Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 11 от 26.01.2012 г. Решение № 78

Решение № 78

Препис-извлечение от Протокол № 11

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.01.2012 година

 

ОТНОСНО: План –сметка на приходите и извършените разходи по дейностите за управление на отпадъците през 2011г. и актуализиран план за разходите за 2012г.

 

РЕШЕНИЕ № 78

 

На основание чл. 21,ал.1,т.6,т.7 от ЗМСМА, чл.62 и чл.66 ,ал.1 от ЗМДТ, Великотърновски общински съвет:

1. ПРИЕМА ОТЧЕТА на план – сметката за приходите и   извършените разходи за дейностите по управление на отпадъците за 2011 година и ОДОБРЯВА АКТУАЛИЗИРАНА ПЛАН –СМЕТКА за разходите за 2012 година:

 

План сметка за необходимите разходи на Община В.Търново съгл. чл.66,ал.1 от ЗМДТ

ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН 2011

ФАКТУРИРАНО И НАЧИСЛЕНО 01.01 - 31.12.2011Г.

ПЛАН 2012

І

П Р И Х О Д И в т.ч.:

6 227 551

6 174 303

6 900 000

1

ПРИХОДИ от такса "Битови отпадъци"

6 566 000

7 026 951

6 900 000

2

Приходи от лихви от Д /Об/ЦК

60 000

100 848

60 000

3

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК към 01.01.2011 год.

261 551

1 257 510

4

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК КЪМ 01.01.2012год.

0

5

Възстановени заеми /+/, в т.ч.:

2 933 693

- по номинала на държавните ценни книжа по Решение №12/24.11.2011 година

2 884 611

- от премии или отстъпки от ДЦК

49 082

6

Планирани за закупуване ДЦК по Решение 1173/21.01.2011 г. на Великотърновски общински съвет

-660 000

0

7

Покупко-продажба на ДЦК от бюджетни предприятия /нето/

-2 205 231

-2 993 693

8

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ

-5 775

9

ВСИЧКО ПРИХОДИ

6 227 551

6 174 303

6 900 000

10

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК към 31.12.2011 год.

-1 001 927

ІІ

Общо за Община В.Търново от тях:

6 227 551

7 176 230

6 900 000

1

Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци - контейнери,кофи,кошчета и др.и поддръжката им:

140 000

150 506

60 000 

2

Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депото:

1 750 000

1 894 487

1 900 000 

3

Проучване,проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, мониторинг и закриване на депата за битови отпадъци

1 175 000

1 034 383

1 420 000 

4

Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете, и др.територии, предназначени за обществено ползване

3 162 551

4 096 854

3 520 000 

5

в т.ч. платено ДДС /по т.1:т.4/

375 796

ІІІ

РЕЗЕРВ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

2 831 571

0

2 993 693

 

 

2. На основание т.3 от Решение №12/24.11.2011г.,след възстановяване на разходите по проект” Повишаване качеството на живот чрез подобряване на физическата среда на територията на Община Велико Търново” по Оперативна програма „Регионално развитие” от Управляващия орган, средствата от такса ”Битови отпадъци”,резервирани с инвестиционно предназначение за изграждане на депо за неопасни битови отпадъци ще бъдат възстановени чрез осъществяване на покупка на Държавни ценни книжа.

3. Средствата да бъдат резервирани и използвани в бъдеще с инвестиционно предназначение за изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци.

4. С получените лихви да се закупуват нови ДЦК в рамките на натрупаните лихви.

5. Фирмите осъществяващи дейности „Чистота” да бъдат задължени да поставят GPS – система с цел контрол по осъществяване на дейността.

 

ВЯРНО:

       /Диляна Милева /                               

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

             /НИКОЛАЙ АШИКОВ/