Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 9 от 28.12.2011 г. Решение № 69

Решение № 69

Препис-извлечение от Протокол № 9

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.12.2011 година

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилник за дейността на Общинска агенция за приватизация.

 

РЕШЕНИЕ № 69

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК и §3, ал.1 от Правилника за дейността на ОбАП, Великотърновски общински съвет

1.Изменя и допълва Правилника за дейността на Общинска агенция за приватизация, както следва:

-  Чл. 11, ал. 3

Било: (3) При прекратяване на трудовото правоотношение с Изпълнителния директор на ОбАП, до избора на нов, функциите му се поемат от лицето, заемащо длъжността Директор на дирекция „Бюджет, икономика и инвестиции” при Община Велико Търново.

Става: (3) При прекратяване на трудовото правоотношение с Изпълнителния директор на ОбАП, до избора на нов, функциите му се поемат от лицето, заемащо длъжността Заместник-кмет „Евроинтеграция”.

 

-  § 4 от Преходните и заключителни разпоредби

Било: § 4. Този Правилник, заедно с направените изменения и допълнения, влиза в сила след приемането му с решения № 755/16.05.2002 г., № 19/18.12.2003 г., №27/20.12.2007 г., №515/19.03.2009 г. и № 843/18.03.2010 г. на Великотърновски общински съвет.

Става: § 4 .Този Правилник, заедно с направените изменения и допълнения, влиза в сила след приемането му с решения 755/16.05.2002 г., № 19/18.12.2003 г., №27/20.12.2007 г., №515/19.03.2009 г., № 843/18.03.2010 и № 69/28.12.2011 г. на Великотърновски общински съвет.

 

ВЯРНО:

       /Диляна Милева /                          

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

              /НИКОЛАЙ АШИКОВ/