Начало Заседания Протоколи Протокол № 9 от 28.12.2011 г.

ПРОТОКОЛ № 9

 

от деветото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 28.12.2011 г. от 09.15 часа в залата на община Велико Търново. Присъстват 35 общински съветника.
Отсъстват г-н Михаил Харалампиев и г-жа Юлияна Дончева.

 

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Николай Ашиков, който обяви проекта за дневен ред.

 

1. Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново, Вх. № 245/27.12.2011 г.

2. Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 246/27.12.2011 г.

3. Изменение и допълнение на Правилника за дейността на общинска агенция за приватизация.

        a.Възлагане обществени превози на пътници по утвърдени линии и разписания от квотата на Община В. Търново от републиканска транспортна схема, Вх. № 196/09.12.2011 г.

Председателят на Общинския съвет даде думата на общинските съветници за предложения по проекта за дневен ред.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Правя предложение към проекта за дневен ред: като точка 1 от днешното заседание да включим предложение относно „Изменение на Решение № 61 от 22.12.2011 г. във връзка със сключването на Споразумение към Договор за учредяване на право на строеж върху общинска земя, извършване на строителство и замяна на недвижими имоти от 31.01.2007 г.

Категорично заявявам, че там има няколко момента, които са незаконосъобразни и ако ние в момента не вземем решение, с което да поправим нашата грешка, създаваме опция Областният управител да ни го върне. Един от акцентите, за които аз говоря, е неспазването на преклузивните срокове. Има няколко момента, в които всяко едно наше решение подлежи на обжалване – от Кмета, от Областния управител и от гражданите на В. Търново. От Областния управител е 7-дневният срок, от гражданите – е 14-дневен срок. Споразумението, което бе гласувано на миналото заседание, беше формулирано, че влиза в 7-дневен срок от вземането на решението. Затова ви моля за разбиране и да подкрепите предложението ми, за да си поправим грешката тук, сега, а не да търпим срама за един месец да ни бъде върнато второ решение на ОбС.

    Предложението на г-н Димитров за включване на нова точка под № 1 в проекта за дневен ред за изменение на Решение № 61 от 22.12.2011 г. беше подложено на гласуване и прието с 27 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

    Целият дневен ред, заедно с приетата промяна за включване на нова точка, № 1, беше приет с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изменение на Решение № 61 от 22.12.2011 г. на Великотърновски общински съвет.

2. Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново, Вх. № 245/27.12.2011 г.

3. Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 246/27.12.2011 г.

4. Изменение и допълнение на Правилника за дейността на общинска агенция за приватизация.

5. Възлагане обществени превози на пътници по утвърдени линии и разписания от квотата на Община В. Търново от републиканска транспортна схема, Вх. № 196/09.12.2011 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение на Решение № 61 от 22.12.2011 г. на Великотърновски общински съвет.

 

 

    Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Благодаря ви за разбирането! Предполагам, че след като чуете за какво става дума, ще се уверите, че наистина искам да съхраня авторитета на ОбС.

Предложение относно „Изменение на Решение № 61 от 22.12.2011 г. на Великотърновския общински съвет, във връзка със сключване на Споразумение към Договор за учредяване на право на строеж върху общинска земя, извършване на строителство и замяна на недвижими имоти от 31.01.2007 г.

Към настоящия момент са висящи две съдебни производства, като по Гражданско дело № 926 от 2011 г. по описа на Великотърновския окръжен съд е претендирана сума от 6000 лв. разноски по делото, а по Гражданско дело № 5046 от 2011 г. по описа на Великотърновски районен съд – искова претенция за неустойка в размер на 7500 лв. за периода 6.08.2011 г. до 20.10.2011 г. На 22.12.2011 г. е получено определение в т.ч. Гражданско дело № 515 от 2011 г., с което Апелативен съд В. Търново оставя в сила определението на първоинстанционния съд. В този смисъл, налице е произнасяне в полза на община В. Търново относно отхвърляне претенциите на „Европа МХ” ООД и „ИСМАР-05” ЕООД. Посоченото определение подлежи на обжалване пред ВКС. Освен това по гражданско дело № 5046 от 2011 г. по описа на Великотърновски окръжен съд все още не е налице произнасяне на съдебния състав. Следователно, твърдените суми и по двете дела не са безспорно дължими от община В. Търново.

На следващо място: в Раздел 3 от споразумението е предвидено, че заплащането на сумата от 15 000 лв. трябва да се извърши в 7-дневен срок от вземането на решение на Великотърновския общински съвет. Необходимо е, обаче, да бъде съобразено, че спрямо решението се извършва контрол по законосъобразност от областния управител на област В. Търново, както и че съществува възможност да бъде оспорено от предвидените в Закона начини. Това обосновава необходимостта началният момент, от който 7-дневният срок започва да тече, да бъде влизане в сила на решението, не датата на вземането му.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Ви предлагам Великотърновският общински съвет да вземе следното Решение:

1. Дава съгласие да бъде допълнено Решение № 61 от 22.12.2011 г. на Великотърновския общински съвет, като в т. 4 се добавят думите „след влизане в сила на настоящото решение”.

2. Възлага на Кмета на община В. Търново да измени Споразумение към договор за учредяване на право на строеж, върху общинска земя, извършване на строителство и замяна на недвижими имоти от 31.01.2007 г. , чрез конкретизиране на сумата от 15 000 лв. е подробно посочване на периоди на дължимите неустойка и разноски.

Какво значи това? Беше гласувана сума от 15 000 лв., без да знаем кое за какво се отнася, колко от тази сума е за просрочията, колко от тази сума отива за задължения. Това по никакъв начин не гарантира, че утре съответните ищци могат да дойдат и отново да предявят претенция вече с конкретни срокове. Затова ви предлагам да подкрепите решението.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Има ли становище на ОбА?

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Уважаеми колега, именно Вие сте юрист, член на една сериозна група, която е в ОбС, и когато четете Правилника, не бива да не го тълкувате както дявола евангелието. За всяко предложение, което е внесено извън ОбА, може да се поиска становище от ОбА и от председателя на ПК. Това, че вие на миналото заседание с вашата пасивност подкрепихте едно незаконосъобразно решение, не значи, че в момента може по някакъв начин да ви измие очите.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Малко ми е неудобно да правя забележка на Председателския съвет по Правилника, но това наистина са правила по работата на ОбС. Нека да го изчетат точно и ясно, за да знаем за какво става въпрос, защото това предложение е направено от ОбА, гласувано е от ОбС, отново се връща в ОбА и в крайна сметка тя трябва да вземе становище за какво точно става въпрос, защото, да ви кажа честно, в момента, като бързаме, аз не мога да разбера точно какво трябва да прегласуваме. Може колегата наистина да е прав, но не можем ей така да изменяме решения на ОбС, даже да не чуем становището на ОбА.

Но за да не бъда голословен само ще ви прочета изречение от чл. 74: „По проекти, които не са внесени от ОбА, председателят на ОбС или председателят на водещата ПК могат да изискат становище от кмета на Общината или кметството. Това е първата хипотеза. Втората хипотеза: „Когато предложението касае компетентността на ОбА, кметът задължително дава становище в срок от две седмици. Това изцяло касае ОбА. Така че ние наистина трябва да имаме становище от ОбА: редно ли е това да се прегласува, какви ще бъдат последиците и всичко останало. По процедура, не по същество. Не казвам, че не сте прав, г-н Димитров, но ние сме си приели правила, работим по тях и по този начин трябва да продължим.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Ако това не се приеме, Областният управител ще го върне и срамът ще бъде много по-голям, отколкото Вашите две хипотези.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Това няма да е за първи път, но ако сме направили грешка, не бива да правим втора грешка.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Наистина казусът се точи много години и това, което прочете колегата Димитров, на мен не ми стана ясно. Преди седмица гласувахме нещо – явно има нещо объркано, нещо, което не стана ясно какво сме гласували и в момента какво ще гласуваме. Затова процедурно предлагам: да отложим точката, тя да стане точка последна от настоящия дневен ред. Междувременно, докато вървят дебатите по Наредбата за местните данъци и такси, да видим какво сме гласували преди седмица, на 22 декември; да се размножи за всеки един общински съветник това, което ни се предлага, с мотивите от ОбА. Каквото и да гласуваме, ще гласуваме на тъмно, без достатъчно информация. Мисля, че в рамките на 2-3 часа ОбА ще има възможност да разпечата нашето решение № 61 от 22 декември и ако има възможност да се подпише юристът, за да се знае, че този дългогодишен казус с тези жилища, с терените ще бъде решен днес. Разбирам, че съдът се е произнесъл, но в крайна сметка искам и допълнителна информация. Процедурно предлагам тази точка да остане последна в дневния ред и да вървим по първоначално предложения дневен ред.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на г-н Алексиев. Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

    ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново, Вх. № 245/27.12.2011 г.

 

    Г-н Ашиков прочете становища на ПК и предложението на ПК по НПУОР за промени в Приложение 8.

    Г-н МИЛЕН МИХОВ: Като председател на ПК по НПУОР съм длъжен по процедура да направя доклад за процедурата по приемането на тази Наредба.

Вчера на едно разширено заседание на ПК по НПУОР съвместно с още три комисии бяха разгледани Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община В. Търново. Заседанието протече при изключителен интерес от страна на граждани и медии, в един много конструктивен дух на обсъждане. От страна на ОбА присъстваха г-жа Снежана Данева и други представители на ОбА. Бяха зададени много въпроси, имаше много обсъждания. Предложението за допълнение, което е направено, беше внесено от г-н Стоян Витанов и то предвижда в своята същност облекчаване на туристическите обекти от категория „една звезда” и „две звезди”. Предложението на ОбА беше: размерът на дължимия данък по чл. 56 за тези категории да бъда съответно: за една звезда – 0.60 лв., за две звезди – 0.70 лв.

Г-н Витанов и комисиите потвърдиха една редукция надолу, както председателят прочете – съответно на 0.50 лв. и 0.60 лв. Аргументите за това предложение са, че по този начин ще подпомогнем дейността на туристически обекти, които са преди всичко за масовия турист, за една определена група туристи, които заемат голям сегмент от туристическия пакет на хотелиерските услуги. Мисля, че тези аргументи бяха приети от всички и изразявам и собственото си мнение да подкрепим тези предложения.

    Това е, което мога да кажа като доклад на ПК по НПУОР. Благодаря на медиите, на гражданите и на всички участници в работата на комисиите!

    Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Съгласно чл. 75 от Правилника проектите за наредбите се приемат на две гласувания, които се правят на две заседания. ОбС може да реши по изключение двете гласувания да се проведат в едно заседание. Това изключение се прилага само, ако по време на обсъждането не са направени съществени предложения за изменение и допълнение на проекта. Съгласно Правилника на първо гласуване проектът се обсъжда в цялост, общинските съветници се произнасят по основните предложения на проекта.

    Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Искам да уточня, че туристическият данък, който е въведен от тази година с допълненията на Закона по туризма, не е цената на хотелската стая, той се начислява допълнително. Преди седмица имах среща с хотелиерския бранш и това беше разяснено на всички тях. Данъкът, който се събира от хотелиерите и се начислява към Общината, се използва само за туризъм, за туристическа инфраструктура, фестивални прояви, табели - всичко, свързано с туризма. Според Закона за туризма трябва да има Консултативен съвет, в който присъстват 50 % от ОбА и 50 % от браншовиците.

Общото мнение беше този данък да се запази така през тази година, тъй като те разбраха, че приходите от данъка ще бъдат разпределени за туристическа дейност. Имаше предложение данъкът да се вдигне още, тъй като той не излиза от тяхната печалба или от себестойността на продукта, който те предлагат, те го начисляват допълнително и той се изписва на отделен ред. Той не се облага и с ДДС, така че това предложение, което сме направили, е съвсем резонно, запознали сме бранша и те са съгласни с него. Аз също редуцирах, както видяхте: намалени са цените от миналата година, с изключение на „четиризвездните” и „петзвездните” - едната се запазва, другата се увеличава, но в крайна сметка, обектите с „една звезда” и с „две звезди” са най-посещавани. Това се взема от туриста и се връща в Общината като отделен данък и се използва само за туризъм. Приходите за следващата година са близо 315 000 лв., ако приемем този данък на основата на легловата база, която имаме в момента.

    Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз уважавам подхода, който Кметът е възприел при определяне на този данък, а и не само на това. Говорим за обсъждането на местните данъци и такси, но аз бих го поправил и оттам ще почна. Той каза, че са заложени 314 000 лв. приходи, само че ние никога не сме правили толкова. Няма да го направим и през тази година. Ето изчисления, които са много точни - към тримесечието сме събрали 105 000 лв. На година данъците ще стигнат около 140 000 – 150 000 лв. Тази година сме заложили

340 000 лв. От 2009 г. насам събираме някъде между 100 000 – 120 000 лв. Т.е. ние залагаме едни кухи цифри, които не се изпълват със съдържание в следващите дни. Важното е, че съветниците се обединяват около тези две цифри, Ако ние възприемем предложените от комисията такси, фиктивната загуба ще бъде около 32 000 лв.; вместо 314 889 лв. ще заложим 283 000 лв. и ще съберем около 150 000 лв. Това намаляване няма да даде реално отражение върху реалните постъпленията в Общината и по-нататък ще бъдат използвани съобразно законовия ред и съобразно това, което г-н Панов ни информира. По този начин ние наистина ще покажем отношение, защото говорим за приоритети. Какъв е нашият приоритет? Наистина е туризмът. Показвайки такова отношение, ние да погледнем „с едното око” този бизнес и този бизнес да погледне Общината „с две очи”. На база на това, което споделих, аз мисля, че има логика да се подкрепят тези цифри, предложени от Комисията.

    Искам да помоля за две уточнения: на стр. 10 е написано: „ за леки автомобили до 37 киловата включително - 0,68 лв. на киловат. Следващата категория – от 37 до 55 – 0,60 лв. Защо е по-малко? По-следващите са 0,81 лв., 1,761 лв., 2, 86 лв. Това техническа грешка ли е или има някаква умисъл? Логично е да върви последователно. Моля за становище на ОбА и евентуално за корекция!

Второ, взел съм произволен текст: 13. „Маникюр, педикюр”. Данъкът се определя на работно място според местонахождението на обекта. За първа зона е 338 лв., което прави по 28,16 лв. По какъв начин е определен този патентен данък и какви са механизмът и логиката на определянето на патентния данък?

Между другото, ние не изпълняваме и няма да изпълним приходите и от патентния данък. И когато говорим за таксите, аз ще говоря по-глобално, за да се постараем да видим за какво става дума.

Г-н ЦВЕТОМИР ЕНЕВ: Неизпълнението на туристическия данък така, както е записан в плана за тази година, се дължи единствено на промяната на механизма на събирането му по закон. Във всички предходни години тази такса се събираше на базата на регистриран брой нощувки и тя се внасяше ежемесечно от хотелиерите. Това формираше един размер на събраната такса. Тази година промяната е, че таксата вече е трансформирана в данък, като съгласно Закона през месец януари следващата година ние ще трябва да обложим всички тези хотели, които са декларирали нощувки под 30 % на годишна база. Разликата до 30 % ние ще трябва да начислим като еднократен данък през месец януари следващата година. Оттам се дължи тази разлика между 100 000 лв., които са постъпили към настоящия момент, и които най-вероятно са съизмерими с постъпвалите такси през предходните години, и това, което трябва да се начисли до 30-процентната база в месец януари следващата година, т.е. тази разлика ние ще я начислим, надявам се и да я съберем, в първите месеци на следващата година.

По отношение на патентния данък - той беше прехвърлен към местните администрации преди пет години. Преди пет години, когато се прехвърли тази дейност към нас за администриране, ОбС взе решение да не прави изменение в размерите на патентния данък. Този принцип е заляган винаги през годините и никога не е имало желание нито за увеличаване, нито за намаляване на този данък. Досега всяка година сме го залагали в тези размери. Това е причината вие да виждате точно тези цифри, заложени като размер на данъка.

По отношение на МПС. Когато се извършиха последни промени в рамките на облагането им, се разглежда всяка една група МПС поотделно и се преценяваха размерите за съответните МПС. В община В. Търново от петте групи, от близо 30 000 регистрирани МПС, 20 000 са във втора и в трета група, т.е. предпоследната по мощност и горната на нея група. Има една група автомобили – най-маломощните, при които тази разлика е от 0,08 лв. от групата, която е над нея; при които изчисленият размер на данъка в максималната степен даваше годишен облог по-малко от 20 лв. Тогава се прецени, че това нещо е ненормално ниско за един собственик на автомобил, пък било то и с по-малка мощност и се предложиха тези размери.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Относно чл. 5 на Наредбата. Въпросът ми е следният: ние приемаме тази Наредба днес и тя влиза в 7-дневния срок от публикуването й в местния печат. Създава се по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дейности на ОбА. Можем ли да оставим във въздуха, при положение, че в сега действащата структура няма разписани такива длъжности, и на практика да имаме действаща наредба и до приемането й този член специално трябва да го препратим в преходните и заключителните разпоредби, че влиза в сила с приемане на общинската структура. Да не се получи един такъв момент - действаща наредба със съответните лица, които на практика няма как да извършат тази дейност. Т.е. да отложим действието на чл. 5 до приемането на новата структура. Не знам дали има такава възможност този член да отложи действието си до приемане на такава структура, за да не остане една неяснота, да не изпаднем в такъв вакуум..

Г-н ЦВЕТОМИР ЕНЕВ: Всички служители в отдел „Местни данъци и такси” имат поименна заповед от кмета Рашев, с което те са назначени за органи по приходите по реда на закона, респективно на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Така че промяната на структурата по никакъв начин няма да промени нещата, освен ако няма отдел, който да се занимава с местните данъци в новата структура, но дори и да е така, ще трябва да има заповед за прекратяването правомощията на тези лица, които имат поименни заповеди. Това се прави например за всеки един служител, който се освободи от „Местни данъци и такси” – прекратяват му се тези правомощия.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Доколкото разбрах г-н Петко Тюфекчиев, тук става дума за т.нар. данъчни ревизии - отдел, който го има в НАП. Той цитираше точно това и така, както е написано, аз го разбирам като него - тези служители, които са назначени със заповед на бившия кмет, не могат да извършват данъчни ревизии. Само създавайки звено, имайки право да извършват това, то може да върви по този член. И аз мисля, че неговата забележка е уместна, защото данъчно-облагателният акт е процедура, за която трябва да бъдат разписани нови правила, каквито няма в момента. Г-н Тюфекчиев е прав в случая.

Г-н ЦВЕТОМИР ЕНЕВ: Бих искал да уточня, че в отдел „Местни данъци и такси” освен данъчни ревизии, за каквито действително нямаме звено, има ред други дейности, като част от тях са например актовете за установяване на задължения по декларация. Това също трябва да се извърши от орган по приходите и именно в тази връзка са тези правомощия на служителите от отдела. Там няма ревизионно производство и това не е ревизия по никакъв начин. Ние го ползваме в тази част, в която трябва да продължим да го ползваме. Ние не можем да престанем да издаваме актове за установяване на задължения по декларация само защото тези разпоредби биха могли да се ползват и за данъчни ревизии. Не можем да имаме отлагателно действие, защото ще спрем друга част от дейностите на ОбА. Ако има нова структура и да разпишем нови правила в рамките на Наредбата или в отделна Наредба, която урежда дейността на тази структура, тогава да, но да спрем дейността на сегашната администрация и да отложим до влизането на нова структура, веднага ще ви попитам: ако едно лице поиска да му установим задълженията по декларация в петък или в първите дни на новата година, когато все още нямаме нова действаща структура, трябва да му откажем ли? Не можем да ги установим, ако нямаме лице, което да е упълномощено съобразно разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Съгласно чл. 75, ал. 2 предлагам двете гласувания да се проведат в едно заседание.

Предложението , направено от г-н Ашиков, беше прието с 30 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: На едно заседание правим гласуването. Първо да се гласуват предложенията, които са направени и след това Наредбата като цяло.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Първото гласуване е гласуване по принцип, а на второто се гласуват всички поправки, изменения, допълнения.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Първото гласуване е по принцип.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване текстът на Наредбата на първо четене.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Текстът на Наредбата беше приет с 33 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 64

 

На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на първо четене Наредба за определянето и aдминистрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Съгласно чл. 76 от Правилника ОбС обсъжда и приема проектите на второ гласуване раздел по раздел, глава по глава, текст по текст. Ако няма постъпили предложения за промени, ОбС може да реши Наредбата да се гласува ан блок.

Първо ще гласуваме предложението на ПК по НПУОР, а след това предложението на ОбА.

Предложението на ПК по НПУОР със следния текст:

В приложение 8:

а/ се променя на 0.50 лв./нощувка/

б/ се променя на 0.60 лв. /нощувка/

в/ се променя на 0.80 лв. /нощувка/

г/ се променя на 1.00 лв. /нощувка/

д/ се променя на 1.50 лв. /нощувка/

беше подложено на поименно гласуване:

 

Николай Ашиков – въздържал се, Тодор Тодоров - въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Деян Хаджийски - въздържал се, Петя Илиева - въздържал се, Тихомир Георгиев - против, Красимир Калчев - против, Божидар Ангелов - въздържал се, Николен Стойнов - въздържал се, Александър Нанков - въздържал се, Росен Иванов - въздържал се, Атанас Атанасов - въздържал се, Ваня Павлова - въздържал се, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - въздържал се, Любен Велчев - въздържал се, Николай Георгиев - въздържал се, Калина Широкова - въздържал се, Пламен Радонов - против, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - въздържал се, Румен Димитров - въздържал се, Мариян Кенаров - против, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Трифонов – против.

 

Предложението беше отхвърлено с 11 „за”, 5 „против”, 19 „въздържали се”.

 

Предложението на ОбА беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - въздържал се, Николай Илчев - въздържал се, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – против, Валентин Ламбев - въздържал се, Стоян Витанов - въздържал се, Стефан Тодоров Стефанов - въздържал се, Анета Маноилова - въздържал се, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, 1 „против”, 6 „въздържали се”.

 

 

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ (отрицателен вот): „За” Наредбата съм, против процедурата съм. В бързината да приемем Наредбата, вместо да помогнем на ОбА да си изпълнява задълженията, претупахме нещата и някои от гражданите ще се чудят какво да правят след няколко дена.

Аз правя предложение в чл. 5, ал. 1: „Установяването обезпечаване и събиране на местни данъци се извършва от служители на ОбА, определени със заповед на кмета на Общината” да допълним с думата „конкретна” и да стане „с конкретна заповед на кмета на Общината”.

Г-Н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Искам само да го обясня в рамките на моята компетентност. Става дума за два документа – единия го издават в момента назначените служители, за които има заповед. Това е, когато проверяват данъчните декларации и когато могат да създадат документ, което върви по ДОПК. Другият момент е, за който г-н Тюфекчиев предложи – с конкретна заповед. Когато се налага данъчна ревизия по отношение на местни данъци и такси, такова звено все още няма в нашата структура. Ако ние приемем в Наредбата, че имаме право, може да се появи хипотеза някой да поиска или да се наложи, а ни нямаме структура, а го имаме в Наредбата. Затова конкретната заповед на кмета ще определи за конкретния случай. С това искаме да помогнем на ОбА, защото този казус може утре да се стовари на тяхната глава.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението на г-н Тюфекчиев:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров – против, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 33 „за”, 1 „против”,   „въздържали се” няма.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Гласувах „против”, за да се възползвам от правото си на отрицателен вот и да онагледя противоречието, което г-н Тюфекчиев сам създава. Като юрист г-н Тюфекчиев би следвало да знае, че една запетайка тук значи много и как тя изменя съдържанието на цялото изречение.

Защо сега го гласувахме без становище на ОбА, г-н Тюфекчиев?

