Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 11 от 26.01.2012 г. Решение № 77

Решение № 77

Препис-извлечение от Протокол № 11

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.01.2012 година

 

ОТНОСНО: Подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново”

 

РЕШЕНИЕ № 77

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и параграф 15 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2011 година, Великотърновски Общински съвет:

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в рамките на размера на 35% аванс по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013, Договор № BG161PO001/3.1-02/2009/003 по проект „Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново”, явяващ се 1 659 620.89 лв. /един милион шестстотин петдесет и девет хиляди шестстотин и двадесет лева и осемдесет и девет стот./ със срок на валидност до 23 февруари 2013 год., съгласно Приложение І, неразделна част от решението.

 

Приложение: І:Запис на заповед, утвърден от Договарящия орган.

 

ВЯРНО:

       /Диляна Милева /                               

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /НИКОЛАЙ АШИКОВ/