Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 11-то заседание - 26.01.2012 г. (проект)

Дневен ред на 11-то заседание - 26.01.2012 г. (проект)

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на единадесето заседание, което да се проведе на 26.01.2012 г. /четвъртък/, от 09.00 часа в залата на Община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Наредба за реда и условията свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Велико Търново, Вх. № 288/13.01.2012 г.

2. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г., Вх. № 303/13.01.2012 г.

3. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Велико Търново през 2012 година, Вх. № 324/16.01.2012 г.

4. Отчет за изпълнение на решенията и отчет на всички неснети от отчет решения на Великотърновски общински съвет за II-то полугодие на 2011 г., Вх. № 298/13.01.2011 г.

5. Подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в Община Велико Търново”, Вх. № 260/29.12.2011 г.

6. План – сметка на приходите и извършените разходи през 2011 г. и актуализиран план за разходите за 2012 г. за дейности по управление на отпадъците., Вх. № 316/13.01.2012 г.

7. Определяне на РИМ Велико Търново за второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, Вх. № 236/20.12.1011 г.

8. Приемане на Решение за 20% общински принос от разходите по извършване на Строително ремонтни работи на Дом за стари хора „Венета Ботева” гр. Велико Търново по проект „Красива България” – 2012 г., Вх. № 329/16.01.2012 г.

9. Намаляване на капацитета на Дом за деца лешени от родителска грижа „Христо Смирненски” с. Балван, Вх. № 321/16.01.2012 г.

10. Приемане на Решение за предоставяне на имот, общинска собственост за нуждите на социалната услуга „Център за обществена подкрепа”, Вх. № 299/13.01.2012 г.

11. Питане от г-н Стоян Витанов, Вх. № 283/11.01.2012 г.

12. Питане от г-н Драгош Методиев, г-н Петко Тюфекчиев и г-н Стоян Витанов, Вх. № 284/11.01.2012 г.

13. Питане от г-н Петко Тюфекчиев и г-н Стоян Витанов, Вх. № 285/11.01.2012 г.

14. Питане от г-н Петко Тюфекчиев, Вх. № 286/11.01.2012 г.

15. Приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост в Община В. Търново за 2012 г., Вх. № 340/18.01.2012 г.

16. Отчет за работата на Общинска агенция за приватизация за 2011 г., Вх. № 339/18.01.2012 г.

17. Удължаване срока на ликвидация на „ПИЕНО” ЕООД гр. Велико Търново, Вх. № 296/13.01.2012 г.

18. Предаване за временна експлоатация на обект „Водоснабдяване на кв. Градците”, с. Вонеща вода, Вх. № 287/13.01.2012 г.

19. Изменение на Решение № 163/2008 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 312/13.01.2012 г.

20. Прекратяване на собственост чрез продажба, Вх. № 310/13.01.2012 г.

21. Предварително съгласие па реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Леденик Вх. № 307/13.01.2012 г.

22. Предварително съгласие па реда на чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ, гр. Килифарево, Вх. № 308/13.01.2012 г.

23. Предварително съгласие па реда на чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ, с. Леденик, Вх. № 306/13.01.2012 г.

24. Предварително съгласие па реда на чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ, гр. Килифарево, Вх. № 304/13.01.2012 г.

25. Сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 309/13.01.2012 г.

26. Сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 311/13.01.2012 г.

27. Учредяване безмъзмездно право на ползване върху недвижим имот, Вх. № 319/13.01.2011 г.

28. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 314/13.01.2012 г.

29. Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот публична общинска собственост, Вх. № 313/13.01.2012 г.

30. Одобряване на подробен устройствен план, местност „До село”, с. Велчево, Вх. № 305/13.01.2012 г.

31.Одобряване на проект за ПУП, местност В. Търново, землище на гр. В. Търново, Вх. № 290/13.01.2012 г.

32. Реализиране на015 броя поименни компенсаторни бонове, с. Церова кория ОУ „П. Р. Славейков”, Вх. № 272/10.01.2012 г.

33. Определяне на представители в комисията по определяне на носителя на Академична награда „3-ти март” на Община Велико Търново за 2012 година, Вх. № 273/10.01.2012 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

               /НИКОЛАЙ АШИКОВ/