 

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване приемането на Наредбата на второ четене:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов – въздържал се, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Наредбата беше приета на второ четене с 32 „за”, „против” няма,   1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 65

 

На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на второ четене Наредба за определянето и aдминистрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново.

Приложение: Наредба за определянето и aдминистрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 246/27.12.2011 г.

Г-н Николай Ашиков прочете предложенията на ПК по НПУОР, както и становищата на ПК по БФ, ПК по ИВСПИЕСМВ, ПК по ОНК и ПК по ЗСД.

    Г-н МИЛЕН МИХОВ: Моето лично мнение, без да ангажирам ПК, е, че заслужава да обърнем внимание на този казус за издаване на служебно удостоверение поради промяна наименованието на улица, тъй като действително може да се разсъждава дали разходите на администрацията са в този размер, затова моля в разискванията да бъде обсъждан и този проблем.

Като председател на ПК по НПУОР трябва отново да изложа доклад.

Трябва да отбележа, че обсъждането на таксите за детските градини премина с изключителен интерес и на този въпрос беше посветено изключително внимание и доста време в работата на ОбА. Аз мисля, че вносителите могат да защитят своето мнение, аз ще изкажа своето лично мнение, мисля, че и на преобладаващата част от колегите: с тези промени се въвежда един справедлив ред при ползването не на социална, а на образователната услуга, каквото представляват детските градини. С това се дава възможност за пълен достъп до тази услуга и заедно с това се създава механизъм да се стимулират ползвателите на тази услуга към едно коректно отношение в задълженията си като граждани и плащането на общинските данъци и такси, въобще задълженията си към община Велико Търново.

В обсъжданията беше повдигнат въпроса дали с този механизъм не засягаме определени социални категории, които поради временни затруднения не са в състояние да си платят задълженията към община Велико Търново. Изразявам своето мнение, че най-коректните платци в Общината, а и в цяла България, са хората с ниски доходи. Убедил съм се, че хората, които получават по-малко средства, са най-коректните длъжници към страната и мисля, че в това отношение ние няма да засегнем хората с ниски доходи, които си правят сметката, а ще пресечем възможността на големи длъжници към Общината – хора, които имат възможности и имат задължения, да заобиколят своите задължения и да ползват тази услуга. Трябва да подчертая, че промяната в Наредбата не лишава хората от правото им да ползват детски градини, но поставя един много справедлив принцип – ако си коректен платец, тогава получаваш и възможности, и подкрепа на всички граждани солидарно да имаш едно намалено задължение към такса „Детски градини”. Ако не си изпълнил задълженията си към всички, плащайки си данъците, ти трябва да си покриеш пълните разходи за ползването на тази услуга и това е един много хубав принцип, защото не можеш да имаш права, без да изпълняваш своите задължения, защото правата са функция от задълженията.

С това аз приключвам и апелирам към вас да подкрепите Наредбата с така направените предложения.

    Г-н Председател, искам да ми дадете думата като вносител, за да не излизам отново на трибуната, за да аргументирам своето предложение, свързано с такса „Битови отпадъци” за университетите във В. Търново.

    Първо, искам много добре да бъда разбран, изказвам се не като помощник-ректор във ВТУ, не като доцент и преподавател, който повече от 20 години работи във ВТУ, не дори и като общински съветник, а като човек, който познава, оценява и разбира какво представляват университетите в нашата Община. Сега поглеждам само първата редица и констатирам, че едва ли има човек на първата редица, чийто житейски път да не е определен по някакъв начин от тези два университета в нашия град. Искам да подчертая изключителното значение на тези университети и голямото богатство, което имаме. Военният университет е основан през 1888 г., на входа на арките на генералите са изписани имената на възпитаници на това училище.

Само да си припомним, че до една година ние ще имаме честта и огромното задължение като общинско ръководство да отбележим 50-годишнината на ВТУ. За да разберем какво имаме в този град, говоря за ВТУ, ще кажа, че в него се обучават над 13 000 студенти в различни форми на обучение за една община от около 96 000 население; в него работят над 880 преподаватели и служители. Тези университети по своята специфика работят в една много сложна ситуация - ние се конкурираме с всички европейски университети. Г-н Витанов, преди 15 години тук закривахме детски градини и се гърчехме в студената зала, тази вълна сега е на прага на българските университети. В близко време ще хлопват врати на университети. В страната има 43 университета. Ще хлопват врати на частни университети, ще хлопват врати на специалности в държавни университети, ще се преструктурира цялата система на науката в страната.

Въпросът е за бъдещето на нашите университети в този град. Аз мисля, че ние, като представители на всички граждани, имаме задължението да дадем своя принос в укрепване стабилността на тези университети. И аз апелирам към вас да приемете това предложение! Какво всъщност означава това? Ще говоря с числа само за ВТУ. През миналата година ВТУ е платил такса „Битови отпадъци” за 2009 г. в размер на 88 771,91 лв. Тази година за 2010 г. е платил 164 475,16 лв., т.е. двойно увеличение. Нямаме основание да искаме да вземаме още, а да дадем възможност на нашите университети, което традиционно си плащат и което всъщност е разходът за услугата „Битови отпадъци”. И това е глътка въздух, това е нашият принос в тяхната стабилност – при намалени бюджети, намалени приеми, при намалени такси, при увеличени разходи от минимална работна заплата, Фонд „Работна заплата”, комунални услуги, енергоносители и т.н. Това е малката пара, която ние като кмет, като съветници, ще дадем на нашите университети. Не че това ще им реши проблемите.

Ние имаме щастието и задължението след година и половина да бъдем домакин на големите тържества по повод 50-годишнината на нашия университет. Г-н Кметът беше единодушно избран в Организационния комитет за това честване. Нека да се замислим как ще посрещнем международните гости от 90 университета и по кои улици ще ги прекараме до ВТУ! Дали през гарата, дали през турската махала, дали отгоре? И трите пътя до година и половина, ако са в такова състояние, ще бъдат такива, че не трябва да минават хора оттам. Това трябва да се оправи, това е наше задължение, но искам в края на своето изказване да кажа само едно нещо. Един философ преди тридесетина години написа една книга – „Нищетата на историята”, в която казва, че историята не е начин да се прогнозира бъдещето. Това е много важно, защото той казва: „Историята и бъдещето се движат от познанието. Ние не можем днес да предвидим какво ще открием утре и затова бъдещето е непрогнозируемо на базата на нашата история”. Това показва силата на познанието. Силата на знанието, движещо света.

Нашият град има изключителното щастие да има два университета, които носят познание. Сега е моментът да ги подкрепим и аз апелирам към вас, г-н Кмете, към колегите от ГЕРБ. Имате шанс да започнете начисто. Миналата година това предложение беше внесено, но кметът Рашев каза: „не, университетите ще си плащат”, и ние си платихме, знаем как. Сега е моментът ние да направим една стъпка, с чест да кажем: „И на нашите университети им облекчаваме по този начин”, да не говорим, че има общини, които направо ги освобождават от данъци и такса „Смет”. Това ние не искаме.

    Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Виждате колко огромни усилия полагаме с Кмета за търсене на инвеститори, т.е. да могат да се повишат приходите в бюджета и в момента, в който приходите нараснат, това задължително ще се отрази на всички такси – на детски градини, и на университети, но сами разбирате, че всичко е въпрос на цифри.

    Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Тъй като ще подкрепя Наредбата и няма да мога да изразя отрицателен вот, затова искам да кажа няколко думи по отношение на намаляването на таксите. Категорично трябва да кажа, че в години на икономическа криза, в която по целия свят данъците се увеличават, и то драстично, ние да тръгнем по посока на намаляването им, за мен това е безумие и аз имах възможност да го заявя – че намаляването на промила за такса „Смет” дори само за бизнеса не е правилно, тъй като на тази плоскост се появиха предложения да намалим и на университетите. Защо да не намалим и таксата на детските градини? Мога да направя още едно предложение сега и да затънем в блато, откъдето няма излизане. Затова искам да кажа, че аз съм против намаляване по какъвто и да било начин на приходи за Общината. Твърде вероятно е догодина Общината да бъде в много тежко финансово състояние и ние не бива да допускаме това, въпреки че план-сметката и т.нар. приходи, които се събират от таксата за битови отпадъци се разходват по друг ред и там има известен излишък, мисля, че тези пари, които са акумулирани там, ще намерят място за в бъдеще, когато се построят новите депа, новият завод и когато ще се наложи на Общината да плаща върху тон изхвърлен отпадък, а това са около 40 000 тона годишно. В най-добрите случаи фирмите могат да предложат около 20 евро, което е една солидна сума, и ако тръгнем на намаляваме там, в един момент ще се наложи да увеличим таксата на хората драстично.

Видях предложението в дневния ред, но то е ан блок. В тази връзка искам да предложа следното: би следвало да има точка 2.1, т. 2.2, т. 2.3, които трябва да се гласуват отделно, а не като едно цяло, тъй като някой може да е съгласен с точка 2.1, а да е против точка 2.2. Предлагам това, защото смятам, че така ще бъде по-справедливо.

    Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Правя едно предложение от името на групата общински съветници от БСП във Великотърновския общински съвет: „Групата съветници на БСП, изхождайки от разбирането за спазването на основополагащия принцип при определяне размера на всяка една такса и цена на услуга, а именно - да бъде справедлива и разходопокривна, изразява своята готовност да подкрепи така предложения проект на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община В. Търново при ангажимент от Ваша страна в срок до следващото редовно заседание на ОбС на 26 януари 2012 г. на основание чл. 3, ал 1 от същата Наредба да изготвите и запознаете ОбС с необходимата и предшестваща при такова обсъждане прогнозна план-сметка по всички основни дейности, описани в Наредбата с техните себестойности, на базата на които се формират така предложените размери на такси и цени на услуги.

    Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Аз нямам нищо против направеното предложение, то е резонно.

    Г-Н МАРИАН КЕНАРОВ: За пръв път вземам думата и искам да кажа, че се изказвам не като принадлежащ към някоя политическа сила, а като човек, който никога досега не е бил в никоя политическа партия. Въпрос на чест на всеки гражданин е в нормална държава да си плаща данъците. Досега съм се старал и аз да си плащам всички данъци, но да обясня на г-н Михов за тези числа, които той споменава. „Абагар” – бившата и настояща печатница, има даденост от 40 декара площ и 12 декара производствени халета, на които се работи на една пета от площта със 70 човека, които са задължени от закона и плащаме 32 000 такса „Смет”. За миналата година не сме ги доплатили, но ще ги доплатим.

Нямам нищо против да плащам данъци, имам против това как се изразходват средствата, защото на 70 човека, работещи при мен, се удържат за такса „Смет” по 500 лв. на всеки. Абсолютно нищо не отива на сметището, но и вчера поставих въпроса, че в Западна промишлена зона няма нито един тротоар, а там работят близо 5000 човека; няма осветление и особено зимата е ужасно – хората вървят по заледения път и в тъмно.

Аз заявявам, че ще подкрепя това предложение, но винаги ще следя как се изразходват парите, защото и сега се натъквам на факти – харчат се безобразно пари за нищо.

Г-н ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ: Във връзка с казуса за прословутата такса от 80 лв., който беше поставен и в комисията, искам да направя едно предложение и да внеса едно разяснение. ОбС сменя имената на улиците със свое решение. За да избегнем казуса, който се получи, имам предложение: към чл. 65 да се вкара нова точка 18 със следния текст: „Издаване на заверени копия от решения на ОбС да струват 3.00 лв. Срокът за издаване да бъде 3 дни”. С това ще избегнем казуса и ще решим проблема на гражданите.

Г-жа МАРИАНА БОЯДЖИЕВА: Ще направя едно предложение, което беше уточнено снощи на заседанието на комисиите и не е отразено в протокола, но смятам, че фактологически е важно. В параграф 11 на стр. 24 „средните училища в системата на народната просвета заплащат такса „Битови отпадъци”… Имаме основни и средни училища и се уточнихме, че ще запишем само „училищата в системата на народната просвета”, защото това е запис, който остава и Наредба на община Велико Търново, която трябва ясно да указва. Г-жа Пенка Игнатова изрази съгласие с предложението за корекция.

