Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 12-то заседание - 16.02.2012 г. (проект)

Дневен ред на 12-то заседание - 16.02.2012 г. (проект)

 

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на дванадесето заседание, което да се проведе на 16.02.2012 г. /четвъртък/, от 09.00 часа в залата на Община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Утвърждаване промените по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново по приходната и разходната част на отчета за 2011 г.; Приемане отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2011 г.; Приемане отчета на инвестиционната програма за 2011 г.; Приемане на проект за Бюджет 2012 г., план-сметки на извънбюджетните сметки и фондове за 2012 г. на Община Велико Търново и Инвестиционна програма за 2012 г., Вх. № 384/30.01.2012 г.

2. Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2012 г., Вх. № 383/30.01.2012 г.

3. Приемане на нова структура и численост на общинската администрация на Община Велико Търново, Вх. № 382/30.01.2012 г.

4. Сключване на Анекс във връзка с Договор за възлагане на управление от 16.11.2011 г. сключен между Управителя на „Царевград Търнов” ЕООД – Велико Търново и Община Велико Търново, Вх. № 381/30.01.2012 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                 /НИКОЛАЙ АШИКОВ/