Димитров Панов – Кмет на Община Велико Търново.

2.Определя за заместник делегат в Общото събрание на Регионално сдружение на общини „Янтра” инж. Николай Илиев Ашиков.

Заседанието беше закрито в 13.20 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                      

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ …………………………..

                                  /НИКОЛАЙ АШИКОВ/

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:………………………

                                                         /ТОДОР ТОДОРОВ/

                                            

                                                         ………………………..                                          

                                                       /РУМЕН ДИМИТРОВ/

                                                       ………………………..

                                                       /МИРОСЛАВ МАРИНОВ/

                                                      ………………………..

                                                       /СТЕФАН СТЕФАНОВ/

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:……………………….

                                     /ДИЛЯНА МИЛЕВА/