На следващо място: г-н Михов предложи от името на комисиите, които заседаваха вчера, но мисля, че е добре да обърнем внимание още веднъж на първото предложение, ако ОбС приеме те да бъдат гласувани разделно. Първото предложение е свързано с това, че записите в Наредбата ни препращаха към текст, който не съществува в Наредбата. Сега се коментира таксата за кучетата и месечните такси – всичко, което е записано в чл. 61. Нашата тревога, като общински съветници, беше в това, че има само една дадена дума от ОбА, което не е достатъчно, че родителите няма да заплащат при проверка за това дали те дължат местни данъци и такси. Това е много важно като запис, защото не бива да поставяме родителите в ситуация да правят проверки, да искат удостоверения, най-малкото, че по действащата Наредба едно удостоверение струва 15 лв. Обръщам внимание на общинските съветници при гласуването, че това е много важен текст, за да не създаваме повече затруднения на гражданите, отколкото те имат.

Искам да взема отношение по това, което беше казано за таксата от 80 лв. Въпросът е стар – дали ще бъдат 3 лв., или ще бъде друга сума, обаче става дума за смяна на имена на улици, която е извършена в началото на 90-те години и ако досега не е взето отношение по този въпрос, той трябва да се реши, ако е възможно днес в сесията. Нелогично е затова, че е сменено името на улицата на гражданина, на която той е регистриран, да се заплаща такава сума и самата услуга не може да струва 80 лв., така че мисля, че трябва днес да коментираме този въпрос и да решим, ако има и становище на ОбА.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Аз няма да правя предложения по проекта за Наредбата, приемете моето изказване като добронамерено политическо изказване, свързано на първо място с организацията, създадена в ОбА и в работата на ОБА по внасянето на предложенията, които ние обсъждаме тук. Настоящото обсъждане е поредният пример за бързане и претупване на важни документи, които ще решават изключително важни въпроси за съдбата на великотърновци през следващата година от финансов аспект, и не само от финансов, разбира се. В този смисъл, за краткото време, в което имах да се запозная с проекта за Наредба (а аз, като юрист, не обичам бързо да чета документи, обичам да чета документи бавно, да вниквам в тях и да сравнявам) видях няколко грешки. Аз няма да ви ги посочвам, защото за краткото време, което имах да се запозная, считам, че не е правилно да се дават съвети. Има доста грешки в този проект и тъй като казах, че изказването ми ще бъде политическо и добронамерено, искам да използвам възможността, че г-н Панов е тук, тъй като чака важен гост след 13 часа, и да кажа, че няколко дни преди тези светли празници в местната преса се появи едно съобщение, че синята зона няма да работи през почивните дни. Надявам се, че в момента ни слушат хора, които станаха потърпевши от тази публикация. Изключвам недобросъвестността на медията, но тъй като в публикацията беше цитирано името на кмета на Общината, тук става въпрос за нещо друго: на мен, като адвокат, ми се обадиха трима-четирима приятели, чиито коли бяха вдигнати, с аргументите: „Нали нямаше да работи синята зона”. Свързвам това с наредбите и начините, по които се приемат. Ако в Наредбата за паркирането има такава възможност през почивните и през празничните дни да не работи синята зона и да не репресира гостите и гражданите на В. Търново, добре, но ако това не беше вярно и действително такова изявление кметът на Общината не е правил, това, следваше да бъде опровергано г-н Панов. Загубихте доста избиратели през тези почивни дни. Хората видимо бяха възмутени. Когато има разминаване между публичната информация и между реалността, опровергайте я навреме, защото хората действително бяха останали с погрешно впечатление.

По отношение на Наредбата за местните данъци и такси. Най-репресираната част на великотърновското общество са младите родители. Не бива на техен гръб да се събират пари и да се тормозят с финансови тежести тези хора. Те достатъчно търпят счупените тротоари, ще видим и парковете в какво състояние са през пролетта след тези ремонти; търпят неуредиците по настаняването на децата в детските заведения, за да ги товарим с допълнителни такси. Разбира се, няма анализ на цените, за да разберем ние на основание чл. 3 как се формират тези такси и цени на услугите, а това беше задължително за приемането днес и да убедим тези хора защо трябва да плащат тази цена и тя повишава ли се, или се намалява. Ако ОбА ни убеди, че тази такса е намалена, което беше идея от предизборната кампания на БСП, аз лично ще гласувам „за”.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Специално за сините зони. Сесията беше на 22.12.2011 г., когато взехте решение, че Наредбата се отменя с два месеца, за да може да се обсъди и разгледа по комисии. На 23 декември – последния работен ден, излезе информация във вестниците, че синята зона няма да работи в събота и неделя. Не е уточнявано за коя събота и неделя, но заповедта на стария кмет е била до 1 януари. Утре събирам комисията, която се занимава с тези проблеми, за да мога да отменя сините зони в почивните дни. Това ще стане с моя заповед от 1 януари. Но какво пишат медиите, аз не мога да отговарям на тези неща. Нямаше как да го опровергая на 24 декември – първия почивен ден.

И понеже наистина очаквам гости, но имам и важен договор, който трябва да подпиша по социална програма за 2 000 000 лв., от 11.00 до 11.30 часа трябва да отида в зала 302 пред комисията, за да подпиша договора за тези средства, така че администрацията остава на ваше разположение по всички точки, които касаят наредбите и таксите, така че ще отговарят компетентно.

Г-жа ТАТЯНА БОТЕВА РАЧЕВА: Ние нямаме нищо напротив – както вие твърдите, че се намалява таксата с 50 % бонус при плащане на данъци да ни намалите сега действащата такса, като си платим данъците и да ни приспаднете 50 % от сега действащата такса. Аз питам на какво основание в момента се вдига таксата за детските градини и детските ясли, при условие че по анализ на Районната здравна инспекция за В.Търново през 2010 г. се казва, че среднодневната консумация на основните хранителни продукти в детските градини в региона не съответства на физиологичните норми и изисквания. Децата ядат по-малко месо от необходимото, по-малко хляб, по-малко риба и по-малко млечни продукти. Аз ви питам на какво основание се вдигат таксите в община Велико Търново и знам с какво ще ме апострофират от ОбА - че се иска достигане и покриване на себестойността на услугата. Питам как в други общини тази себестойност е покрита с много по-ниски такси в сравнение с таксата във Великотърновска община. В много от общините в държавата таксите вървят между 35 и 40 лв. към този момент. Таксата във ВеликоТърново е една от най-високите за страната и ако вие допуснете предвиденото повишаване на таксата, В. Търново ще бъде прецедент в цялата държава с най-висока такса за детски заведения на нейната територия.

Аз питам: Включихте ли в покриването на тази себестойност ежемесечните допълнителни разходи, които правим, ние, родителите, нерегламентирано без документи и фактури за ежемесечни ремонти на детските заведения, които ние извършваме с наши лични средства, тъй като базите не позволяват нормалното отглеждане на нашите деца? Ние със собствени средства покриваме ремонти, закупуваме играчки, тоалетни принадлежности и ремонтираме дворовете в детските градини и ясли. Последното нещо, с което ме сюрпризираха от детската градина, която посещава малкото ми дете, е заявление за членство в настоятелството на детската градина, като казаха, че е задължително поне единият от родителите да участва в това настоятелство, членският внос за което е 10 лв. В момента на вратата на групата на моя син има един списък, на който е упоменато кои от родителите са платили този членски внос до момента. А ако аз реша да не участвам в това настоятелство към детската градина, моето име няма да е в този списък и нали се сещате какво ще е отношението на другите родители към мен и респективно на хората, които се грижат за отглеждането на децата в детските градини. Недейте да казвате, че това нещо не съществува, защото не мога да го докажа по документи, защото много добре знаете, че е точно така, както го казвам в момента.

Благодаря на г-н Михов, че каза, че услугата в детските заведения е образователна по повод таксите за подготвителните групи, тъй като ми беше вметнато вчера в комисията, че не се заплащат такси за обучението в подготвителни групи. По чл. 30 от Закона за народната просвета е записано, че таксата в детските градини е за отглеждане, възпитание и обучение и по чл. 20 от ЗНП не се дължи такса за обучението. Питам аз: При липса на анализ, който да разчете как точно се определя таксата за детските заведения, как е разпределено процентно съотношението за отглеждане, възпитание и обучение? И от таксите, които предлагате с този проект за наредба, каква част ни е приспадната от таксата за обучението по чл. 20 от ЗНП? Друг въпрос: децата на разделени родители, които са в неразтрогнат брак. Да кажем, че бащата не желае да полага никакви грижи за майката и за детето, той е длъжник на тази Община, ще ползва ли майката в този случай преференции от 50 %, или ще се наложи да заплати пълната сума на таксата?

Призовавам ви да бъдете разумни и да не поставяте децата и техните родители като изкупителна жертва на несъбираемостта на данъците в тази Община, за което сте отговорни вие и чийто контрол е във вашите ръце!

Г-жа ПЕНКА ИГНАТОВА: Аз и вчера бях доста коректна с Вас, постарах се да ви отговоря и писмено. Първо, таксата не се завишава. Второ, приложили сме анализ специално за предучилищното възпитание за три години период назад и ми е много странно как стигнахте до 2010 г., че не им даваме мляко, а не погледнахте 2011 г. Имаме анализ и той е приложен, ще ви представим анализ и по параграфа за храна. Коректно беше от Ваша страна да кажете, че от средата на 2011 г. децата в детските градини на община В. Търново се хранят по БДС съгласно изискванията на новите наредби – Наредба № 6 и Наредба № 9. Честно е да си сложите ръката на сърцето и да признаете това. Децата се топлят в детските градини, така че ходят по къси ръкави.

Таксата, определена по сегашното предложение, не е завишена, това е реалният стандарт и е направен анализ средно от 2009, 2010 и 2011 г. Това е реалната такса. Що се отнася до другите общини: когато гледате таксите там, добре би било да погледнете и приходите в другите общини. Аз съм член на Сдружението на общините в Република България, това не е вярно - че таксата в община Велико Търново е от най-високите. Таксата не се увеличава, тя се запазва в същия размер за тези родители, които са коректни данъкоплатци. Не е възможно вие да искате от Общината. Процесът е тристранен: държава – община – родители. Кой е сложил списък в детската градина, която не казахте, че трябва да се внасят тези суми? Добре би било да кажете, на анонимни въпроси и становища няма как да отговорим. Това навярно не е идея на директорката, това е идея на родителите. Те са членовете на училищното настоятелство. Така са решили, сложили са списък. Указания да се събират пари в детските градини не сме издавали, така че таксата в детските градини не се завишава.

Другия въпрос, който повдигнахте, е за децата на 6 години. С 25 лв. дори не се плаща и уклада на децата. Това е половината от цената. Госпожо, четете правилно Закона и Правилника. Задължителното обучение от 5 г. влиза в сила от есента на 2012 -2013 г., така че на този етап е задължително обучението само на 6-годиишните. За тази дейност ние такса не събираме. Така че много Ви моля, бъдете коректни, не се настройвайте, по-добре бъдете наш партньор. Децата ви са на топло, нахранени са по изискванията на БДС, обучени са с перфектни учители и плащате максимална такса от 57 лв.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Специално за тези такси, които давате за градините – те са регламентирани. Вчера съм казал, че ще уведомя директорите на следващо заседание и ще бъде издадена моя заповед, която ще стои на видно място, че нямат право да ви събират всякакви други средства освен таксите за детските градини . Това, което се дава като дарение или за благото на градината, аз мисля, че директорите нямат право да го събират, тъй като те си имат инвестиционна програма и могат да си направят разчета за какво да инвестират средствата по тяхната детска градина. Моите деца са били в ДГ „Пролет” , там преди три години беше малкият ми син и никога не са ни искали пари, но сме помагали с консерви, буркани и такива неща, тъй като тогава беше криза.

