Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 11 от 26.01.2012 г. Решение № 79

Решение № 79

Препис-извлечение от Протокол № 11

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.01.2012 година

 

ОТНОСНО: Определяне РИМ Велико Търново за второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

 

РЕШЕНИЕ № 79

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.28, ал.1 от ЗОБ и §32 от ПЗР на ЗДБРБ за 2011 година, във връзка с чл.41, ал.1 и чл.12, ал.10 от ЗКН

1.Великотърновски общински съвет определя РИМ Велико Търново за второстепенен разпоредител, считано от 01.01.2012 година;

2.Правата и задълженията на Директора на РИМ Велико Търново, като ръководител на второстепенен разпоредител са както следва:

-   Да организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на РИМ Велико Търново;

-   Организира дейностите регламентирани в чл.5 на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;

-   Предлага чрез първостепенния разпоредител за одобрение на ВТ ОбС бюджет и след неговото приемане отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане с бюджетните средства;

-   Да предлага при нужда на първостепенния разпоредител компенсирани промени на утвърдения бюджет в приходната и разходната част до 20 число на текущия месец;

-   Да се разпорежда със средствата на РИМ Велико Търново съгласно утвърдените бюджетни кредити;

-   Да реализира собствени приходи от дейност, регламентирана в законовите разпоредби;

-   Да прави предложения до първостепенния разпоредител за числеността на персонала, обезпечавайки дейността на РИМ Велико Търново, съобразно разходните стандарти за финансиране на дейността;

-   Изготвя длъжностно щатно разписание и утвърждава поименно такова;

-   При разработването на годишния бюджет на Община Велико Търново директорът на РИМ Велико Търново представя очакваното изпълнение на приходите от културни ценности / музейни такси и др./;

-   На основание на чл.12 ал.10 от Закона за културното наследство ежегодно с решението за приемане на общинския бюджет се приема годишна програма изготвена от Директора на РИМ Велико Търново за   дейностите по опазване на културни ценности и дейности по опазване и популяризиране на културното наследство. Програмата се разработва по конкретни дейности и обекти, като всяка от тях е финансово и технически обоснована;

-   Контролът и ръководството на дейностите по одобрената от ВТОБС програмата се възлага на директора на РИМ;

-   Общата стойност на план – сметката на програмата не може да надхвърля очакваното изпълнение на приходите по чл.12.ал.10 от Закона за културното наследство;

-   Реалното изпълнение на дейностите по програмата във финансов аспект се съобразява с реалното изпълнение на приходите от културни ценности;

-   Тримесечно, съвместно с отчета за изпълнение на бюджета представя пред ВТОБС отчет на изпълнението на програмата по видове дейности и обекти.

 

ВЯРНО:

       /Диляна Милева /                                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /НИКОЛАЙ АШИКОВ/