Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 10 от 16.01.2012 г. Решение № 71

Решение № 71

Препис-извлечение от Протокол № 10

от заседание на Общински съвет,

проведено на 16.01.2012 година

 

ОТНОСНО: Предложение Вх. № 330/16.01.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ № 71

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет

Възлага на Кмета на Община Велико Търново:

1.Да поиска от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, с оглед правомощията му и на основание чл. 198 ал. 2, изр. 2 във връзка с чл. 198, ал. 1, т. 1 от ЗУТ да издаде строителна забрана за териториите попадащи в новообразувани със Заповед № РД-22-510/24.03.2008 г. на Кмета на Община Велико Търново урегулирани поземлени имоти, попадащи в границите на ПИ 140005, м.Дервеня, земл. В.Търново, до приемане на нов ОУП на Община В.Търново, а именно ПИ ПИ № 10447.140.27; 10447.140.28; 10447.140.29; 10447.140.30; 10447.140.31; 10447.140.32; 10447.140.33; 10447.140.34; 10447.140.38; 10447.140.39; 10447.140.40; 10447.140.41; 10447.140.42; 10447.140.43; 10447.140.44; 10447.140.45; 10447.140.46; 10447.140.47; 10447.140.48; 10447.140.49; 10447.140.50; 10447.140.51; 10447.140.52; 10447.140.53; 10447.140.35; 10447.140.36; 10447.140.37; 10447.140.54; 10447.140.55; 10447.140.56 и 10447.140.57 по КККР на гр. Велико Търново, за които имоти са отредени УПИ I, УПИ ІІ, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ XII, УПИ XIII, УПИ XIV, УПИ XV, УПИ XVI, УПИ XVII, УПИ XVIII, УПИ XIX, УПИ XX, УПИ XXI, УПИ XXII, УПИ XXIII, УПИ XXIV, УПИ XXV, УПИ XXVI и УПИ XXVII - с отреждане за „жилищно строителство" ; УПИ IX, УПИ X, УПИ XI и УПИ XXVIII с отреждане за „жилищно строителство и обществено-обслужващи дейности" и УПИ XXIX и УПИ XXX, с отреждане „за трафопост”,

2.Да поиска от Министъра на земеделието и храните, с оглед правомощията му да отпочне производство по гл.VІІ на АПК по отношение на Заповед № 251/11.12.2007 г. на ДАГ, като вземе предвид новите обстоятелства и писмени доказателства, които са от съществено значение за издаването на акта, които при решаването на въпроса от административния орган не са могли да бъдат известни на административния орган, вкл. Заповед № 67/06.02.1981 г. на Комитета по архитектура и благоустройство към МС, БАН и Министерство на горите и горската промишленост.

 

ВЯРНО:

       /Диляна Милева /                         

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

               /НИКОЛАЙ АШИКОВ/