Имам такава информация за събиране на пари, ще го проверя и ако действително се дават пари от родителите за подпомагане на ремонта в детските градини, ще има санкции за самите директори.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Знаете ли на какво ниво е услугата „Детски градини” в София? Аз я знам от личен опит и ще ви кажа, че софийските деца могат да мечтаят за нашите детски градини. Говоря като потребител на тази услуга 22 години. Третото ми дете сега е на детска градина. Първото беше преди 18 г. и мога да кажа, че през този период, независимо кой беше кмет и кои бяха общинските съветници, В. Търново имаше едни от най-добрите детски градини в България и тук се разписвам под всичко, което каза г-жа Игнатова.

Филийка с маргарин не било закуска. Моите деца, когато са вкъщи, закусват филийка с маргарин. Вие с какво ги храните вкъщи? Предполагам, че правите всеки следобед млечна баница или нещо друго.

Има две числа, които показват какви са реалните разходи и какво всички останали хора дават, за да можем ние да даваме по-малко за нашите деца и сега ние правим нещо, което запазва стандартите и нивото. Ние правим една нормативна уредба, която рационализира нещата и аз ще бъда последният, който ще направи нещо, което засяга този стандарт, който сме извоювали в продължение на 15 г. Да, настоятелствата са затова – за да дават допълнително средства. Така са и в училищата, така са и в университетите, така е навсякъде, защото аз искам нашите деца да живеят при по-добри условия и помагам доколкото мога. Но да се говори, че в градините ни децата гладуват, мизерстват, стоят на студено, имат лоши учители , че са недохранени и плащаме баснословни суми, с това не мога да се съглася.

 

В 11.10 часа беше обявена 10-минутна почивка.

След почивката думата беше дадена на г-н Ангел Янчев.

Г-н АНГЕЛ ЯНЧЕВ: Благодаря за възможността да говоря и да изразя своето положително отношение, че община В. Търново предложи проектите за тези изключително важни наредби за таксите и данъците още на 12 декември, за да могат гражданите също като данъчнозадължени лица да се запознаят с това, което ОбС предвижда за следващата година. Вчера внесох в община В. Търново едно предложение. Срокът наистина беше много кратък, за да може водещата комисия по Наредбата за таксите да има някакво становище. Сега ще се възползвам от вече може би четирите ми минути по Правилник, за да ви запозная с една част от предложението си, тъй като първото мое предложение за поправки и допълнения на проекта за Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги на практика вчера с последния проект беше изпълнено.

Второто ми предложение е следното: в проекта на текста на параграф 11: „Училища в системата на средното образование заплащат такса „Битови отпадъци” в размер на 10 % от определения им годишен размер, с изключение на тези обекти, които имат подадена декларация по чл. 22, ал. 1 от настоящата Наредба” да стане в следния вид: „Параграф 11, ал. 1: „Училища в системата на народната просвета заплащат такса „Битови отпадъци” в размер на 10 % от определения им годишен размер. Ал. 2. „В срок до 25.05.2012 г. Кметът на община В. Търново след съгласуване с началника на РИО внася в ОбС проект на четиригодишна програма за финансиране на дейности по управление на отпадъците чрез учебни програми в училищата на територията на Общината”. Ал. 3 „Директорите на училищата в системата на народната просвета на територията на община В. Търново ежегодно подават заявления до Кмета за финансиране на дейности по ал. 2 в срок до 30 юли. Планираните в заявлението и неговите приложения училищни дейности обхващат следващата учебна година. Размерът на заявеното от училището финансиране не може да надхвърля размера на платената по ал. 1 такса „Битови отпадъци” за текущата година”. Ал. 4. „Кметът на община Велико Търново одобрява или отхвърля заявленията на директорите по ал. 3 в срок до 10 септември”. Ал. 5. „В срок до 17 септември Кметът увеличава бюджетите на общинските училища с размера на одобрените средства по алинея 4”. Алинея 6. „В срока по ал.5 Кметът сключва договори за финансиране на одобрените дейности по ал. 3 с директорите на държавните и частните училища”.

Мотивите ми за това предложение: На първо място според мен, като гражданин и като работещ от 10 години в системата на народната просвета, на училищата идеята и практика да се облагат с такса „Битови отпадъци” училищата противоречи на здравия разум. Според законите за държавния бюджет и ред други административни и общи актове общините в България са призвани да финансират допълнително училищата, за да ги развиват и подобряват, а не да ги облагат с такси. Така местните власти би трябвало да изпълняват задълженията си, които произтичат от Конституцията на Република България и редица международни договори, по които сме страна. Например чл. 23 от Конституцията гласи, че държавата създава условия за свободно развиване на науката, образованието, изкуствата и ги подпомага. Или чл. 55, ал. 6 отново от Конституцията: „Държавата насърчава образованието, като създава и финансира училища, подпомага способни ученици и студенти, създава условия за професионално обучение и преквалификация”. Считам, че не е необходимо да аргументирам твърдението, че държавната политика по места се реализира и чрез общините. Ще кажа само, че на 3 март 2010 г. Европейската комисия разпространи „Европа 2020” – Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Този основен за страните членки документ поставя пет цели, които по думите на Жозе Мануел Барозо да се превърнат в национални цели. Една от тях е образованието. „За да постигнем интелигентен растеж – се казва в документа – трябва да подобрим качеството на нашето образование.” Средството е посочено по-долу в същия документ – на национално равнище държавите членки трябва да осигурят ефективно инвестиране в образователните системи и системите на обучение на всички равнища.

На второ място: въпреки че г-жа Бояджиева направи вече тази корекция, не ми е известна групата лица „училища в системата на средното образование” в параграф 11. Според действащия ЗНП, чл. 2 „Системата на народната просвета включва детски градини, училища и обслужващи звена”. Тъй като този закон вероятно ще бъде отменен след няколко месеца и текстът на проекта, който ще го замени, не е известен, параграфът трябва да претърпи следната редакция: „Училища в системата на народната просвета” и т.н. Така по смисъла на чл. 10, ал. 1 от Закона за народната просвета разпоредбата на параграф 11 от Наредбата ще се отнася за държавните, общинските и частните училища и няма да съдържа дискриминационен елемент, което подкрепям.

Още нещо: чл. 67, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, гласи: „Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци.” Извинявайте, че напомням този текст, знам, че огромната част от вас го знаят наизуст. В този смисъл е непонятен, противоречащ на Закона за местните данъци и такси следният текст от проекта за Наредба в параграф 11, след запетаята, става дума за училища: „с изключение на тези обекти, за които има подадена декларация по чл. 22, ал. 1 от настоящата Наредба”. Това е може би старият чл. 20, а от досега действащата наредба за таксите. Община В. Търново според мен няма право да ограничава подаването на декларации по бъдещия член 22 или да санкционира тези, които желаят да й помогнат и по-бързо да преминат към системата на събиране на отпадъци според количеството. Известно е, че разпоредбата на чл. 67, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси е изключение, с което не трябва да се злоупотребява, т.е. когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1 размерът на таксата се изчислява в левове на ползвател и т.н. В същия смисъл е препоръката на омбудсмана на Република България до Министерския съвет, според която е посочено, че трябва да се отмени чл. 67, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и да се отнеме възможността на общините да определят таксите за битови отпадъци въз основа на оценка на имота, защото това е втори данък.

Имах и трето предложение, но времето изтече.

Г-н ГАНЧО ПЕТРОВ: Благодаря на г-н Георгиев, който внесе предложение по моя казус, но понеже снощи говорих с г-н Кечев и той каза, че не е толкова просто да стане това, аз съм подготвил едно предложение, което съм разделил на три части. Според мен, е необходимо да бъде извадена една от услугите, включени в израза: „За всички останали случаи, обстоятелства и факти става 80 лв.” – от Раздел V, „Такса за технически услуги” и да бъде създадена нова услуга по гражданското състояние в Раздел VІ. „Административни услуги”, която да се казва „Удостоверение за идентичност на адрес в случаите на преименуване имена на улици”. Предложението ми е услугата да се извърши безплатно срещу предоставяне на заявление свободен текст и документ за самоличност. Основанията за това са Законът за местни данъци и такси, чл.110 , ал. 2: „Не подлежат на таксуване следните услуги: точка 6. „Поддържане на регистъра на населението”. Като част от регистъра на населението е удостоверението за идентичност на имена, а също така и чл. 7: „Размерът на таксата може да не възстановява пълните разходи на Общината при предоставянето на определената услуга, когато Общинският съвет реши, че това се налага в защита на обществения интерес”, защото примерно таксата от 3.00 лв. не знам как можете да я аргументирате: 0.05 лв. за тонера и 2.95 лв. за развитие на услугата евентуално, защото правомощията ви са такива - или да развиете услугата до по-високо ниво, или цената да е такава, какъвто е разходът. Удостоверението е необходимо в случай при регистрация на фирма в Търговския регистър или Агенцията по вписванията.

Второ, предлагам на Общинския съвет да задължи ОбА да изработи правила, чрез които по служебен път имената на улици да бъдат актуализирани в Търговския регистър.

Трето, предлагам на Общинския съвет да задължи ОбА да направи необходимото проучване и да окомплектова всяка административна и техническа услуга с подробни описания в кои случаи и за какви цели е необходимо издаването й.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Отново нарушихме Правилника. Първо се изказват гражданите, дава им се думата преди началото на дебата, а ние какво направихме – тюрлю гювеч по важна точка.

Предлагам конкретно: ал. 6 от чл. 22 изцяло да отпадне заради това, че ал. 5 в чл. 22, гласи: „Не се допуска уважаване на декларации, подадени по реда на срока на чл. 22 по отношение на онези данъчно задължени лица, които към момента на подаването имат просрочени задължения към Община В. Търново” и след това караме тези граждани да доказват с удостоверение, което трябва да платят, и да чакат седем дни. Излиза, че Общината издава документ за пред самата Община, а за общинска услуга само гражданинът трябва да плати. Предлагам изцяло да отпадне тази ал. 6, защото ал. 5 я замества като цяло.

Въпросът ми е относно чл. 64. Такса „паркиране”. Зададох го и в комисиите, но така и не получих отговор. На практика имаме такса паркиране: за 30 мин. – 0.50 лв., за 1 час – 1 лв., за един месец - 150 лв. Това 150 лв. вече е наем, не е такса, защото краткосрочното паркиране е до 3 часа. Там има такса. Това за 1 месец на практика не е такса, затова извадихме от първоначалния вариант наемите. Това е вид наем.

Не на последно място: Такса за отговорно пазене: 1 час – 2 лв. В такъв случай къде е таксата за скобите, къде е таксата за паяка? Те ще действат ли, няма ли да действат? Какво правим? ОбС определя размера на таксите, а ние сме ОбС. Как ще се действа?

С оглед на това, че отново влизаме в процедурата със съществени изменения, в бързината си да приключим по-рано аз не мисля, че трябва да претупваме такива важни наредби. Местните данъци ги претупахме, но поне да не претупваме местните такси, защото важат за цяла година и до 31 трябва да ги приемем, иначе отпадат. Аз мисля, че днес единствено трябва да определим промила, а всичко останало да го отложим, за да не влизаме в противоречие с толкова съществени изменения и да си приемем наредбите както трябва.

МАРИАНА БОЯДЖИЕВА: Аз искам да кажа, че предложението на г-н Ангел Янчев, което вчера е входирано в ОбС, не беше предоставено на ПК по ОНК и поемам ангажимент за първото заседание след Нова година. Мисля, че въпросите са важни. Обучението и възпитанието на учениците, освен плащането на такса, има значение и неговите предложения ще бъдат обсъдени в ПК по ОН.

Второ, искам да кажа, че въпросът за държавни средства, които да бъдат дадени на общините в повече от бюджета, който се предоставя специално за подпомагане на детските градини и за държавния стандарт за храненето на децата, е от изключителна важност и неслучайно парламентарната група на „Коалиция за България”, в която участва БСП, предложи в Народното събрание още когато се обсъждаше бюджетът, да бъдат заделени допълнително 175 000 000 лв., част от тях предоставени към общините точно за помощ на детските градини и за държавния стандарт за хранене. Така че ние също сме видели, че такъв проблем има. За съжаление, мнозинството на ПП ГЕРБ си изгласува в Народното събрание, без да обърне внимание на този въпрос и виждаме, че и на място продължава да има неразрешаване на проблема с недостиг на средствата.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз искам първо да попитам може ли някой от залата да отговори, а и от ОбА: Гласувайки тези две наредби, каква юридическа и съдържателна основа ние поставяме за бюджет 2012? Колко процента от местните приходи ние формираме днес? Ние формираме над три четвърти от тези приходи. В същото време в един анализ, който трябваше да чуем при отчета за деветмесечието по изпълнението на бюджета, се оказва, че ние изоставаме с туристическия данък, с таксите от детските градини и детските ясли, с такса „Технически услуги”, с такса „Административни услуги”, с глоби, с патентен данък. Говорихме, че нашата община долу-горе е над повърхността. Изпълняваме такса „Детски градини” 68 % при необходимост 75 % и т.н. Мога да ви дам тези цифри, за да се запознаете, г-н Председател. Не защото левицата и БСП иска този анализ. Вече съм принуден да покажа това писмо и не знам защо то не е публично представено. То е подписано от вицепремиера Дянков и разбирам, че премиерът ще идва тук, може би ние трябва да го информираме, че то не се изпълнява. Някои от нещата там са: приотетизиране на провеждани политики, разплащане на налични и недопускане на ненатрупване на задължения, незабавни действия за анализ и оценка, програма с конкретни мерки за подобряване и запазване финансовото състояние на Общината и ред от тоя вид. Ние не чухме една дума. Като определяме местните такси, колко ще съберем? Затова този анализ е необходим. Не че ние го искаме, иска го вицепремиерът и той го казва като препоръка. Да не говорим за санкциите, които са написани с курсив!

Говорим за такса „детски градини”. Да, трябва да се плаща на себестойност. Ние сме много велики и много социални, справедливи – за тези, които си плащат данъците – 50 %. Ами фирмите, на които държавата не се издължава? Ако такъв човек каже: „Я държавата да си гледа работата, тя ми дължи 1 000 000 лв., аз трябва да плащам 100 000 лв. данъци, няма да ги платя”. Нали също е справедливо.

Да не говорим, че това не отговаря и на Конституцията. Там ясно е записано в чл. 60: „Гражданите са длъжни да заплащат данъци и такси, установени със закон съобразно техните доходи и имуществото”. За имуществото, да – там има промил. Заплаща се съгласно доходите, а не съобразно това кой си е платил данъците и кой не. Защо правим това? И отново казвам: ако ние имахме един анализ, както ни съветва министър Дянков, защото ние сме органът на местното управление и нека кметът и ОбА не забравят това - ние сме съпричастни и ако се каже: „Уважаеми колеги, ножът е опрял до кокала, приходи няма”, даже бихме били склонни да се подкрепи определено повишение, а сега ей-така, на сляпо. Да не говорим за план-сметката за сметосъбиране. Нали трябва да видим тази план-сметка, и отчета към 11-месечието, да видим колко сме изразходили и къде можем да намалим, защото един бюджет не е само приходи, той е и разходи и трябва евентуално съхраняване на приходи, разбирайте съхраняване на данъците, да видим как ще намалим разходите. Ние не чухме една дума тук за това и именно това не ми дава основание аз да подкрепя.

Още нещо: на едно място услугите се дават в календарни дни, на друго място произволно в работни дни..Каква е логиката? Аз питам администрацията, но ако съм прав, това да бъде поправено.

На следващо място: ние на практика вземаме даже такса децата да отидат да се запишат в библиотеката. Това е безумие. Ние вместо да им кажем: „Ей ти 10 лв., белким прочетеш една книга”, ние му искаме такса да се запише, за да отиде да чете. Недоразумение.

Още нещо: предлагам във ваше улеснение – на тези, които ще подкрепите Наредбата, в чл. 4 да се добави като принцип за формиране на цената на таксите и тяхната срочност, защото в Наредбата няма основание защо вземаме за срочност 7 лв . Вземаме, защото е срочна, защото ми обясняваха как администрацията била заета и как се отделяли по двама души и как усърдно работили и с пот на челото вършат работа. Казвам това с уважение към тях.

Не мога да подкрепя така набързо и хаотично предложена Наредба за местни данъци и такси с цялата отговорност, която носим.

Аз подкрепям предложението на Петко Тюфекчиев да гласуваме само промила.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Аз не съм съгласен с една голяма част от нещата, които каза г-н Витанов, защото като цяло тези наредби са преработени предишни наредби или събрани нормативни актове, действащи в Общината. Като цяло, това е практика в Общината от години наред и единственият ключов момент, който трябва да отвори дебата в ОбС, в ОбА и в гражданството, е доколко държавата ще участва в сферите и дейностите, за които тя е създадена. В смисъл: днес беше направено едно конкретно предложение, което отваря този дебат: какви разходи, направени от ОбА, се покриват от съответния местен данък или от съответната такса. Ако се осъществи това нещо, което г-н Даниел Панов пое като ангажимент - до следващата сесия да представи във вид на калкулация, смятам, че оттам нататък вече имаме една година да проведем дебат как и какви политики ще развиваме за 2013, 2014 и 2015 година. Т.е. парите, които Общината събира от гражданството, за какви дейности ще отиват. Зад всеки един местен данък или местна такса, които влизат в приходната част на бюджета, срещу тях трябва да стои разходната част и ние днес говорим популстки: ще намалим данъците на тези, ще направим това или онова. А ако се наложи да вдигаме данъци? Защото ако ние го проведем качествено една, две или три години, учейки се на демокрация и търсейки възможност за партниране наистина с данъкоплатците, ние ще достигнем до 2014-2015 г. до нивото на зрялост, което да ни позволи да приемем поглед върху формирането на бюджета.

Сега, в момента, бюджетите както на държавата, така и на общината, не се формират правилно. Да видим какви са приходите, а ще видим какви ще са разходите. Не, нека да видим какви ще са разходите и да видим какви ще са приходите. Колко трябва да съберем и какви данъци, такси и други налози. Защото правилният начин е бюджетиране чрез програмиране. За всеки един приход трябва да има отсреща програма във вид на разход: програма „Образование”, програма „Пътна инфраструктура”, програма „ВиК” и т.н. Това отразява във времето и пространството това каква политика ще водим като Общински съвети, и тези след нас, за да можем да постигнем по-добри условия на живот във В. Търново и за изграждане на образование, на детски градини и т.н. Ако ние тръгнем да направим това нещо в момента, ще видим, че за да създадем такива условия, ще ни трябват примерно около 400-500 милиона лева. Само за улиците са 140-150 милиона лв. А ако трябва да направим на всяко населено място в Общината съответния градоустройствен план – там са нужни още около 100 милиона лв.

Гражданите с право протестират в момента. Те не знаят зад тези 80 лв., за които говори Ганчо Петров, какви точно разходи има и какво развитие занапред – примерно от тези 80 лв. толкова отива за мастило, за надница на работниците, за развитие на ОбА примерно. Ние трябва да тръгнем от калкулациите и да убедим гражданите, че тези калкулации са тези, които са необходими за съответните услуги, а впоследствие да започнем да търсим начини за набиране на приходи в нашата Община.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз приветствам г-н Радонов за тези разсъждения, които споделям. За това говорих и аз. Кметът обеща и вероятно ще представи. Ние сме заложили 5 600 000 лв. приход за сметосъбиране при този промил, а ако се окаже, че план-сметката е примерно за 5 300 000 лв. ? Аз ще я докарам точно 5 600 000 лв., за да докажа, че съм безкрайно прав в планирането и в разходите. Затова именно трябваше да приемем предварително, преди да гласуваме тези промили и такси, за да видим какви са разходите и едва тогава да гласуваме това.

И пак се връщам на предложението на г-н Тюфекчиев – да гласуваме нещо, което е неотложно, макар и през зъби, за промила, а другото да го разгледаме, когато кметът представи анализа.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Имам едно предложение, което ще поставя на гласуване: тъй като тук ще има друго мероприятие, предлагам да се преместим на горния етаж, в електронната зала.

Предложението на г-н Ашиков беше прието с 25 „за”, „против” няма, 7 „въздържали се”.

След проведеното гласуване заседанието продължи в електронната зала на третия етаж в сградата на Общината.

    Г-н ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ: Предлагам да прекратим дебатите и да минем към гласуване.

    Предложението за прекратяване на дебатите беше прието с 24 „за”, 2 „против”, 5 „въздържали се”.

    Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предлагам двете гласувания да се проведат в едно заседание – съгласно чл. 75, ал. 2 от Правилника.

    Предложението на г-н Ашиков беше прието с 24 „за”, 2 „против”, 5 „въздържали се”.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване приемането на Наредбата на първо четене:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - въздържал се, Николай Илчев - въздържал се, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Валентин Ламбев - въздържал се, Стоян Витанов - въздържал се, Стефан Тодоров Стефанов - въздържал се, Анета Маноилова - въздържал се, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

    Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 7 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 66

 

    На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на първо четене Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

 

Предложението на г-н Стефан Михайлов предложенията на ПК по НПУОР по точка 2 от дневния ред да се разделят на три части - съответно: 2.1, 2.2 и 2.3, беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

    Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване първото предложение на ПК по НПУОР: Чл. 23, ал. 3, т.2 от Наредбата да придобие следната редакция: „Обстоятелствата по предходната точка се удостоверяват с протокол за извършена проверка за просрочени задължения по местни данъци и такси. Проверката се извършва служебно от упълномощено лице от община В. Търново”:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

   Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

   Второто предложение на ПК по НПУОР: „В преходни и заключителни разпоредби на Наредбата да се добави нов параграф „Акредитираните университети в Община В. Търново заплащат такса „Битови отпадъци” в размер на 30 % от определения им годишен размер с изключение на тези обекти, за които има подадена декларация по чл. 22, ал. 1 от настоящата Наредба”, беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков – въздържал се, Тодор Тодоров - въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Деян Хаджийски - въздържал се, Тихомир Георгиев - въздържал се, Божидар Ангелов - въздържал се, Николен Стойнов - въздържал се, Александър Нанков - въздържал се, Росен Иванов - въздържал се, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - въздържал се, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - въздържал се, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - въздържал се, Николай Георгиев - въздържал се, Калина Широкова - въздържал се, Пламен Радонов - за, Николай Николов - въздържал се, Румен Димитров - въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

   Предложението беше отхвърлено с 14 „за”, „против” няма, 17 „въздържали се”.

    Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване третото предложение на ПК по НПУОР: Към чл. 5, ал. 2 от Наредбата да се добави: „… и се публикуват преди тяхното приемане”:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

    Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението за допълнение на г-н Тихомир Георгиев: „Във връзка с приемане на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община В. Търново предлагам допълнение към чл. 65 с нова точка 18: „Издаване на заявление копие от решенията на Великотърновския общински съвет – 3 лв., за срок за изпълнение от три дни”:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - въздържал се, Николай Илчев - въздържал се, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - въздържал се, Стоян Витанов - въздържал се, Стефан Тодоров Стефанов - въздържал се, Анета Маноилова - въздържал се, Милен Михов - против, Йордан Грозданов – въздържал се, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова – въздържал се, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

    Предложението беше прието с 23 „за”, 1 „против” няма, 8 „въздържали се”.

    Г-н МИЛЕН МИХОВ (отрицателен вот): Гласувах „против”, тъй като имах сериозни съмнения в законосъобразността на това решение. Заверени преписи и досега сме издавали на заинтересовани лица напълно безплатно. Има един текст от закона, че административната дейност на ОбС се обслужва от ОбА, а на практика ние въведохме една такса, която ние ще правим като ОбС. Мисля, че господинът (Ганчо Петров) е прав, че този документ може да бъде непризнат от институцията, която го изисква.

   Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението, внесено от г-жа Мариана Бояджиева: следната промяна в Наредбата с вх. № 246 от 27.11.2011 г.: В Параграф 11, на стр. 24, „Преходни и заключителни разпоредби”: „Училищата в системата на народната просвета заплащат такса „Битови отпадъци” в размер на 10 % от определения им годишен размер, с изключение на тези обекти, за които има подадена декларация по чл. 22, ал. 1 от настоящата Наредба”:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов – въздържал се, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

 

    Г-н Николай Ашиков подложи на гласуване предложението, внесено от г-н Ламбев: „Групата съветници на БСП, изхождайки от разбирането за спазването на основополагащия принцип при определяне размера на всяка една такса и цена на услуга, а именно - да бъде справедлива и разходопокривна, изразява своята готовност да подкрепи така предложения проект на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община В. Търново при ангажимент от Ваша страна в срок до следващото редовно заседание на ОбС на 26 януари 2012 г. на основание чл. 3, ал 1 от същата Наредба да изготвите и запознаете ОбС с необходимата и предшестваща при такова обсъждане прогнозна план-сметка по всички основни дейности, описани в Наредбата с техните себестойности, на базата на които се формират така предложените размери на такси и цени на услуги”.

Предложението, направено от г-н Ламбев, беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 67

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет

Възлага на Кмета на Община Велико Търново в срок до следващото редовно заседание на Общинския съвет на 26.01.2012 г., на основание чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново да изготви и запознае общинския съвет с необходимата и предшестващата при такова обсъждане прогнозна план – сметка по всички основни дейности описани в Наредбата с техните себестойности, на базата на които се формират така предложените размери на такси и цени на услуги.

 

    Предложението на г-н Стоян Витанов: „Към чл. 4 да се добави нова подточка 4 „Срочност на таксите” беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев – за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – въздържал се, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

    Г-н Ашиков запита г-н Петко Тюфекчиев оформил ли е в писмен вид предложението си по точката. Г-н Тюфекчиев отговори, че не е написал предложението си, след което председателят на ОбС поясни, че предложения, които не са внесени в писмена форма, няма да се подлагат на гласуване.

    Г-н Ашиков припомни, че съгласно чл. 76 от Правилника Наредбата се гласува на второ четене глава по глава, текст по текст и предложи Наредбата да бъде гласувана ан блок с приетите вече поправки.

    Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз отдавна искам да взема отношение по процедурата, тъй като Вие нарушихте правилника. Казвам Ви го сериозно! Има предложение за отлагане, което е процедурно и не е необходимо писменото му представяне.

Г-н ГАНЧО ПЕТРОВ: Когато има две или повече предложения, те се гласуват по реда на постъпването им.

    Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Не е имало процедурно предложение нито от Ваша страна, нито от страна на г-н Тюфекчиев. Няма внесено и писмено предложение.

    Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предложения от граждани не могат да се гласуват, защото няма становище от ОбА.

    Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението Наредбата да се гласува ан блок, заедно с приетите вече поправки. Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

    Цялата Наредба, заедно с приетите поправки, беше подложена на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов – въздържал се, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - против, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

На второ четене Наредбата беше приета с 29 „за”, 1 „против”, 2 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 68

 

   На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на второ четене Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

Приложение: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

 

    Г-н МИЛЕН МИХОВ (отрицателен вот): Гласувах „против”, за да изкажа своето учудване, че едно много разумно предложение не беше прието. Само една група гласува ан блок „въздържали се”, въпреки че г-н Кметът подкрепи тази идея и това е нещо странно - когато управляващите блокират мнението на собствения си кмет. Проблемът остава и той ще се изправи пред нас със следващия бюджет.

 

    ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за дейността на общинска агенция за приватизация.

 

    Г-Н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Предложението за промяната произтича от обстоятелството, че от 1 януари 2012 г. г-жа Снежана Данева ще заеме нова длъжност и за да съответства Правилника за дейността на общинската агенция за приватизация на обективното положение, ние трябваше да го променим, в противен случай Агенцията би трябвало да остане без председател.

    Предложението по т. 3 беше подложено на гласуване и прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 69

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК и §3, ал.1 от Правилника за дейността на ОбАП, Великотърновски общински съвет

 

  1. 1.Изменя и допълва Правилника за дейността на Общинска агенция за приватизация, както следва:

-  Чл. 11, ал. 3

Било: (3) При прекратяване на трудовото правоотношение с Изпълнителния директор на ОбАП, до избора на нов, функциите му се поемат от лицето, заемащо длъжността Директор на дирекция „Бюджет, икономика и инвестиции” при Община Велико Търново.

Става: (3) При прекратяване на трудовото правоотношение с Изпълнителния директор на ОбАП, до избора на нов, функциите му се поемат от лицето, заемащо длъжността Заместник-кмет „Евроинтеграция”.

-  § 4 от Преходните и заключителни разпоредби

Било: § 4. Този Правилник, заедно с направените изменения и допълнения, влиза в сила след приемането му с решения № 755/16.05.2002 г., № 19/18.12.2003 г., №27/20.12.2007 г., №515/19.03.2009 г. и № 843/18.03.2010 г. на Великотърновски общински съвет.

Става: § 4 .Този Правилник, заедно с направените изменения и допълнения, влиза в сила след приемането му с решения 755/16.05.2002 г., № 19/18.12.2003 г., №27/20.12.2007 г., №515/19.03.2009 г., № 843/18.03.2010 и № 69/28.12.2011 г. на Великотърновски общински съвет.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Тъй като времето на заседанието изтича, предлагам да гласуваме удължаване на заседанието до приключване на дневния ред.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Възлагане обществени превози на пътници по утвърдени линии и разписания от квотата на Община В. Търново от републиканска транспортна схема, Вх. № 196/09.12.2011 г.

 

Г-н АЛЕКСАНДЪР НАНКОВ: Искам да заявя, че няма да участвам в дебата и в гласуването.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: ПК по УТТП е приела т. 1 и т. 4 от предложението на г-н Стоян Витанов. Ще подложа на гласуване цялата точка с измененията, които г-н Витанов предлага в т.1 и т. 4.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Искам да оттегля едно от предложенията си, тъй като в Закона този текст относно стоянки за трудноподвижни хора го има.

На следващо място, никъде ОбА не е отхвърлила ИСО 9001 в становището си, така че не знам защо това не се възприема.

На следващо място: гаражна площ на територията на община В. Търново. Това е в полза на сигурността на гражданите. Споменах, че фирмата може да си подпише един предварителен договор, за да може да обслужва автобусите. Не може ОбА да отхвърля това като противоречие на Закона за конкуренцията, защото не е така. В същото време се казва: „Водачите да бъдат с адрес на територията на област В. Търново”. Не може да има изискване да имат база на територията на В. Търново, а може да има изискване да имат жителство.

Връщам се на този конкурс, във връзка с който имаше поредица от публикации. Ще цитирам: „Те признаха, че са работили под голям натиск на превозвачите при първия етап на конкурса”. В този смисъл искам да обоснова следващото мое предложение: „В тримесечен срок ОбА да внесе в ОбС предложения за устойчиви изисквания към кандидатите, технически условия и критерии за оценка и класиране на кандидатите при възлагане на обществен превоз за мандат 2011-2015 г”. Ние казваме, че тези неща са базисни и ги предлагаме за всеки конкурс, за да няма лобита, натиск и т.н., за да има устойчивост за тези хора, които се занимават с това. Затова настоявах това да бъде подкрепено, но то не беше подкрепено от комисиите.

Още нещо: едно противоречие, в което моля общинските съветници да вникнат. В точка 18 да се добави: „освен ако не са разсрочени тези задължения”. Ще се получат спорове в самата комисия, затова съм го предложил и то се отхвърли.

Аз оттеглям предложението си за отпадане на точка 3 като текст, а точката за ИСО да стане точка 4. Общият брой на точките да стане 130.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Искам да направя процедурно предложение: да гласуваме всяка точка от предложението на г-н Витанов поотделно.

Процедурното предложение, направено от г-н Радонов, беше прието с 19 „за”, 1 „против”, 6 „въздържали се”.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: В точка 6 аз предлагам точка 3 от предложението да отпадне, оттеглям това предложение, т.е. да остане изискването и точкуването за гражданите с увреждания. Точка 3 да остане като изискване за оборудване на превозните средства за трудноподвижни лица. Точката за ИСО остава като поредна точка 7.

     Г-н Ашиков подложи на гласуване точка 1 от предложението на г-н Витанов за изменение на точка 11. Той съобщи, че предложението на г-н Витанов не е прието от ПК по ИВСПИЕСМВ.

    Предложението на г-н Витанов беше отхвърлено с 10 „за”, 2 „против”, 19 „въздържали се”.

    Председателят на ОбС подложи на гласуване точка 2 от предложението на г-н Витанов, касаеща точка 12 от Наредбата. Г-н Ашиков съобщи, че двете постоянни комисии отхвърлят предложението.

Предложението на г-н Витанов беше отхвърлено с 8 „за”, 7 „против”, 17 „въздържали се”.

    Г-н Ашиков подложи на гласуване точка 3 от предложението на г-н Витанов, касаеща промяна в точка 13. Председателят на ОбС съобщи, че двете постоянни комисии отхвърлят предложението.

Предложението на г-н Витанов беше отхвърлено с 4 „за”, 2 „против”, 24 „въздържали се”.

    По точка 4 от предложението на г-н Витанов беше съобщено, че ПК по ИВСПИЕСМВ отхвърля предложението, а ПК по УТТП го подкрепя. Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на г-н Витанов относно т. 18.

Предложението на г-н Витанов беше отхвърлено с 8 „за”, 4 „против”, 20 „въздържали се”.

    По т. 5 от предложението на г-н Витанов беше обявено, че двете ПК не приемат предложението. Предложението на г-н Витанов във връзка с раздел VІ. „Критерии” беше отхвърлено със 7 „за”, 4 „против”, 22 „въздържали се”.

    Точка 6 от предложението на г-н Витанов не беше подложена на гласуване, тъй като вносителят оттегли тази част от предложението си.

    Точка 7 от предложението на г-н Витанов беше подложена на гласуване и отхвърлена с 8 „за”, 7 „против”, 17 „въздържали се”.

    Предложението на г-н Витанов във връзка със създаване на устойчива среда за фирмите беше отхвърлено с 4 „за”, 1 „против”, 23 „въздържали се”.

    Г-н Ашиков подложи на гласуване предложение с вх. № 196 от 09.12.2011 г. - точка 5 от дневния ред.

Предложението беше прието с 20 „за”, 1 „против”, 8 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 70

 

На основание чл.21,ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.17 ал.1 т.2,ал.2,3, 4 и 5,чл.19, чл.21 т.1 и чл.22 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на Министерство на транспорта и съобщенията, Великотърновски общински съвет реши:

I.Да се проведе конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници за срок до 31.12.2012 г., a при отпадане разпоредбите на § 55(3) от Преходните и заключителни разпоредби към закона за изменение и допълнение на ЗАП/обн.ДВ бр.17 от 2011г/ за срок от осем години по утвърдени линии и разписания по тях , от квотата на Община В.Търново обособени в 1 пакет.

               ПАКЕТ № 1

                   Междуселищни линии от републиканска транспортна схема

                   1 В.Търново-Плевен № 4201с начален час на тръгване от В.Търново 15.00 ч.

                   2.В.Търново-Стара Загора № 4201 с начален час на тръгване от В.Търново        

                   12.30 ч.

II.Утвърждава следните изисквания към кандидатите и технически условия към превозните средства:

       1.Кандидатите да са физически и юридически лица,регистрирани като търговци, които притежават лицензия/лиценз за общността/ и други документи,изисквани от Закона за автомобилните превози,Наредба № 33/1999 г. и Наредба № 2/2002 г. на МТС.

       2.Не се допускат до оценяване кандидати,които:

             2.1.Не са осигурили необходимия брой превозни средства от съответната категория и клас, включително и резервни, за извършване на обявения превоз;

             2.2.Не са представили някой от задължителните документи;

             2.3.Към датата на подаване на документите имат данъчни задължения, задължения към осигурителни фондове или Община В.Търново, освен ако не са разсрочени по съответния ред.

             2.4.Са представили предложение за участие придружено с документи и технико-икономическо предложение, които са непълни или не отговарят на предварително обявените условия.

 

              3.При изготвянето на технико икономическото предложение и документацията за конкурса, кандидатите са длъжни да се придържат строго към предварително обявените условия на конкурса.

              4.Кандидатът подава съответното заявление за участие в конкурса

              5.Технико икономическото предложение се изготвя съобразно предварително обявените условия и критерии за оценка.Същото се отпечатва или попълва с

неизтриваемо мастило и се подписва на всяка страница от участника или надлежно упълномощени за това лица.

              6.Необходим брой автобуси за обслужване на линиите от пакет 1 – основни 2,резерв 100 % - категория М3, клас III.

              7.Превозните средства да са минали периодичен преглед за техническа изправност, съгласно ЗДП.

              8.Кандидата поставя предложението за участие с документите и технико икономическото предложение в два отделни непрозрачни плика,с надписи – документи и технико икономическо предложение.Двата плика се поставят в трети,надписан с адреса за кореспонденция на кандидата, телефон, факс, както и наименованието на конкурса-„Обществен превоз на пътници по автобусни линии от Републиканска транспортна схема – квота Община В.Търново”

III.Утвърждава списъка на задължителните документи за участие в конкурса.

   Кандидатите трябва да представят следните документи, като условие за допускане до оценяване на предложенията:

              1.Списък на представените документи подписан и подпечатан от кандидата.

              2.Удостоверение за ЕИК издадено от Агенцията по вписванията – търговски регистър-оригинал.

              3.Удостоверение за актуално съдебно състояние на търговеца - оригинал/същото да бъде издадено не по-рано от един месец преди датата на отваряне на документите за конкурса/

              4.Свидетелство за съдимост на лицето, което е професионално компетентно/оригинал/   и на собственика и за всеки от управителите и за членовете на управителните органи на кандидата, а в случай, че членовете са юридически лица-за техните представители в съответния управителен орган-оригинал на свидетелството за съдимостqиздадено не по рано от един месец преди датата на отваряне на документите от комисията.

              5.Копие на документа на професионално компетентното лице и договора за назначаването му-заверено копие от кандидата.

              6.Удостоверение за липса на образувани висящи дела или излезли с решение такива за откриване на производство по несъстоятелност и за обявяване в несъстоятелност, като такъв документ следва да бъде представен не само от кандидата,но и от участващите в дружеството юридически лица, - оригинал, издаден не по рано от един месец преди датата на отваряне на документите от комисията/от Окръжен съд и Агенцията по вписванията/.

            7.Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва с пълномощник.

            8.Решение на общото събрание на дружеството за участие в конкурса,съобразно разпоредбите на търговския закон- оригинал.

            9.Удостоверение за данъчна регистрация от ДС -заверено копие от кандидата.

10.Лицензия за извършване на обществен превоз на пътници в страната/лиценз за общността/- нотариално заверено копие.

           11.Списък на автомобилите – марки , модели, с които се участва в конкурса- подписан и подпечатан от кандидата.

           12.Нотариално заверени копия на Удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници на територията на РБ копие на контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на автобусите, копия от протокол за периодичен преглед и карта за допълнителен преглед на автобус за превоз на пътници към протокол за периодичен преглед за техн.изправност №……./заверени копия от кандидата/;нотариално заверено копие на свидетелство за регистрация на ППС

           13.Документ за собствена или договор за наета гаражна площ, съответстваща на броя на превозните средства, която не противоречи на чл.34 от Наредба № 1 за обществения ред на Община В.Търново-заверено копие на кандидата.

           14.Документ за собствен, договор за нает сервиз за ремонт и поддържане в изправност на автобусите или договор за обслужване с оторизиран сервиз представител.За собствения или наетия сервиз да се посочи дали е оборудван със специализирана техника/списък на специализираната техника и чия собственост е/ и персонал за обслужване на автобусите/копия от трудовите договори и документ за правоспособност на автомонтьорите/-заверени копия от кандидата.

15. Договор за осигурен предпътен технически преглед на МПС и медицински преглед на водачите, който да осигурява изпълнението на чл.8 ал.3 т.7;8;9 и 10 от Наредба № 5 за предпътните медицински прегледи на водачите на автобуси , пътническите таксиметрови автомобили, трамваи и други моторни превозни средства за превоз на хора, издадена от Министерство на транспорта и Министерство на вътрешните работи-заверени копия от кандидата.

           16.Заверени от кандидата копия на полици и платежни документи,които показват, че са осигурени действащи задължителните застраховки, включително и за злополука за всяко МПС.

17.Заверени от кандидата копия от договори с водачи на МПС, свидетелство за управление на МПС за съответната категория и копия от удостоверенията за психологическа годност на водачите/броят на договорите трябва да бъде равен на броя на изискващите се основни автобуси за съответният пакет или линия и водачите да бъдат с адрес на територията на Област В.Търново/.

           18.Удостоверение за липса на данъчни задължения, задължения към осигурителни фондове и удостоверение за липса на задължения към Община В.Търново на фирмите и физическите или юридически лица, които участват в тях,които са издадени не по рано от един месец преди датата на отваряне на документите от комисията- оригинал.

           19.Документ за закупена конкурсна документация

IV.Утвърждава приложените проекти на документи,част от конкурсната документация:

         1.Заявление за участие в конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници.

         2.Подготовка ,организация и провеждане на конкурс.

         3.Образец на предложение.

         4.Проект на договор.

         5.Декларация – приложение № 1

         6.Декларация – приложение № 2

V.Определя състав на комисия за провеждане на конкурса и оценка на предложенията,съответно:

Председател: инж.Динко Василев Кечев – Директор дирекция „ТСУ” в Община В.Търново

и членове:

                 1.Мариян Стефанов Маринов- Началник отдел „Бюджет и финанси”

                 2.Олга Петрова Петърчева – Началник отдел “ПНО”

                 3.инж.Антон Николаев Койнаков – Началник отдел "Общинска икономика"

                 4.Теодора Минкова Тодорова – Началник отдел " Методология и ОП"

                 5.инж.Галина Христова Маринова – Гл.експерт "Транспорт"                                      

                 6.инж.Стефан Костадинов Костурков –Регионален представител на НТК Пловдив.                                              

                 7.инж.Станислав Иванов Марков – Гл.инспектор ОО „КД-ДАИ” В.Търново

                 8.инж.Ивайло Иванов Иванов   - инспектор сектор "ПП" при ОД на МВР В.Търново

                 9.Членове предложени от Великотърновски Общински Съвет

Росен Върбанов Иванов

Стоян Витанов Витанов

Николай Стефанов Георгиев

Йордан Тодоров Грозданов

Атанас Ангелов Атанасов

Резервни членове: инж.Цанко Стоянов Бояджиев-гл.експерт в отдел ТИ,Дирекция ТСУ- за председател

         -   Даниела Валентинова Владимирова – старши юрисконсулт – за член

         -   Ана Димова Тодорова -гл.експерт в отдел „Бюджет и финанси” –за член

         -   Даниела Дойнова Дойнова – мл.експерт в отдел ФУК – за член                                                                                          

VI.Утвърждава следните критерии за оценка и класиране на кандидатите:

                 1.Екологичност на превозните средства – 30 точки

                 1.1.Оборудвани с екодвигатели/оригинал или нотариално заверено копие на свидетелство за регистрация на ППС-част І,когато в т.V9 е вписано с думи “ЕВРО/EURO ІV и V”или “ЕЕV”, и/или притежава сертификат за съответствие по Резолюция СЕМТ/СМ(2001)9Final и валиден сертификат за техническа изправност/ – 30 точки.

                 1.2.Оборудвани с екодвигатели/оригинал или нотариално заверено копие на свидетелство за регистрация на ППС-част І,когато в т.V9 е вписано с думи”ЕВРО/EURO ІІІ” или когато не е вписано, но автомобила е с дата на първоначална регистрация след 30 септември 2001 година/ - 15 точки

                1.3.Оборудвани с катализатори/документ/ – 5 точки

                 1.4.Оборудвани с газови уредби – 4 точки

                 1.5.Останалите,които отговарят на екологичните норми – 1 точка

                 2.Възрастов състав на автобусите – 30 точки/определя се въз основа на записаното в буква /В/ на част I от оригинал или нотариално заверено копие на свидетелство за регистрация на ППС – част I/

                 2.1.До 3/три/ години от датата на първоначалната регистрация – 30 точки

                  2.2.За всяка следваща година след трите години от датата на първоначална регистрация – по 1 точка по малко

                 3.Оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни лица-5 точки

                 3.1.Оборудвани – 5 точки

                 3.2.Необорудвани – 0 точки

                 4.Собственост на автобусите, с които разполага превозвача. – 10 точки

                 4.1.Собствени или финансов лизинг– 10 точки

                 4.2.Наети по договор за наем за не по-малко от 5 години и вписани в лицензията – 4 точки

                 5.Допълнителни услуги за пътниците – климатик - 10 точки

                 5.1.Оборудвани с климатик /декларация/ - 10 точки

                 5.2.Необорудвани – 0 точки

                 6.Предлагана цена с включен ДДС-една за пакета за пътникокилометър на база приложена Калкулация за образуване на разценката /да се приложи и цена на билети до населените места по маршрутното разписание, на база предложената цена на п/км./ - 15 точки.

                6.1.Най ниска цена – 15 точки

                 6.2.Всяка следваща по висока – 2 точки по-малко

 

                 Оценките по т.т1, 2, 3, 4 и 5 са средно претеглени величини и се изчисляват по формулата:

                   Т = ∑/Х*К/   ,където Т – общо точки за съответния показател

                             ∑ Х                   Х – брой автобуси от съответната група

                                                       К – оценка, съответстваща на състоянието на конкретния автобус

                                                      ∑ Х = общ брой оценени автобуси

                   Оценката е точкова/максимален брой точки 100/.Класирането на офертите става по общия брой натрупани точки.На първо място се класира кандидата получил най-голям брой точки.

 VІI.На основание чл.17 (3) от Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТС организирането и провеждането на конкурса се възлага на Кмета на Общината.

                 Приложения:

                1.Заявление за участие в конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници.

                2.Подготовка ,организация и провеждане на конкурс.

                3.Образец на предложение.

                4.Проект на договор.

                5.Декларация – приложение № 1

                6.Декларация – приложение № 2

 

    Г-н СТОЯН ВИТАНОВ (отрицателен вот): Гласувах „против” по няколко причини, една от тях е, че даже мнозинството, което не подкрепи, не осъзнава, че това ще създаде проблем при конкурса. Към датата на подаване на документите можеш да представиш документ, че имаш разсрочено задължение, но в т. 18, с която се утвърждава задължителния списък на документи, такава възможност не е записана.

    Второ, вие отхвърляте изискването да има база на територията на В. Търново, защото противоречи на Закона за защита на конкуренцията. В същото време оставихте адреса на водачите на територията на В. Търново. Не знам по-крещящо противоречие.

    На следващо място: да не се приема един такъв критерий като ИСО, което дава един знак за качеството на услугата, която една фирма има… Вероятно някой от бъдещите кандидати няма да има ИСО и тогава ясно ще лъснат нещата кой къде е бил.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение на Решение № 61 от 22.12.2011 г.

 

    Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Давам думата на ОбА по предложението на г-н Румен Димитров.

    Г-жа СНЕЖАНА ДАНЕВА: ОбА моли да отложите предложението за някое от следващите заседания.

    Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Отлагам предложението си до становище на ОбА на последващо заседание.

 

    Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 13.40 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                           /НИКОЛАЙ АШИКОВ/

 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:………………………

                                                         /ТОДОР ТОДОРОВ/

                                            

                                                        ………………………..                                          

                                                       /РУМЕН ДИМИТРОВ/

 

                                                       ………………………..

                                                      /МИРОСЛАВ МАРИНОВ/

 

                                                       ………………………..

                                                       /СТЕФАН СТЕФАНОВ/

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

                 /Диляна Милева/